CV jęz. polski - Uniwersytet Warmińsko

advertisement
Stanisław Burdziej
Dane osobiste
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres domowy:
Adres służbowy:
Stanisław Burdziej
6 kwietnia1979
ul. Jasia i Małgosi 14, 87-100 Toruń
Katedra Socjologii UWM
ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn
604 328 378
[email protected]
Telefon:
E-mail:
Zajmowane stanowiska
Paźdz. 2008 – obecnie
adiunkt w Katedrze Socjologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Stypendia i staże:
4-24 XI 2013
Oxford University, Center for Socio-Legal Studies, Academic Visitor
VII 2007- I 2008
Institute for Human Sciences in Vienna, Austria,
Jozef Tischner Junior Visiting Fellowship
IX-X 2006
John F. Kennedy Institute, Freie Univeristät Berlin,
Junior Research Grant
X 2004 – IX 2005
Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Germany
II-VI 2000
University of Florence, Italy, SOCRATES/ERASMUS scholarship
Udział w badaniach:
2014-2017
„Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” w Polsce jako
instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami
samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację
sprawiedliwości naprawczej w praktyce”, grant Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju nr IS-1/039, wysokość środków: 844 170 zł – wykonawca.
2014-2015
„Partycypacja, deliberacja, alienacja - legitymizacja władzy sądowniczej w
społeczeństwie obywatelskim”; grant Narodowego Centrum Nauki nr
2013/09/D/HS6/00937; wysokość środków: 82 238 zł – kierownik projektu.
2013-2014
„Stań przed sądem – przekonaj się sam”, Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, wysokość środków: 313.000 zł, Fundacja Court Watch Polska,
Nr 0289/D/3/2012 – kierownik projektu.
1
2013
“Legitimacy and accountability of the judiciary in late modernity – the case of
Poland”, grant dla młodych pracowników nauki na Wydziale Społecznym
UWM, nr grantu: 0909-0882; wysokość środków: 5.000 zł - kierownik;
2013
„Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną
kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych”, finansowany przez
Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
(SPPW), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacja Court Watch
Polska, nr 410/D/3/2012 – raport cząstkowy z badań); wysokość środków:
524.000 zł - wykonawca;
2012
„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla
poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” - projekt realizowany
przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie ze środków PO KL;
przygotowanie raportu z badań jakościowych i ilościowych; wysokość
środków: 6.528.477,79 zł.
2010-2014
„Obywatelski monitoring sądów rejonowych” – projekt realizowany przez
Fundację Court Watch Polska i finansowany przez Fundację Batorego;
koncepcja, wywiady, analiza danych, współredakcja raportów.
2011
„Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce” – projekt Instytutu Spraw
Publicznych dla Transparency International - ocena przejrzystości pracy
polskiego wymiaru sprawiedliwości w oparciu o wywiady oraz analizę
dokumentów; napisanie rozdziału raportu nt. sądownictwa.
2009 - 2010
„Ujawnienie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego”
– projekt Instytutu Spraw Publicznych; zebranie materiałów, wywiady oraz
(opublikowany) raport cząstkowy z woj. kuj.-pom.
2009-2010
Udział w projekcie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr
GR001
„Monitoring,
identyfikacja
i
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli"; przygotowanie
opracowania pt. Korupcja, klientelizm i nieformalne struktury władzy we
Włoszech – stan badań oraz współorganizacja konferencji międzynarodowej
nt. konfliktu interesów, której efektem jest m.in. współredagowana przez
mnie (z J. Szalacha) praca zbiorowa pt. Conflict of Interest in Central and
Eastern Europe (2011).
2001
samodzielna wyprawa badawcza do Hiszpanii – obserwacja uczestnicząca
pielgrzymki do Santiago de Compostela
2001
współorganizacja i udział w studenckiej socjologicznej wyprawie naukowej
do Armenii (badania nad migracjami)
Zainteresowania badawcze:
Socjologia prawa / monitoring sądów / partycypacja obywatelska / społeczeństwo obywatelskie /
legitymizacja
2
Wykształcenie:
2003-2008
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, studia
doktoranckie, kierunek: socjologia
2004-2005
Heidelberg Center for American Studies, Universität Heidelberg (Niemcy), MA
in American Studies
1998-2003
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny; kierunek:
socjologia (ocena końcowa - 5)
2001-2004
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny; kierunek:
filologia włoska (licencjat)
Znajomość języków obcych:




angielski – biegła w mowie i piśmie,
włoski – biegła w mowie i piśmie,
francuski – podstawowa
niemiecki – podstawowa
Wykładane przedmioty:







Współczesne teorie socjologiczne
Historia socjologii
Socjologia prawa
Religia i polityka/ Stosunki państwo-kościół w wybranych krajach
Medical sociology
Sociology of law
Introduction to Contemporary Polish Society (kurs dla studentów Erasmusa)
Publikacje (wybrane):
a) książki:
1. Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne retoryki religijnej
Billa Clintona i George’a W. Busha, Krakow: Nomos, 2009, ss. 193.
