Polityka fiskalna,1

advertisement
Polityka fiskalna
Państwa zawsze mają jakąś politykę
fiskalną, nawet jeśli byłaby ona
chaotyczna
-------------------------------------------------Polityka fiskalna -ma zawsze aspekt i
konsekwencje polityczne
POLITYKA GOSPODARCZA A FISKALNA
• Polityka Gospodarcza
• -monetarna
• Fiskalna
• Terytorialna
• Sektorowa
• Demograficzna
• Innowacyjna
……………………………
• Najsilniej
oddziaływująca
fiskalna
monetarna
Ad/Polityka fiskalna a gospodarcza
• Każde państwo współcześnie prowadzi jakąś
politykę gospodarczą
• Może to być polityka o różnym stopniu
aktywności i otwartości
• Celowa minimalizacja polityki gospodarczej też
jest polityką (np.Singapur)
• Przyjęta polityka fiskalna jest decydującaprzesądza cele i zakres polityki gospodarczej
Cele polityki fiskalnej--ogólne
• Zaspokojenie potrzeb państwa na pieniądz (cel
fiskalny- dochody)
• Realizacja podstawowych (statutowych)
zadań władz publicznych;” twarde państwo”
• Realizacja pozafiskalnych celów państwa przy
wykorzystaniu instrumentów polityki fiskalnej
To wszystko dzieje się w konkretnym
otoczeniu politycznym ,które tworzy ramy
I w otoczeniu miedzynarodowym
Polityka fiskalna-funkcje państwa
• FUNKCJA STABILIZACYJNA-wspieranie
makroekonomicznej stabilności gospodarki
• W praktyce: spłaszczanie cyklów
koniunkturalnych
• W fazie szybkiego wzrostu podnoszenie
podatków realnych, hamowanie wydatków
• W fazie depresji- zmniejszanie podatków, by
zwiększyć popyt, większe wydatki nawet
kosztem deficytu
FUNKCJA ALOKACYJNA
• alokacja czynników
wytwórczych
• -sektor państwowyprywatny
• oszczędności –
konsumpcja –inwestycje
• alokacja terytorialna
• alokacja sektorowa
• Powody:
• Istnienie dóbr publicznych
• Niedoskonała
konkurencja
• Efekty zewnętrzne
• Niekompletnośc rynków
• Asymetria informacji
• bezrobocie
Funkcja redystrybucyjna-wtórny
podział PKB
• Terytorialna ,regionalna
• Spozycie- konsumpcja (makro)
• Ogólnie w strukturze
dochodów (rozpiętość)
• Gałęziowo -dochody
poszczególnych grup
społecznych
• Czasowo-interesy długofalowe i
doraźne
• Generacyjna (młodzi-starzy)
• -----------------------------------• Efektywność a sprawiedliwość
• Instrumenty:
• Wielkośc i struktura podatków
• Skale podatkowe, progi wolne
od podatku
• Podatki majątkowe
• Ulgi podatkowe,zwolnienia
• Dotacje
• Ubezpieczenia społeczne
• Środki zabezpieczenia
społecznego- bezwględne
świadczenia
Cele polityki fiskalnej-szczegółowe
• Tworzenie warunków do wzrostu i rozwoju
gospodarki (polityka gospodarcza)
• Optymalizacja obciążeń podatkowych by popierać
oszczędności w gospodarce
• Minimalizacja bezrobocia, bodźce dla tworzenia
miejsc pracy
• Zmniejszanie amplitudy wahań cyklu
koniunkturalnego
• Polityka kształtowania struktury dochodów (w
tym zróżnicowania )
• Korekta nadzwyczajnych szoków wewnętrznych i
zewnętrznych (amortyzowanie)
Ad/ optymalizacja obciążeńograniczenia
• Istnieje pewien dany poziom obciążeń
• Silne hamulce polityczne dla zwiększania
obciążeń (nawet w autokracjach)
• Stąd ważna jest optymalizacja-przy danym
(akceptowanym)poziomie obciążeń
• Optymalizacja dotyczy także politykita dąży do nienaruszania istniejącej struktury
interesów
ad/Minimalizacja bezrobocia
•
•
•
•
•
•
To ważny cel każdego rządu
-kryteria polityczne
- polityki gospodarczej
-czysto fiskalne
Bezrobocie zmniejsza PKB i dochody podatkowe
Trwale bezrobotni wypadają z rynku, zmniejsza się
kapitał ludzki
