Dostawa energii elektrycznej do celów

advertisement
ZPI.I.2.2015r
Borkowice, dnia 20.01.2015r.
Wykonawcy
Wg wykazu
Dot. przetarg ZP.1/2015
„Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów należących do Urzędu
Gminy w Borkowicach".
Na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, przekazuję
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 2:
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur
rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych
przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię
elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
Odpowiedź:
Rozliczenie obędzie się zgodnie z warunkami określonymi w § 6 projektu umowy.
Pytanie 3:
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii (miesięczny, dwumiesięczny)?
Odpowiedź:
Obecnie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
Pytanie 4:
Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii?
Odpowiedź:
Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: PGE Obrót SA O. zs.Skarżysko Kamienna, al. M.J
Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna.
Pytanie 5:
Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie
obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony?
Odpowiedź:
Obowiązująca umowa na sprzedaż energii elektrycznej została zawarta na warunkach określonych w projekcie
umowy (zał.nr 6 siwz). Obowiązuje do dnia 28.02.2015r.
Pytanie 6:
Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona
będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana?
Odpowiedź:
Jest to kolejna zmiana sprzedawcy.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej
Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących
danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel
niezwłocznie po wyborze Wykonawcy
Pytanie 8:
W załączniku do SIWZ - Umowie sprzedaży energii elektrycznej § 7 ust. 2 wnosimy o zmianę: „Strony ustalają
następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu
rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym Zamawiający dokona zapłaty za pobraną energię elektryczną
w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust.2 projektu umowy.
Pytanie 9:
W związku z tym, iż z zasady nie wypowiada się umów zawartych na czas określony, zwracamy się z prośbą o
wskazanie przesłanek, które pozwolą na wypowiedzenie takiej umowy ( § 10 ust. 1 wzoru umowy).
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 10 projektu umowy.
Pytanie 10:
Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „ rażącego i uporczywego naruszania warunków umowy ( § 10 ust.
4 wzoru umowy) ?.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 10 projektu umowy.
Pytanie 11:
Jednym z wymaganych dokumentów jest aktualny odpis z rejestru, co dla spółek prawa handlowego oznacza
odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]. Czy możliwe jest wypełnienie
tego warunku przez przedłożenie wydruku z ogólnodostępnej sieci internetowego Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego?
Zgodnie z przepisami art. 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym taki wydruk ze strony internetowej
KRS (www.ems.rns.goy.pI) mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację
KRSu, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze (tzw. identyfikator
wydruku).
Odpowiedź:
Przedłożenie wydruku z ogólnodostępnej sieci internetowego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ oraz wymogów
dotyczących wydruków KRS.
Pytanie 12:
W § 2 ust 6 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) dopuszczono możliwość dodania nowego punktu poboru
spoza załącznika nr 1 lub zwiększenia ilości ponad przewidziany dla danego punktu poboru szacunek w formie
aneksu, bez konieczności negocjowania warunków umowy. Czy Zamawiający ma przez taki zapis na myśli to,
że automatycznie zostanie sporządzony i podpisany aneks do umowy na sprzedaż energii do nowego punktu
poboru lub ponad szacowany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobór na warunkach
przewidzianych w umowie, tj. za cenę i na okres przewidziany w umowie?
Odpowiedź:
W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 6 § 2 projektu umowy zostanie zawarty aneks do
umowy na warunkach przewidzianych w umowie.
Pytanie 13:
W § 9 ust 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) ustalono termin rozpoczęcia sprzedaży na dzień 01.03.2015
r. Jednocześnie dopuszcza się późniejsze rozpoczęcie świadczenia przez Sprzedawcę wskutek późniejszego
spełnienia się warunków przyłączenie do OSD i rozwiązania dotychczasowych umów ze poprzednim
sprzedawcę oraz pozytywnej weryfikacji procedury zmiany tego ostatniego oraz podpisania nowych umów
dystrybucyjnych.
Czy zamawiający będzie wyciągał jakiekolwiek konsekwencje finansowe za opóźnienie w sprzedaży energii
powstałych wskutek nieziszczenia się tych warunków, nawet jeżeli weryfikacja zmian dokonanych w umowach
dystrybucyjnych i rozwiązaniu dotychczasowych będzie pozytywna? Aby uniknąć w tym zakresie niejasności
proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego postanowienia w ten sposób, iż dodane zostanie
postanowienie następującej treści: „Opóźnienie w rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej po 01.03.2015 r,
mimo prawidłowo przeprowadzonych czynności wymienionych powyżej przez Wykonawcę nie powoduje
powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Zamawiającego".
