Rachunek kosztów zmiennych

advertisement
Rachunek kosztów zmiennych
koszty
Rachunek kosztów
zmiennych
produkcji
ogólne
zarządu i sprzedaŜy
zmienne
stałe
prowadzenie: dr Adam Chmielewski
produkt
wynik finansowy
zapasy
Czym są koszty stałe i zmienne?
Podsumowanie klasyfikacji kosztów
koszty zmienne – koszty, których wartość reaguje na zmianę
wielkości produkcji, np.:
• drewno uŜywane do produkcji stołów w fabryce mebli
• paliwo w samochodzie
koszty
bezpośrednie
koszty stałe – koszty, których wartość nie jest zaleŜna od
wielkości produkcji, np.:
• amortyzacja maszyny (przy metodzie liniowej)
• czynsz za magazyn
koszty
pośrednie
jest to klasyfikacja kosztów według poziomu reakcji na zmianę
wielkości produkcji (działania)
koszty zmienne
koszty stałe
Koszt zasobu, którego
zuŜycie jest proporcjonalne
do wielkości produkcji
Koszt, którego wartość nie
jest zaleŜna od wielkości
produkcji, ale który dotyczy
tylko jednego obiektu
kosztowego.
Przykład: wynagrodzenie
kontrolera jakości tylko
jednego asortymentu
produkcji.
Przykład: koszt drewna
uŜywanego przy produkcji
krzeseł
Koszt zasobu zuŜywanego
proporcjonalnie do
wielkości produkcji, ale
dotyczącego wielu
obiektów kosztowych.
Koszt zasobu, którego
zuŜycie nie jest zaleŜne od
wielkości produkcji i
dotyczy wielu obiektów
kosztowych.
Przykład: koszt kleju
zuŜywanego przy produkcji
krzeseł, stołów, szafek
Przykład: koszt utrzymania
magazynu produktów w
przedsiębiorstwie.
Koszty całkowite
w rachunku kosztów zmiennych
Kategorie kosztów - schematy
K
sprzedane
K
K
KC = KZ + KS
koszty całkowite
KC = j.k.z. * x + KS
X
koszt stały
K
koszt skokowo
zmienny
K
koszty zmienne
X
K
koszty stałe
koszt zmienny
proporcjonalnie
X
koszt zmienny
progresywnie
X
koszt zmienny
degresywnie
X
X
1
Metoda wizualna
metody podziału
kosztów
księgowe
K
- rysujemy linię prostą
statystyczne
- określamy poziom KS
uproszczona
wizualna
pełna
dwóch punktów
- wyliczamy j.k.z.
KS
regresji liniowej
X
Metoda dwóch punktów
Analiza regresji liniowej
K
K
- wyszukujemy okresy o
min. i max. kosztach
- poszukujemy wzoru
funkcji leŜącej najbliŜej
wszystkich punktów
- podstawiamy dane do
układu równań
- wyliczamy j.k.z. i KS
- wyliczamy j.k.z. i KS ze
wzoru matematycznego
KS
- moŜna wykorzystać
funkcję reglinp w Excel
X
X
Wynik finansowy
w rachunku kosztów zmiennych
ZałoŜenia do modelu
K, P
typowy przedział produkcji
horyzont czasowy
model jest krótkoterminowy
proporcjonalna zmienność kosztów
P2
zysk
koszty całkowite
K2
P1
brak wpływu czynników zewnętrznych na koszty (np. zmiana cen)
wielkość produkcji = wielkości sprzedaŜy
przychody
strata
K1
ew. analizujemy koszty dotyczące tylko produkcji sprzedanej
X1
X2
X
2
Próg rentowności
Zadanie
K, P
przychody
Antoni planuje sprzedawać ksiąŜki do rachunkowości zarządczej
podczas dwudniowych targów ksiąŜki studenckiej. MoŜe je kupić od
hurtownika po 120 zł za sztukę z przywilejem zwrotu niesprzedanych
egzemplarzy. KsiąŜki będą sprzedawane po 200 zł za sztukę. Antoni
koszty całkowite
P3 = K 3
zapłacił juŜ 2000 zł za wynajem miejsca na całe dwudniowe targi.
