Polityka fiskalna,1

advertisement
Polityka fiskalna
Państwa zawsze mają jakąś politykę
fiskalną, nawet jeśli byłaby ona
chaotyczna
-------------------------------------------------Polityka fiskalna -ma zawsze aspekt i
konsekwencje polityczne
POLITYKA GOSPODARCZA A FISKALNA
• Polityka Gospodarcza
• -monetarna
• Fiskalna
• Terytorialna
• Sektorowa
• Demograficzna
• Innowacyjna
……………………………
• Najsilniej
oddziaływująca
fiskalna
monetarna
Ad/Polityka fiskalna a gospodarcza
• Każde państwo współcześnie prowadzi jakąś
politykę gospodarczą
• Może to być polityka o różnym stopniu
aktywności i otwartości
• Celowa minimalizacja polityki gospodarczej też
jest polityką (np.Singapur)
• Przyjęta polityka fiskalna w dużej mierze
przesądza cele i zakres polityki gospodarczej
Cele polityki fiskalnej--ogólne
• Zaspokojenie potrzeb państwa na pieniądz (cel
fiskalny- dochody)
• Realizacja podstawowych (statutowych)
zadań władz publicznych;” twarde państwo”
• Realizacja pozafiskalnych celów państwa przy
wykorzystaniu instrumentów polityki fiskalnej
To wszystko dzieje się w konkretnym
otoczeniu politycznym ,które tworzy ramy
wyboru
I w otoczeniu miedzynarodowym
Polityka fiskalna-funkcje państwa
• FUNKCJA STABILIZACYJNA-wspieranie
makroekonomicznej stabilności gospodarki
• W praktyce: spłaszczanie cyklów
koniunkturalnych
• W fazie szybkiego wzrostu podnoszenie
podatków realnych, hamowanie wydatków
• W fazie depresji- zmniejszanie podatków, by
zwiększyć popyt, większe wydatki nawet
kosztem deficytu
FUNKCJA ALOKACYJNA
• alokacja czynników
wytwórczych
• -sektor państwowyprywatny
• oszczędności –
konsumpcja –inwestycje
• alokacja terytorialna
• alokacja sektorowa
• Powody:
• Istnienie dóbr publicznych
• Niedoskonała
konkurencja
• Efekty zewnętrzne
• Niekompletnośc rynków
• Asymetria informacji
• bezrobocie
Funkcja redystrybucyjna-wtórny
podział PKB
• Terytorialna ,regionalna
• Spozycie- konsumpcja (makro)
• Ogólnie w strukturze
dochodów (rozpiętość)
• Gałęziowo -dochody
poszczególnych grup
społecznych
• Czasowo-interesy długofalowe i
doraźne
• Generacyjna (młodzi-starzy)
• -----------------------------------• Efektywność a sprawiedliwość
• Instrumenty:
• Wielkośc i struktura podatków
• Skale podatkowe, progi wolne
od podatku
• Podatki majątkowe
• Ulgi podatkowe,zwolnienia
• Dotacje
• Ubezpieczenia społeczne
• Środki zabezpieczenia
społecznego- bezwględne
świadczenia
Cele polityki fiskalnej-szczegółowe
• Tworzenie warunków do wzrostu i rozwoju
gospodarki (polityka gospodarcza)
• Optymalizacja obciążeń podatkowych by popierać
oszczędności w gospodarce
• Minimalizacja bezrobocia, bodźce dla tworzenia
miejsc pracy
• Zmniejszanie amplitudy wahań cyklu
koniunkturalnego
• Polityka kształtowania struktury dochodów (w
tym zróżnicowania )
• Korekta nadzwyczajnych szoków wewnętrznych i
zewnętrznych (amortyzowanie)
Ad/ optymalizacja obciążeńograniczenia
• Istnieje pewien dany poziom obciążeń
• Silne hamulce polityczne dla zwiększania
