Zagadnienia z immunologii WYKŁAD 1. Struktury anatomiczne

advertisement
Zagadnienia z immunologii
WYKŁAD 1.
Struktury anatomiczne układu odpornościowego (centralne i obwodowe). Grasica i komórki
zrębu grasicy. Hormony grasicy. Grudka limfatyczna i centrum rozrodcze. Tkanka
limfatyczna związana z błonami śluzowymi (MALT), w tym GALT, BALT, NALT. Komórki
układu odpornościowego. Charakterystyka i podział cytokin. Mechanizmy działania cytokin.
Charakterystyka IL-1. Charakterystyka TNF. Charakterystyka chemokin, w tym IL-8.
Cytokiny w terapii (przykłady). Strategia funkcjonowania układu odpornościowego. Bariery
anatomiczne i funkcjonalne. Charakterystyka odporności wrodzonej. Czynniki humoralne
odporności wrodzonej. Komórki zaangażowane w mechanizmy odporności wrodzonej. Etapy
rozwoju odporności wrodzonej. Przebieg procesu po rozpoznaniu patogenu w interakcji
PAMP – TLR.
WYKŁAD 2.
Charakterystyka komórek NK. Etapy reakcji naturalnej cytotoksyczności komórkowej.
Mechanizm rozpoznawania komórki docelowej przez komórki NK. Programowanie do lizy i
degranulacja komórek NK. Mechanizm działania perforyny. Rola granzymów w naturalnej
cytotoksyczności
komórkowej.
Reakcja
cytotoksyczności
komórkowej
zależnej
od
przeciwciał (reakcja ADCC). Mechanizmy odporności wrodzonej eliminacji patogenu
(podsumowanie). Rola przeciwciał w odporności wrodzonej. Charakterystyka odporności
nabytej. Rodzaje odporności nabytej. Limfocyty B i ich dojrzewanie. Receptor limfocytów B
(BCR). Charakterystyka limfocytów B pamięci. Dojrzewanie limfocytów T w grasicy – 3
główne subpopulacje limfocytów T. Receptor limfocytów T (TCR). Proces selekcji
pozytywnej limfocytów T w grasicy. Restrykcja MHC limfocytów T w grasicy. Proces
selekcji negatywnej limfocytów T w grasicy. Charakterystyka limfocytów T CD4-CD8TCRgammadelta+. Subpopulacje limfocytów Th (Th1, Th2). Rola limfocytów Th1, Th2 i Tc
w odporności nabytej. Komórki prezentujące antygen – ogólna charakterystyka.
Download