2. W drodze do Santiago de Compostela: Portret socjologiczny pielgrzymki, Kraków: Nomos,
2005, ss. 160.
3. Droga św. Jakuba. Przewodnik pielgrzyma do Santiago de Compostela, Toruń: Toruńskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2004 (z W. Miszewskim i P. Rochmanem).
b) redakcja książek:
3
1. Conflict of Interest in Central and Eastern Europe (z J. Szalachą), Poznań: Zysk i S-ka,
2011.
2. Obywatelski monitoring sądów rejonowych w Polsce 2010/2011, (z B. Pilitowskim), Toruń:
Fundacja Court Watch Polska, 2011, ss. 160.
3. Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych 2011/2012, (z B. Pilitowskim),
Toruń: Fundacja Court Watch Polska, 2012, ss. 180.
4. Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych 2012/2013, (z B. Pilitowskim),
Toruń: Fundacja Court Watch Polska, 2013, ss. XXX (w druku).
5. Court Monitoring Methodology, (z B. Pilitowskim), Toruń: Court Watch Poland Foundation
(przy wsparciu OBWE), 2013, pp. 58, ISBN 978-83-934081-3-9.
c) artykuły:
1. Sociological and Theological Imagination in a Post-secular Society, “Polish Sociological
Review” (w druku)
2. Przejrzystość, jawność, autorytet: nieformalne ograniczenia zasady jawności postępowania
w polskiej praktyce sądowej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” nr 22/2013, s. 79-97;
3. Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport
cząstkowy,
Warszawa:
Instytut
Spraw
Publicznych,
2013,
ss.
169,
http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/poradnictwo/RaportISPBeneficjencifinal16.04.13.p
df.
4. Religia obywatelska, [w:] Piotr Burgoński i Michał Gierycz (red.), Polityka i religia, (w druku);
5. Obywatelski monitoring rozpraw sądowych – doświadczenia polskie i zagraniczne, [w:] G.
Motyka i R. Stec (red.) Socjologia administracji in statu nascendi, Warszawa 2013: Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, s. 49-62.
6. Obywatelski monitoring sądów. Idea i wyniki badań, „Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia
Sędziów Polskich” nr 4(10)/2012, s. 235-239 (z B. Pilitowskim).
7. W stronę „chrześcijańskiej Ameryki”: geneza i światopogląd chrześcijańskiego
rekonstrukcjonizmu w Stanach Zjednoczonych, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 3, s.
69-81;
8. Sądownictwo, [w:] Aleksandra Kobylińska, Grzegorz Makowski, Marek Solon-Lipiński (red.)
Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce: raport z monitoringu, Warszawa 2012:
Instytut Spraw Publicznych/Transparency International, s. 90-102.
9. From conflicting interests to conflict of interest. A sociological perspective on an antidevelopment phenomenon, [w:] S. Burdziej, J. Szalacha (red.), Conflict of Interest in
Central and Eastern Europe, Poznań: Zysk i S-ka, 2011, s. 9-25 (z J. Szalachą).
10. Conflict of Interest as a Research-Analytical Category, w: Zdenka Mansfeldova, Heiko
Pleines (red.) Informal relations from democratic representation to corruption. Case studies
from Central and Eastern Europe, Changing Europe book series vol. 8, Stuttgart: Ibidem
Publishers, 2011, s. 41-52 (z Piotrem Stankiewiczem);
11. Znaczenie kontekstu - wokół "Essential Killing, [w:] Marek Sokołowski (red.) Artystyczne
poszukiwania Jerzego Skolimowskiego, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 201-207.
12. Korupcja, klientelizm i nieformalne struktury władzy we Włoszech – stan badań, w: Władza i
interesy. Szkice o bezpieczeństwie państwa w perspektywie socjologicznej (red. K.
Pietrowicz, P. Stankiewicz), Poznań 2012: Zysk i s-k, s.257-290.
13. Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Goffmana – perspektywa tłumacza,
„Przegląd Socjologii Jakościowej” 2011, t. VV, nr 2, s. 46-53.;
14. Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera Zniechęcenia do
socjologii, „Stan rzeczy” nr 1, 2011, s. 185-192.
15. Wokół Analizy ramowej Goffmana, w: E. Goffman, Analiza ramowa, Kraków: Nomos, 2010,
s. XLIX-LX.
