specyfikacja istotnych warunków zamówienia

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Nr 2/2009
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim
Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)
ZAMAWIAJĄCY :
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 077 4695461
fax 077 4695461
www. gokdobrzenwielki.pl
Adres e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania od 08:30 do 16:00.
NIP: 754-16-84-290, Regon: 530580984-90953545
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia w przyszłości zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zamówień Publicznych.
II. TERMIN REALIZACJI
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 24.082009.
III. WYMAGANIA PODMIOTOWE
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych,
5) akceptują warunki umowne załączone do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku określonego w pkt. od 1 do 4 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a określonego w pkt. 5 odrzuceniem oferty Wykonawcy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta musi być napisania czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu albo innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej wykonawcy - upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z
załączonych dokumentów rejestrowych firmy.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, były spięte (zszyte) w
sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty i ponumerowane.
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, pod warunkiem, że oferta spełniać będzie
następujące wymagania:
wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, a jego pełnomocnictwo musi być
podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców,
w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy,
potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców w sumie musi spełniać wymagane warunki,
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących
wspólnie,
wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez zamawiającego, solidarną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych,
czas trwania umowy konsorcjum nie może być krótszy niż czas wykonania przedmiotu umowy oraz okres gwarancji
jakości,
w trakcie realizacji zamówienia nie jest możliwe wstąpienie nowego podmiotu w obowiązki członka oferty wspólnej,
jeżeli oferta wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
V. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
1.Oferta musi zawierać następujące dokumenty złożone w oryginale lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:
a) Oferta, zgodna w treści z załączonym formularzem Nr 1 do SIWZ.
Oferta musi zawierać oświadczenie wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, a także nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych – zgodne w treści z załączonym formularzem Nr 2 do SIWZ.
c) Wypełnione formularze cenowe - formularze Nr 3 do SIWZ
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Kopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, na każdej zapisanej stronie, przez
wykonawcę bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ), które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, winny być
załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
d)
VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
kierując swoje zapytania telefonicznie faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień chyba, że
prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż na 6 dni przed terminem składania
ofert.
2. Treść zapytań i wyjaśnienia zamawiający zamieści na stronie www.gokdobrzenwielki.pl , bez ujawniania źródła
zapytania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań,
zamawiający zamieści na stronie www.gokdobrzenwielki.pl
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób
modyfikację oraz informację o przedłużeniu
terminu składania ofert zamawiający zamieści na stronie
www.gokdobrzenwielki.pl
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje wykonawcy i zamawiający przekazują faksem lub drogą
elektroniczną.
7. Protesty, przystąpienia do protestów i rozstrzygnięcia protestów wykonawcy i zamawiający przekazują w formie
pisemnej.
8. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający zamieści na stronie
www.gokdobrzenwielki.pl
9. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w
formie pisemnej.
10. Osobami uprawnionnymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
1.
Maria Kokot, pokój 3, telefon: (077) 4695241,
Gerard Kasprzak, pokój 1, telefon: (077) 4695461, faks: 4695461, adres e-mail: [email protected]
VII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim pokój nr 3.
Opakowanie powinno zostać opatrzone pieczęcią firmowa wykonawcy.
2. Termin składanie ofert: nie później niż do dnia 10.08.2009r. do godziny 12.00
3. Oferta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Oferta na dostawę książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej
Nie otwierać przed 10.08.2009r. godz. 12.30
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
1.
5.
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzeniu Wielkim, pokój nr 3.
IX. WYCOFANIE, ZMIANY
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o składaniu zmian musi być złożone według tych samych wymagań jak składana oferta, z
dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad jak w punkcie 2) z dopiskiem „WYCOFANIE”
Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
X. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w Gminnym Ośrodku Kultury w
Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, w pokoju nr 3.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i
terminu wykonania zamówienia.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z otwarcia
ofert na pisemny wniosek wykonawcy.
XI. BADANIE I OCENA OFERT
1.
2.
3.
4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Zamawiający, na podstawie art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawi w tekście oferty oczywiste
omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty.
W przypadku wątpliwości dotyczących wysokości ceny ofertowej, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający
odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w
obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
2.
3.
Cena ofertowa obejmuje wszystko, co może być konieczne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W formularzu ofertowym należy wpisać cenę ofertową w zł za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega niezmienność cen jednostkowych i ceny ofertowej w okresie realizacji zamówienia.
XIII. KRYTERIA OCENY / WYBORU / OFERTY
Oceniana będzie cena brutto za wykonanie całego zamówienia (suma formularza cenowych nr 1)
Wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiający dokona stosując poniższe kryterium:
Cena ofertowa
waga 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną a jednocześnie najpełniejszą ofertą książek
zamiezczonych w swiz spośród nie odrzuconych ofert.
XIV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium oceny (wyboru).
2. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający, na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy,
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej
wyboru,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.4 również
na stronie internetowej www.gokdobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.
XV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
3. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w art.
179-183 ustawy Pzp.
Dobrzeń Wielki 2009.07.23
W załączeniu :
-
formularz Nr 1 - formularz ofertowy
formularz Nr 2 - formularz oświadczenia
formularz Nr 3 formularz cenowy
formularz Nr 4 - wzór umowy
...................................................................
podpis Zamawiającego
- formularz NR 1 do SIWZ
Miejscowość i data..............................
Nazwa i adres wykonawcy
OFERTA
My, niżej podpisani.......................................................................................................... ...........................................................
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na:
Dostawa książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
Oferujemy realizację zamówienia za cenę ......................................................zł netto + podatek VAT .................................zł,
co daje cenę brutto ....................................................................................................................................................................zł
słownie......................................................................................................................................................................................zł,
zgodnie z formularzem cenowym Nr 3.
Oświadczamy, że :
1) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................... ...........................................................
2) zamówienie zrealizujemy w terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy,
3) zamówienie zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przedmiotowego postępowania i warunkami umownymi zawartymi w formularzu Nr 8 do specyfikacji,
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej otwarcia,
5) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w formularzu Nr 8
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
6) ofertę składamy na ......................kolejno ponumerowanych stronach,
7) załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................,dnia ................................
............................................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy
- formularz NR 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
oświadczamy, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej, w przekazanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, który mówi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3.
5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 p.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, który mówi, iż:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;”
....................................dnia..............
......................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
- formularz NR 3 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
KSIĄŻKI DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM
Lp. Autor książki Tytuł
Wydawnictwo
Liczba szt.
Wartość netto Stawka
VAT
Wartość
brutto
1.
Ogółem:
Lista Książek do przetargu nr 2/2009
L.p.
tytuł
1. 1001 ekosposobów zachowania naszej planety
Floyd Esme Bauer-Weltbild Media (KDC)
2. 145 wzorów listów na wszystkie okazje
Levesque Denis Bauer-Weltbild Media (KDC)
