Pobierz projektbiologia12012 (1)

advertisement
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu:
Co z tą alergią?
Imię i nazwisko nauczyciela
Anna Krzywoszyńska, Anna Mróz
Czas realizacji:
5- 6 miesięcy
Liczba uczniów w grupie:
15 – 16 osób
Cele projektu (rozwiązanie
konkretnego problemu):
Przybliżenie uczniom problemu jakim w dzisiejszym świecie są
alergie, zwrócenie uwagi na to w jaki sposób alergie mogą
zmienić dotychczasowe życie.
Projekt dotyczy
treści nauczania
z podstawy
programowej.
TAK 
NIE 
Projekt wykracza
poza treści podstawy
programowej.
TAK 
NIE 
Projekt ma
charakter
interdyscyplinarny.
TAK 
NIE 
Biologia:
 opisywanie funkcji elementów układu odpornościowego (narządy:
śledziona, grasica, węzły chłonne; komórki: makrofagi, limfocyty T,
limfocyty B; cząsteczki: przeciwciała);
 rozróżnianie odporności swoistej i nieswoistej, naturalnej i sztucznej,
biernej i czynnej;
Przedmiot(y) i treści
podstawy
programowej, które
będą realizowane
podczas projektu.
Różnorodne metody
realizacji projektu:
Informatyka:
 tworzenie i przedstawienie prezentacji z wykorzystaniem różnych
elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych
i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;
Matematyka:
 interpretacja danych przedstawionych za pomocą tabel, diagramów
słupkowych i kołowych, wykresów;
 wyszukiwanie, selekcjonowanie i porządkowanie informacji
z dostępnych źródeł;
 przedstawianie danych w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub
kołowego;
 wyznaczanie średniej arytmetycznej i mediany zestawu danych;







poszukiwanie źródeł informacji;
ankieta;
pogadanka;
dyskusja;
burza mózgów;
praca z tekstem;
pokaz;
Planowane efekty:
dla uczniów:
 rozwijanie wiedzy na temat układu odpornościowego człowieka;
 zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych jako
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego;
 planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy;
 umiejętność
współdziałania
w
zespole,
podejmowania
indywidualnych i grupowych decyzji;
dla szkoły:
dla środowiska
lokalnego:
 integracja uczniów podczas pracy nad projektem,
 nauka współpracy w zespole rówieśniczym,
 plansze i broszury związane z tematem projektu;
 informacja dla rodziców i osób odwiedzających szkołę na temat
alergii, alergenów występujących w naszym środowisku;
Sposób prezentacji:
 prezentacja multimedialna,
 plakaty,
 broszury o alergii;
Kryteria oceny:








kreatywność,
poprawność merytoryczna,
terminowość,
umiejętność współpracy w grupie,
estetyka wykonania,
zaangażowanie,
oryginalność i pomysłowość,
aktywność.
Download