ALERGIE

advertisement
ZAPOBIEGANIE, WCZESNE ROZPOZNANIE I
KONTROLA PRZEWLEKŁYCH CHORÓB UKŁADU
ODDECHOWEGO I CHORÓB O PODŁOŻU ALERGICZNYM
STANOWIĄ PRIORYTET W CAŁEJ UE
M
edycyna precyzyjna (PM) to
zyskujące coraz większą popularność
podejście do leczenia i profilaktyki chorób,
które bierze pod uwagę indywidualną
różnorodność genów, otoczenia i stylu
życia każdej osoby.
Umożliwia to
precyzyjne endotypowanie pacjentów
przy pomocy nowych metod takich jak
proteomika, metabolomika, genomika,
różne testy komórkowe, a nawet mobilne
technologie medyczne. PM pozwala na
opracowywanie strategii terapeutycznych
i zindywidualizowanej opieki zdrowotnej,
na którą składają się medyczne decyzje,
praktyki i/lub produkty dopasowane do
poszczególnych pacjentów, oparte na
istniejących wytycznych, lecz ściśle się
nimi nie kierujące. PM ma fundamentalne
znaczenie w alergologii. Jest stosowana
od ponad stulecia w diagnostyce i
leczeniu chorób alergicznych. Analiza
stają się w coraz większym stopniu problemem zdrowia publicznego
Dzielić się dowodami
opartymi na nauce i
zachęcać innych do
Przewartościować sposób
mówienia o astmie: od
obciążenia chorobą do
profilaktyki i promocji
Zasięg epidemii
P
rzewlekłe choroby dróg oddechowych i alergie (astma,
nieżyt nosa, przewlekła obturacyjna choroba płuc i
zapalenie zatok przynosowych stanowią globalny problem
zdrowotny. Ponad 1 miliard osób na całym świecie cierpi
na alergie i przewlekłe choroby układu oddechowego.
Co
można
zrobić?
Organizować prezentacje
pokazujące, że można
zapobiegać alergiom i
astmie i kontrolować je
ALERGIE
profilu
uczuleniowego
pacjentów
alergicznych stanowiła od dziesięcioleci
podstawę diagnostyczną do rozpoczęcia
zindywidualizowanej
immunoterapii
ukierunkowanej na konkretny alergen.
Perspektywa szerokiego zastosowania
PM w dziedzinie alergii i przewlekłych
chorób układu oddechowego jest
stosunkowo nowa. Ewoluuje gwałtownie
wraz z pojawieniem się nowych narzędzi
diagnostycznych,
umożliwiających
endotypowanie
i
nowych
opcji
terapeutycznych.
Może potencjalnie
zmienić praktykę medyczną. Więcej na
temat PM: Europejskie Sympozjum na
temat Medycyny Precyzyjnej w Alergii
i Chorobach Układu Oddechowego:
Raport z Sympozjum Parlamentu UE (14
października 2015).
Promować świadomość
skuteczności swoistej
immunoterapii alergenowej i
wspierać europejskie badania nad
leczeniem alergii
Alergie pokarmowe również występują coraz częściej
i mają coraz cięższy przebieg. Uczulenia zawodowe,
uczulenia na leki i jady po użądleniach przez owady
jeszcze bardziej komplikują sprawę i stanowią
dodatkowy powód do troski. Ponadto, zwiększa się
ilość doniesień na temat nowych chorób alergicznych i
uczuleń na substancje nie będące wcześniej alergenami.
Alergie i
przewlekłe choroby dróg oddechowych są
niedostatecznie diagnozowane i kontrolowane, co
prowadzi do dramatycznego wzrostu kosztów społecznych
i ekonomicznych
Alergie w Europie
M
imo, iż w początkach dwudziestego wieku alergia
postrzegana była jako rzadka
choroba, na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci byliśmy świadkami dramatycznego wzrostu jej występowania.