3. 365 opowieści dziadka
Bovy Jacqueline MAK
4. 50 kolorowych tortów
Brown Debbie tortownia.pl
5. 50 teorii filozofii
Dupre Ben Wydawnictwo Naukowe PWN
6. 55 pieśni patriotycznych z chwytami gitarowymi i na instrumenty klawiszowe
Miętus Maciej VESPER
7. A ja nie jestem gwiazdą POP
Kimberly Greene AKAPIT
8. Abonent czasowo niedostępny
Ostrowska Ewa SKRZAT
9. Aby do pełni
Harrison Agata PRÓSZYŃSKI i S-KA
10. Afganistan Relacja BOR-owika
Jagoda Jan, Zdanowicz Władysław BRANTA
11. Afryka Kapuścińskiego
Chylak - Wińska Ewa SORUS
12. Agenci na deskorolkach Diamenty są dla złych
Fusek Peters Andrew NASZA KSIĘGARNIA
13. Akta Golgoty
Vandenberg Philipp Sonia Draga
14. Alchemia
Quick Amanda AMBER
15. Alfred Kropp Pieczęć Salomona
Yancey Rick REBIS
16. Alfred Kropp. Trzynasta czaszka
Yancey Rick REBIS
17. Ally radzi dziewczynom. Klasowa gwiazda
Cabot Meg AMBER
18. Amazonia
Rollins James Albatros A. Kuryłowicz
19. Amazonka
ilość
4
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3
3
1
1
2
2
Pałkiewicz Jacek ZYSK I S-KA
20. Amok
Moody David AMBER
21. Amsterdam
McEwan Ian ALBATROS
22. Anioł mi powiedział autobiografia Maryi
Comastri Angelo WAM
23. Anioły i demony
Brown Dan Sonia Draga
24. Anioły i demony. Fakty i fikcja
Cox Simon ŚWIAT KSIĄŻKI
25. Architektura bez tajemnic
Stevenson Neil ŚWIAT KSIĄŻKI
26. Arktyczna mgła
Cussler Clive, Cussler Dirk AMBER
27. Armia Hitlera 1939-1945
Masson Philippe Arkadiusz Wingert
28. Ars magica
Riesco Nerea ALBATROS
29. Atlas motyli
Bellmann Heiko Wydawnictwo RM
30. Auschwitz Rezydencja śmierci
Bujak Adam, Świebocka Teresa, Świebocki Henryk BIAŁY KRUK
31. Bagno
Kellerman Jonathan AMBER
32. Bajki i baśnie Bolka i Lolka
Jabłoński Janusz DRAGON
33. Bajki przedszkolaka O królewnach
ZIELONA SOWA
34. Bajki rozkładanki Piękna i Bestia
Kozłowska Urszula WILGA
35. Bajki rozkładanki Śpiąca królewna
Kozłowska Urszula WILGA
36. Bakakaj i inne opowiadania
Gombrowicz Witold Wydawnictwo Literackie
37. Balsam dla duszy Do czytania z dzieckiem
Canfield Jack i inni REBIS
38. Bardzo poszukiwany człowiek
Le Carre John Sonia Draga
39. Basia i Mama w pracy
Stanecka Zofia, Oklejak Marianna LEKTORKLETT
40. Basia i biwak
Stanecka Zofia, Oklejak Marianna LEKTORKLETT
41. Basia i upał w zoo
LEKTORKLETT
42. Basia pisze i rysuje
Stanecka Zofia, Oklejak Marianna LEKTORKLETT
43. Batalion marszowy
Hassel Sven ERICA
44. Bawidoc - Ciało
Longour Michele HACHETTE
45. Bawidoc - Pod piracką banderą
1
3
2
3
4
1
2
4
1
2
2
1
3
2
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
1
1
Baumann Anne-Sophie HACHETTE
46. Bawidoc -Pory roku
Guidoux Valerie HACHETTE
47. Bazyliszek
Masterton Graham REBIS
48. Baśnie Barda Beedle'a
Rowling J.K. MEDIA RODZINA
49. Baśniowy świat Kopciuszek i inne baśnie
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
50. Baśniowy świat Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków i inne baśnie
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
51. Baśniowy świat Złotowłosa i trzy niedźwiadki i inne baśnie
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
52. Baśniowy świat Śpiąca Królewna i inne baśnie
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
53. Biblioteczka Opracowań Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej
Lementowicz Urszula Biblios
54. Biblioteczka Opracowań Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza
Polańczyk Danuta Biblios
55. Bikini
Wiśniewski Janusz L. ŚWIAT KSIĄŻKI
56. Blondynka na Czarnym Lądzie
Pawlikowska Beata G+J RBA
57. Boczne drogi
O'Dell Tawni C&T
58. Bohater snów
Lumley Brian ETIUDA
59. Bolek i Lolek Bajkowy świat
DRAGON
60. Bolek i Lolek W krainie smoków
Czarkowska Iwona DRAGON
61. Bolo!
Weber David REBIS
62. Bosa księżniczka
Dodd Christina BIS
63. Boże Narodzenie w Bullerbyn
Lindgren Astrid, Wikland Ilon Zakamarki
64. Bracia Koala Ząb Arka
Stickland Henrietta EGMONT
65. Bracia Koala. Czarodziej Grześ
Stickland Henrietta EGMONT
66. Bractwo Mandylionu
Dutka Wojciech ALBATROS
67. Bractwo tajemnego znaku
Peinkofer Michael Sonia Draga
68. Braterska więź
Nora Roberts Harlequin
69. Bukiety z krepiny
Chevalier Marie Wydawnictwo RM
70. Bunt w Green River
Willocks Tim REBIS
71. Burza słoneczna
1
1
2
3
2
1
1
1
8
12
1
1
1
3
2
2
2
3
3
2
2
1
2
3
1
2
Clarke Arthur C., Baxter Stephen vis-a-vis/Etiuda
72. Bóg Imperator Diuny
Herbert Frank REBIS
73. Bóg seks kosmos i cała reszta
McCloughry Roy WAM
74. Bądź zdrowa, Lizbono
Veloso Ana ŚWIAT KSIĄŻKI
75. Będziemy już tylko dla siebie
Słowiński Przemysław VIDEOGRAF II
76. Błysk flesza
Linker Christian NASZA KSIĘGARNIA
77. Camp Rock
EGMONT
78. Camp Rock Dzienniki rockowe
EGMONT
79. Cała zawartość damskiej torebki
Topornicka Agnieszka PRÓSZYŃSKI i S-KA
80. Całuski i buziaczki
Frączek Agnieszka DEBIT
81. Chata
Young William P. Nowa Proza
82. Chorągiew Michała Archanioła
Przechrzta Adam FABRYKA SŁÓW
83. Chudnij z indeksem glikemicznym dieta i.g.
Gallop Rick BIS
84. Chłopczyk ukarany
Jachowicz Stanisław Book House
85. Ciekawe dlaczego Księga przyrody
Wydawnictwo Olesiejuk
86. Ciekawe dlaczego Księga zwierząt
Wydawnictwo Olesiejuk
87. Ciekawe dlaczego grecy budowali świątynie
Macdonald Fiona Wydawnictwo Olesiejuk
88. Ciekawe dlaczego gęsi odlatują
O'Neill Amanda Wydawnictwo Olesiejuk
89. Ciekawe dlaczego konie noszą podkowy
Gaff Jackie Wydawnictwo Olesiejuk
90. Ciekawe dlaczego na Saharze jest zimno nocą
Gaff Jackie Wydawnictwo Olesiejuk
91. Ciekawe dlaczego rzymianie nosili togi
Macdonald Fiona Wydawnictwo Olesiejuk
92. Ciekawe dlaczego wielblądy mają garby
Ganeri Anita Wydawnictwo Olesiejuk
93. Ciekawe dlaczego wschodzi słońce
Walpole Brenda Wydawnictwo Olesiejuk
94. Cienie nocy
Nora Roberts Harlequin
95. Cienka czerwona linia
Jones James vis-a-vis/Etiuda
96. Cierń miasta Lwa
Lucy Lum HACHETTE
97. Co Janek zrobił?
1
1
2
3
1
2
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Konopnicka Maria Book House
98. Co radzi lekarz Najczęstsze problemy zdrowotne
ŚWIAT KSIĄŻKI
99. Co tak naprawdę mówi Koran
Elass Mateen KEFAS P.H.U.
100. Cud pocałunku czyli jak nie zostałam świętą
Freitas Donna MG
101. Cuda z papieru
Bauer-Weltbild Media (KDC)
102. Cudowne kuracje
Carper Jean VESPER
103. Cudzoziemka
Kuncewiczowa Maria Prószyński Media
104. Cyfrowa katastrofa
Kerdellant Christie, Meyer Eric Sonia Draga
105. Czarna wdowa atakuje
Matuszkiewicz Irena W.A.B.
106. Czarny lód
Anne Stuart Harlequin
107. Czarny poniedziałek
Reiss R. Scott ŚWIAT KSIĄŻKI
108. Czarodziejska księga bajek
Najman Katarzyna SIEDMIORÓG
109. Czas na majsterkowanie
JEDNOŚĆ
110. Czas. Przewodnik użytkownika
Klein Stefan W.A.B.
111. Czechy i Północna Austria
CARTA BLANCA
112. Czego nie robi się z miłości
Rushton Rosie AKAPIT
113. Czerwona mumia powraca
Brezina Tomasz EGMONT
114. Czerwona prokurator
Rundcrantzs Xiao VIDEOGRAF II
115. Czerwony Kapturek
Jolanta Pasternak-Winiarska WILGA
116. Czerwony Kapturek
REPLIKA
117. Czerwony namiot
Diamant Anita REBIS
118. Czerwony rower
Antonina Kozłowska Wydawnictwo Otwarte
119. Czerń kruka
Cleeves Ann AMBER
120. Czułość i obojętność
Ligocka Roma Wydawnictwo Literackie
121. Czy wiesz Dinozaury
SBM
122. Czy wiesz Kosmos
SBM
123. Czy wiesz Ludzie i miejsca
3
1
1
1
2
2
10
2
2
4
2
2
3
1
1
3
2
1
2
3
1
1
1
1
2
2
SBM
124. Czy wiesz Ludzkie ciało
SBM
125. Czy wiesz Nauka
SBM
126. Czy wiesz Planeta Ziemia
SBM
127. Czy wiesz Rośliny
SBM
128. Czy wiesz co jesz Dieta XXL
Knighton Kate DELTA W-Z
129. Czysta robota
Forsyth Frederick AMBER
130. Czyste, nieczyste
Colette Sidonie-Gabrielle W.A.B.
131. Czytamy z Franklinem. Franklin i stary flet
Bourgeois Paulette DEBIT
132. Czytamy z Franklinem. Franklin i wielka dynia
Bourgeois Paulette DEBIT
133. Córka Czarnoksiężnika
Coulter Catherine BIS
134. Córka króla elfów
Dunsany Lord C&T
135. Córka króla moczarów i inne baśnie
Andersen Hans Christian MEDIA RODZINA
136. Córka pierworodna
Rpley Alexander MG
137. Dalekie wiatry
Bambaren Sergio ZYSK I S-KA
138. Daleko od świata
Morris McGarry Marry C&T
139. Daleko stąd
Bloom Amy MUZA
140. Dama w lustrze
Woolf Virginia Prószyński Media
141. Danuta Muszyńska-Zamorska Malarstwo
ŁÓDZKI DOM KULTURY
142. Dekoracyjne malowanie ścian
Bojrakowska-Przeniosło Agnieszka, Barcikowski Andrzej Wydawnictwo RM
143. Dekoracyjne tapetowanie ścian
Fallon Bernadette, Floodgate Lauren Wydawnictwo RM
144. Demony Dextera
Lindsay Jeff AMBER
145. Deszczowa noc
Picoult Jodi Prószyński Media
146. Dewiant
McFadyen Cody AMBER
147. Diamentowy pościg
Petek Krzysztof OSSOLINEUM
148. Dla Nikity
Daszkowa Polina VIDEOGRAF II
149. Dlaczego powinniśmy chronić naszą planetę
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
3
1
3
1
Meredith Susan DELTA Agencja Wydawnicza
150. Dobranoc, Mamo
Ślepowrońska Dagna WILGA
151. Dobre i złe sekrety
Zubrzycka Elżbieta GWP
152. Dobre maniery Książeczka z obrazkami ukrytymi w okienkach
Wolf Matthew Wydawnictwo Olesiejuk
153. Dobry omen
Pratchett Terry, Gaiman Neil PRÓSZYŃSKI i S-KA
154. Dobry rok
Mayle Peter Prószyński Media
155. Doktorzy z piekła rodem
Spitz Vivien REPLIKA
156. Dom Ctulhu
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
157. Dom ciszy
Pamuk Orhan Wydawnictwo Literackie
158. Dom na wybrzeżu
Adler Elizabeth AMBER
159. Dom nad rozlewiskiem
Kalicińska Małgorzata ZYSK I S-KA
160. Dom przy placu Przyjemnym
Conlon-McKenna Marita AMBER
161. Domisie dbają o zęby
Sawicka Regina, Sawicki Gerard DEBIT
162. Domisie dostają małpiego rozumu
Waszczuk Beata DEBIT
163. Domisie i okulary
Sawicka Regina, Sawicki Gerard DEBIT
164. Domisie i scyzoryk Teofila
Sawicka Regina, Sawicki Gerard DEBIT
165. Domisie i wędrówka za tęczą
Bernat Anna DEBIT
166. Domisie odkrywcami
Sawicka Regina, Bernat Anna DEBIT
167. Domki zwierząt Bóbr i jego żeremię
LEKTORKLETT
168. Domki zwierząt Jaskółka i jej gniazdo
LEKTORKLETT
169. Domki zwierząt Kret i jego kopie
LEKTORKLETT
170. Domki zwierząt Mrówka i jej mrowisko
LEKTORKLETT
171. Domki zwierząt Wiewiórka i jej dziupla
LEKTORKLETT
172. Domki zwierząt. Bocian i jego gniazdo
LEKTORKLETT
173. Don Camillo
Guareschi Giovanni LEKTORKLETT
174. Dopuszczalne ryzyko
Cook Robin REBIS
175. Dotyk ciemności
3
1
2
2
1
2
1
2
1
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
Dodd Christina LUCKY
176. Dragonlance Noc Oka Obrońcy magii t.1
Kirchoff Mary ZYSK I S-KA
177. Dramaty
Herbert Zbigniew WIĘŹ
178. Drapieżcy
Chattam Maxime Sonia Draga
179. Drobne grzeszki
Enoch Suzanne BIS
180. Droga do Zielonego Wzgórza
Wilson Bugde Wydawnictwo Literackie
181. Druga miłość
Roberts Nora Harlequin
182. Druga miłość
Shreve Anita Prószyński Media
183. Druga szansa
Green Jane Sonia Draga
184. Duchem i ciałem
Bevarly Elizabeth AMBER
185. Dwunastu
Kent Jasper AMBER
186. Dynastia Miziołków
Olech Joanna LITERATURA
187. Dynastia z Ravenscar
Bradford Barbara Taylor ŚWIAT KSIĄŻKI
188. Dzieci Diuny
Herbert Frank REBIS
189. Dzieci Eve
Purcell Deirdre PRÓSZYŃSKI i S-KA
190. Dzieci z Kuriańskiej Łączki
Mirkowska Ewa SIEDMIORÓG
191. Dzieciaki pytają Dinozaury
Baumann Anne-Sophie REA
192. Dzieciaki pytają Zamki i ich mieszkańcy
Vandewiele Agnes REA
193. Dzieciaki pytają Ziemia
Baumann Anne-Sophie REA
194. Dziecko pokuty
Rivers Francine Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
195. Dziedzictwo popiołów Historia CIA
Weiner Tim REBIS
196. Dziedziczka Diabła
Beverley Jo BIS
197. Dzieje życia na Ziemi
Dzik Jerzy Wydawnictwo Naukowe PWN
198. Dzielna Kajsa
Lindgren Astrid NASZA KSIĘGARNIA
199. Dzienniczek zakręconej nastolatki
Opala Renata SKRZAT
200. Dziennik nimfomanki
Tasso Valerie ŚWIAT KSIĄŻKI
201. Dziesięciu królów morza
3
1
1
2
3
4
3
3
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
1
1
2
1
Mayol Jacques, Mayol Pierre wielki błękit
202. Dziewczyna o szklanych stopach
Shaw Ali AMBER
203. Dziewczyna, która igrała z ogniem
Larsson Stieg JACEK SANTORSKI
204. Dziewczyny z plaży
Robards Karen Prószyński Media
205. Dziewczyńskie bajki na dobranoc
AMEA
206. Dzień dziecka w Bullerbyn
Lindgren Astrid, Wikland Ilon Zakamarki
207. Dzień, w którym umilkły głosy
Steele Ken, Berman Claire REPLIKA
208. Dzika Mrówka i tam-tamy
Perepeczko Andrzej Book House
209. Dzikus
Almond David ZYSK I S-KA
210. Echo winy
Link Charlotte Sonia Draga
211. Egipcjanki
Jacq Christian ŚWIAT KSIĄŻKI
212. Eichmann jego życie i zbrodnie
Cesarani David REPLIKA
213. Elementarz przedszkolaka
Czyżowska Małgorzata ZIELONA SOWA
214. Etiopia. Ale czat!
Wojciechowska Martyna G+J RBA
215. Fale
Woolf Virginia Wydawnictwo Literackie
216. Faust
Goethe Johann W. GREG
217. Fenomeny nie z tego świata
Hausdorf Hartwig AMBER
218. Fifi Kwiatuszkowa biblioteczka
Media Service Zawada
219. Fifi W ogrodzie kwiatuszków
Chapman Keith Media Service Zawada
220. Fifi i trudne słowa
Law Karina Media Service Zawada
221. Figurki zwierząt Księga origami
WILGA
222. Filofuny cuda z kolorowych żyłek
Francoise Hamon HACHETTE
223. Fitness Zdrowie i uroda
Matella Katarzyna Literat
224. Franklin i duch jeziora
Bourgeois Paulette DEBIT
225. Franklin i małe kaczątko
Bourgeois Paulette DEBIT
226. Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi
REA
227. Gargulec
1
2
1
3
2
3
1
2
2
1
2
1
3
1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Davidson Andrew W.A.B.