obciążeń (nawet w autokracjach)
• Stąd ważna jest optymalizacja-przy danym
(akceptowanym)poziomie obciążeń
• Optymalizacja dotyczy także politykita dąży do nienaruszania istniejącej struktury
interesów
ad/Minimalizacja bezrobocia
•
•
•
•
•
•
To ważny cel każdego rządu
-kryteria polityczne
- polityki gospodarczej
-czysto fiskalne
Bezrobocie zmniejsza PKB i dochody podatkowe
Trwale bezrobotni wypadają z rynku, zmniejsza się
kapitał ludzki
• Niskie bezrobocie (spadek) zwiększa akceptację
polityczną rządzących
• Wzrost bezrobocia zmniejsza wiarygodność (koszty
długu)
Ad/zmniejszanie wahań cyklu
• Teoria łagodzenia:Keynes. Zakres i głębokośc
interwencji fiskalnej przez wydatki-sporna
• Fakty: wszyscy to robią obecnie (w róznym
zakresie)
• Siła narzędzi fiskalnych
• Szybkość konsekwencji –ale krótki horyzont
czasowy skutków
• Atrakcyjnośc polityczna interwencji fiskalnej
Ad/ kształtowania struktury
dochodów
• Ideolgiczne i polityczne podstawy
kształtowania struktury dochodów
• Kształtowanie podmiotowe (bezpośrednie) i
pośrednie
• Celowe kształtowanie (np.welfare state,
solidaryzm- państwa skandynawskie)
• Kszałtowanie incydentalne- jako reakcja
polityczna (W.Brytania. USA)
• kształtowanie pośrednie przez tworzenie
bodźców i ulg
Ad/amortyzacja szoków
• Współczesne budżety mają największy
(względnie) potencjał interwencji w
gospodarkę
• Przykład obecnie: reakcje na kryzys
współczesnych państw
Narzędzia polityki fiskalnej
• Narzędzia podatkowe
• Zasiłki dla bezrobotnych
• Finansowanie tworzenia miejsc pracy
(bodźce,programy,roboty publiczne, szkolenia)
• Restrukturyzacja gospodarki –branżowo
• Restrukturyzacja gospodarki-przestrzennie
• Deficyt budżetowy
• Dług publiczny i polityka zadłużenia
• Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa
Aktywna-pasywna polityka fiskalna
•
•
•
•
•
•
•
Aktywna:
- rozbudowany system podatkowy
Duzo bodźców i ulg
Progresja podatkowa
Duże wydatki na cele gospodarcze
Duzy sektor publiczny ,w tym gospodarczy
Duże deficyty i dług
Pasywna polityka podatkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Większe znaczenie polityki monetarnej
Akceptacja „czyszczącej” roli rynku
Konieczna elastyczność gospodarki, np. rynku pracy
Zaufanie do automatycznych stabilizatorów
koniunktury
Automatyczne stabilizatory to takie rozwiazania
w budżecie, które powodują automatyczny wzrost
wydatków i spadek podatków (bez działań
legislacyjnych) w okresie recesji
Przykład: w recesji wzrasta bezrobocie a tym samym
wielkość pobieranych zasiłków- i popyt na rynku
Instytucjonalne podstawy polityki
fiskalnej
• System podatkowy: konstrukcja ekonomiczna
• Konstrukcja prawna regulacji ,procedury
legislacyjne
• Wbudowane automaty (np. nieprzekraczalny próg
deficytu, długu panstwa )
• stałość regulacji (!)
• Skuteczny aparat skarbowy –struktura, kadry,
bodźcowanie
• Inne instytucje publiczne (np.media, organizacje
społeczne )
• Kultura podatkowa społeczeństwa !!!!
Czy istnieje model „dobrej” polityki
fiskalnej?