Spodziewa się, Ŝe sprzeda 40 egzemplarzy i nie poniesie Ŝadnych
wynik = 0
dodatkowych kosztów.
Jaka jest róŜnica pomiędzy wynikiem ze sprzedaŜy, wynikiem
finansowym brutto i netto?
Oblicz wynik przy sprzedaŜy 0, 1, 5, 25, 40 ksiąŜek?
X3
X
Analiza CVP
Rachunek zysków i strat
0
1
5
25
40
przychody
przychody
koszty
koszty zmienne
marŜa brutto
przychody
operacyjne
wynik
operacyjny
pozostałe
przychody
wynik brutto
wynik netto
koszty stałe
koszty
operacyjne
wynik operacyjny
marŜa jednostkowa – róŜnica między ceną i jednostkowym kosztem
zmiennym
pozostałe
koszty
marŜa łączna – marŜa osiągana na wszystkich sprzedanych
produktach
podatek
dochodowy
stopa % marŜy – relacja marŜy jednostkowej do ceny sprzedaŜy (ew.
marŜy łącznej do przychodów)
Wynik finansowy
w rachunku kosztów zmiennych
K, P
Próg rentowności
próg rentowności – ilość (lub wartość) sprzedaŜy, przy której:
• przychody równają się kosztom
• wynik = 0
• łączna marŜa pokrywa koszty stałe
przychody
8 000
zysk
6 800
koszty całkowite
5 000
przychody – koszty zmienne – koszty stałe = wynik operacyjny
(
2 600
cena
jedn.
*
ilość
sprzedaŜy
)–(
jedn. k.
zmienne
*
ilość
sprzedaŜy
)
-
koszty
stałe
=
wynik
operacyjny
(C * X) – (JKZ * X) – KS = WO
strata
Przy progu rentowności:
(C * X) – (JKZ * X) – KS = 0
1 000
X1
X2
X
3
Próg rentowności – metoda pokrycia marŜą
Oblicz wartościowy próg rentowności?
BEPw = BEPi * C
Przekształcając poprzednie równanie:
(C * X) – (JKZ * X) – KS = WO
Co to oznacza?
(C – JKZ) * X = KS + WO
marŜa * X = KS + WO
W punkcie rentowności wynik = 0, więc:
Alternatywna metoda obliczania BEPw
BEPi = KS / (C – JKZ)
BEPw =
koszty stałe
stopa procentowa marŜy
=
Co to oznacza?
Czym jest margines bezpieczeństwa?
margines bezpieczeństwa – kwota przychodów osiągana powyŜej progu
rentowności
Docelowy wynik operacyjny i netto
Ile ksiąŜek musi sprzedaŜ Antoni by osiągnąć wynik operacyjny 2 000 PLN?
Oblicz margines bezpieczeństwa . Wyraź go wartościowo i ilościowo.
MBi = X planowane – BEPi
MBw = P planowane – BEPw
Ile ksiąŜek musi sprzedaŜ Antoni by osiągnąć wynik netto 2 000 PLN jeŜeli
podatek wynosi 20% od dochodu?
Czy jest to poziom bezpieczny?
MB% = MBI / X planowane
docelowy wynik netto = docelowy wynik operacyjny * (1- stopa podatkowa)
docelowy wynik operacyjny = docelowy wynik netto / (1- stopa podatkowa)
MB% = MBW / P planowane
Rachunek kosztów zmiennych w
decyzjach zarządczych
Antoni zastanawia się, czy umieścić reklamę w broszurze
targowej. Będzie ona kosztować 500 zł. Antoni spodziewa się,
Ŝe umieszczenie reklamy zwiększy sprzedaŜ o 10 %. Czy warto
Rachunek kosztów zmiennych w
decyzjach zarządczych
Antoni zastanawia się czy nie obniŜyć ceny sprzedaŜy do 175
zł. Przy tej cenie spodziewa się sprzedaŜy 50 egzemplarzy oraz
obniŜenia ceny przez hurtownika do 115 zł. Czy warto obniŜyć
cenę?