228. Gdzie rzeka kończy swój bieg
Martin Charles WAM
229. Gdzie teraz jesteś
Higgins Clark Mary Prószyński Media
230. Generał SS
Hassel Sven ERICA
231. Gildia magów
Canavan Trudi GALERIA KSIĄŻKI
232. Gimnastyka i taniec
Mentrup Jessica Bauer-Weltbild Media (KDC)
233. Glazura i terakota Układanie i konserwacja
Eric H. Heimann Wydawnictwo RM
234. Globalna gospodarka i globalny kryzys
Kaczmarek Tadeusz Teofil DIFIN
235. Gobelin Pies z Rowan
Neff Henry H. ŚWIAT KSIĄŻKI
236. Gosiaczek 39
Pawlicki Marek MPM Computer
237. Gra o miłość
Szymańska Justyna REPLIKA
238. Gramatyka języka niemieckiego
Buchmann
239. Gramatyka języka rosyjskiego
Piskorska Julia Buchmann
240. Granice szaleństwa
Kava Alex Harlequin
241. Gringo wśród dzikich plemion Zapachowy
Cejrowski Wojciech BERNARDINUM
242. Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce! Południowy zachód
Dzikowska Elżbieta ROSIKON PRESS
243. Grom pl 2
Rybak Jarosław JEDEN ŚWIAT
244. Grom z jasnego nieba
Larson Erik Sonia Draga
245. Gry w karty
Rozalijew Nikołaj karuzela
246. Gryźgo idzie w świat
Rowicki Piotr SKRZAT
247. Gucci Gucci łapci
Margolis Sue NASZA KSIĘGARNIA
248. Gułag w oczach Zachodu
Tołczyk Dariusz Prószyński Media
249. Gwara górnośląska
NOWELA
250. Gwiazda Pandory t.2
Hamilton Peter F. ZYSK I S-KA
251. Gwiazda Triumf gwiazdy
Hapka Catherine LUCKY
252. Gwiazdy i planety jak je odszukać, poznać i polubić
Ekrutt Joachim MUZA
253. Gypsy
2
2
3
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
3
1
Pearce Lesley Red Horse
254. Góra Ślęża i jej okolice
Sadebeck Moritz ATUT
255. Głowa Minotaura
Krajewski Marek W.A.B.
256. Głód dotyku t.1
Kathleen Duey AKAPIT
257. Głębia ciemności
Laimo Michael AMBER
258. Hannah Montana Chwila prawdy
EGMONT
259. Hannah Montana Koszmar z ulicy Hannah
EGMONT
260. Hannah Montana Oto Miley!
Alexander Lauren EGMONT
261. Hannah Montana Potajemne wyjście
EGMONT
262. Hannah Montana Starcie
EGMONT
263. Hela i zajęcia pozaszkolne
Stenka Barbara LITERATURA
264. Henryśka wielka odkrywczyni
Murray Martine ZIELONA SOWA
265. Henryśka dostaje list
Murray Martine ZIELONA SOWA
266. Henryśka drugiej tak wspaniałej nie znajdziecie
Murray Martine ZIELONA SOWA
267. Herbatki i soki najlepsze dla zdrowia
Lohmann Maria Bauer-Weltbild Media (KDC)
268. High School Musical Styl
Próchniewicz Dorota EGMONT
269. High School Musical Uczucia
Próchniewicz Dorota EGMONT
270. High School Musical 2 Imprezownik
EGMONT
271. High School Musical Duch dzikich kotów
Barscocchini Peter EGMONT
272. High School Musical Konkurs Kapel
Barscocchini Peter EGMONT
273. High School Musical Marzenia o sławie
Barsocchini Peter EGMONT
274. High School Musical Rocznik East High
Harrison Emma EGMONT
275. High School Musical Siła poezji
Barsocchini Peter EGMONT
276. High School Musical Wizja przyszłości
Barsocchini Peter EGMONT
277. High school musical Vanessa Hudgens
EGMONT
278. High school musical Zac w akcji
EGMONT
279. Historia Europy 1919-1939
3
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Kitchen Martin OSSOLINEUM
280. Historia II Wojny Światowej
Grzybek Dariusz, Marcinek Roman KLUSZCZYŃSKI
281. Historia Polski do 2009 roku
Borucki Marek MADA
282. Historia Tracy Beaker
Wilson Jaqueline MEDIA RODZINA
283. Historia filozofii
Magee Bryan ARKADY
284. Historia oddziałów specjalnych
Denécé Eric BELLONA
285. Historia odkryć geograficznych
Clarke Peeny DEBIT
286. Historia odkryć kosmicznych
Clarke Peeny DEBIT
287. Historia wypraw krzyżowych
Madden Thomas F. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
288. Historie miłosne
Polewska Aleksandra RAFAEL
289. Hodowla gołębi
Bauer Wilhelm Wydawnictwo RM
290. Hodowla kur. Rasy, zdrowie, opieka
Peitz Beata, Peitz Leopold Wydawnictwo RM
291. Homeopatia
Schmukler Alan V. Bauer-Weltbild Media (KDC)
292. Hotel Pastis
Mayle Peter Prószyński Media
293. Idealna róża
Putney Mary Jo AMBER
294. Ilustrowane dzieje Polski 966-1975
Sperka Jerzy VIDEOGRAF II
295. Ilustrowany atlas klejnotów i kamieni szlachetnych
Oldershaw Cally Buchmann
296. Intruz
Meyer Stephanie PUBLICAT
297. Ironhand t.2
Fletcher Charlie HACHETTE
298. Iskierka
Udejnez Rafał LIWONA
299. Iwona księżniczka Burgunda
Gombrowicz Witold Wydawnictwo Literackie
300. Ja i moje ciało Encyklopedia dla dzieci w wieku 7-10 lat
Minkowski Aleksander SIEDMIORÓG
301. Jak czytać architekturę
Cragoe Carol Davidson ARKADY
302. Jak dbać o układ trawienny
Lange Elisabeth Bauer-Weltbild Media (KDC)
303. Jak dobierać kolory i tkaniny
Starmer Anna ARKADY
304. Jak korzystać z energii miejsc mocy
Matela Leszek Studio Astropsychologii
305. Jak pozbyć się Matthew
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
2
1
3
1
2
1
2
1
1
1
2
Fallon Jane Albatros A. Kuryłowicz
306. Jak przeprowadzać prezentacje
Munter Mary, Russell Lynn Wolters Kluwer Polska
307. Jak założyć akwarium
Zarzyński Paweł, Zarzyńska Joanna EGROS
308. Jaka to liczba
Book Mouse
309. Jaka to liczba Błyszczące elementy
Book House
310. Jana ze Wzgórza Latarni
Montgomery Lucy Maud Wydawnictwo Literackie
311. Jaskinia filozofów
Somoza Jose Carlos MUZA
312. Jaskiniowcy Nasi przodkowie
Perkowska Aleksandra 4LEAF STUDIO
313. Jednostki elitarne II wojny światowej
Haskew Michael E. MUZA
314. Jednostki specjalne w akcji
Stilwell Alexander MUZA
315. Jej Książęca Wysokość
Steel Danielle AMBER
316. Jej pragnienie
Foley Gaelen AMBER
317. Jerzy i poszukiwanie kosmicznego skarbu
Hawking Lucy, Hawking Stephen NASZA KSIĘGARNIA
318. Jezioro Samotnia
Newbery Linda NASZA KSIĘGARNIA
319. Jeźdźcy z piekieł
Cornwell Bernard ERICA
320. Joasia i wilk
Lobby Ted GWP
321. Joe Speedboat
Wieringa Tommy W.A.B.
322. Joga dla zdrowia Podręcznik ćwiczeń
Kulmatycki Lesław KSIĄŻKA I WIEDZA
323. Judasz Iskariota Legenda i prawda
Lona Horacio E. JEDNOŚĆ
324. Julek i Julka 3
Schmidt Annie Hokus-Pokus Marta Lipczyńska
325. Julek i Julka część 2
Schmidt Annie Hokus-Pokus Marta Lipczyńska
326. Język rosyjski od A do Z
Milczarek Wiesława KRAM
327. Kacper z szuflady
Kasdepke Grzegorz LITERATURA
328. Kaktus w sercu
Jasnyk Barbara W.A.B.
329. Kamienne węże
Goodwin Jason Wydawnictwo Literackie
330. Kamienni bogowie
Winterson Jeanette REBIS
331. Kapitan Fox Duch Siedmiu Mórz
1
1
3
1
2
2
2
2
1
1
2
3
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
1
Innocenti Marco, Frasca Simone ZIELONA SOWA
332. Kapitan Fox Pirat z Wyspy Mgieł
Innocenti Marco, Frasca Simone ZIELONA SOWA
333. Kapitan Fox Podziemny potwór
Innocenti Marco, Frasca Simone ZIELONA SOWA
334. Kapłanka w bieli Era pięciorga 1
Canavan Trudi GALERIA KSIĄŻKI
335. Karawany czasu Tajemne imię
Angelis Vanna de JEDNOŚĆ
336. Karma i reinkarnacja
Morando Philippe KOS
337. Karolcia na wakacjach
Zięcik Krzysztof TELBIT
338. Karolina XL
Fox Marta AKAPIT
339. Karpentaria
Wright Alexis MEDIA RODZINA
340. Kasztelanka Tom 2
Lorentz Iny Sonia Draga
341. Katarzyna Tom I
Benzoni Juliette BIS
342. Katarzyna Tom IV
Benzoni Juliette BIS
343. Katastrofy przyrodnicze
Graniczny Marek, Mizerski Włodzimierz Wydawnictwo Naukowe PWN
344. Kato tata Nie pamiętnik
Opfer Halszka JACEK SANTORSKI
345. Katoucha Sekrety top modelki
Katoucha Niane Hachette Polska
346. Kelnerka na Manhattanie
MacDowell Heather , MacDowell Rose ŚWIAT KSIĄŻKI
347. Khai z krainy Khem
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
348. Khul khaal Bransolety Egipcjanek
Nayra Atiya SAW Smak Słowa
349. Kiedy Salazar spał
Domingos Amaral ŚWIAT KSIĄŻKI
350. Kilmeny ze Starego Sadu
Montgomery Lucy Maud Wydawnictwo Literackie
351. Klara i półmrok
Somoza Jose Carlos MUZA
352. Klub Tiary Jak zostać idealną księżniczką
French Vivian ZIELONA SOWA
353. Klub Tiary Księżniczka Lauren i diamentowa kolia
French Vivian ZIELONA SOWA
354. Klub Tiary Rubinowy Pałac Księżniczka Oliwia i aksamitna pelerynka
French Vivian ZIELONA SOWA
355. Klub Tiary. Księżniczka Jessica i bransoletka przyjaźni
French Vivian ZIELONA SOWA
356. Klub Tiary. Rubinowy pałac Księżniczka Georgia i lśniąca perła
French Vivian ZIELONA SOWA
357. Klub Tiary. Rubinowy pałac. Księżniczka Amy i złota kareta
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
3
4
1
1
2
2
2
2
French Vivian ZIELONA SOWA
358. Klub tiary. Rubinowy Pałac Księżniczka Chloe i halka w pierwiosnki
French Vivian ZIELONA SOWA
359. Klątwa rodu Windsorów
Grunewald Ulrike VIDEOGRAF II
360. Klątwa z przeszłości t.2
Delaney Joseph Jaguar
361. Kobieta w Berlinie
Anonyma ŚWIAT KSIĄŻKI
362. Kobiety pragną bardziej
Behrendt Greg, Tuccillo Liz REBIS
363. Kobiety wypędzone
Weber Marianne REPLIKA
364. Kocha lubi szanuje czyli jeszcze o uczuciach
Kasdepke Grzegorz NASZA KSIĘGARNIA
365. Kochaj i tańcz 20 lat wcześniej
Kalicka Manula W.A.B.