• Niskie bezrobocie (spadek) zwiększa akceptację
polityczną rządzących
• Wzrost bezrobocia zmniejsza wiarygodność (koszty
długu)
Ad/zmniejszanie wahań cyklu
• Teoria łagodzenia:Keynes. Zakres i głębokośc
interwencji fiskalnej przez wydatki-sporna
• Fakty: wszyscy to robią obecnie (w róznym
zakresie)
• Siła narzędzi fiskalnych
• Szybkość konsekwencji –ale krótki horyzont
czasowy skutków
• Atrakcyjnośc polityczna interwencji fiskalnej
Ad/ kształtowania struktury
dochodów
• Ideolgiczne i polityczne podstawy
kształtowania struktury dochodów
• Kształtowanie podmiotowe (bezpośrednie) i
pośrednie
• Celowe kształtowanie (np.welfare state,
solidaryzm- państwa skandynawskie)
• Kszałtowanie incydentalne- jako reakcja
polityczna (W.Brytania. USA)
• kształtowanie pośrednie przez tworzenie
bodźców i ulg
Ad/amortyzacja szoków
• Współczesne budżety mają największy
(względnie) potencjał interwencji w
gospodarkę
• Przykład obecnie: reakcje na kryzys
współczesnych państw
Narzędzia polityki fiskalnej
• Narzędzia podatkowe
• Zasiłki dla bezrobotnych
• Finansowanie tworzenia miejsc pracy
(bodźce,programy,roboty publiczne, szkolenia)
• Restrukturyzacja gospodarki –branżowo
• Restrukturyzacja gospodarki-przestrzennie
• Deficyt budżetowy
• Dług publiczny i polityka zadłużenia
• Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa
Aktywna-pasywna polityka fiskalna
•
•
•
•
•
•
•
Aktywna:
- rozbudowany system podatkowy
Duzo bodźców i ulg
Progresja podatkowa
Duże wydatki na cele gospodarcze
Duzy sektor publiczny ,w tym gospodarczy
Duże deficyty i dług
Pasywna polityka podatkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Większe znaczenie polityki monetarnej
Akceptacja „czyszczącej” roli rynku
Konieczna elastyczność gospodarki, np. rynku pracy
Zaufanie do automatycznych stabilizatorów
koniunktury
Automatyczne stabilizatory to takie rozwiazania
w budżecie, które powodują automatyczny wzrost
wydatków i spadek podatków (bez działań
legislacyjnych) w okresie recesji
Przykład: w recesji wzrasta bezrobocie a tym samym
wielkość pobieranych zasiłków- i popyt na rynku
Instytucjonalne podstawy polityki
fiskalnej
• System podatkowy: konstrukcja ekonomiczna
• Konstrukcja prawna regulacji ,procedury
legislacyjne
• Wbudowane automaty (np. nieprzekraczalny próg
deficytu, długu panstwa )
• stałość regulacji (!)
• Skuteczny aparat skarbowy –struktura, kadry,
bodźcowanie
• Inne instytucje publiczne (np.media, organizacje
społeczne )
• Kultura podatkowa społeczeństwa !!!!
Czy istnieje model „dobrej” polityki
fiskalnej?
• Racjonalny fiskalizm-nie przekraczania
optymalnej granicy obciążeń
• Zachęty dla przedsiębiorczości i lokowania
kapitału (rywalizacja współczesna o kapitał i
inwestycje)
• Zachęty do oszczędzania (np. ulgi,premie za
oszczędzanie)
• Spójność celów fiskalnych z pozafiskalnymi
• Niesprzecznośc celów
• Stabilność reguł
Złota reguła finansów publicznych
• Wydatki powinny rosnąc wolniej
niż PKB
Polityka fiskalna a monetarna
• Polityka gospodarcza
FISKALNA
MONETARNA
Cele podstawowe państwa
• Polityka fiskalna-to
kształtowanie wielkości
i struktury dochodów i
wydatków
• Polityka monetarna to kształtowanie ceny i
dostępności pieniądza
w krótkim, średnim i
długim okresie czasu
WZAJEMNY ZWIĄZEK POLITYKI
MONETARNEJ I FISKALNEJ
• Obie zawsze istnieją, są prowadzone
• Nie mogą być prowadzone oddzielnie,
niezależnie
• Jedna wpływa na drugą
• Uwaga: cele często są sprzeczne!!!