Obecnie ponad 150 milionów
Europejczyków cierpi na przewlekłe choroby alergiczne.
Połowa z nich jest niedostatecznie diagnozowana lub niewłaściwie leczona z powodu
braku świadomości i niedoboru
lekarzy specjalistów.
Najnowsze przełomowe odkrycia naukowe potwierdzają wartość profilaktyki w chorobach
alergicznych i astmie. Oto kilka przykładów:
Alergie w liczbach
150 mln
100 mln
70 mln
Europejczyków cierpi na
Europejczyków cierpi na
Europejczyków cierpi na
przewlekłe choroby alergiczne
pyłkowicę (znaną również
jako katar sienny i alergiczny
astmę
17 mln
U
Europejczyków żyje z
alergią pokarmową, a u 8%
występuje ryzyko ostrej,
zagrażającej
życiu reakcji anafilaktycznej
nigdy nie postawiono
45% chorych
rozpoznania alergii
Do 2025 r.
szacuje się, że ponad 50%
wszystkich Europejczyków
będzie cierpieć na
przynajmniej 1 typ alergii
3.5 miliona dzieci cierpi na
alergie pokarmowe
Fakty na temat alergii
Alergie to najpowszechniejsze choroby przewlekłe wśród dzieci i młodych dorosłych.
Alergie pojawiają się zwykle w dzieciństwie i trwają wiele lat, a często całe życie. Alergia może
rozwinąć się jednak w każdym wieku.
zapobiega astmie z
długotrwałym efektem
Schmitt et al., 2015, Jacobsen et al 2007; AIT for more
than 3 years in patients with AR
zapobiega astmie i
świstom oddechowym
Garcia-Larsen et al., 2015; Mediterranean diet, food enriched
in vitamin C, E and D, fruits and fish from pregnancy on
zapobiega astmie
Lumia et al., 2015; Introduction of fish from 6 months
zapobiega astmie
atopowej i nieatopowej
Lumia et al., 2015; Higher consumption of cow milk
products (with and without CMA)
pozytywny wpływ
na astmę
Platts-Mills, 2015; Outside activity, reduced amount of
sitting in front of a screen
efekt antyalergiczny
Arshad at al., 2005; Breastfeeding during 4-6 months (all
infants)
zapobiega AD i alergii na
krowie mleko
von Berg at al., 2008; HA-formula (if breastfeeding is not
possible and for high-risk infants)
zapobiega AD
Prescott et al., 2007, Bermudez-Brito et al., 2012,
Osborn et al., 2013; Probiotics from pregnancy on
Zuccotti et al., 2015;
A mixture of probiotics is more effective than one single probiotic
Chorzy z jedną chorobą alergiczną są wysoce zagrożeni rozwojem dalszych alergii.
U dzieci choroby alergiczne często występują jedna po drugiej (“marsz alergiczny”). Najpierw
pojawia się wyprysk atopowy, występujący u ponad 10% niemowląt w Europie.
Alergie występują rodzinnie, jednakże większość nowych przypadków to osoby bez uprzedniego
wywiadu rodzinnego w kierunku alergii.
Astma i alergiczny nieżyt nosa bardzo często współistnieją u tej samej osoby; określane są łącznie
jako alergia oddechowa.
… i, co najważniejsze:
Alergie można leczyć i zapobiegać im!
Kalliomaki et al., 2001; Simpson et al., 2015; It is mainly probiotics started prenatally
and in combination with breastfeeding, showing the best effectiveness
zapobiega AD
Simpson et al., 2014, Horimukai at al., 2014; Early
moisturizing from birth
zapobiega FA
Du Toit et al., 2015; Early introduction of peanut in highrisk infants with AD from 4 months
Katz et al., 2010; Early exposure to cow’s milk, as a supplement to breastfeeding,
might promote tolerance to cow’s milk
Tang et al., 2015; A combination of oral immunotherapy and probiotics was shown to
have a success rate exceeding 80%
Download