366. Kochaj rewolucję
Sołżenicyn Aleksander Prószyński Media
367. Kochanek dziewicy
Gregory Philippa PUBLICAT
368. Kolekcja
Wolff Isabel AMBER
369. Komisarz Borewicz
Szmagier Krzysztof Fontanna
370. Kopciuszek
Pasternak-Winiarska Jolanta WILGA
371. Kosmos Dowiedz się prawdy
Regan Lisa Book Mouse
372. Koszmarny Karolek
Simon Francesca ZNAK
373. Koszmarny Karolek i megabombowa machina czasowa
Simon Francesca ZNAK
374. Koszmarny Karolek i napad na bank
Simon Francesca ZNAK
375. Koszmarny Karolek i nawiedzony dom
Simon Francesca ZNAK
376. Krecik i ogród
WILGA
377. Krew aniołów
Marshall Michael ALBATROS
378. Krew i honor
Griffin W.E.B. ZYSK I S-KA
379. Krew marzeń
Parisi Susan ŚWIAT KSIĄŻKI
380. Krwawa droga do śmierci
Hassel Sven ERICA
381. Krzyżowcy t.1
Guillou Jan VIDEOGRAF II
382. Krzyżowcy t.2
Guillou Jan VIDEOGRAF II
383. Krzyżowcy t.3
2
2
1
1
1
2
1
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
1
2
2
Guillou Jan VIDEOGRAF II
384. Król bezmiarów
Kres Feliks W. MAG
385. Królewna Śnieżka
REPLIKA
386. Królowa Margot
Dumas Aleksander ZIELONA SOWA
387. Królowa Palmyry
Daniel A.B. ALBATROS
388. Królowa Watykanu
Herman Eleanor JEDEN ŚWIAT
389. Krótka historia umarłych
Brockmeier Kevin ŚWIAT KSIĄŻKI
390. Krótki zarys historii tańca i baletu
Turska Irena Polskie Wydawnictwo Muzyczne
391. Krótkie baśnie na dobranoc
JEDNOŚĆ
392. Krótkie wykłady Genetyka
Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H. L. Wydawnictwo Naukowe PWN
393. Książę ognia
Silva Daniel MUZA
394. Księga Merlina
White T.H. SOLARIS
395. Księga bajek
SIEDMIORÓG
396. Księga czasu t.2
Prevost Guillaume NASZA KSIĘGARNIA
397. Księga dżungli
Kipling Rudyard GREG
398. Księga grzybów mrówki Zofii
Casta Stefan, Mossberg Bo MULTICO
399. Księga kwiatów mrówki Zofii
Stefan Casta, Bo Mossberg MULTICO
400. Księgi nomów
Pratchett Terry REBIS
401. Księżniczka Emily i piękna czarodziejka
French Vivian ZIELONA SOWA
402. Księżniczki Magiczny świat baśni Rozkładana
EGMONT
403. Księżyc w nowiu
Meyer Stephenie Wydawnictwo Dolnośląskie
404. Księżyc we łzach
Saillo Ouarda ŚWIAT KSIĄŻKI
405. Księżyc yakuzy
Tendo Shoko Łyński Kamień
406. Kto ty jesteś?
Bełza Władysław Book Mouse
407. Kuchnia wegetariańska
Jakimowicz-Klein Barbara ŚWIAT KSIĄŻKI
408. Kusicielski pocałunek
Foley Gaelen AMBER
409. Kuszenie losu
2
1
3
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
15
4
4
2
2
1
8
2
2
3
1
3
Beverly Jo BIS
410. Kwiaty od Artiego
Asher Bridget Wydawnictwo Otwarte
411. Kwiaty z krepiny
Chevalier Marie Wydawnictwo RM
412. Kwiaty zła z opracowaniem
Baudelaire Charles GREG
413. Kólewna Śnieżka
Pasternak-Winiarska Jolanta WILGA
414. Kłamliwy język
Andrew Wilson ŚWIAT KSIĄŻKI
415. Kłamstwa przed ołtarzem
Smith Robin L. ŚWIAT KSIĄŻKI
416. Kłopoty to moja specjalność
Chandler Raymond C&T
417. Laboratorium
Preston Douglas, Child Lincoln G+J Gruner+Jahr Polska
418. Lato szczupaka
Jutta Richter OSSOLINEUM
419. Lato tajemnic
Rushton Rosie AKAPIT PRESS
420. Lawenda w chodakach
Nowak Ewa EGMONT
421. Leczniczy masaż stóp
Frohn Birgit Bauer-Weltbild Media (KDC)
422. Legendy Wieliczki
Iwański Zbigniew WAM
423. Legendy europejskie
Berowska Marta SBM
424. Legendy średniowieczne
Berowska Marta SBM
425. Lekcja tańca
Krenz Katarzyna Wydawnictwo Literackie
426. Leksykon wiedzy religijnej dla młodzieży
Sobolewski Zbigniew, Sochal Andrzej, Wysokińska Barbara ADAM
427. Letnia Akademia Uczuć 1
Kowalewska Hanna ZYSK I S-KA
428. Letnia Akademia Uczuć 2
Kowalewska Hanna ZYSK I S-KA
429. Lew Limpopo
Law Felicia Book House
430. Linia kontroli
Clancy Tom AMBER
431. Linie krwi
Huff Tanya FABRYKA SŁÓW
432. Listy Lorda Foulgrina
Alcorn Randy WAM
433. Lisy w winnicy t.1
Feuchtwanger Lion ŚWIAT KSIĄŻKI
434. Lisy w winnicy t.2
Feuchtwanger Lion ŚWIAT KSIĄŻKI
435. Lodowa pułapka
2
3
1
10
2
2
1
2
2
2
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
2
1
1
1
Sewell Kitty ŚWIAT KSIĄŻKI
436. Ludzie z wysp
Gilbert Elizabeth REBIS
437. MacGregor Rebelia
Roberts Nora Harlequin
438. Magia i krew
Roberts Nora Prószyński Media
439. Magiczne Baletki 3 Delfina i bal maskowy
Bussell Darcey HACHETTE
440. Magiczne Baletki 4 Delfina i szklane trzewiczki
Bussell Darcey HACHETTE
441. Magiczne Baletki Delfina i czarodziejskie baletki
Bussell Darcey HACHETTE
442. Magiczne Baletki Delfina i magiczne zaklęcie
Bussell Darcey HACHETTE
443. Makramy Sploty i węzły
Niccoli Rosalba De Ferrari Marcella RM
444. Malujemy fantasy Bestie i smoki
Follen Wydawnictwo RM
445. Malujemy fantasy Wróżki i elfy
Labarre Amandine Wydawnictwo RM
446. Malutka czarownica
Preussler Otfried DWIE SIOSTRY
447. Mam dość!
Heidi Hassenmüller OSSOLINEUM
448. Mama, tata i ja
Derlicka Barbara WAM
449. Mamo przytul mnie
Ślepowrońska Dagna WILGA
450. Mamo tato dodaję
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
451. Mamo tato odejmuję
Wojtek Górski MOREX
452. Manuskrypt Chopina
Deaver Jeffery, Scottoline Lisa, Child Lee i inni Prószyński Media
453. Marcowe fiołki
Kerr Philip Red Horse
454. Martwe dusze
Gogol Mikołaj ZIELONA SOWA
455. Mary Poppins na ulicy Czereśniowej
Travers Pamela L. Jaguar
456. Mary Poppins w parku
Travers L. Pamela Jaguar
457. Marzycielki
Majgier Katarzyna AKAPIT
458. Maska Dimitriosa
Ambler Eric MOZAIKA
459. Maskarada
Joyce Brenda Harlequin
460. Mała Ida też chce psocić
Lindgren Astrid Zakamarki
461. Mała doboszka
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2
4
3
1
1
1
2
1
6
4
1
2
1
3
3
Carre John ŚWIAT KSIĄŻKI
462. Medaliony
Nałkowska Zofia ZIELONA SOWA
463. Mediator
Temple Peter AMBER
464. Meksykański romans
Kochańska Luiza REPLIKA
465. Memento Mori
Rankin Ian ALBATROS
466. Menopauza
Gittleman Louise Ann MADA
467. Miasta marzeń. Dublin
Mediaprofit
468. Miasta Świata Nowy Jork
Statham Amanda, Grihault Nicki PASCAL
469. Miasto niepokoju
Lehane Dennis Prószyński Media
470. Miasto poza czasem
Moriel Enrique ŚWIAT KSIĄŻKI
471. Miasto słońca
Levien David papierowy księżyc
472. Milczenie
Perry Thomas REBIS
473. Milenka w Berlinie
Chidolue Dagmar EGMONT
474. Milenka w Paryżu
Chidolue Dagmar EGMONT
475. Minerały i kamienie szlachetne łatwe rozpoznawanie
Wydawnictwo Olesiejuk
476. MiniPodręcznik motorowodniaka
Haber Franciszek wielki błękit
477. MiniPodręcznik żeglarza
Haber Franciszek wielki błękit
478. Mistrz aniołów i ludzi
Łatak Jerzy M. AQUARIUS
479. Mity dla dzieci
Kasdepke Grzegorz LITERATURA
480. Między aktami
Woolf Virginia Wydawnictwo Literackie
481. Miłośnica
Nurowska Maria W.A.B.
482. Miłość i celibat
Kochen Arnold KEFAS P.H.U.
483. Miłość na gruzach Kosowa
Chojnacka Izabela Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska
484. Miłość nad rozlewiskiem
Kalicińska Małgorzata ZYSK I S-KA
485. Miłość o smaku wina
Kochańska Luiza REPLIKA
486. Miłość, honor i zdrada
Jordan Penny Harlequin
487. Miś Rupert i drewniane żołnierzyki
2
6
2
2
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
3
1
1
4
2
6
4
4
EGMONT
488. Miś Rupert i grające kamienie
EGMONT
489. Mobbing w szkole
Dambach Karl E. GWP
490. Moc wyzwolona
Williams Sean AMBER
491. Modele samolotów Księga origami
WILGA
492. Modlitwy o deszcz
Lehane Dennis ŚWIAT KSIĄŻKI
493. Moja mama i pies z piekła rodem
Harper Meg AKAPIT
494. Moja noc jest twoim dniem
Rose Melanie AMBER
495. Moja ulubiona żona
Parsons Tony ALBATROS
496. Moje dziecko
Zawadzka Dorota, Stanisławska Irena JACEK SANTORSKI
497. Montedidio
De Luca Erri W.A.B.
498. Morderca bierze wszystko
Spindler Erica Harlequin
499. Morderstwo w ciemności
Atwood Margaret BELLONA
500. Motyl na wietrze
Kimura Rei Prószyński Media
501. Może dziś nikogo nie zabiję
Ghazy Randa KEFAS P.H.U.
502. Muskając aksamit
Waters Sarah Prószyński Media
503. Muzyka z zaświatów
Masterton Graham Albatros A. Kuryłowicz
504. My Little Pony Zaczarowana harfa
Kaczan-Borowska Katarzyna EGMONT
505. My little Pony Sekret Malinki
Kaczan-Borowska Katarzyna EGMONT
506. Mój pierwszy alfabet
Wasiuczyńska Elżbieta LEKTORKLETT
507. Mój pierwszy przewodnik Jaka to gwiazda
Dambeck Thorsten, Dambeck Susanne MULTICO
508. Mój pierwszy przewodnik Jaki to grzyb?
Garbarczyk Henryk, Garbarczyk Małgorzata MULTICO
509. Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat?
Stichmann-Marny Ursula MULTICO
510. Mój pierwszy przewodnik Jaki to owad
Garbaczyk Henryk, Garbarczyk Małgorzata MULTICO
511. Mój pierwszy zielnik
Sokolowski Ilka, Toll Claudia Bauer-Weltbild Media (KDC)
512. Mądra mysz Mam przyjaciela kolejarza
Butschkow Ralf MEDIA RODZINA
513. Mądra mysz Mam przyjaciółkę weterynarza
3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
2
4
1
1
2
2
3
3
3
1
2
2
2
2
1
2
Schurmann Susanne, Butschkow Ralf MEDIA RODZINA
514. Mądra mysz Zuzia i jej kotek
Schneider Liane, Wenzel-Burge Eva MEDIA RODZINA
515. Mądra mysz Zuzia w szpitalu
Schneider Liane, Wenzel Burge MEDIA RODZINA
516. Mądrości z Doliny Muminków Wszystko, co dobre dla brzuszka, jest miłe
Jansson Tove NASZA KSIĘGARNIA
517. Młody samuraj. Droga wojownika
Bradford Chris NASZA KSIĘGARNIA
518. Na los szczęścia
Roberts Nora Harlequin
519. Na rozstajach
Vasconcelos Jose Mauro MUZA
520. Na statku pirackim przez cały rok
Bauer-Weltbild Media (KDC)