Odpowiedź :
Wiążące są postanowienia zawarte w projekcie umowy (zał. Nr 6 siwz)
Pytanie 14:
Stosownie do §10 wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy bez
uzasadnienia, mimo że jest zawarta na czas określony. Taki sposób rozwiązana jest zgodny z art. 4j ust 3e
ustawy Prawo energetyczne. Niemniej za takie rozwiązanie umowy Sprzedawcy należy się rekompensata z
tytułu utraconego ten sposób kontraktu, gdy umowa o sprzedaż energii tak będzie stanowić. Czy Zamawiający
przewidział taką rekompensatę w §10 ust 2 umowy, tj. przewiduje mimo rozwiązania umowy, zapłatę
wszystkich swoich zobowiązań należnych Wykonawcy tak jakby umowa trwała do końca?
Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w §10 tej treści, iż: „W przypadku
rozwiązania umowy wskutek wypowiedzenia Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy odszkodowanie równe
25% przychodu brutto jaki Wykonawca uzyskałby ze sprzedaży energii w pełnym wymiarze szacunkowym
przewidzianym Umową, po cenach w niej określonych, w okresie od dnia rozwiązania umowy wskutek
wypowiedzenia do jej terminu końcowego”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 10 projektu umowy.
Pytanie 15:
Zgodnie z §10 ust 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) przewidziano możliwość przejścia „praw
obowiązków" na nowego właściciela i posiadacza obiektu, do którego jest dostarczana energia na podstawie
zawartej umowy. Nie budzi wątpliwości możliwość dokonania stosownej cesji odnośnie wierzytelności (praw),
tym niemniej zgodnie z art. 519 Kodeksu cywilnego zmiana taka w zakresie długu (obowiązków) wymaga
zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie. Nie trzeba nikogo przekonywać że zmiana osoby odpowiedzialnej za
zapłatę dla Wykonawcy nie może odbyć się bez jego udziału, Każdy z wierzycieli jest bowiem zainteresowany
kto się stanie jego dłużnikiem i może wyrazić sprzeciw wobec nieodpowiedniej dla niego zmiany.
Tym samym, dokonana na podstawie §10 ust 3 wzoru umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
„cesja" przeniesienie na nowego właściciela lub posiadacza obiektu tylko prawo do otrzymywania energii od
Wykonawcy, zaś odpowiedzialnym za dług nadal będzie Zamawiający (nowy właściciel lub posiadacz co
najwyżej na podstawie umowy z Zamawiającym będzie mógł przystąpić do długu jako dłużnika solidarny). Czy
Zamawiający dopuszcza więc zmianę tego postanowienia poprzez dodanie wymogu uzyskania pisemnej pod
rygorem nieważności zgody obu stron na przejście i praw, i obowiązków z zawartej umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 10 projektu umowy.
Pytanie 16:
W §10 ust 4 przewidziano obustronna możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia za rażące i
uporczywe naruszanie warunków Umowy. Zdaniem Wykonawcy jest to pojęcie bardzo ogóle. Nadto, nie opisuje
należycie trybu wezwania do usunięcia naruszeń, m.in, brak terminu. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego
postanowienia w ten sposób , „Umowa może by rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w
przypadku, gdy druga ze stron pomimo pisemnego wezwania wskazujące konkretne naruszenie postanowień
Umowy oraz wyznaczonego terminu nie krótszy niż 10 dni do ich usunięcia , nadal narusza warunki Umowy”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 10 projektu umowy.
Pytanie 17:
Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy IRESD OSD - wzór
pełnomocnictwa.
Odpowiedź:
Zamawiający nie planuje zmiany treści wzoru pełnomocnictwa.
Pytanie 18:
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 10 ust.2 Umowy stanowiącej załącznik nr 6 do siwz na zapis o treści: „2
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty ich wystawienia. W przypadku nie
dotrzymania terminu płatności, Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi”.
W ramach wyjaśnień, informujemy iż faktury za energię elektryczną wysyłane są listem zwykłym, a co za tym
idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może
powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów
podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną o dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie w przypadku nieteminowego dostarczenia
faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotyczącą terminu dostarczenia faktury.
Odpowiedź:
Sprawy dotyczące terminu płatności uregulowane są w § 7 ust.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego
postanowienia.
Pytanie 19:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie bądź modyfikację §10 ust.3 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do siwz
ze względu na niezrozumiałość stwierdzenia „… oddzielnie dla poszczególnych dostaw…”
Odpowiedź:
Przytoczona treść dotyczy §7 ust. 3 projektu umowy. Zamawiający nie zmienia tego postanowienia
Pytanie 20:
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust. 3 umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do siwz na zapis o treści „3.
Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za
pobraną energię elektrycznej co najmniej przez 30 dni po upływie terminu płatności”.
W ramach wyjaśnień , informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z dnia 26
lipca 2013r art. 6b ust.2.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 8 ust.3 projektu umowy.
Ponadto informuję , że Zamawiający nie wymaga wypełnienia kolumn nr 2 (moc umowna) w druku formularza
cenowego dla poszczególnych taryf. Zał.nr 1 siwz. Wykonawca może wypełnić lub pozostawić kolumnę
niewypełnioną.
Wyjaśnienia i odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i stanowią uzupełnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Wójt Gminy
Robert Fidos
Download