• Racjonalny fiskalizm-nie przekraczania
optymalnej granicy obciążeń
• Zachęty dla przedsiębiorczości i lokowania
kapitału (rywalizacja współczesna o kapitał i
inwestycje)
• Zachęty do oszczędzania (np. ulgi,premie za
oszczędzanie)
• Spójność celów fiskalnych z pozafiskalnymi
• Niesprzecznośc celów
• Stabilność reguł
Złota reguła finansów publicznych
• Wydatki powinny rosnąc wolniej
niż PKB
Polityka fiskalna a monetarna
• Polityka gospodarcza
FISKALNA
MONETARNA
Cele podstawowe państwa
• Polityka fiskalna-to
kształtowanie wielkości
i struktury dochodów i
wydatków
• Polityka monetarna to kształtowanie ceny i
dostępności pieniądza
w krótkim, średnim i
długim okresie czasu
WZAJEMNY ZWIĄZEK POLITYKI
MONETARNEJ I FISKALNEJ
• Obie zawsze istnieją, są prowadzone
• Nie mogą być prowadzone oddzielnie,
niezależnie
• Jedna wpływa na drugą
• Uwaga: cele często są sprzeczne!!!
Możliwe cele
• Keynesizm: wzrost gospodarczy i pełne
zatrudnienie
• Monetaryzm: stabilność cen przez
kształtowanie ilości agregatu pienięznego
• Stabilnośc zewnętrzna (danej waluty do
głownych walut)
• Celu onflacyjnego- utrzymanie inflacji na
załozonym poziomie
Główne instrumenty polityki
pieniężnej
•
•
•
•
•
•
Stopy procentowe-wyznaczanie, zmiany
Operacje otwartego rynku
Rezerwa obowiązkowa
Inne regulacje (np.Bazylea II, III)
Interwencje na rynku walutowym
Komunikowanie się z rynkiem
(interwencje słowne)
Nowe: np. .quantitative easing
Polityka pienieżna:CELE WSPÓŁCZESNE
• nie da się realizować trzech celów
równocześnie
• Jeśli stały kurs walutowy to nie może być
swoboda przepływu kapitału
• Jeśli płynny kurs walutowy –to nie można mieć
stałego kursu walutowego
• Jeśli wspólna polityka pieniężna –to kraje
uczestniczące nie mają autonomicznej polityki
monetarnej
Dla polityki monetarnej
Tylko
można
zrealizować
2 cele z
trzech
Ograniczenia polityki monetarnej
• Łatwo gasić inflację przez podwyżkę stóp
procentowych
• Trudno pobudzać gospodarkę w recesji przy
już niskich stopach procentowych
• („reguła sznurka”:sznurek można ciągnąc w
górę ale nie pchać)
• Po dojściu stopy procentowej do zera
kończy się mozliwość oddziaływania BC
Klasyczna polityka pieniężna
• Cel inflacyjny – ma utrzymywać oczekiwania
inflacyjne na pożądanym poziomie
• Minimalna inflacja, kontrolowana, utrzymanie
wartosci pieniądza
• Zakaz monetyzacji długu
• Zależnośc od stopy inflacji (stopa realna
dodatnia)
Nadzwyczajna polityka pienięzna
• Interwencje państwa w finansowy sektor
prywatny: bail out, nacjonalizacje banków
• Duża lub całkowita gwarancja panstwa
depozytów prywatnych w bankach
• Moral hazard
• Sztuczne obniżanie stopy procentowej
• Quantitative easing (monetyzacja);USA.