521. Na tropie Pierwszego Inkwizytora
Moiraghi Mario BRATNI ZEW
522. Na zawsze razem
Roberts Nora Harlequin
523. Nacja
Pratchett Terry REBIS
524. Nadwaga
Literat
525. Najeźdźcy t.11
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
526. Najpiękniejsze baśnie babuni
SBM
527. Największe tajemnice spraw mrocznych, upiornych i niewyjaśnionych.
Doncaster Lucy, Holland Andrew BELLONA
528. Największy dar
Henry Drummond, Coelho Paulo ŚWIAT KSIĄŻKI
529. Namiot Fatimy
at-Tahawi Miral SAW Smak Słowa
530. Namiętność
Winterson Jeanette REBIS
531. Następna rzecz na liście
Smolinski Jill VIDEOGRAF II
532. Nasza Polska Miejsca święte
Wójcik Tomasz Buchmann
533. Nasza planeta Co wpływa na klimat Ziemi
SBM
534. Nasza planeta Jak powstała Ziemia
Bauman Amy SBM
535. Nasza planeta Skąd się bierze woda na Ziemi
Bauman Amy SBM
536. Nefertiti
Moran Michelle Sonia Draga
537. Nekroskop 1
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
538. Nekroskop 2 Wampiry
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
539. Nekroskop 3 Żródło
2
2
2
3
1
4
2
1
1
3
1
4
1
1
3
1
2
2
3
1
2
2
2
1
1
1
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
540. Nekroskop 4 Mowa umarłych
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
541. Nekroskop 6 Bracia krwi
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
542. Nekroskop 9 Stracone lata
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
543. Nic do stracenia
Child Lee ALBATROS
544. Nie alkoholowi i narkotykom
Wilmes David J. GWP
545. Nie dość martwy
Peter James Media Lazar
546. Niebezpieczna miłość
Small Bertrice BIS
547. Niebezpieczna strefa. W szponach Lucyfera.
Gilman David EGMONT
548. Niebezpieczny mężczyzna
Bradford Barbara Taylor KSIĄŻNICA
549. Nienasycenie
Henley Virginia BIS
550. Nieodparta siła
Steel Danielle AMBER
551. Nieproszona miłość
Feather Jane AMBER
552. Nierządnica t.1
Lorentz Iny Sonia Draga
553. Niesamowita Encyklopedia Ciało człowieka
HACHETTE
554. Niesamowita Encyklopedia Piraci
HACHETTE
555. Niesamowita Encyklopedia Ziemia
HACHETTE
556. Niesamowita dżungla
Buchmann
557. Nieskończony wszechświat
Steinhardt Paul J., Turok Neil PRÓSZYŃSKI i S-KA
558. Niewiarygodne wyprawy
Cussans Thomas BELLONA
559. Niewidzialny wróg
Neggers Carla Harlequin
560. Niewierna
Ali Ayaan Hirsi ŚWIAT KSIĄŻKI
561. Niewierna żona
Grippando James ŚWIAT KSIĄŻKI
562. Niezapomniane lato
Kingsbury Karen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
563. Niezniszczalny
Koontz Dean ALBATROS
564. Niezwykła podróż Pomponiusza Flatusa
Mendoza Eduardo ZNAK
565. Niezwykły dżentelmen
1
1
1
1
2
2
2
3
2
1
3
4
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
2
1
Georgette Heyer Harlequin
566. Niezwykły kosmos
Buchmann
567. Nikczemny spisek
Lowry Lois NASZA KSIĘGARNIA
568. Noble House
Clavell James vis-a-vis/Etiuda
569. Noc poślubna
Krentz Jayne Ann Harlequin
570. Noc zombie
Keene Brian AMBER
571. Nocne fajerwerki
Roberts Nora Harlequin
572. Nocni wędrowcy
Jagielski Wojciech W.A.B.
573. Nocny obserwator
Diwow Oleg FABRYKA SŁÓW
574. Noddy Drużyna Noddy'ego
EGMONT
575. Nordic walking dla Ciebie
Figurska Małgorzata, Figurski Tadeusz INTERSPAR
576. Nowicjuszka
Canavan Trudi GALERIA KSIĄŻKI
577. Nowoczesność i Zagłada
Bauman Zygmunt Wydawnictwo Literackie
578. Obcy
Castle Mort REPLIKA
579. Obcy
Delinsky Barbara Harlequin
580. Obiecaj mi raj
Brockway Connie AMBER
581. Obietnica jutra
Brown Sandra Harlequin
582. Oblicza zdrady
Toews Bonnie MG
583. Obrona Sokratesa lektura z opracowaniem
Platon GREG
584. Obserwator
Rankin Ian C&T
585. Obsesja
Dekker Ted Fontanna
586. Obłędni rycerze
Allen Woody, Pratchett Terry, Twain Mark i inni Prószyński Media
587. Ocalić miasto Erasmus
Cleaver Steven WAM
588. Ocalona aby mówić
Ilibagiza Immaculee Wydawnictwo "Duc In Altum"
589. Oczarowana
Drake Shannon Harlequin
590. Odjazdowy zwierzyniec
Drabik Wiesław SKRZAT
591. Odkurzanie firmamentu
3
1
1
2
3
2
4
1
1
3
1
2
1
2
3
3
3
1
6
1
1
1
1
1
4
2
Matuszkiewicz Irena MG
592. Odlot
Cooper Jilly ZYSK I S-KA
593. Odnalezione uczucia
Richards Emilie Harlequin
594. Ofiara
Everson John REPLIKA
595. Ognie Piekieł Księga Druga
Weber David, Evans Linda ISA
596. Ognie Piekieł Księga Pierwsza
Weber David, Evans Linda ISA
597. Ogród ziół
Squire David ARKADY
598. Ogródek
Kownacka Maria ZYSK I S-KA
599. Oj, Hela
Stenka Barbara LITERATURA
600. Ojciec Pio Święty na przekór
Augustyn Eward Serafin
601. Okres menopauzalny
Jackson Nisha Bauer-Weltbild Media (KDC)
602. Okruchy śmierci
Reichs Kathy Red Horse
603. Okrągły Stół, czyli polski Rubikon
Codogni Paulina Prószyński Media
604. Opowiadania
Iwaszkiewicz Jarosław ZIELONA SOWA
605. Opowieści o Johnnym Maxwellu
Pratchett Terry REBIS
606. Opowieści sieroty t.1
Valente Catherynne MAG
607. Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa
Tolkien J.R.R. AMBER
608. Opętani
Gombrowicz Witold Wydawnictwo Literackie
609. Orlando
Woolf Virginia ZNAK
610. Osadnicy z Catanu
Gable Rebecca Sonia Draga
611. Osiągnięcia sportowe Księga światowych rekordów
Book House
612. Ostatni smok
De Mari Silvana W.A.B.
613. Ostatnia defilada
Suworow Wiktor REBIS
614. Ostatnia dziedziczka
Small Bertrice BIS
615. Ostatnia republika
Suworow Wiktor REBIS
616. Ostatnie miejsce
Lippman Laura AMBER
617. Ostrzeżenie
2
1
4
1
1
2
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
Patterson James, Roughan Howard ALBATROS
618. Oszukasz mnie raz
Michaels Fern AMBER
619. Ozdoby i dekoracje z muszli
Maguire Mary Wydawnictwo RM
620. Ołowiany żołnierzyk
Iwona Krynicka WILGA
621. Paddington Historia pewnego niedźwiadka z Peru
Bond Michael ZNAK
622. Paddington w ogrodzie
Bond Michael ZNAK
623. Pamiętam jak umarłem
Roland Paul Bauer-Weltbild Media (KDC)
624. Pamiętasz mnie?
Kinsella Sophie ŚWIAT KSIĄŻKI
625. Pamiętnik Ani z Zielonego Wzgórza
Montgomery Maud Lucy Wydawnictwo Literackie
626. Pamiętnik Robertosława Moja czarownica zaczyna gotować
Oram Hiawyn, Warburton Sarah EGMONT
627. Pamiętnik Robertosława. Moja czarownica idzie do szkoły baletowej.
EGMONT
628. Pamiętnik Robertosława. Moja czarownica nocuje u koleżanek
Oram Hiawyn, Warburton Sarah EGMONT
629. Pamiętnik Robertosława. Moja czarownica zakłada dziewczęcą kapelę.
Oram Hiawyn, Warburton Sarah EGMONT
630. Pamiętnik księżniczki 1 i 2
Cabot Meg AMBER
631. Pamiętnik z Powstania Warszawskiego
Białoszewski Miron PIW
632. Pamiętniki Jane Austen
James Syrie Wydawnictwo Otwarte
633. Pamiętniki księżnej
Smith Dawson Barbara LUCKY
634. Pamiętniki wampirów Powrót o zmierzchu
Smith L.J AMBER
635. Pan Guma i Biszkoptowy Bogacz
Andy Stanton EGMONT
636. Pan Guma i wielki pies
Andy Stanton EGMONT
637. Pan Kuleczk
Widłak Wojciech MEDIA RODZINA
638. Pan Kuleczka Spotkanie
Widłak Wojciech MEDIA RODZINA
639. Pan Teodor Wąsik III oraz kurs bon ton dla dzieci
Dębski Łukasz ŚWIAT KSIĄŻKI
640. Pan kuleczka Dom
Widłak Wojciech MEDIA RODZINA
641. Pan kuleczka Skrzydła
Widłak Wojciech MEDIA RODZINA
642. Pandora w Kongu
Pinol Albert Sánchez NOIR SUR BLANC
643. Pani Dalloway
3
3
1
2
2
2
3
2
3
2
1
2
1
2
10
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
1
Woolf Virginia ZNAK
644. Pani Parkinson Historia kobiety, która nigdy się nie poddała
Cancelliere Michele JEDNOŚĆ
645. Panieński grób
Deaver Jeffery Prószyński Media
646. Papieże i kobiety
Uhl Alois Olimp Media
647. Parkiety, deski, panele podłogowe. Układanie i konserwacja
Ehrmantraut Andreas Wydawnictwo RM
648. Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
649. Paryż śladami pisarzy
Caracalla Jean-Paul NOIR SUR BLANC
650. Pasja życia
Pałkiewicz Jacek ZYSK I S-KA
651. Pałacowa intryga
Jeffries Sabrina LUCKY
652. Pendragon Czarna Woda
MacHale D.J. REBIS
653. Percy Jackson i bogowie olimpijscy tom 1 Złodziej pioruna
Riordan Rick GALERIA KSIĄŻKI
654. Perfekcyjna pani domu Przyjęcia z klasą
Turner Anthea Filo
655. Performerka
DeLillo Don NOIR SUR BLANC
656. Pewnego dnia
Kingsbury Karen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
657. Pewnej wrześniowej niedzieli
Hassenmüller Heidi OSSOLINEUM
658. Pewnie że Lotta umie prawie wszystko
Lindgren Astrid, Wikland Ilon Zakamarki
659. Pewnie, że Lotta jest wesołym dzieckiem
Lindgren Astrid, Wikland Ilon Zakamarki
660. Pierworodni Odyseja czasu 3
Clarke Arthur C., Baxter Stephen vis-a-vis/Etiuda
661. Pierwsza miłość
Prose Francine REBIS
662. Pierścień Rybaka
Raspail Jean CHRISTIANITAS
663. Pieśń śmierci
Roberts Nora Prószyński Media
664. Pingwin Pik wyrusza w świat spod bieguna
Korewicka Krystyna Media House
665. Pinokio
Iwona krynicka WILGA
666. Pippi na Południowym Pacyfiku
Lindgren Astrid NASZA KSIĘGARNIA
667. Pirat
Jeffries Sabrina BIS
668. Pirat Patch i atak Czarnej Maski
Impey Rose, Reed Nathan ZIELONA SOWA
669. Pirat Patch i ekspedycja ratunkowa
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
2
2
1
2
2
2
2
Impey Rose Reed Nathan ZIELONA SOWA
670. Pirat Patch i mapa skarbów
Impey Rose, Reed Nathan ZIELONA SOWA
671. Pirat Patch i pościg przez Wielkie Morze
Impey Rose Reed Nathan ZIELONA SOWA
672. Pirat Patch i skrzynia kości
Impey Rose Reed Nathan ZIELONA SOWA
673. Pirat Patch i utracona fortuna
Impey Rose Reed Nathan ZIELONA SOWA
674. Pirat Patch i wiadomość w butelce
Impey Rose Reed Nathan ZIELONA SOWA
675. Pirat Patch i wstrętni korsarze
Impey Rose Reed Nathan ZIELONA SOWA
676. Piękna jak róża, zdrów jak ryba
Oberbeil Klaus Bauer-Weltbild Media (KDC)
677. Piękne paznokcie Pielęgnacja i zdobienie
Aleksandra Sójka Wydawnictwo RM
678. Piękny stół w 10 minut
Bauer-Weltbild Media (KDC)
679. Plan na długie życie
Kovacs Heike Bauer-Weltbild Media (KDC)
680. Planeta slumsów
Davis Mike KSIĄŻKA i PRASA
681. Plotkara Wejście Carlsów. Daj mi szansę
Ziegesar Cecily AMBER
682. Po co się złościć
