Rola glukokortykoidów w rozwoju i funkcji naturalnych

advertisement
Autoreferat rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kiernozek
Rola glukokortykoidów w rozwoju i funkcji naturalnych regulatorowych
limfocytów T
Praca doktorska wykonana w Zakładzie Immunologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski
Promotor:
dr hab. Nadzieja Drela, prof. UW (Zakład Immunologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Doligalska (Zakład Parazytologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński (Zakład Patofizjologii, Immunologii i Anatomii Patologicznej,
Instytut Reumatologii w Warszawie)
U ssaków wiele procesów fizjologicznych zachodzi cyklicznie w odstępach około 24
godzinnych zwanych rytmami okołodobowymi. Aktywność układu odpornościowego również
wykazuje rytmiczne zmiany zależne od pory dnia, które podlegają regulacji przez układ nerwowy i
endokrynowy. Najlepiej do tej pory poznana oś regulacji układu odpornościowego to oś
podwzgórzowo – przysadkowo – nadnerczowa (HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal axis). Pod
kontrolą osi HPA w rytmie okołodobowym zachodzi synteza glukokortykoidów (GC), które
wykazują silne właściwości przeciwzapalne i immunosupresyjne. Największy poziom wydzielania
GC przypada na początek fazy aktywności organizmu, który u człowieka występuje rano, a u
myszy – wieczorem. Wiadomo, że skuteczność obronna układu odpornościowego człowieka jest
większa w nocy, gdy organizm jest w stanie spoczynku, niż w dzień w stanie aktywności. U
myszy, których aktywność przypada wieczorem, układ odpornościowy jest bardziej aktywny rano.
Właściwości immunosupresyjne glukokortykoidów znane są od dawna i są powszechnie
wykorzystywane
w
leczeniu
chorób
związanych
z
nadmierną
aktywnością
układu
odpornościowego (chorobach autoimmunizacyjnych, alergii, ostrych i przewlekłych stanach
zapalnych, czy odpowiedzi przeszczep przeciw gospodarzowi). W warunkach fizjologicznych,
oprócz glukokortykoidów, w hamowaniu aktywności układu odpornościowego biorą udział
naturalne regulatorowe limfocyty T (nTreg) o fenotypie CD4+CD25+Foxp3+. Pełnią rolę w
utrzymywaniu
tolerancji
na
antygeny
własne,
utrzymywaniu
homeostazy
w
odpornościowym i hamowaniu odpowiedzi komórek odpornościowych na antygeny obce.
układzie
Limfocyty nTreg CD4+CD25+Foxp3+ powstają w grasicy. Pomimo prowadzonych od wielu lat
intensywnych badań, ich dokładny mechanizm różnicowania i dojrzewania w grasicy pozostaje
nadal niejasny. Wskazuje się również na udział glukokortykoidów w tym procesie. Głównym
źródłem syntezy endogennych glukokortykoidów jest kora nadnerczy. Jednakże syntezę tych
hormonów stwierdzono w komórkach nabłonkowych kory grasicy (cTEC, cortical thymic epithelial
cells), a także limfocytach T i B. Z dobowym rytmem syntezy GC związany jest okołodobowy rytm
migracji leukocytów, aktywacji i funkcji efektorowych komórek układu odpornościowego.
Komunikację pomiędzy układem hormonalnym a odpornościowym zapewniają receptory dla
hormonów, w tym receptory dla glukokortykoidów (GCR) występujące w oraz na komórkach
odpornościowych.
Wskazuje
się
również
na
udział
glukokortykoidów
w
indukcji
syntezy
czynnika
transkrypcyjnego Foxp3 odpowiedzialnego za powstawanie i funkcje supresorowe limfocytów
nTreg oraz na mniejszą wrażliwość tych komórek na indukcję apoptozy przez syntetyczne
glukokortykoidy w
warunkach eksperymentalnych. Powstaje zatem pytanie, czy w supresji
układu odpornościowego i rytmicznych zmianach jego aktywności uczestniczą niezależnie
glukokortykoidy i naturalne regulatorowe limfocyty T w drodze odrębnych mechanizmów, czy też
wzajemnie uzupełniających się?
Na
podstawie
dostępnych
wyników
badań
dokumentujących
udział
osi
HPA
i
glukokortykoidów w regulacji funkcji układu odpornościowego oraz jego zmiennej aktywności
zależnej od pory dnia, sformułowano następującą hipotezę badawczą:
Rozwój i aktywność supresorowa naturalnych regulatorowych limfocytów T wykazuje
rytmiczność zależną od pory dnia. Rytmiczne zmiany aktywności supresorowej limfocytów
nTreg uczestniczą w zmiennej aktywności układu odpornościowego zależnej od pory dnia.
W procesie rozwoju i regulacji rytmicznych zmian aktywności supresorowej limfocytów
nTreg uczestniczą glukokortykoidy.
Badania przeprowadzono w dwóch etapach. Celem pierwszego była weryfikacja hipotezy
zakładającej występowanie rytmiczności rozwoju nTreg w dwóch wybranych punktach czasowych
odpowiadających najmniejszemu i największemu stężeniu endogennych glukokortykoidów.
Porównano etapy rozwoju głównych populacji tymocytów oraz nTreg dwóch prototypowych
szczepów myszy obu płci C57BL/6 i BALB/c różniących się typem odpowiedzi immunologicznej,
odpowiednio Th1 i Th2. Celem drugiego etapu była weryfikacja hipotezy zakładającej regulację
rozwoju i aktywności supresorowej nTreg przez glukokortykoidy. W badaniach wykorzystano
wyżej wymienione szczepy myszy, które traktowano syntetycznym glukokortykoidem –
deksametazonem przez dootrzewnowe wstrzyknięcie dwóch wybranych dawek: 1.25 µg/kg/dobę
i 1.25 mg/kg/dobę.
Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, iż:
1. Rozwój i aktywność supresorowa limfocytów nTreg w grasicy wykazuje rytmiczność
zależną od pory dnia, płci i typu odpowiedzi immunologicznej:
ü wykazano zwiększenie odsetka limfocytów nTreg w grasicy oraz wzrost ich funkcji
supresorowej wieczorem
ü samce charakteryzują się większym odsetkiem i aktywnością supresorową nTreg
niż samice
ü kinetyka rozwoju nTreg wykazuje zmienność zależną od typu odpowiedzi
immunologicznej
2. Rytmicznym zmianom rozwoju i aktywności supresorowej nTreg towarzyszą rytmiczne
zmiany ekspresji receptorów dla glukokortykoidów, które są zgodne z rytmem dobowym
syntezy glukokortykoidów.
3. Działanie syntetycznego glukokortykoidu – deksametazonu powoduje zwiększenie
odsetka nTreg w grasicy i ich aktywności supresorowej przy zachowaniu rytmiczności
zależnej od pory dnia obserwowanej w warunkach fizjologicznych.
Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę badawczą oraz pozwoliły sformułować potencjalny
mechanizm odpowiedzialny za rytmiczne zmiany w aktywności układu odpornościowego ssaków,
w którym uczestniczą limfocyty nTreg i glukokortykoidy działające za pośrednictwem
specyficznych receptorów.
Download