W.Brytania
• Ujemna stopa procentowa
Nadzwyczajna polityka pienięzna
EBC obniżył stopę depozytową do -,02 %
KRYZYS: Praktyczna polityka pienięzna
• Tłoczenie pieniądza do gospodarki ma
powstrzymać recesję nawet kosztem spadku
jego wartosci; stabilna wartośc pieniądza
przestała być ważna
• Cena pieniądza (stopa procentowa) może być
swobodnie ustalana, nawet ujemna
• Trzeba ratować słabe banki bo stabilność
systemu finansowego (too big to fail)
QE-quantitative easing
• Zwiększenie ilości pieniądza bazowego –M0 w celu
pobudzenia gospodarki
• Kupowanie przez bank centralny obligacji SP (USA
,W.Brytania, Japonia, Chiny, EBC)
• Kupowanie aktywów z rynku finansowego (USAmortgidge,Japonia,Szwajcaria)
• --------------------------------------------------• EBC: wielki program QE, skup 1,2 bln.euro,2015-16
• Ujemna stopa procentowa EBC:-0,2 %
• Postulaty: ew. skup dlugu przez EBC ,bez ograniczeń
QE-cel
•
•
•
•
Oficjalny
Pobudzenie gospodarki
wealth efect
(efekt bogactwawiększa ilośc
pieniędzy skłania do
zakupów)
• Ukryty
• Wchłanianie długu
(monetyzacja)
• Utrzymanie niskiej ceny
obligacji (niskie koszty
obsługi długu)
• Kreacja popytu na
własne papiery
skarbowe
Aktywa FED- jak rosły
Drukowanie… 5 banków centralnych wydrukowało 10
bln,USD ,w 2006 r. było 5 bln.teraz 15 bln.USD
5 bln.USD
Bilanse banku centralnego jako % PKB
rosną!
Forward guidance (USA)
• Zapewnienie inwestorom utrzymana stałej stopy
procentowej w horyzoncie średnim- by mogli
planować inwestycje w dłuższym okresie
• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na rynku
• Redukcja niepewności dla rynku-zachęta do
inwestowania
• Forward guidance w Polsce ? np. NBP zapowiada że utrzyma
stopę procentową niezmienną do końca roku
Aktualne problemy realizacji
budżetu i polityki fiskalnej w
Polsce
Stan budżetu (deficyt) zależy:
•
•
•
•
Od fazy cyklu → tempa wzrostu PKB
Od wielkości wydatków
Od współczynnika oszczędności dochodów
-od zmian wielkości inwestycji (i czynników na nie
wpływających)
• -oczywiście od stopy podatkowej (nieliniowo)
• Od kosztów długu tj.obciążenia dotychczasowym
długiem w danym roku (stąd rola analityczna
deficytu pierwotnego)
• Od stopy procentowej i tempa inflacji
Polityka oszczędności w sytuacji recesji
wywołała w wielu krajach duża krytykę
• Cięcia wydatków zmniejszają PKB
• Zmniejszenie PKB daje mniejsze wpływy
podatkowe
• To zwiększa deficyt w następnym roku
• Powstaje błędne koło ,gospodarka „zwija się”
• Jak je przerwać?
Oszczędności narzucone przez UE
• Próg długu 55 % już przekroczony (57 % w
2012 r.); rząd zmniejsza OFE o 151 mld.zl.
(obligacje SP)
• Pakt fiskalny-tzw.sześciopak 2013 r. :traktat
miedzyrządowy w UE
• Monitorowanie narodowych budżetów przez
KE: deficyt strukturalny do 0,5 %(max.1 %)
• Dług ma być zmniejszony o 5 % rocznie (do 60
%)
Obniżenie progów długu,2014 r.
• Rządowy projekt nowelizacji ustawy o
finansach publicznych przewiduje, że próg na
poziomie 55 proc. PKB zostanie zastąpiony
progiem 48 proc., a próg 50 proc. PKB progiem 43 proc. Propozycje przygotowane
przez Ministerstwo Finansów związane są z
przeprowadzoną ostatnio zmianą w systemie
emerytalnym, która skokowo zmniejszyła
poziom długu publicznego.
• A i tak dług na 2016 był 54,5%PKB
Reguła wydatkowa (stabilizująca),UE
• Okresla dopuszczalny wzrost wydatków wg.średniej
z ostatnich 6 lat + projekt budżetu + prognoza .Cel
średniookresowy: deficyt do -1 % PKB (od 2016 r.).