Możliwe cele
• Keynesizm: wzrost gospodarczy i pełne
zatrudnienie
• Monetaryzm: stabilność cen przez
kształtowanie ilości agregatu pienięznego
• Stabilnośc zewnętrzna (danej waluty do
głownych walut)
• Celu onflacyjnego- utrzymanie inflacji na
załozonym poziomie
Polityka pienieżna:CELE WSPÓŁCZESNE
• nie da się realizować trzech celów
równocześnie
• Jeśli stały kurs walutowy to nie może być
swoboda przepływu kapitału
• Jeśli płynny kurs walutowy –to nie można mieć
stałego kursu walutowego
• Jeśli wspólna polityka pieniężna –to kraje
uczestniczące nie mają autonomicznej polityki
monetarnej
Główne instrumenty polityki
pieniężnej
•
•
•
•
•
•
Stopy procentowe-wyznaczanie, zmiany
Operacje otwartego rynku
Rezerwa obowiązkowa
Inne regulacje (np.Bazylea II, III)
Interwencje na rynku walutowym
Komunikowanie się z rynkiem
(interwencje słowne)
Ograniczenia polityki monetarnej
• Łatwo gasić inflację przez podwyżkę stóp
procentowych
• Trudno pobudzać gospodarkę w recesji przy
już niskich stopach procentowych
• („reguła sznurka”:sznurek można ciągnąc w
górę ale nie pchać
Klasyczna polityka pieniężna
• Cel inflacyjny – ma utrzymywać oczekiwania
inflacyjne na pożądanym poziomie
• Minimalna inflacja, kontrolowana, utrzymanie
wartosci pieniądza
• Zakaz monetyzacji długu
• Zależnośc od stopy inflacji (stopa realna
dodatnia)
Nadzwyczajna polityka pienięzna
• Interwencje państwa w finansowy sektor
prywatny: bail out, nacjonalizacje banków
• Duża lub całkowita gwarancja panstwa
depozytów prywatnych w bankach
• Moral hazard
• Sztuczne obniżanie stopy procentowej
• Quantitative easing (monetyzacja);USA.
W.Brytania
• Ujemna stopa procentowa
Nadzwyczajna polityka pienięzna
EBC obniżył stopę depozytową do -,02 %
KRYZYS: Praktyczna polityka pienięzna
• Tłoczenie pieniądza do gospodarki ma
powstrzymać recesję nawet kosztem spadku
jego wartosci; stabilna wartośc pieniądza
przestała być ważna
• Cena pieniądza (stopa procentowa) może być
swobodnie ustalana, nawet ujemna
• Trzeba ratować słabe banki bo stabilność
systemu finansowego (too big to fail)
QE-quantitative easing
• Zwiększenie ilości pieniądza bazowego –M0 w celu
pobudzenia gospodarki
• Kupowanie przez bank centralny obligacji SP(USA
,W.Brytania, Japonia, Chiny,EBC)
• Kupowanie aktywów z rynku finansowego (USAmortgidge)
• --------------------------------------------------• EBC: wielki program QE, skup 1,2 bln.euro,2015-16
• Ujemna stopa procentowa EBC:-0,2 %
• Postulaty: ew. skup dlugu przez EBC ,bez ograniczeń
QE-cel
• Oficjalny
• Pobudzenie gospodarki
• wealth efect
• Ukryty
• Wchłanianie długu
(monetyzacja)
• Utrzymanie niskiej ceny
obligacji (niskie koszty
obsługi długu)
• Kreacja popytu na
własne papiery
skarbowe
Aktywa FED
Drukowanie… 5 banków centralnych wydrukowało 10
bln,USD ,w 2006 r. było 5 bln.teraz 15 bln.USD
5 bln.USD
Bilanse banku centralnego jako % PKB
rosną!
Forward guidance (USA)
• Zapewnienie inwestorom utrzymana stałej stopy
procentowej w horyzoncie średnim- by mogli
planować inwestycje w dłuższym okresie
• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na rynku
• Redukcja niepewności dla rynku-zachęta do
inwestowania
• Forward guidance w Polsce ?
Aktualne problemy realizacji
budżetu i polityki fiskalnej w
Polsce
Stan budżetu (deficyt) zależy:
•
•
•
•
Od fazy cyklu → tempa wzrostu PKB
Od wielkości wydatków
Od współczynnika oszczędności dochodów
-od zmian wielkości inwestycji (i czynników na nie
wpływających)
• -oczywiście od stopy podatkowej (nieliniowo)
• Od kosztów długu tj.obciążenia dotychczasowym
długiem w danym roku (stąd rola analityczna
deficytu pierwotnego)
• Od stopy procentowej i tempa inflacji
Polityka oszczędności w sytuacji recesji
wywołała w wielu krajach duża krytykę
• Cięcia wydatków zmniejszają PKB
• Zmniejszenie PKB daje mniejsze wpływy
podatkowe
• To zwiększa deficyt w następnym roku
• Powstaje błędne koło ,gospodarka „zwija się”
• Jak je przerwać?
Oszczędności narzucone przez UE
• Próg długu 55 % już przekroczony (57 % w
2012 r.); rząd zmniejsza OFE o 151 mld.zl.
(obligacje SP)
• Pakt fiskalny-tzw.sześciopak 2013 r. :traktat
miedzyrządowy w UE
• Monitorowanie narodowych budżetów przez
KE: deficyt strukturalny do 0,5 %(max.1 %)
• Dług ma być zmniejszony o 5 % rocznie (do 60
%)
Obniżenie progów długu,2014 r.
• Rządowy projekt nowelizacji ustawy o
finansach publicznych przewiduje, że próg na
poziomie 55 proc. PKB zostanie zastąpiony
progiem 48 proc., a próg 50 proc. PKB progiem 43 proc. Propozycje przygotowane
przez Ministerstwo Finansów związane są z
przeprowadzoną ostatnio zmianą w systemie
emerytalnym, która skokowo zmniejszyła
poziom długu publicznego.
Reguła wydatkowa (stabilizująca),UE
• Okresla dopuszczalny wzrost wydatków wg.średniej
z ostatnich 6 lat + projekt budżetu + prognoza .Cel
średniookresowy: deficyt do -1 % PKB (od 2016 r.).
Obniżka wzrostu wydatków
• Relacja dług/PKB ponad 55 %.: o 2 % w dół
• Relacja : dług 50-55 %/PKB: obniżka o 1,5 %
• Podstawowy próg: :Poniżej 40 % PKB : bez obniżki
wydatków
• Dodatkowo: konto przekroczeń (sumujące w
dłuższym okresie): +/- 6%
Problemy z notorycznym
deficytem
Przekraczającym stale 3 % PKB w Polsce
Uwaga: KE zdjęła (2015) z Polski
procedurę nadmiernego deficytu- ma
być mniejszy niż 3 % w 2015 r.
Deficyt strukturalny pokazuje wartość
deficytu,
która byłaby rejestrowana przy danym
nastawieniu w polityce fiskalnej, gdyby
produkcja odpowiadała poziomowi pełnego
zatrudnienia (bezrobocie na poziomie
naturalnym)- gdy wykorzystywane są w pełni
wszystkie czynniki wzrostu (głownie przy
pełnym zatrudnieniu) i w takim stanie
realizowane byłyby dochody i wydatki
budżetowe
Deficyt pierwotny
• Deficyt w danym roku - po
odjęciu kosztów obsługi długu
Strukturalny deficyt pierwotny
• strukturalny bilans pierwotny finansów publicznych,
czyli skorygowany o wpływ cyklu koniunkturalnego.
Jest to miara teoretyczna, uwzględniająca rzeczywisty
bilans pierwotny (deficyt lub nadwyżkę finansów
publicznych po odjęciu kosztów obsługi długu), lukę
podażową wynikającą z cyklu oraz elastyczność zmian
poszczególnych kategorii budżetu na wahania PKB.
Zarówno luka podażowa, jak i elastyczność reakcji
mogą być szacowane w pewnym przybliżeniu. Nie
mniej strukturalny bilans i strukturalny bilans
pierwotny są kategoriami coraz powszechniej
stosowanymi w raportach międzynarodowych instytucji
finansowych oraz w oficjalnych dokumentach Unii
Europejskiej.
Obecna miara deficytu w UE
• Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii
Ekonomicznej i Monetarnej, zwany popularnie paktem
fiskalnym, który został w Polsce i większości innych
krajów Unii ratyfikowany, nakazuje sygnatariuszom
prowadzenie polityki zrównoważonego budżetu. Za
zrównoważony budżet uważać się będzie taki, w
którym roczny wynik strukturalny sektora general
government, będzie nie większy niż 0,5 proc. Wyższy
deficyt strukturalny – nie większy niż 1 proc. PKB –
mogą mieć kraje, gdzie dług publiczny jest znacząco
niższy niż 60 proc. i ryzyko związane z długoterminową
stabilnością finansów publicznych jest niskie.
Co może zrobić rząd? Ale czy to zrobi?
•
Po pierwsze – Likwidację przywilejów emerytalnych dla górników i powrót do
sytuacji sprzed 2005 roku, gdy górnicy uzyskali bezterminowe prawo do
przechodzenia na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek, zamiast emerytur
pomostowych. FOR wyliczał skutki budżetowe na 0,5 mld zł w pierwszym roku
obowiązywania zmian i 2 mld po czterech latach i 3,5 mld zł po 10 latach.
•
Po drugie – Objęcie dochodów lepiej zarabiających rolników podatkiem PIT i
składkami ubezpieczeniowymi na ZUS. Roczne korzyści dla sektora finansów
publicznych takiej reformy szacowane są na 1-3 mld zł.
•
Po trzecie – Wprowadzenie nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności
do pracy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., powiązanego z wysokością
odprowadzanych składek. Skutki fiskalne w pierwszym roku wyniosłyby
kilkadziesiąt milionów złotych, ale w roku 2020 już blisko 1 mld zł.
•
Po czwarte – Obniżenie wysokości zasiłków chorobowych dla funkcjonariuszy i
żołnierzy i dostosowanie ich do zasad obowiązujących w systemie pracowniczym.
Roczne korzyści szacowane są na kilkadziesiąt milionów złotych.
Po piąte – Likwidację lub poważną reformę Karty Nauczyciela.
•
Budzet ,2014 r.
• DOCHODY : 276,9 MLD.
• WYDATKI:
324,6 MLD
• Deficyt budżetowy: 47,5 mld.
• Inflacja Średnioroczna :2,4 %
• Stopa bezrobocia:
13,8 %
Deficyt budżetowy
(max) na 2014 r.
47,5 mld.zł.
Koszty obsługi długu
W Polsce duże mimo spadku
rentownoęsci
Są to wydatki absolutnie sztywne!
Rentowność obligacji spada
•
•
•
•
Obligacje 10-letnie SP
maj 2013: 4,35 %
29 maj 2015: 2,95 %
Sztucznie niskie stopy procentowe (nieraz
ujemne)powodują że ciągle obligacje SP są dla
kapitału zagranicznego atrakcyjne
Koszty obsługi długu, koniec 2012 r.,grudzień
Ciągle nie rozwiązany problem
konstrukcji budżetu zadaniowego
• W budżecie zadaniowym wydatki grupowane
są wg. celów i zadań – nie wg. podziału
resortowego
• Przykład: wydatki na zdrowie są w kilku
budżetach resortów
• Wydatki na oświatę i szkolnictwo wyższe-też w
kilku
POLITYKA FISKALNA I
MONETARNA
Dwie siostry
Współpraca i rywalizacja
Różnica celów i odpowiedzialności
•
•
•
•
Polityka fiskalna
Równowaga budżetowa
Krótki horyzont
Inflacja : nie przeszkadza
a może zwiększyć wpływy
budżetowe
• Najgorsze: przekroczenie
(in minus)
• założeń budżetu
• Polityka pienięzna
• Cel: stabilność wartości
pieniądza
• Praktycznie: utrzymanie
stopy inflacji na
założonym poziomie
• Wpływ na stopę
procentową w krótkim i
długim okresie
• Najgorsze; większa
inflacja niż założona
wspóldziałanie –czy sprzeczności?
NARZĘDZIA OBU POLITYK SĄ
SPRZECZNE;
nie można obu zastosować
jednocześnie
Trzeba wybrać cel podstawowy
Polityka fiskalna a polityka pieniężna
(monetarna)
Fiskalna
„twarda” (+)
Monetarna
„miękka”(-)
„Miękka” ==
fiskalna (-)
Monetarna
„miękka”(-)
Monetarna,
twarda” (+),
Fiskalna
„twarda” (+)
!!!!!
Fiskalna
miękka”(-),
Monetarna,
twarda” (+)
Deficyt pierwotny a deflacja
Deficyt budżetowy pierwotny(primary
balance)
• To deficyt budżetowy powstały w danym roku bez
uwzględnienia spłat zadłużenia wymagalnego w
danym roku
• Jest to część deficytu bez uwzględnienia płatności
odsetkowych
• Primary balance: government net borrowing or
net lending ,excluding interest payments on
consolidated government liabilities
• Źródło:European Central Bank,2004, Annual
Report,ECB,Franfurt Glossary
Pułapki z deficytem pierwotnym przy
deflacji
• Założenie: deflacja (stopa inflacji = np.-1,5 %
• Zobowiązania państwa pozostają nominalnie
takie same (np. pensje sfery budżetowej
,emerytury)
• Cieżar długu dotychczasowego (realny)
pozostaje natomiast maleją nominalnie
wpływy podatkowe
• w rezultacie rośnie deficyt i dług!
Jak Polska wychodziła z
bliźniaczego deficytu
Fiskalnego (deficyt budżetowy i
handlowego
Sytuacje podwójnego (bliźniaczego) deficytu
(twin deficit)
• Deficyt obrotów bieżących (Ex-Imp) < 0 (-)
• Deficyt fiskalny(Dochody- Wydatki)< 0 (-)
Taki podwójny deficyt może być zrównoważony
tylko napływem kapitału z zewnątrz (dodatni
bilans kapitałowy)
-------------------------------------------W Polsce mamy od końca 2013 r. dodatni bilans
obrotów handlowych (+)
Usuwanie nierównowagi
(G-T) + (I- Op) + (Ex-Im) = 0
G-T : wydatki rządu- dochody (podatki), bilans rządu
I-Op : Inwestycje - oszczędności prywatne, bilans
sektora prywatnego
Ex- Im: export- import, bilans handlowy
Jeśli dwa bilanse są ujemne to trzeci musi być dodatni
Wychodzenie z nierównowagi (I)
• Bilans fiskalny (-)
• 1.Zmniejszyć deficyt
• 2.Doprowadzić do
nadwyżki
• 3.dopiero wtedy dług
będzie spłacany
• Jak?
• Ciąć wydatki
• Zwiększyć podatki
• Ujemny bilans CA
(current account)
• 1.zwiekszyć eksport
• 2.zmniejszyć import
• 3.zwiekszyć
konkurencyjność
Jak?
1.Zmniejszyć płace
2.Niech kurs spada
Wychodzenie z nierównowagi (2):Skutki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dla bilansu fiskalnego
-zmniejszenie
Dla gospodarki:
-mniejszy PKB
-mniejsze dochody podatkowe
-mniejsze zatrudnienie
Mniejszy import
Mniejsze inwestycje
DLA BILANSU OBR.BIEŻĄCYCH
-możliwe pogorszenie ratingu,
większe koszty długu, spadek
kursu naszej waluty i wzrost
importu
• W długiej perspektywie
• :mogą być ujemne
• DLA BILANSU OBROTÓW
BIEŻĄCYCH:
• jeśli możliwe do
zastosowania dobre w
krótkim okresie
• DLA GOSPODARKI
• w krótkim okresie:
bolesne, przy spadku płac
grozi spadek podatków
• POLITYCZNIE: b. trudne
• Możliwe jeśli kurs nie jest
usztywniony (jak w strefie
euro); przy euro tylko
możliwy spadek płac
Przykład,Polska 2014
• Polityka monetarna
• w Polsce:cel inflacyjny
• Inflacja obecnie b.niskapodnieść(kiedy? ale to
grozi spadkiem PKB)
• niska stopa daje małe
dochody budżetowe
nominalnie
• Ale jest korzyść: spadek
• Kosztów obsługi długu
• Polityka fiskalna celowe
• Podwyższenie podatków
• Cięcia w wydatkach,
zwłaszcza sztywnych
• dalej obniżać stopę
procentową (np.do 1,5 %)
• Usunąć ulgi podatkowe
• Ciąć deficyt
• Możliwy skutek :spadek
PKB
Rząd może:
•
•
Wybrać ostre zacieśnianie polityki fiskalnej
Skutki: stagnacja/spadek PKB
•
•
•
•
Wybrać podwyższenie stopy procentowej co
osłabi popyt także na import
zmniejszenie wydatków budżetowych i
popytu
-ale przyniesie wzrost kosztów długu
zagranicznego
i zmniejszenie wpływów budzetowych
•
Rząd wybrał kompromis: zacieśnienie polityki
fiskalnej ale nie na tyle aby doprowadzić do
likwidacji deficytu obrotów bieżących
Po cichu: rząd przejął obligacje SP w OFE
zmniejszając dług
i skorzystał z dużej inflacji w 2012-3 r., co
zwiększyło sprzedaż i dochody podatkowe
Kryzys strefy euro
I próby rozwiązania…….
Monitoring Komisji Europejskiej
• Kryteria z Maastricht i Amsterdamu
• Polska pod obserwacją KE(do 2015 r.)
• Zwiększenie rygorów polityki fiskalnej obecnie
w strefie euro („sześciopak „z 2012 r.)
• Maks .deficyt (cykliczny): -0,5 % PKB
Polityka monetarna a polityka fiskalna
w UE
•
•
•
•
•
Strefa euro ma wspólną politykę monetarną
Ale nie ma wspólnej polityki fiskalnej:
- nie ma wspólnego budżetu
-Nie ma jednolitych podatków
Niemożliwe usuwanie nierównowagi w całej
strefie euro przez transfery
• Są tylko zobowiązania traktatowe –praktycznie
bez dyscypliny przestrzegania
2 drogi wyjscia z kryzysu:która lepsza
• USA, Chiny, W. Brytania
• QE
• Sztucznie niska stopa
procentowa
• Bail -outy
• Wzrost indeksów
giełdowych -zachęta do
wydatków
• …wyjscie z recesji
•
•
•
•
•
•
•
•
UE (ratowanie euro)
Niska stopa procentowa
(nawet ujemna )
Austerity- oszczędnośc,
cięcia wydatków
Narzucanie oszczędności w
UE przez pakty (obok
Traktatu Europejskiego)
euro stabilne, aprecjacja
..ale recesja ciągle jest i
rośnie bezrobocie
Ale ostatecznie EBC poszedł
drogą USA
Wychodzenie z zadłużenia: obecnie
• 1. oszczędzać, ciąć
wydatki, zwiększać
podatki
• KOSZT : mały wzrost lub
stagnacja PKB
• Cel PODSTAWOWY:
zmniejszyć dług publiczny
• ZASTOSOWANIE: UE
• Ale ostatecznie UE poszła
drogą USA
• Stymulować wzrost by
zwiększyć wpływy z
podatków
• Popierać inwestycje i
zatrudnienie
• CEL PODSTAWOWY:
wzrost, walka z
bezrobociem
• KOSZT: dopuszczalna
większa inflacja
• ZASTOSOWANIE: USA
Konsolidacja -przez zmniejszenie
wydatków czy zwiększenie dochodów
Download