zareklamować się w broszurze targowej?
bez reklamy
z reklamą
cena
200 PLN
róŜnica
cena
175 PLN
róŜnica
sprzedaŜ (szt.)
sprzedaŜ (szt.)
marŜa łączna
marŜa łączna
koszty stałe
koszty stałe
wynik operacyjny
wynik operacyjny
4
K
Dźwignia operacyjna
Strategie
kosztowe
Antoni płaci 2000 zł za najem miejsca na targach. Przypuśćmy, Ŝe
miał do wyboru trzy opcje:
•
•
•
czynsz 2 000 zł
czynsz 800 zł + 15 % od obrotu
25% od obrotu
koszty
„elastyczne”
Którą opcję powinien był wybrać?
X
K
koszty
„sztywne”
X
Próg płynności
Dźwignia operacyjna
wpływy
opcja 1 – koszty sztywne, bardziej ryzykowna, bardziej rentowna po
osiągnięciu progu rentowności
opcja 3 – koszty elastyczne, mniej ryzykowna, niŜsze zyski po
przekroczeniu progu rentowności
poziom dźwigni operacyjnej
wpływy
wydatki
koszty całkowite
marŜa łączna
=
przychody
opcja 1
opcja 2
opcja 3
wydatki
1. marŜa jednostkowa
2. marŜa łączna
3. wynik operacyjny
4. dźwignia operacyjna = 2 / 3
Gdy poziom dźwigni operacyjnej jest X to znaczy, Ŝe procentowa zmiana
sprzedaŜy spowoduje X razy większą procentową zmianę wyniku
operacyjnego.
X
próg płynności
Sprawdź czy twierdzenie jest prawdziwe, zakładając wzrost sprzedaŜy o 50%
Analiza wieloasortymentowa – cukiernia
pączek
sernik
jedn. k. zmienny
0,35
0,55
0,6
cena
1,00
0,90
1,20
wielkość sprzedaŜy
7 000
3 000
5 000
pączek
sernik
droŜdŜówka
Analiza wieloasortymentowa – cukiernia
Oblicz wartościowy próg rentowności dla cukierni
BEPw = KS / średnia stopa procentowa marŜy
droŜdŜówka
Co to oznacza?
.
razem
marŜa jednostkowa
Oblicz margines bezpieczeństwa?
MBw = P planowane – BEPw
marŜa łączna
przychody ze sprzedaŜy
Czy jest to akceptowalny poziom?
MB% = MBw / P planowane
średnia stopa % marŜy
=
łączna marŜa
łączne przychody
=
5
Analiza wieloasortymentowa – cukiernia
Właściciel planuje kupić nowe urządzenia gastronomiczne do wypieku
ciastek. Oczekuje, Ŝe obniŜy to koszty zmienne produkcji o 10%. Amortyzacja
nowych maszyn będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie. Czy warto inwestować?
Analiza wieloasortymentowa – cukiernia
Ile ciastek kaŜdego rodzaju musi cukiernia sprzedać (zachowując strukturę
ilościową sprzedaŜy), aby osiągnąć wynik w wysokości 5 000 zł?
Za pomocą nowej kampanii promocyjnej moŜna zmienić strukturę sprzedaŜy
na : 10 000 pączków, 2 000 serników, 3 000 droŜdŜówek. Promocja będzie
kosztowała 500 zł miesięcznie. Czy warto promować pączki?
pączek
sernik
droŜdŜówka
pączek
razem
jedn. koszt zmienny
jedn. koszt zmienny
cena
cena
wielkość sprzedaŜy
wielkość sprzedaŜy
marŜa jednostkowa
marŜa jednostkowa
marŜa łączna
marŜa łączna
wynik operacyjny
wynik operacyjny
sernik
droŜdŜówka
razem
6
Download