Zubrzycka Elżbieta GWP
683. Po zachodzie słońca
King Stephen ALBATROS
684. Pocałunek ciemności
Graham Heather Harlequin
685. Pochwała brzydoty
Frescura Loredana WAM
686. Pod gołym niebem
Twain Mark ISKRY
687. Pod szczęśliwą gwiazdą
Miller Linda Lael Harlequin
688. Podarowana śmierci
Jackson Lisa AMBER
689. Podarunek z przeszłości
Johnson Jane Sonia Draga
690. Podnieś głowę
Woydyłło Ewa Wydawnictwo Literackie
691. Podręcznik drzeworytnika
Walker George A. Bauer-Weltbild Media (KDC)
692. Podstawy dekorowania ciast
Brown Rachel Bauer-Weltbild Media (KDC)
693. Podstawy rysunku barwnego
Barber Barrington DELTA W-Z
694. Podstawy rysunku dla żółtodziobów
Fradella Frank REBIS
695. Podziemny skarbiec Rzeszy
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
3
3
4
2
1
3
1
3
2
2
2
1
1
Adamczewski Leszek, Piątkiewicz Paweł REPLIKA
696. Pogoda
Woodward John MULTICO
697. Pojedziemy w cudny kraj
Konopnicka Maria Book House
698. Pokażę wam strach
Frobenius Nikolaj SKRYPT
699. Pokochać kogoś
Deveraux Jude LUCKY
700. Pokój Jakuba
Woolf Virginia Wydawnictwo Literackie
701. Polowanie na czarownice
Thurston Robert PIW
702. Polska Niemcy
Krasuski Jerzy OSSOLINEUM
703. Polskie legendy i podania ludowe
Safarzyńska Elżbieta SBM
704. Ponieważ byłam księżną
Pascarl-Gillespie Jacqueline ŚWIAT KSIĄŻKI
705. Poradnik dla ogrodników grzybiarzy i wędkarzy
Iwaniuk Arkadiusz BELLONA
706. Porwanie
Gimenez Mark Sonia Draga
707. Postarzanie przedmiotów
Lupato Marisa Wydawnictwo RM
708. Poszukiwany żywy lub martwy
Bellemare Pierre, Hahmias Jean-Francois Bauer-Weltbild Media (KDC)
709. Potwory kontra Obcy
EGMONT
710. Potwory kontra obcy Opowieść filmowa
EGMONT
711. Potwory kontra obcy Potwory w akcji
EGMONT
712. Potwór i panna
Rebes Julian MG
713. Potwór z Florencji
Preston Douglas, Spezi Mario G+J Gruner+Jahr Polska
714. Potęga kobiety
Bradford Barbara Taylor KSIĄŻNICA
715. Potępieńcza gra
Barker Clive Prószyński Media
716. Powroty nad rozlewiskiem
Kalicińska Małgorzata ZYSK I S-KA
717. Powroty zmarłych
Lindqvist John Ajvide AMBER
718. Powrót Orków
Peinkofer Michael Red Horse
719. Powrót detektywa Diamonda
Lovesey Peter AMBER
720. Pozerki
Maude Rachel NASZA KSIĘGARNIA
721. Południowa Łąka
1
1
3
1
2
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
2
2
Lindgren Astrid NASZA KSIĘGARNIA
722. Południowe upojenia
Ripley Alexandra MG
723. Poślubić księżniczkę
Dodd Christina BIS
724. Pożoga
Kossak Zofia GREG
725. Prawdziwe kłamstwa
Roberts Nora Prószyński Media
726. Prawnik
Grisham John AMBER
727. Prawo do szczęścia
Brown Sandra Harlequin
728. Projekt Sakkara
Wilhelm Andreas AWM
729. Proroctwo o Watykanie
Neirynck Jacques M
730. Przeciwieństwa się przyciągają
Delinsky Barbara Harlequin
731. Przed świtem
Meyer Stephenie Wydawnictwo Dolnośląskie
732. Przedksiężycowi t. 1
Kańtoch Anna FABRYKA SŁÓW
733. Przeinaczanie Jezusa
Ehrman Bart D. CIS
734. Przejście
Mularczyk Dorota GALAKTYKA
735. Przemoc i prześladowanie w szkole
Hennessy Eilis, Guerin Suzanne GWP
736. Przestrogi dla Polski
Staszic Stanisław OSSOLINEUM
737. Przewrotny kusiciel
Balogh Mary AMBER
738. Przygody Hucka Lektura z opracowaniem
Twain Mark GREG
739. Przygody Tomka Sawyera
Twain Mark SKRZAT
740. Przygody aniołków
Argento Ivano BERNARDINUM
741. Przygody zabawek
Najman Katarzyna SIEDMIORÓG
742. Przyjaciel natury
Bouchardy Christian Book House
743. Przyjaciele z zagrody Kogut Grzebyk zaprasza
Marciniuk Adam 4LEAF STUDIO
744. Przyjaciele z zagrody Krówka Łatka zaprasza
4LEAF STUDIO
745. Przyjaciółki i kłamczuchy
Rushton Rosie C&T
746. Przypadkowy mężczyzna
Besson Phillipe MUZA
747. Przysięga
2
3
3
5
2
3
3
2
2
3
5
1
3
1
1
1
2
5
4
1
2
1
2
2
2
1
Peretti Frank M
748. Przytul mnie
Kingsbury Karen Polskie Wydawnictwa Encyklopedyczne
749. Psychoamok
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
750. Psychologia moje hobby Berryman Julia, Ockleford Elizabeth, Howells Kevin,
Hargreaves David, Wildbur Diane GWP
751. Psychologia rodziny
DIFIN
752. Psychologia rozwojowa w zarysie
Birch Ann Wydawnictwo Naukowe PWN
753. Psychomanipulacja metody i techniki
Olszewska Agnieszka, Zielińska Urszula ASTRUM
754. Psychomech
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
755. Psychosfera
Lumley Brian vis-a-vis/Etiuda
756. Pszczoły moje hobby
Diemer Irmgard MULTICO
757. Pustelnik z lasu Eyton
Peters Ellis ZYSK I S-KA
758. Puść już mnie
Kołodziejczak Piotr Wydawnictwo Borgis Sp. z o.o.
759. Pyskata i reszta świata
Katarzyna Zychla CREDO
760. Pyskata w krainie zakochanych
Zychla Katarzyna CREDO
761. Póki rekin śpi
Agus Milena W.A.B.
762. Północ
Koontz Dean ALBATROS
763. Północna granica
Kres Feliks W. MAG
764. Płacz narodzonych
Barclay James ISA
765. Radio Darwina
Bear Greg SOLARIS
766. Ramzes t.1
Jacq Christian ZYSK I S-KA
767. Randkowanie wg Jane Austen
Henderson Lauren G+J Gruner+Jahr Polska
768. Razem na bieguny +DVD
Kamiński Marek Fundacja Marka Kamińskiego
769. Recepta na zdrowie
Edward Schneider; Leigh Ann Hirschman Bauer-Weltbild Media (KDC)
770. Reguły życia W rodzinie i zakonie
Śliwiński Piotr, Kozłowska Dominika, Kozłowski Łukasz ZNAK
771. Reinkarnacja i wędrówka dusz
Zwoliński Andrzej PETRUS
772. Religioznawstwo
Sakowicz Eugeniusz POLIHYMNIA
773. Repetytorium biblijne
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
Jelonek Tomasz PETRUS
774. Repetytorium maturzysty matematyka
Piórek Katarzyna GREG
775. Rio Anakonda
Cejrowski Wojciech ZYSK I S-KA
776. Rok w Prowansji
Mayle Peter Prószyński Media
777. Rok we mgle
Richmond Michelle VIDEOGRAF II
778. Roma Eterna
Silverberg Robert SOLARIS
779. Rosetta
Ewing Barbara Prószyński Media
780. Roswell prawdziwa historia
Marcel Jr Jesse, Marcel Linda AMBER
781. Rosyjska konkubina
Furnival Kate MUZA
782. Rosyjskie bajki ludowe
MAK
783. Rowerem do Indii
Chałupski Adam LIBBRA
784. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd
Nowak Kazimierz SORUS
785. Rozbite okno
Deaver Jeffery Prószyński Media
786. Rozdzielił nas ocean
Kingsbury Karen RAFAEL
787. Rozlewisko
Kalicińska Małgorzata ZYSK I S-KA
788. Rozmnażanie roślin
Squire David ARKADY
789. Rozświetlone pokoje
Mason Richard ŚWIAT KSIĄŻKI
790. Ryby
Wolfgang Hauer MULTICO
791. Ryby nasze
Stupkiewicz Stanisław Bauer-Weltbild Media (KDC)
792. Rycerze krzyża
Harper Tom ISA
793. Ryzykowna kochanka
Becnel Rexanne AMBER
794. Rzym i Watykan - Last Minute
Nichols Fiona PASCAL
795. Równoumagicznienie
Pratchett Terry Prószyński Media
796. Róża Sewastopola
McMahon Katharine Insignis
797. Róża mojego serca
Stevens Jackie ELF
798. Róże cmentarne
Krajewski Marek, Czubaj Mariusz W.A.B.
799. Rękopis zapodziany w Saragossie
1
4
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
2
Rudowski Krzysztof ZYSK I S-KA
1
800. SS-Mann Życie i śmierć mordercy
Schwan Heribert, Heindrichs Helgard Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska 2
801. SZKARŁATNY ANIOŁ
Natasha Beaulieu Fu Kang
1
802. Savoir-vivre przy stole czyli jak nie najeść się... wstydu
Ute Witt Wydawnictwo RM
1
803. Schudnij z Montignakiem
Montignac Michel ARTVITAE
1
804. Scooby-Doo! Nowe przygody Tajemniczej Spółki
McCann Jesse, Herman Gail SIEDMIORÓG
2
805. Scooby-Doo! i Koszmarny Mecz
Gelsey James SIEDMIORÓG
3
806. Scooby-Doo! i Przebojowy Duch
Gelsey James SIEDMIORÓG
1
807. Scooby-Doo! i Skarb Zombi
Gelsey James SIEDMIORÓG
3
808. Scooby-Doo! i Uciekający Robot
Gelsey James SIEDMIORÓG
3
809. Sekret hiszpańskiej pensjonarki
Mendoza Eduardo ZNAK
1
810. Sekretnik. Za fajna na szkołę
Dent Grace NASZA KSIĘGARNIA
1
811. Sekrety długowieczności
Bieniok Henryk VIDEOGRAF II
1
812. Sekrety z przeszłości
Kelly Cathy Sonia Draga
2
813. Sekty i nowe ruchy religijne
Mariusz Gajewski SJ SALWATOR
3
814. Serce w ogniu
Evans Nicholas ALBATROS
3
815. Serce w plecaku z płytą CD
Tomaszewska Maria HARMONIA
2
816. Serce. Powieść dla chłopaków
Amicis Edmund ZIELONA SOWA
2
817. Sezon czarownicy
Mostert Natasha ALBATROS
2
818. Siedem grzechów głównych
Łucarz Stanisław SJ M
1
819. Sieroty zła
D’Orves Nicolas d’Etienne W.A.B.
2
820. Sieć Al-Kaida
Luis A Villamarin Pulido Wołoszański
1
821. Silniejsze ode mnie
Campo Rossana MUZA
1
822. Siódmy M
Solar Francisca ALBATROS
2
823. Skarbnica pomysłów na odświętne okazje
Biegacz Andrychowska Jadwiga, Biegacz Dariusz ZIELONA SOWA
1
824. Skazana na pamięć
Vine Barbara C&T
1
825. Sklep na Blossom Street
Macomber Debbie Harlequin
826. Skowronek
Beverley Jo BIS
827. Skradzione życie
Jacobs Sunny Albatros A. Kuryłowicz
828. Skrawki życia
Macomber Debbie Harlequin
829. Skugga Baldur
Sjon SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA
830. Skype dla każdego
Sławik Mirosław Videograf Edukacja
831. Skąd się wzięło moje nazwisko?
Mertenka Henryk WM
832. Smak młodych dziewcząt
Laferriere Dany ŚWIAT KSIĄŻKI
833. Smerfy Mój przyjaciel pająk
Jost Alain, Culliford Thierry EGMONT
834. Smerfy Smerfowa orkiestra
Jost Alain, Culliford Thierry EGMONT
835. Smoki. Bractwo szkarłatnych liter
Żak Andrzej VIDEOGRAF II
836. Smokobójca
Pacyński Tomasz FABRYKA SŁÓW
837. Solilandia Kłopoty małego Halisa
Kołodziej Beata ZIELONA SOWA
838. Solilandia. Klątwa Ducha Gór
Kołodziej Beata ZIELONA SOWA
839. Solilandia. Wyprawa do Kryształowej Groty t.2
Kołodziej Beata ZIELONA SOWA
840. Sonderkommando
Sholmo Venezia PRÓSZYŃSKI i S-KA
841. Spacer poranny
Kapuściński Ryszard AGORA
842. Spadające gwiazdy
Sheldon Sidney AMBER
843. Spadek
Krentz Jayne Ann Harlequin
844. Spadkobiercy Emmy Harte
Bradford Barbara Taylor KSIĄŻNICA
845. Spełnione życzenia
Penny Jordan, Lindsay Armstrong, Day Leclaire Harlequin
846. Spirala
Egeland Tom SKRYPT
847. Spiżowi wojownicy
Oden Scott REBIS
848. Spowiedź brata Haluina
Peters Ellis ZYSK I S-KA
849. Sprzedawca broni
Laurie Hugh W.A.B.
