załącznik nr 5 - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: HISTORIA MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ
KOD: M_4
ROK AKADEMICKI: 2013/2014
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
6. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr II
7. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
11. KOORDYNATOR MODUŁU
5 ECTS
Wykład – 30 godz.
Ćwiczenia – 30 godz.
Egzamin
Zaliczenie
dr hab. prof. Maciej Gitling
12. PROWADZĄCY MODUŁ
dr hab. prof. Maciej Gitling,
9. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
10. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
W_03
U_01
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
K_W01
S1A_W01
K_W04
S1A_W04
K_W08
S1A_W08
K_U01
S1A_U01
ma podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i rozumie
istotę socjologii jako o nauki społecznej oraz jej miejsce w systemie
nauk oraz relacje z innymi naukami
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowościach, rozumie naturę relacji łączących jednostki,
grupy i instytucje społeczne w przedstawionych teoriach
socjologicznych
Posiada wiedzę dotyczącą dynamiki i statyki zjawisk społecznych w
oparciu o omówione teorie socjologiczne
Na podstawie poznanych teorii socjologicznych rejestruje i
interpretuje zjawiska społeczne tworząc zrozumiałą i sensowną
rzeczywistość społeczną
W oparciu o znane teorie socjologiczne potrafi formułować sądy
dotyczące ludzkiego postępowania, zarówno indywidualnego jak i
grupowego
Mając świadomość rozległości wiedzy socjologicznej przejawia chęć
ciągłego doskonalenia się
Doskonali swoją wiedzę w oparciu o nowe teorie socjologiczne a
także samodzielne obserwacje i wnioskowania
U_02
K_01
K_02
K_U6
S1A_U6
K_K01
S1A_K07
K_K06
S1A_K04
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztaty)
Kod
Form zajęć
dydaktyczny
ch
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
C1
C2
C3
C4
C5
LICZBA GODZIN
TREŚCI MERYTORYCZNE
Rozwój myśli socjologicznej. Przednaukowa myśl społeczna w ujęciu Ibn
Chalduna, N. Machiavelli, A. Quetelet, C.H. de Saint-Simon
Socjologiczny pozytywizm. Socjologia w ujęciu A. Comte. Statyka społeczna,
dynamika społeczna. Wizja przyszłości. Podstawowe słabości teorii Comte’a
Socjologia historyczna. K. Marks – konflikt i alienacja, A. de Tocqueville –
demokracja i arystokracja jako typy społeczeństw. Metoda de Tocqueville’a
Socjologiczny ewolucjonizm. H. Spencer- ewolucja społeczeństwa. Ewolucja
instytucji społecznych. Etyka i polityka.
Socjologiczny ewolucjonizm. L. H. Morgan – społeczeństwa pierwotne;
instytucja rodziny; imperatyw moralny. J. G Frazer – religia i system wierzeń;
magia i znaczenie składania ofiar bogom.
Socjologiczne koncepcje marksizmu. Reakcja socjologii akademickiej na
marksizm. M. Weber, G. Simmel, V. Paretto, E. Durkheim.
Psychologizm w socjologii. G. Tarde, G. Le Bon. - zbiorowisko, tłum, publiczność.
Teoria naśladownictwa.
Psychoanaliza Z. Freuda a socjologia. Teoria osobowości i kultury. E. Fromm,
K. Horney, Psychologizm V. Pareto
Koncepcje socjologiczne E. Durkheima – Idea ,,faktu społecznego”; anomia;
typy samobójstw; o podziale pracy społecznej; sacrum i profanum.
Socjologia humanistyczna W. Diltheya. Antynaturalizm W. Windelbanda
i Rockerta. F. Tonnies – psychologiczne podstawy życia wspólnotowego.
Socjologia humanistyczna M. Webera; Socjologia religii; teoria biurokracji; teoria
struktury społecznej; problem rozumienia.
Szkoła Chicagowska i jej socjologia empiryczna. R. Park, W.L.Warner, Lyndowie.
Problemy społeczne i metody badawcze.
Interakcjonizm symboliczny w ujęciu G.H. Meada i E. Goffmana. Procesy
myślowe i jaźń, samoświadomość i umysł. Myślenie dialektyczne.
Polska socjologia XIX i XX wieku- Gumplowicz , Limanowski, Kelles Krauz,
Krzywicki, Czarnowski.
Socjologia humanistyczna F. Znanieckiego; Systemy przyrodnicze a systemy
kulturowe; Świat doświadczenia jako świat wartości; Socjologia jako nauka
nomotetyczna; Źródła materiału socjologicznego.
RAZEM
ĆWICZENIA
Społeczny darwinizm; determinizm geograficzny i demograficzny
Socjologiczny pozytywizm. Socjologia w ujęciu A. Comte. Statyka społeczna,
dynamika społeczna. Wizja przyszłości. Podstawowe słabości teorii Comte’a
Socjologiczne badania społecznych reformatorów- Le Play – budżety rodzinne
Struktury społeczeństw kapitalistycznego - K. Marks; M. Weber; H Spencer
Fakty społeczne. Reformizm społeczny w ujęciu E. Durkheima. Świadomość
społeczna i indywidualna; Kultura obiektywna – G. Simmmela
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
2
2
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
M. Weber – teoria biurokracji; Działania społeczne; Klasy, stany,partie; Etyka
i religia. Powstanie kapitalizmu
Psychologizm i psychosocjologia. Le Bon, Tarde, Freud, Pareto
Źrudła socjologii Tonniesa; Dwa typy więzi społecznej; Status koncepcji
wspólnoty i stowarzyszenia.
Prgatyzm społeczny. Psychologia Jamesa. Filozofia społeczna Cooleya; Rozwój
osobowości. Grupy pierwotne i rozwój form uspołecznienia
Koncepcje teoretyczne Parka. Świat społeczny małego miasta: Middletown
Lyndów; Yankee City i funkcjonalizm Warnera.
Antropologia a socjologia. Miejsce funkcjonalizmu wśród kierunków myśli
antropologicznej. B. Malinowski i jego badania
Funkcjonalizm i jego krytycy. Teorie socjologiczne Parsonsa
Socjologia życia codziennego. Interakcjonizm symboliczny w ujęciu G.H. Meada.
Podejście dramaturgiczne E. Goffmana.
Socjologia Thomasa i Znanieckiego; Rozwój osobowości społecznej; Postawy
i wartości; Imigracja.
Zmiana społeczna; Środowisko społeczne; Czynniki kulturowe; Organizacje
polityczne
RAZEM
IV. Literatura podstawowa i uzupełniająca obowiązująca do zaliczenia modułu
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2004
Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004
Sztompka P., Kuci M., Socjologia- lektury, Warszawa 2005
Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2004
Śpiewak P., ( red.) Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów Warszawa 2006
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002
Merton R, K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002
Machaj I., Małe struktury społeczne, Lublin 2002
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
Turowski J., Wielkie struktury społeczne, Lublin 2002
Ossowska M., Normy moralne, Warszawa 2000
Bolesta-Kukułka K., Socjologia ogólna, Warszawa 2003
Krasnodębski Z., Nellen K., Świat przeżywany, Warszawa 2003
Znaniecki F., Socjologia wychowania, Tom 1 i 2, Warszawa 2001
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Download