16. Przyszłość Portu Lotniczego w Bydgoszczy [w:] Grzegorz Makowski (red.), Lobbing w
samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu, Warszawa 2010, Instytut Spraw
Publicznych, s. 186-203.
4
17. Socjologia postsekularna? “Studia Socjologiczne”, t. 2, 2010, s. 89-108.
18. ‘Publiczne’ prawo – ‘prywatna’ moralność? “Socjologia religii”, t. 8, 2009, s. 57-66.
19. Christianity and Democracy: A Marriage of Reason? „Journal of Interdisciplinary Studies”,
Vol. XXI, 2009, 66-82.
20. Zarządzanie reputacją w Internecie – aspekty społeczne i polityczne, [w:] Marek
Sokołowski (red.) Media a komunikowanie polityczne, Toruń, 2009, Wydawnictwo Adam
Marszałek, s. 264-276.
21. Civil Religion and the Sources of Legitimacy. W: Human Ends and the Ends of Politics, red.
Martin Black and Kirsten McKillop, Vienna, „IWM Junior Visiting Fellows' Conferences”, Vol.
23. 2009. http://iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=276.
22. Voice of Disinherited? Religious Media After the 2005 Presidential and Parliamentary
Elections in Poland, „East European Quarterly” vol. 42, no. 2, 2008, s. 207-221.
23. Pilgrims in the world of fate – pilgrims in the world of choice. Pilgrimages to Częstochowa
and Santiago de Compostela and New Age spirituality, “Journal of Alternative Spirituality
and New Age Studies”, vol. 4/2008, s. 42-50.
24. “Jedną nogą na chrześcijańskiej ścieżce”. Współczesna pielgrzymka do Santiago de
Compostela w perspektywie socjologicznej. [w:] Tomasz Ratajczak (red.) Podróżnicy –
fundatorzy – święci. Poznań 2008, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, s. 111-116.
25. Religia jako źródło kapitału społecznego, „Trzeci sektor” nr 15/2008, s. 23-27.
26. Demokraci, Republikanie i ‘Boża luka’, „Res Publica Nowa”, wiosna/lato 2008, nr 192, ss.
153-156.
27. Liberalna demokracja wobec religii - dylematy amerykańskie, w: Piotr Kryczka i Ryszard
Maciołek (red.) 2008. Dylematy współczesnego liberalizmu: zbiór studiów, Bydgoszcz:
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
28. Dispute on Evolution in the American School: On the Social Causes of Antievolutionism in
the USA , “Kultura i Edukacja” 2008, nr 5(69), ss. 91-101.
29. Amerykański czy europejski wyjątek? Sekularyzacja w USA, „Teologia Polityczna. Rocznik
Filozoficzny” 2009/2010, nr 5, 197-209.
30. Wpływowa mniejszość? Radio Maryja a społeczeństwo obywatelskie, w: Janusz Mucha i
Bożena Pactwa (red.), 2008. „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w
społeczeństwach wielokulturowych, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły
Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, s. 183-198, przedruk w: „Znak” nr 9/2008, ss.
17-28.
31. Pielgrzymi świata losu – pielgrzymi świata wyboru. Duchowość New Age a pielgrzymki do
Częstochowy i Santiago de Compostela, w: Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek
(red.), Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Kraków
2008, Nomos, s. 138-148;
32. Od „religii obywatela” Jeana J. Rousseau do civil religion Roberta N. Bellaha. Wokół
koncepcji religii obywatelskiej, „Kultura i Społeczeństwo” nr 3/ 2007, ss. 115-132;
33. Prezydenci Stanów Zjednoczonych wobec religii, „Athenaeum. Political Science” 2007, nr
18, s. 272-286.
34. Spór o ewolucję w szkole amerykańskiej – o społecznych przyczynach antyewolucjonizmu
w USA, “Kultura i Edukacja” 2007, nr 1, ss. 66-74.
35. Religia obywatelska a tożsamość narodowa w Stanach Zjednoczonych, „Sprawy
Narodowościowe”, R. 2006, z. 28, s. 103-118.
36. Religion and Politics: Religious Values in the Polish Public Square Since 1989, in:
“Religion, State, and Society”, Vol. 33, No. 2/ 2005, pp. 165-174.
37. Stanisława Pstrokońskiego zapomniany projekt Wspólnoty Europejskiej z roku 1945,
„Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 5, nr. 3 (25), maj-czerwiec 2005, s. 119-132;
38. Stanisław Pstrokoński’s Forgotten 1945 Plan for a European Community, „Polish Foreign
Affairs Digest” T. 5 Nr 3(16)/ 2005: 153-166;
39. Camino de Santiago - między chrześcijaństwem a New Age, „Paedagogia Christiana”, nr 2
(14) 2004, s. 71-80.