Obniżka wzrostu wydatków
• Relacja dług/PKB ponad 55 %.: o 2 % w dół
• Relacja : dług 50-55 %/PKB: obniżka o 1,5 %
• Podstawowy próg: :Poniżej 40 % PKB : bez obniżki
wydatków
• Dodatkowo: konto przekroczeń (sumujące w
dłuższym okresie): +/- 6%
Problemy z notorycznym
deficytem
Przekraczającym stale 3 % PKB w Polsce (do
2015 r.)
Uwaga: KE zdjęła (2015) z Polski procedurę
nadmiernego deficytu- ma być mniejszy niż 3
% w 2015 r. (I rzeczywiście był)
Deficyt strukturalny pokazuje wartość
deficytu,
która byłaby rejestrowana przy danym
nastawieniu w polityce fiskalnej, gdyby
produkcja odpowiadała poziomowi pełnego
zatrudnienia (bezrobocie na poziomie
naturalnym)- gdy wykorzystywane są w pełni
wszystkie czynniki wzrostu (głownie przy
pełnym zatrudnieniu) i w takim stanie
realizowane byłyby dochody i wydatki
budżetowe
Deficyt pierwotny
• Deficyt w danym roku - po
odjęciu kosztów obsługi długu
Strukturalny deficyt pierwotny
• strukturalny bilans pierwotny finansów publicznych,
czyli skorygowany o wpływ cyklu koniunkturalnego.
Jest to miara teoretyczna, uwzględniająca rzeczywisty
bilans pierwotny (deficyt lub nadwyżkę finansów
publicznych po odjęciu kosztów obsługi długu), lukę
podażową wynikającą z cyklu oraz elastyczność zmian
poszczególnych kategorii budżetu na wahania PKB.
Zarówno luka podażowa, jak i elastyczność reakcji
mogą być szacowane w pewnym przybliżeniu. Nie
mniej strukturalny bilans i strukturalny bilans
pierwotny są kategoriami coraz powszechniej
stosowanymi w raportach międzynarodowych instytucji
finansowych oraz w oficjalnych dokumentach Unii
Europejskiej.
Obecna miara deficytu w UE
• Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii
Ekonomicznej i Monetarnej, zwany popularnie paktem
fiskalnym, który został w Polsce i większości innych
krajów Unii ratyfikowany, nakazuje sygnatariuszom
prowadzenie polityki zrównoważonego budżetu. Za
zrównoważony budżet uważać się będzie taki, w
którym roczny wynik strukturalny sektora general
government, będzie nie większy niż 0,5 proc. Wyższy
deficyt strukturalny – nie większy niż 1 proc. PKB –
mogą mieć kraje, gdzie dług publiczny jest znacząco
niższy niż 60 proc. i ryzyko związane z długoterminową
stabilnością finansów publicznych jest niskie.
Co powinien zrobić rząd?
• Zwiększyć podatki,zmniejszyć szarą strefę
• Zwiększyć udział pracujących w
gospodarce
• Ułatwienia dla przedsiębiorców
• Zacząć bilansować sektor ubezpieczeń
emerytalno- rentowych (FUS)
• Zmniejszać stopniowo deficyt budżetowy i
dług publiczny
Budzet ,2014 r.
• DOCHODY : 276,9 MLD.
• WYDATKI:
324,6 MLD
• Deficyt budżetowy: 47,5 mld.
• Inflacja Średnioroczna :2,4 %
• Stopa bezrobocia:
13,8 %
Budżet 2017 r. -założenia
• Dochody
• Wydatki
• Deficyt budżetowy
• 325,45 mld.
• 384,8 mld.
