zawiadomienie_o_pope..

advertisement
Warszawa, dnia ………………….. 2012 r.
Komenda Rejonowa Policji
W Warszawie
Ul. ……………………………..
…………………………………………
Zawiadamiający: ……………………………………………………………………………………………………....
(proszę wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres zameldowania, tel. kontaktowy)
adres do doręczeń: …………………………………………………………………………………………………......
(wskazać, gdy jest inny niż adres zameldowania)
Osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa:
Marcin Plichta, Katarzyna Plichta, Maria Teresa Sobkowiak – członkowie zarządu Amber
Gold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/Spółka akcyjna*1 z siedzibą w
………………………….przy ul. ……………………………………….., NIP …………………………………….,
REGON ………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
…………………………………… (proszę spisać wykropkowane dane ze swojej umowy, albowiem
w KRS figuruje aż 6 spółek Amber Gold – 1 SA, 5 sp. z o.o. na czele których na przemian z
żoną jako prezes zarządu figuruje Marcin Plichta)
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Informuję o popełnieniu przez ww. członków zarządu Amber Gold (pełna nazwa spółki)
przestępstwa oszustwa poprzez niekorzystnego rozporządzenie mieniem (art. 286§ 1
k.k) oraz przestępstwa przywłaszczenia (art. 284 kk). Wnoszę o wszczęcie i
przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.
Uzasadnienie
W dniu ……………………………. w Warszawie w lokalu spółki Amber Gold usytuowanym
przy ul. ……………………………………….. zawarłem/am umowę depozytu towarowego
……………………………………..(wskazać jakiego np. Twoja Lokata w złoto, Medalowa Lokata w
złoto). W ramach ww. umowy miałem/am do dnia ……………………….wpłacić do Amber
Gold kwotę w wysokości na okres …………..miesięcy, zaś Amber Gold, reprezentowany
przez ww. członków zarządu zdeklarował się, iż po wygaśnięciu lokaty wypłaci kapitał
w 100% wysokości powiększony o spodziewane zyski, o których mowa w załączonej
wraz z niniejszym zawiadomieniem umowie.
Dowód: kopia umowy pomiędzy Amber Gold, a Zawiadamiającym, Regulamin produktu,
OWU – Ogólne Warunki Umowy
1
*niewłaściwe skreślić
W dniu ……………………………. w gotówce w kasie ww. oddziału Amber Gold/za
pośrednictwem przelewu bankowego* dokonałem/am wpłaty kwoty w wysokości
…………….zł (słownie: …………………………………………………………)
Dowód: potwierdzenie wpłaty ww. kwoty na rzecz Amber Gold
Umowa została zawarta na okres od dnia ………………… do dnia ……………………………… Po
zakończeniu umowy Amber Gold miała zwrócić na mój rachunek bankowy wpłacony
kapitał w 100% powiększony o umówione zyski. Lokata wygasła w dniu
………………………, zaś po dzień dzisiejszy Amber Gold pomimo moich licznych interwencji
w tej sprawie (wezwań do zapłaty itp.) nie dokonało zwrotu wpłaconej na ich rzecz
kwoty wraz z ewentualnymi zyskami.
Usługi zostały wykonane przez spółkę Amber Gold w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej i wykonywanych inwestycji, na czele której stali ww.
członkowie zarządu. Mimo upływu terminów płatności z wypłat poszczególnych lokat
Amber Gold nie dokonała ich zwrotu, pomimo uprzednich zapewnień np.
zamieszczanych na swoich stronach internetowych:
Informacja z dnia 2012-07-26
Już od dzisiaj jest dostępny nowy produkt w ofercie Amber Gold: Twoja Lokata w Złoto posiadająca
oprocentowanie 10% w skali roku, z okresem trwania lokaty od 1 do 12 miesięcy, która wychodzi
naprzeciw potrzebom Klientów, którzy chcą mieć dostęp do 100% zainwestowanego kapitału w każdej
chwili, bez żadnych dodatkowych opłat.
Ten maksymalny dostęp to zapewnienie Klientom możliwości zerwania lokaty w każdej chwili jej trwania,
zwrotu 100% zainwestowanych środków bez żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, a co więcej
zainwestowany kapitał zostanie powiększony o 50% wartości wypracowanych odsetek na dzień rozwiązania
umowy.
Tak jak pozostałe produkty Amber Gold, tak i nowa Twoja Lokata w Złoto to ulokowanie kapitału w kruszcu,
który jest fizycznie przechowywany. Certyfikaty z mennicy, która wyprodukowała złoto, potwierdzają czystość oraz
jakość metalu szlachetnego. Nowa lokata wyklucza dodatkowo ryzyko wahań kursowych, gdyż cena zakupu i sprzedaży
złota jest z góry ustalona.