5
40. „Chciałbym żyć w epoce prawdziwych podróży” (Claude Lévi-Strauss). O desakralizacji
podróży w epoce globalnej wioski, „Dialogi Polityczne”, nr 3-4/2004, s. 183-192.
41. Separacja czy dialog? Religia i polityka w koncepcji Richarda J. Neuhausa i innych
neokonserwatystów, „Dialogi Polityczne”, nr 3-4/2004, s. 125-132.
42. Renesans Drogi św. Jakuba – spojrzenie socjologa, „Przegląd Powszechny”, nr 2/2003, ss.
209-216.
c) publicystyka
Wymiar sprawiedliwości dla obywateli, „Rzeczpospolita” z dn. 06-11-2013 (z B. Pilitowskim),
Tuleya poszedł za daleko, „Rzeczpospolita” z dn. 28-01-2013 (z B. Pilitowskim), s. C8.
Czy wyroków sądu się nie komentuje, „Rzeczpospolita” z dn. 25-06-2012 (z B. Pilitowskim).
Sądy pod lupą obywateli, „Nowy Obywatel. Kwartalnik na rzecz sprawiedliwości
społecznej”, (z. B. Pilitowskim), zima 2012, nr 7(58), s. 77-83.
5. Blaski i cienie kapitału społecznego, „Znak” nr 1/2011, s. 16-22.
1.
2.
3.
4.
d) recenzje
1. Racjonalnie o władzy, rządach prawa i demokracji, “Studia Socjologiczne” nr 2/2011, s. 231239.
2. Zrozumieć fundamentalizm. Wokół książki Gillesa Kepela, „Znak” nr 10/2010, s. 140-142
3. (rec.) José Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005, Nomos,
w: „Kultura i Społeczeństwo” nr 2/2007, ss. 245-250.
4. Marek Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w Teczkach Bezpieki [Denouncing Wojtyla.
Karol Wojtyla in Polish Communist Secret Service Records], „Religion and Society in
Central
and
Eastern
Europe”
Volume
2,
2006,
ISSN
1553-9962.
http://rs.as.wvu.edu/Burdziej.htm.
5. (rec.) Robert Jewett i John Shelton Lawrence, Captain America and the Crusade Against
Evil: The Dilemma of Zealous Nationalism. Grand Rapids and London 2003, Eerdmans, ss.
392, „Paedagogia Christiana” nr 1(15)/2005, s. 256-259.
6. (rec.) Dominika Motak, Nowoczesność i fundamentalizm, Kraków: Nomos, w: „Kultura i
Społeczeństwo” nr 2/2004, s. 217-221 .
7. (rec.) Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. Piotr
Mazurkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, w: „Kultura i Edukacja” nr
3/2004, s. 102-106.
8. (rec.) Charles Taylor, Oblicza religii dzisiaj, tłum. Adam Lipszyc, Wydawnictwo „Znak”,
Kraków 2002, ss. 89, „Paedagogia Christiana”, nr 1(11)/2003, ss. 250-252.
9. (rec.) Jan Paweł II, Europa zjednoczona w Chrystusie, wybór i opracowanie: Leszek
Sosnowski i Gabriel Turowski, Kraków 2002, Wydawnictwo „Biały Kruk”, ss. 432,
„Paedagogia Christiana” nr 2(12)/ 2003, s. 212-213.
10.
Pielgrzym Coelho? – (rec.) Paulo Coelho, Pielgrzym, Warszawa: Świat Książki,
„Miejsca Święte” nr 11(83)/2003, s. 46.
Ważniejsze tłumaczenia naukowe:
1. Patrick Baert and Filipe Carreira da Silva, Teoria społeczna w XX wieku i później [Social
Theory in the Twentieth Century and Beyond], Kraków: Nomos, 2013;
2. Merdith McGuire, Religia: kontekst społeczny [Religion: the Social Context] Kraków:
Nomos, 2013, s. 454, ISBN 978-83-7688-109-6.
3. Amitai Etzioni, Społeczeństwo aktywne [The Active Society], Kraków: Nomos, 2012;
6
4. Jeffrey Alexander, Znaczenia społeczne [Social meanings], Kraków: Nomos, 2011 (z J.
Gądeckim).
5. Erving Goffman, Analiza ramowa: Esej z organizacji doświadczenia [Frame Analysis: An
Essay on the Organization of Experience], Kraków: Nomos, 2010.
6. Lewis A. Coser, Funkcje konfliktu społecznego [The Functions of Social Conflict], Kraków:
„Nomos”, 2009.
7
Download