• 59,3 mld. (2,9% PKB)
•
•
•
•
• 3,6%
• 1,3 %
• 8%
PKB wzrost
Inflacja
Stopa bezrobocia
(wg. polskiej miary)
Koszty obsługi długu
W 2017 r. oprocentowanie 10-letnich obligacji SP ok..3,7%
Koszty obsługi długu, koniec 2012 r.,grudzień
Rentowność obligacji spada
•
•
•
•
Obligacje 10-letnie SP
maj 2013: 4,35 %
29 maj 2015: 2,95 %
Sztucznie niskie stopy procentowe (nieraz
ujemne)powodują że ciągle obligacje SP są dla
kapitału zagranicznego atrakcyjne
• Popyt zagranicy jest wygodny dla rządu-ale
zwiększa udział długu zagranicznego
Ciągle nie rozwiązany problem
konstrukcji budżetu zadaniowego
• W budżecie zadaniowym wydatki grupowane
są wg. celów i zadań – nie wg. podziału
resortowego
• Przykład: wydatki na zdrowie są w kilku
budżetach resortów
• Wydatki na oświatę i szkolnictwo wyższe-też w
kilku
POLITYKA FISKALNA I
MONETARNA
Dwie siostry
Współpraca i rywalizacja NARZĘDZIA OBU
POLITYK SĄ SPRZECZNE;
nie można obu zastosować jednocześnie
Trzeba wybrać cel podstawowy
wspóldziałanie –czy sprzeczności?
Normalnie obie polityki są przeciwstawne: nie
moga iśc w tym samym kierunku
Różnica celów i odpowiedzialności
•
•
•
•
Polityka fiskalna
Równowaga budżetowa
Krótki horyzont
Inflacja : nie przeszkadza
a może zwiększyć wpływy
budżetowe
• Najgorsze: przekroczenie
(in minus)
• założeń budżetu
• Polityka pienięzna
• Cel: stabilność wartości
pieniądza
• Praktycznie: utrzymanie
stopy inflacji na
założonym poziomie
• Wpływ na stopę
procentową w krótkim i
długim okresie
• Najgorsze; większa
inflacja niż założona
Polityka fiskalna a polityka pieniężna
(monetarna)
Fiskalna „twarda”
(+)
Monetarna
„miękka”(-)
„Miękka” ==!!!
fiskalna (-)
Monetarna
„miękka”(-)
Monetarna,
twarda” (+),
Fiskalna „twarda”
(+)
!!!!! ===
Fiskalna
miękka”(-),
Monetarna,
twarda” (+)
Niebezpieczeństwa kiedy obie polityki idą w jedną stronę
• Polityka monetarna „miękka”
i fiskalna „miękka”- rośnie
inflacja i deficyt budżetowy
• Np. .inflacja rośnie do 8 %
• Deficyt budżetowy rośnie z 5
do 8 %.....
• Wartośc pieniądza spada co
dodatkowo nakręca inflację..
• Polityka monetarna
restrykcyjna (drogi
pieniądz) i budżetowa „zaciskanie pasa”
• Może wywołać nagłe
obniżenie dochodów i
popytu
• -hamuje inwestycje- i
wzrost
Uwaga: przy polityce wolnych stóp procentowych (jak w Polsce)
głowne narzędzia pozostają w polityce fiskalnej
Niebezpieczny jest tzw.”bliźniaczy deficyt”równocześnie deficyt budżetowy i w obrotach
zewnętrznych !
Jak Polska wychodziła z
bliźniaczego deficytu
Fiskalnego (deficyt budżetowy i handlowego
Do 2013 r. Polska miała bliżniaczy deficyt
Dodatkowo spadek dynamiki PKB (do 2008
r.),rosnący dług i koszty obsługi i deflację (2013-15)
Sytuacje podwójnego (bliźniaczego) deficytu
(twin deficit)
• Deficyt obrotów bieżących (Ex-Imp) < 0 (-)
• Deficyt fiskalny(Dochody- Wydatki)< 0 (-)
Taki podwójny deficyt może być zrównoważony
tylko napływem kapitału z zewnątrz (dodatni
bilans kapitałowy)
-------------------------------------------W Polsce mamy od końca 2013 r. dodatni bilans
obrotów handlowych (+) dzięki spadkowi
kursu złotego (ceny w eksporcie były tańsze)
Deficyt budżetowy pierwotny(primary
balance)
• To deficyt budżetowy powstały w danym roku bez
uwzględnienia spłat zadłużenia wymagalnego w
danym roku
• Jest to część deficytu bez uwzględnienia płatności
odsetkowych
• Primary balance: government net borrowing or
net lending ,excluding interest payments on
consolidated government liabilities
• Źródło:European Central Bank,2004, Annual
Report,ECB,Franfurt Glossary
Pułapki z deficytem pierwotnym przy
deflacji
• Założenie: deflacja (stopa inflacji = np.-1,5
%,ceny tańsze)
• Zobowiązania państwa pozostają nominalnie
takie same (np. pensje sfery budżetowej
,emerytury)
• Ciężar długu dotychczasowego (realny)
pozostaje natomiast maleją nominalnie
wpływy podatkowe
• w rezultacie rośnie deficyt i dług!