850. Srebrna Zatoka
Moyes Jojo Red Horse
851. Srebrne świnki
4
3
2
3
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
2
Davis Lindsey REBIS
852. Stalin Dwór czerwonego cara
Simon Sebag Montefiore MAGNUM
853. Stalin i jego oprawcy
Rayfield Donald AMBER
854. Stara prawda
Masters Priscilla C&T
855. Stephen King na wielkim ekranie
King Stephen Prószyński Media
856. Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów Ostatnie lato
Brashares Ann EGMONT
857. Stowarzyszenie wędrujących dżinsów Rok później
Brashares Ann EGMONT
858. Strach
Cook Thomas H. C&T
859. Strażnicy przymierza
Tom Egeland SKRYPT
860. Strefy uzdrawiania
Fischer-Reska Hannelore Bauer-Weltbild Media (KDC)
861. Syberia Wyprawa na biegun zimna
Pałkiewicz Jacek ZYSK I S-KA
862. Szantażyści nie strzelają
Chandler Raymond C&T
863. Szczęśliwe i tragiczne kobiety Hitlera
Sayer Ian, Botting Douglas AMBER
864. Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki
Llosa Mario Vargas ZNAK
865. Szepty zmarłych
Beckett Simon AMBER
866. Sześć grobów do Monachium
Puzo Mario ALBATROS
867. Szkoła urządzania domu
MURATOR
868. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich
Kuczkowski Wojciech ALMA-PRESS
869. Szmaragd księżniczki
Garwood Julie LUCKY
870. Szpieg na Boże Narodzenie
Morrell David ALBATROS
871. Sztuka bez tajemnic
Cumming Robert ŚWIAT KSIĄŻKI
872. Sztuka kierunki mistrzowie arcydzieła
Little Stephen PUBLICAT
873. Sztuka podróżowania
Pałkiewicz Jacek ZYSK I S-KA
874. Sztuka uwodzenia
Hunter Madeline AMBER
875. Szydełkowe inspiracje
Kagan Sasha Bauer-Weltbild Media (KDC)
876. Szydełkowe stworki
Haden Christen VESPER
877. Słownik pedagogiczny
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
3
3
2
1
1
4
1
3
Kupisiewicz Czesław, Kupisiewicz Małgorzata Wydawnictwo Naukowe PWN
878. Słońce we krwi
Dębski Rafał Red Horse
879. Słynne rywalki
Grunewald Ulrike VIDEOGRAF II
880. Ta książka uratuje Ci życie
Homes A.M. ŚWIAT KSIĄŻKI
881. Tajemne związki
Mai Klaus-Rudiger Sonia Draga
882. Tajemnica Gaudiego
Martin Esteban, Carranza Andreu MUZA
883. Tajemnica Maryi
Schmertzing Georg Bauer-Weltbild Media (KDC)
884. Tajemnica starej farmy
Holt Victoria Prószyński Media
885. Tajemnica templariuszy
Moiraghi Mario BRATNI ZEW
886. Tajemnice carskiego dworu. Zapiski czerwonej księżniczki
Zinovieff Sofka BELLONA
887. Tajemnice cywilizacji
Wolf Tony Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
888. Tajemnice epoki lodowcowej
Nienhuis James I. AMBER
889. Tajemnice historii
Wolf Tony Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
890. Tajemnice klasztornych specjałów
JEDNOŚĆ
891. Tajemnice piramid
BELLONA
892. Tajemnice przyrody
Wolf Tony AWM
893. Tajemnice zamku Czocha
Skowroński Janusz CB
894. Tajemnice ziemi
Wolf Tony Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
895. Tajemnice zwierząt
Wolf Tony AWM
896. Tajemnice życia
Wolf Tony Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
897. Tajemnicza perła
Balogh Mary AMBER
898. Tajna wojna Trappa
Callison Brian AMBER
899. Tajny kardynał
Grace Tom Sonia Draga
900. Tarasy i Altany Budowa i konserwacja
Himmelhuber Peter Wydawnictwo RM
901. Tatarak
Prószyński Media
902. Tato kocham Cię
Ślepowrońska Dagna WILGA
903. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
3
2
3
1
1
2
1
2
1
2
3
1
3
2
1
1
Zenderowski Radosław CeDeWu
904. Templariusz strażnik Graala.
Spradlin Michael P. MOREX
905. Ten trzeci
Geiger John AMBER
906. Testament Odessy
Wołoszański Bogusław Wołoszański
907. Tomek i przyjaciele Marta
Awdry W. EGMONT
908. Tomek i przyjaciele Przygoda Piotrka i Kuby
Awdry W. EGMONT
909. Tomek i przyjaciele Sławek
Awdry W. EGMONT
910. Tomek i przyjaciele Tomek i Kuba
Awdry W. EGMONT
911. Tomek i przyjaciele Tomek i huragan
Awdry Christopher EGMONT
912. Tomek i przyjaciele Tomek w opałach
W. Awdry EGMONT
913. Tomek i przyjaciele Wielki wyścig
EGMONT
914. Traktat Machiavellego
Folsom Allan ALBATROS
915. Trans Atlantyk
Gombrowicz Witold Wydawnictwo Literackie
916. Trans atlantyk Witolda Gombrowicza
Dąbrowska Magdalena Literat
917. Transport. Świat w obrazkach
Beaumont Emilie Wydawnictwo Olesiejuk
918. Trawy ozdobne
Rak Jarosław MULTICO
919. Triumf Cezara
Saylor Steven REBIS
920. Truskawki z szamponem
Gryniewicz Katarzyna Prószyński Media
921. Truskawkowe Ciastko 5 Anielski Torcik gra w piłkę
Quenot Katherine HACHETTE
922. Truskawkowe Ciastko 6 Wyprawa po prezenty
Quenot Katherine HACHETTE
923. Trylogia czarnych kamieni Księga 2 Dziedziczka cieni
Bishop Anne Initium
924. Trzecia tajemnica
Berry Steve Sonia Draga
925. Trzy filiżanki Etiopii
Bobilewicz Wojciech SORUS
926. Trzy małe czarodziejki
Adams Georgie, Bolam Emily Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
927. Trzy małe królewny
Adams Georgie, Bolam Emily Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
928. Trzy małe piratki
Adams Georgie, Bolam Emily Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
929. Trzy małe świnki
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
1
2
10
6
2
1
2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
Krynicka Iwona WILGA
930. Trzynastka
Morgan Richard ISA
931. Trzynastka na karku
Majgier Katarzyna AKAPIT
932. Trzynastolatki 3
Andrews Kate Jaguar
933. Trzynaście powodów
Asher Jay REBIS
934. Turysta
Steinhauer Olen AMBER
935. Twarz Sary
Burgess Melvin ALBATROS
936. Twarzyczka
Hannah Sophie G+J Gruner+Jahr Polska
937. Twierdza Beaufort
Leshem Ron W.A.B.
938. USA przewodnik ilustrowany
PASCAL
939. Uczennica maga
Canavan Trudi GALERIA KSIĄŻKI
940. Uczeń heretyka
Peters Ellis ZYSK I S-KA
941. Ukryte miasto
Moore Ulysses Wydawnictwo Olesiejuk
942. Ukryte skarby
Wróbel Bogusław EUROPA
943. Ulotne chwile
Roberts Nora Harlequin
944. Umieraj dla mnie
Rose Karen AMBER
945. Uroczy kochanek
Feather Jane LUCKY
946. Urządzamy urodziny
Bochot Isabelle DELTA W-Z
947. Usidlić piękność
Jordan Nicole AMBER
948. Uszanuj siebie
Steel Danielle ŚWIAT KSIĄŻKI
949. Uwięziona w Teheranie
Nemat Marina Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
950. Uzdrowiciel
Sala Sharon Harlequin
951. Viriconium
Harrison John M. MAG
952. Vita
Mazzucco Melania W.A.B.
953. W co bawią się dzieci na całym świecie
REA
954. W imię honoru
Mai Muchtar VIDEOGRAF II
955. W mroku
2
1
2
2
1
2
2
1
3
2
4
1
1
1
3
1
3
1
3
4
2
2
3
2
1
4
Cook Thomas H. C&T
956. W potrzasku
Richtel Matt ALBATROS
957. W proch się obrócisz
Sigurdardottir Yrsa MUZA
958. W salonie i kuchni
Kowecka Elżbieta ZYSK I S-KA
959. W samo południe
Roberts Nora ŚWIAT KSIĄŻKI
960. W szarym habicie i czarnym kapturze
Czerwińska-Rydel Anna BERNARDINUM
961. W zagrodzie Kotek
Święcicka Justyna WILGA
962. W zagrodzie Krówka
Święcicka Justyna WILGA
963. W zagrodzie Piesek
Święcicka Justyna WILGA
964. W zagrodzie Źrebak
Święcicka Justyna WILGA
965. W zoo przez cały dzień
Bauer-Weltbild Media (KDC)
966. W łóżku z królem
Herman Eleanor JEDEN ŚWIAT
967. Waffen SS
Bishop Chris AMBER
968. Waleria i Aleksander
Siesicka Krystyna AKAPIT PRESS
969. Wampir i inne opowiadania
Youngha Kim Kwiaty Orientu
970. Wampir z przypadku
Basztowa Ksenia FABRYKA SŁÓW
971. Wampiry z Morganville Bal umarłych dziewczyn
Caine Rachel AMBER
972. Wampiry z Morganville. Przeklęty dom
Caine Rachel AMBER
973. Ważne i ciekawe Cuda świata
SBM
974. Ważne i ciekawe Dinozaury
SBM
975. Ważne i ciekawe Jak żyjemy
SBM
976. Ważne i ciekawe Natura
SBM
977. Ważne i ciekawe Natura
SBM
978. Ważne i ciekawe Planeta Ziemia
SBM
979. Wcielenia zła Najgorsi ludzie świata
Castleden Rodney BELLONA
980. Wenus w sieci
Rose M.J. Harlequin
981. Wielcy artyści bez tajemnic
1
2
2
1
3
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
Cumming Robert ŚWIAT KSIĄŻKI
982. Wielcy kompozytorzy i ich czasy
Steen Michael REBIS
983. Wielcy odkrywcy
Szełęg Ewelina, Gajerski Artur Videograf Edukacja
984. Wielka Księga Muminków
Saarinen Teemu,Alan Clive NASZA KSIĘGARNIA
985. Wielka Księga Pytań Dotyczących Wiary
Hollis Gill Piwowarski Marcin WDS
986. Wielka księga Hildegardy z Bingen Tajemnice zdrowego życia
Kluge Heidelore JEDNOŚĆ
987. Wielka księga biblijnych pytań
Wright Sally Ann, Grudina Paola Bertolini Wydawnictwo Diecezjalne
988. Wielka księga heraldyki
ŚWIAT KSIĄŻKI
989. Wielki Testament Wydanie z opracowaniem
Villon Franciszek GREG
990. Wielki diament t.2
Chmielewska Joanna KOBRA
991. Wielki mistrz
Canavan Trudi GALERIA KSIĄŻKI
992. Wielkie zagadki przeszłości
Niepomniaszczyj Nikołaj BELLONA
993. Wiem, że masz duszę
Clarkson Jeremy Insignis
994. Wiersze w pytaniach i odpowiedziach dla gimnazjum
Nosowska Dorota Wydawnictwo Szkolne PWN
995. Wierzby na wietrze
Grahame Kenneth vis-a-vis/Etiuda
996. Wiklina w ogrodzie
Fröhlich Marion, Sturm Hans-Peter MULTICO
997. Wilk stepowy
Hesse Hermann PIW
998. Will Moogley Agencja Duchów
Baccalario Pierdomenico Wydawnictwo Olesiejuk
999. Wiosna w Bullerbyn
Lidgren Astrid Wikland Ilon Zakamarki
1000. Więzienie NKWD
Hassel Sven ERICA
1001. Wojna czarownic Lodowa pustynia
Carranza Maite Jaguar
1002. Wojna goblina
Hines Jim C. FABRYKA SŁÓW
1003. Wojna za wiarę Chrześcijaństwo i Dżihad 1000-1500
Nicolle David BELLONA
1004. Wojny Świata Wynurzonego
Troisi Licia VIDEOGRAF II
1005. Wojny Świata Wynurzonego 2
Troisi Licia VIDEOGRAF II
1006. Wojny Świata Wynurzonego Tom 3
Troisi Licia VIDEOGRAF II
1007. Wokół stołu
1
1
3
1
1
1
1
1
10
2
2
2
1
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
Malaguzzi Silvia ARKADY
1008. Wspólne korzenie. Od Mojżesza do Mahometa
Isbouts Jean-Pierre ŚWIAT KSIĄŻKI
1009. Współczesne systemy polityczne
Wydawnictwo Naukowe PWN
1010. Wszechświat
Bond Peter DEBIT
1011. Wszystko będzie dobrze
Rushton Rosie C&T
1012. Wszystko o Edycie
Opoka Teresa Ewa PRÓSZYŃSKI i S-KA
1013. Wszystko o romansie w sieci
Whitty Monica, Carr Adrian GWP
1014. Wybór opowiadań
Borowski Tadeusz SARA
1015. Wymiana studencka
McDonald Abby NASZA KSIĘGARNIA
1016. Wyprawa wojownika t.1
Thompson Paul B., Cook Tonya C. ZYSK I S-KA
1017. Wyspa krasnoludków
Matysiak Jadwiga Ada Księgarnia ŚW. WOJCIECHA
1018. Wyspa pojednania
Frank Dorothea Prószyński Media
1019. Wyć się chce
Ostrowicka Beata NASZA KSIĘGARNIA
1020. Wyścig po miłość
Bevarly Elizabeth AMBER
1021. Wyścigi
Chmielewska Joanna KOBRA
1022. Wzgórze złamanych serc
Cook Thomas C&T
1023. Wędzenie ryb
Piotrowski Julian AA
1024. Własna firma
Flis Iwona, Mackiewicz Małgorzata Wydawnictwo Szkolne PWN
1025. Własna firma jak założyć i poprowadzić ?
Jeleńska Anna, Polańska-Solarz Joanna WSZECHNICA PODATKOWA
1026. Własny pokój
Woolt Virginia SIC!