Nowa Twoja Lokata w Złoto to maksymalne bezpieczeństwo 100% zainwestowanych środków w pełni dostępnych w
każdej chwili zapewniająca pewny, maksymalnie elastyczny sposób na lokowanie oszczędności.
Lokatę Twoja Lokata w Złoto można założyć:



w każdej placówce Amber Gold w całej Polsce, których pełna lista znajduje się na stronie www.ambergold.com
za pośrednictwem strony internetowej: www.ambergold.com, wypełniając formularz kontaktowy
dzwoniąc do Call Center Amber Gold pod numer 801 555 444 lub 58 731 50 50
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00, sobota od 9:00 do 17:00
http://www.ambergold.com.pl/pl/nowosci/aktualnosci/twoja_lokata_w_zloto_amber_gol
d
Dowód: Wezwanie do zapłaty z dnia ……………………… roku wraz z potwierdzeniem jego
nadania listem poleconym.
Pomimo kierowanych wezwań do zapłaty, spółka AMBER GOLD reprezentowana przez
ww. osoby nie uregulowała swoich zobowiązań względem mojej osoby i w następstwie
czego bezprawnie dokonała przywłaszczenia pieniędzy jej powierzonych. Bezspornym
jest, iż członkowie zarządu Amber Gold wprowadzili mnie w błąd już w momencie
zawierania z nimi umowy, albowiem otrzymane ode mnie pieniądze w ogóle nie
wpłacali na zakup złota, tylko w rzeczywistości spółka przeznaczała je na inne cele.
Powyższe okoliczności, a także wysokość zadłużenia na kwotę …………………………………..,
uzasadniają przekonanie, że zarząd spółki Amber Gold świadomie działał na szkodę
Zawiadamiającego, ponieważ oferując produkty w postaci rozmaitego rodzaju lokat, w
szczególności lokat w złoto przekonywali w ogólnopolskich kampaniach reklamowych,
zawieranych z nimi umowach, czy OWU iż zapewniają swoim Klientom, w tym i mnie
jako Zawiadamiającemu możliwości zerwania lokaty w każdej chwili jej trwania, zwrotu
100% zainwestowanych środków bez żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, a
co więcej zainwestowany kapitał zostanie powiększony o 50% wartości wypracowanych
odsetek na dzień rozwiązania umowy mając pełną wiedzę, iż nie będzie miał środków
finansowych na ww. wypłatę, albowiem żadnych inwestycji w złoto nie było, zaś
wszystkie wpłacane przez klientów Amber Gold pieniądze przeznaczane były przez
spółkę na inne cele np. na wynagrodzenia dla prezesów spółek.
Okoliczności przedstawione w niniejszym zawiadomieniu uprawdopodobniają fakt
dokonania na szkodę Zawiadamiającego przestępstwa wskazanego w art. 286 Kodeksu
karnego oraz przywłaszczenia, wobec czego Zawiadamiający wnosi o wszczęcie
postępowania w niniejszej sprawie.
Właściwość miejscowa jest uzasadniona faktem, iż umowa pomiędzy Zawiadamiającym,
a spółką Amber Gold była zawarta w formie pisemnej przy ul. ……………………. w
Warszawie.
Na wypadek skierowania aktu oskarżenia przeciwko ww. osobom, proszę o
zobowiązanie w nim ww. sprawców do naprawienia wyrządzonej mi szkody w całości.
………………………………………………….
Imię i nazwisko
Załączniki: wymienione w piśmie
Informacja dla korzystających z wzoru zawiadomienia o sposobach jego złożenia
Zawiadomienie możesz złożyć ustnie lub w formie pisemnej w każdym komisariacie
policji, delegaturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub prokuraturach
rejonowych lub okręgowych
Zawiadomienie można wysłać na adres mailowy:
[email protected]
lub [email protected]
Ale bezpieczniej będzie uczynić to tradycyjną pocztą na adres:
Prokuratura Okręgowa, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
W zawiadomieniu proszę w szczególności wskazać;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
swoje imię i nazwisko,
adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
data i miejsce zawarcia umowy,
termin umowy,
wskazanie czy okres trwania umowy upłynął lub kiedy upływa,
na jaką kwotę umowa została zawarta,
w jakich okolicznościach zapoznaliśmy się z ofertą Amber Gold,
z jakiego powodu zdecydowaliśmy się na zawarcie umowy i jaki był to rodzaj
umowy,
i) informacja, z jakiego powodu składamy zawiadomienie i czego żądamy
A następnie dołączyć do niego kserokopię wszystkich dokumentów potwierdzających
zawarcie umowy z Amber Gold.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z prokuraturą okręgową w
Gdańsku. Pomoc uzyskasz pod numerem telefonu (58) 321 20 40
Download