Usuwanie nierównowagi
(G-T) + (I- Op) + (Ex-Im) = 0
G-T : wydatki rządu- dochody (podatki), bilans rządu
I-Op : Inwestycje - oszczędności prywatne, bilans
sektora prywatnego
Ex- Im: export- import, bilans obrotów handlowych
Jeśli dwa bilanse są ujemne to trzeci musi być dodatni
Wychodzenie z nierównowagi (I)
• Mamy dług i bilans fiskalny
duży (-)
• 1.Zmniejszyć deficyt
• 2.Doprowadzić do nadwyżki
budżetu
• 3.dopiero wtedy dług
będzie spłacany
• Jak?
• Mamy ujemny bilans CA
(current account) (-)
• 1.zwiekszyć eksport
• 2.zmniejszyć import
• 3.zwiekszyć
konkurencyjność
Jak?
1.Zmniejszyć płace (i koszty)
• Ciąć wydatki
2.Kiedy eksport rośnie to
• Zwiększyć podatki
kurs naszej waluty te
• Wpływy będą większe, deficyt
rośnie
spada
Wychodzenie z nierównowagi
(2):Skutki
•
•
Bezpośrednio:
Cięcia w wydatkach i większe podatki
dadzą mniejszy deficyt
• -mniejsze zatrudnienie
• Mniejszy import
• Mniejsze inwestycje –spadek
popytu i mniejszy PKB
•
•
Zaostrzenie dyscypliny może dać
problemy polityczne dal rządu
(dlatego rządy są niechętne)
•
•
•
•
W długiej perspektywie
-mniejszy deficyt i dług
Przywrócenie równowagi gosp.
Wzrost PKB
• DLA BILANSU OBROTÓW
BIEŻĄCYCH:
• jeśli możliwe do zastosowania
dobre w krótkim okresie
• DLA GOSPODARKI
• w krótkim okresie: bolesne,
przy spadku płac grozi spadek
podatków
• POLITYCZNIE: b. trudne
• Możliwe jeśli kurs nie jest
usztywniony (jak w strefie
euro); przy euro tylko możliwe
oszczędnosci przez spadek
płac
Dylemat polityki w 2013 r.
Rząd może:
•
•
Wybrać ostre zacieśnianie polityki fiskalnej
Skutki: stagnacja/spadek PKB
•
•
•
•
Wybrać podwyższenie stopy procentowej co
osłabi popyt także na import
zmniejszenie wydatków budżetowych i
popytu
-ale przyniesie wzrost kosztów długu
zagranicznego
i zmniejszenie wpływów budzetowych
•
Rząd wybrał kompromis: zacieśnienie polityki fiskalnej ale nie na tyle
aby doprowadzić do likwidacji deficytu obrotów bieżących
Po cichu: rząd przejął obligacje SP w OFE zmniejszając dług-ale
zachwiał zaufaniem do systemu emerytalnego
i skorzystał z dużej inflacji w 2012-3 r., co zwiększyło sprzedaż i
dochody podatkowe
Przykład,Polska 2017
• Polityka monetarna
• w Polsce: cel inflacyjny
niski,1,5%
• Inflacja obecnie b.niska(do 2 %)
• niska stopa procentowa
zachęca do inwestycji i
kredytów
• NBP ogłasza że przez
dłuższy czas zachowa
stopę procentową
• Ale jest korzyść: spadek
• Kosztów obsługi długu
• Polityka fiskalna: rozwój
gosp.ale nie inflacyjny
• reformy podatkowe i
emerytalne mają zachęcać
do oszczędności
,inwestycji i wzrostu
• Duże transfery
dochodowe(np..500+)
• deficyt budżetowy do 3%
Czy Polska była w kryzysie „zieloną
wyspą” w kryzysie z 2008r?
(-)
•
•
•
•
•
•
PKB spadł z 5-6 % w 2008r do 3
%
Wzrósł dług do 54,5 % PKB,jest
blisko dozwolonego pułapu 60 %
PKB
Złoty osłabił się
2 mln.Polaków wyjechało
Mamy duży nawis kredytów
walutowych
Rozmontowaliśmy system
emerytalny…
(+)
•
•
•
•
•
Polska weszła do UE w 2004 r.
PKB nie spadł poniżej 0 jak w
innych krajach UE
Wzrósł dochód/na głowę
do 65 % w UE
Bilans handlu zagranicznego jest
dodatni (od 2015 r.)
Polityka fiskalna i monetarna w
aktywny sposób, mniej lub
bardziej udatnie, przeciwdziałała
kryzysowi i recesji, stosując
narzędzia polityki monetarnej i
fiskalnej
Kryzys strefy euro
I próby rozwiązania…….
Monitoring Komisji Europejskiej
• Kryteria z Maastricht i Amsterdamu
• Polska pod obserwacją KE(do 2015 r.)
• Zwiększenie rygorów polityki fiskalnej obecnie
w strefie euro („sześciopak „z 2012 r.)
• Maks .deficyt (cykliczny): -0,5 % PKB
Polityka monetarna a polityka fiskalna
w UE
•
•
•
•
•
Strefa euro ma wspólną politykę monetarną
Ale nie ma wspólnej polityki fiskalnej:
- nie ma wspólnego budżetu
-Nie ma jednolitych podatków
Niemożliwe usuwanie nierównowagi w całej
strefie euro przez transfery
• Są tylko zobowiązania traktatowe –praktycznie
bez dyscypliny przestrzegania
2 drogi wyjscia z kryzysu: która lepsza
• USA, Chiny, W. Brytania
• QE
• Sztucznie niska stopa
procentowa
• Bail –outy (budżet
finansuje długi)
• Wzrost indeksów
giełdowych -zachęta do
wydatków
• …wyjscie z recesji
• …ale dług coraz większy,
rośnie też „bańka
aktywów” ,grozi
pęknieciem…
•
•
•
•
•
•
•
•
UE (ratowanie euro)
Niska stopa procentowa
(nawet ujemna )
Austerity- oszczędnośc,
cięcia wydatków
Narzucanie oszczędności w
UE przez pakty (obok
Traktatu Europejskiego)
euro stabilne, aprecjacja
..ale recesja spada
wolno,wzrost słaby, i
utrzymuje się bezrobocie
…..Ale ostatecznie EBC
poszedł drogą USA
Konsolidacja -przez zmniejszenie
wydatków czy zwiększenie dochodów
Wychodzenie z zadłużenia: obecnie
• 1. oszczędzać, ciąć
wydatki, zwiększać
podatki
• KOSZT : mały wzrost lub
stagnacja PKB
• Cel PODSTAWOWY:
zmniejszyć dług publiczny
• ZASTOSOWANIE: UE
• Ale ostatecznie UE poszła
drogą USA
• Stymulować wzrost by
zwiększyć wpływy z
podatków
• Popierać inwestycje i
zatrudnienie
• CEL PODSTAWOWY:
wzrost, walka z
bezrobociem
• KOSZT: dopuszczalna
większa inflacja
• ZASTOSOWANIE: USA
Download