1027. Włócznia
Wohl Louis WDS
1028. Z Pamiętnika Aniołka
Miś Adriana WAM
1029. Z miłości
Phillips Susane Elizabeth AMBER
1030. Z wędką nad własnym stawem
Breton Bernard DELTA W-Z
1031. Za garść czerwońców
Foryś Robert SuperNowa
1032. Za murami Avinionu
Calmann Marianne Prószyński Media
1033. Za wszelką cenę
1
1
1
1
2
2
1
10
1
1
1
3
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
3
Bushnell Candance PRÓSZYŃSKI i S-KA
1034. Zabawki szydełkowe
Franek Anna, Riegel Marzena L & L
1035. Zabójczy żart
Peter James Media Lazar
1036. Zachcianek
Michalak Katarzyna ALBATROS
1037. Zacisza gwiazd
Pawlicka Magdalena PICARESQUE
1038. Zagadki kryminalne
Weber Ken Bauer-Weltbild Media (KDC)
1039. Zaginiona flota Nieulękły
Campbell Jack FABRYKA SŁÓW
1040. Zaginiona flota Nieustraszony
Campbell Jack FABRYKA SŁÓW
1041. Zaginiona flota Waleczny
Campbell Jack FABRYKA SŁÓW
1042. Zaginiony książę
Quinn Julia AMBER
1043. Zajączki Dobranoc Tuptusiu
EGMONT
1044. Zajączki Tuptuś i kształty
EGMONT
1045. Zajączki Tuptuś liczy
EGMONT
1046. Zakazana magia
Beverley Jo BIS
1047. Zakochani
Rushton Rosie AKAPIT PRESS
1048. Zakony Tajemnice mnichów i klasztorów
Grychowski Michał, Marecki Józef Wydawnictwo Szkolne PWN
1049. Zakątek pamięci Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych
Domańska- Kubiak Irena ISKRY
1050. Zamiana
Klein Matthew ALBATROS
1051. Zamrożeni w czasie
Sparkes Ali NASZA KSIĘGARNIA
1052. Zanim umrę
Downham Jenny NASZA KSIĘGARNIA
1053. Zapach cedru
MacDonald Ann-Marie ŚWIAT KSIĄŻKI
1054. Zawieście czerwone latarnie
Tong Su MG
1055. Zaćmienie
Meyer Stephenie Wydawnictwo Dolnośląskie
1056. Zbrodnia na klifie
Neggers Carla Harlequin
1057. Zbyt piękna dziewczyna
Seghers Jan CZARNE
1058. Zdemaskowana
Henley Virginia BIS
1059. Zdrowe jelita
3
2
2
4
1
2
1
1
1
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
3
2
1
5
3
2
3
Frenette Gisele Bauer-Weltbild Media (KDC)
1060. Zdrowe życie odżywianie aktywność dla wszystkich
Kijek Krzysztof TRIADA Wydawnictwo
1061. Zdrowe życie według kalendarza chińskiego
Hornfeck Susanne, Ma Nelly Bauer-Weltbild Media (KDC)
1062. Zdążyć przed zmrokiem
French Tana Albatros A. Kuryłowicz
1063. Zemsta czarownicy t.1
Delaney Joseph Jaguar
1064. Zielone głębiny
Zwilnian-Grabowski Tadeusz FORMA
1065. Ziemia Święta
Gać Jan WAM
1066. Zima Helikonii tom 3
Aldiss Brian W. SOLARIS
1067. Zimny lak lód
Stuart Anne Harlequin
1068. Zlikwidować Paryż
Hassel Sven ERICA
1069. Zmiany klimatu i ich skutki
Kundzewicz Zbigniew W., Kowalczyk Piotr KURPISZ
1070. Zmienił mnie pocałunek
Plaja Luisa NASZA KSIĘGARNIA
1071. Znaczenie symboli
Forty Sandra Bauer-Weltbild Media (KDC)
1072. Znów ta miłość
Lessing Doris W.A.B.
1073. Zobacz, jak to działa!
Book House
1074. Zośka i Parasol
Kamiński Aleksander ISKRY
1075. Zrzuciłam habit
Date Marion Olimp Media
1076. Zuchwały podbój
Henley Virginia BIS
1077. Zwiadowcy Księga 1. Ruiny Gorlanu
Flanagan John Jaguar
1078. Zwiadowcy Księga 2 Płonący most
Flanagan John Jaguar
1079. Zwiastun miłości
Steel Danielle ŚWIAT KSIĄŻKI
1080. Zwierzaki-Dzieciaki W Afryce część 2
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1081. Zwierzaki-Dzieciaki W Australii
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1082. Zwierzaki-Dzieciaki W Azji
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1083. Zwierzaki-Dzieciaki W Europie Góry
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1084. Zwierzaki-Dzieciaki W Europie Las
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1085. Zwierzaki-Dzieciaki W Europie Las część 2
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
3
2
1
2
3
3
3
3
2
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1086. Zwierzaki-Dzieciaki W Europie Park
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1087. Zwierzaki-Dzieciaki W Europie podwórko
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1088. Zwierzaki-Dzieciaki W Europie Łąka
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1089. Zwierzaki-Dzieciaki W głębinach mórz
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1090. Zwierzaki-Dzieciaki W krainie wiecznych lodów
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1091. Zwierzaki-Dzieciaki w Afryce
Stadtmuller Ewa SKRZAT
1092. Zwierzenia Georgii Nicolson Miłość Ci wszystko wypaczy
Rennison Louise EGMONT
1093. Zwierzęce dzieciaki
Dilger Mike G+J RBA
1094. Zwierzęta świata Podróż przez kontynenty
SBM
1095. Związek żydowskich policjantów
Chabon Michael W.A.B.
1096. Zwycięzca bierze wszystko
Nora Roberts Harlequin
1097. Zwycięzca jest sam
Coelho Paulo DRZEWO BABEL
1098. Złap mnie, nim upadnę
French Nicci ŚWIAT KSIĄŻKI
1099. Złota Orchidea
Quick Amanda AMBER
1100. Złota dziewczyna
Phillips Susan Elizabeth AMBER
1101. Złoty rydwan
Salwa Bakr SAW Smak Słowa
1102. Złowrogi sześcian Tryptyk Świata Mgły
Kaczyńska Barbara Sa dragonera
1103. e-Obwatel aktywny użytkownik komputera i internetu
Bremer Aleksander, Sławik Mirosław Videograf Edukacja
1104. Ćwicz w domu
Miessner Wolfgang ALMA-PRESS
1105. Łańcuch serc
Richards Emilie Harlequin
1106. Łuk Triumfalny
Remarque Erich Maria REBIS
1107. Łups
Pratchett Terry Prószyński Media
1108. Łzy Nemezis
Debski Rafał Fabryka Słów
1109. Śladami Jezusa
Rumianek Ryszard ks. ADAM
1110. Ślepa zemsta
Spindler Erica Harlequin
1111. Ślubny skandal
2
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
4
1
1
2
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
Quinn Julia AMBER
1112. Śmierć na sprzedaż
Peter James CAPRICORN
1113. Śmierć o północy
Robb J.D. Prószyński Media
1114. Śmierć urzędnika i inne opowiadania
Czechow Antoni ZIELONA SOWA
1115. Śmierć w dzielnicy weneckiej
Gordon Alan REBIS
1116. Śmierć w królestwie bożym
Rowicki Piotr SKRZAT
1117. Świat Małej Księżniczki Chcę być magikiem
EGMONT
1118. Świat Małej Księżniczki. Zabawy na zamku.
EGMONT
1119. Świat dziecka Atlas świata
DAUNPOL
1120. Świat natury Księga światowych rekordów
Book House
1121. Świat zwierząt Ksiega światowych rekordów
Book House
1122. Światło w oknie
Goulding June Olimp Media
1123. Świnka Peppa Zabawy w Wielkie Sprawy Maleńkie stworki
Neville Astley; Mark Baker Media Service Zawada
1124. Świnka Peppa Zabawy w wielkie sprawy
Neville Astley, Mark Baker Media Service Zawada
1125. Święta Rito od rzeczy niemożliwych
Fox Marta SIEDMIORÓG
1126. Święta i obyczaje żydowskie
Kameraz-Kos Ninel CYKLADY
1127. Świętokrzyskie Przewodnik
Swajdo Jarosław BOSZ
1128. Źródło t.1/2
Michener James A. KSIĄŻKA I WIEDZA
1129. Życie i los
Grossman Wasilij W.A.B.
1130. Życie na Missisipi
Twain Mark ISKRY
1131. Życie skrojone na miarę
Wiśniewski Krawiec Janusz Bliskie
1132. Życie skrojone na miarę t.2
Wiśniewski Krawiec Janusz Bliskie
1133. Żywioły Powietrze
Preibisz-Wala Kinga LEKTORKLETT
1134. Żywioły Woda
Preibisz-Wala Kinga LEKTORKLETT
1135. Żywioły Ziemia
Preibisz-Wala Kinga LEKTORKLETT
1136. Żywność twój cudowny lek
Carper Jean VESPER
1137. Kryształowy Anioł
3
2
3
10
2
2
4
4
2
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
Grochola Katarzyna Wydawnictwo Literackie
1138. Trzepot skrzydeł
Grochola Katarzyna Wydawnictwa Literackie
1139. Primavera
Beaufrand Mary Jane Jaguar
1140. Wszystko z papieru : od agrafki do zabawki
Delta W-Z
1141. Zmierzch
Meyer Stephenie Wydawnictwo Dolnośląskie
6
3
3
2
3
Liczba egzemplarzy : 2145
Wartość brutto ogółem obejmuje koszt transportu do Zamawiającego i dostawę na adres: Gminny Ośrodek Kultury w
Dobrzeniu Wielkim 46-81 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20
.............................,dnia ..............................
...........................................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy
- formularz NR 4 do SIWZ
UMOWA Nr...............
zawarta w dniu ....................... w Dobrzeniu Wielkim pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20,
reprezentowaną przez:
Dyrektora
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym
a
...........................................................
z siedzibą w ......................................
reprezentowaną przez:
..................................................................................................................................... ...............................
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostawie książek dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej
umowy stanowiącymi jej integralną część, a mianowicie:
a) SIWZ (zał. Nr 1)
b) Formularz oferty (Nr 2)
§2
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie według cen Wykonawcy
wyszczególnionych w ofercie w kwocie ......................... zł netto + VAT ...........% ,co daje cenę brutto
................................zł, słownie zł: .............................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
§3
Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się na 1 tydzień od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy będzie realizowany poprzez dostawy, transportem własnym Wykonawcy, na wskazane w SIWZ
adresy poszczególnych komórek organizacyjnych.
Zamawiający ma prawo do szczegółowego sprawdzenia zamówienia przed jego odbiorem.
Ewentualne wady i usterki wykryte przy odbiorze, zostaną usunięte nie później niż w ciągu 5 dni.
§4
Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia określonego w § 2, na podstawie faktur częściowych (wystawionych na
poszczególne komórki organizacyjne, na poszczególne formularze cenowe) na rachunek bankowy
Wykonawcy:.....................................................................,w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§5
Za nieterminową realizację przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1%
kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 za każdy dzień opóźnienia.
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości 1% wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia.
Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2.
Jeśli opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 7 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.
§6
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy,
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przepisy Kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych, przepisy postępowania cywilnego.
3. W przypadku zaistnienia sporu, strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla
Zamawiającego
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards