Analiza finansowa (24 strony)

advertisement
1. Budowa bilansu……………………………………………………………………………………………………………………..………….s.1
1.1. Co to jest bilans?
1.2. Lewa strona bilansu, czyli aktywa
1.3. Prawa strona bilansu, czyli pasywa
1.4. Jak analizować bilans?
1.5. Badanie struktury majątku i kapitału
2.Rachunek wyników……………………………………………………………………………………….……………………………………s.3
2.1. Rachunek wyników - ważne źródło informacji
2.2. Budowa rachunku wyników
2.3. Podstawowe założenia analizy rachunku wyników
2.4. Jak analizować rachunek wyników?
2.5. Krótko o wskaźnikach zyskowności
3. Przepływy finansowe (cash flow)……………………………………………………………………..…………………………..s.6
3.1. Badanie przepływów finansowych
3.2. Konstrukcja rachunku przepływów finansowych
4. Analiza rentowności (zyskowności)…………………………………………………………………………………..………….s.7
4.1. Co to jest rentowność przedsiębiorstwa?
4.2. Jakie wyniki zawiera rachunek wyników?
4.3. Ogólnie o analizie rachunku wyników
4.4. Wskaźniki rentowności obrotu
4.5. Rentowność majątku
4.6. Wskaźnik rentowności kapitałów
5. Sprawność działania (aktywność)…………………………………………………………………………………………………s.10
5.1. Sprawność działania przedsiębiorstwa
5.2. Pomiar gospodarowania całym majątkiem
5.3. Gospodarka intensywna czy ekstensywna?
5.4. Badanie efektywności poszczególnych składników majątkowych
5.5. Obrotowość zapasów
5.6. Mierzenie sprawności zarządzania zapasami
5.7. Obrotowość należności
5.8. O obrocie zobowiązaniami
6.Analiza płynności……………………………………………………………………………………….……………………………………….s.13
6.1. Pomiar płynności - jak firma gospodaruje swoimi zasobami?
6.2. O kapitale pracującym
6.3. Co ze zdolnością spłaty odsetek?
6.4. Podstawowy miernik - płynność bieżąca
6.5. Badanie płynności szybkiej
6.6. Pomiar podwyższonej płynności
6.7. Co sygnalizują wskaźniki płynności?
7.Analiza zadłużenia……………………………………………………………………………………………………………………..……….s.16
7.1. O celowości zaciągania kredytów
7.2. Struktura kapitałowo - majątkowa przedsiębiorstwa
7.3. Pomiar wielkości zadłużenia
7.4. Jak zbadać strukturę zadłużenia
7.5. Czy firma jest w stanie spłacić odsetki?
7.6. Alternatywa dla kredytu - inne źródła gotówki
8.Sytuacje kryzysowe………………………………………………………………………………………………………….………………..s.19
8.1. Przyczyny zewnętrzne kryzysu w firmie
8.2. Wewnętrzne źródła kryzysu firmy
8.3. Najważniejsze sygnały problemów firmy
8.4. Kryzys - podstawowe narzędzia diagnostyczne
8.5. Diagnostyka kryzysu - badanie dynamiki przychodów i kosztów
8.6. Diagnostyka kryzysu - wskaźnik Altmana
1.1.Co to jest bilans?
Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie
aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym
dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna analiza bilansu pomaga w ocenie zarządzania spółką oraz w
ustaleniu źródeł strat i zysków spółki.
Bilans jest sprawozdaniem o sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa. Zasadniczo dzieli się na
dwie części:


aktywa - będące wykazem posiadanych przez dane przedsiębiorstwo majątku,
pasywa - zawierające informacje na temat źródeł finansowania majątku.
Bilans, w odróżnieniu od rachunku wyników, ma charakter statyczny: pokazuje informacje o
przedsiębiorstwie według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania (podczas gdy rachunek wyników
obejmuje cały okres, np. kwartał czy rok).
1.2.Lewa strona bilansu, czyli aktywa
Do aktywów zaliczamy składniki majątku trwałego i obrotowego spółki oraz tzw. rozliczenia
międzyokresowe.
Majątek trwały
Pierwszą grupą składników majątku trwałego są wartości niematerialne i prawne. Zalicza się do nich
koszty organizacji, poniesione przy tworzeniu spółki akcyjnej, koszty prac rozwojowych, tzw. goodwill
(wartość rynkową firmy, wynikającą chociażby z jej długoletniej obecności na rynku), wartości nabytych
koncesji, licencji (także wartość nabytego oprogramowania komputerowego), znaków towarowych oraz
zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.
Na rzeczowy majątek trwały składają się: budynki i budowle, grunty, urządzenia techniczne i maszyny
oraz środki transportu. W tej pozycji wpisuje się też inwestycje rozpoczęte oraz zaliczki na poczet
inwestycji.
Finansowy majątek trwały obejmuje lokaty kapitałowe długoterminowe, udzielone innym podmiotom
pożyczki długoterminowe. Oddzielną grupę stanowią należności długoterminowe.
Majątek obrotowy
Majątek obrotowy składa się z czterech grup. W skład zapasów wchodzą: materiały w magazynie,
półprodukty i tzw. produkty w toku (które znajdowały się w produkcji w dniu bilansowym), produkty
gotowe w magazynie, towary oraz zaliczki na poczet dostaw.
Należności i roszczenia obejmują przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług. Wynika to z faktu,
że w dniu sporządzenia bilansu część wystawionych faktur jeszcze nie została zapłacona. Ponadto
znajdują się tu należności budżetowe, należności wewnątrzzakładowe oraz należności dochodzone na
drodze sądowej.
Ponadto w majątku obrotowym wpisuje się krótkoterminowe papiery wartościowe oraz środki pieniężne zarówno tzw. pogotowie kasowe (pieniądze, znajdujące się w kasie zakładu), jak i środki zdeponowane w
banku. W tej ostatniej pozycji wpisuje się też inne niż gotówkowe środki pieniężne, a więc weksle, czeki
obce itp.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe obejmują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
1.3.Prawa strona bilansu, czyli pasywa
Do pasywów zalicza się kapitały własne, utworzone rezerwy, kapitały obce oraz rozliczenia
międzyokresowe.
Kapitał własny
Kapitał własny tworzą: kapitał podstawowy, należne wkłady na poczet kapitału, kapitał zapasowy,
kapitały rezerwowe, nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych oraz wynik finansowy netto roku
obrotowego. Zasadniczą częścią kapitału własnego jest kapitał podstawowy (kapitał akcyjny).
Drugim składnikiem kapitałów własnych są należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału
podstawowego. W pozycji tej wpisuje się wartość nie spłaconego kapitału akcyjnego. Co istotne, liczba ta
przyjmuje wartość ujemną, obniża zatem sumę kapitałów własnych.
Do kapitału zapasowego zaliczamy: kapitał tworzony ustawowo (zgodnie z Kodeksem Handlowym spółka
ma obowiązek przekazywać na poczet kapitału zapasowego co najmniej osiem procent zysku netto do
momentu, kiedy wysokość powstałej w ten sposób rezerwy nie osiągnie wielkości równoważnej jednej
trzeciej kapitału akcyjnego) lub tworzony na mocy statutu spółki. Tu również trafia suma, wynikająca z
różnicy pomiędzy ceną sprzedaży akcji a ich wartością nominalną.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku dokonanych przeszacowań majątku
trwałego. Poza tą pozycją wpisuje się również inne kapitały rezerwowe.
Kolejną pozycję stanowi nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych. Jeśli mamy tu do czynienia z
zyskiem, wówczas jego wielkość powiększa sumę kapitału. Jeżeli natomiast w latach poprzednich
wystąpiła strata, wpisuje się wartość ujemną.
Podobna zasada obowiązuje przy wpisywaniu wyniku finansowego netto roku obrotowego. Zysk
przyjmuje wartość dodatnią, strata natomiast ujemną. W pozycji tej znajdują się też dokonane odpisy z
wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego.
Rezerwy
Czasem spółka jest zmuszona do utworzenia rezerwy, która znajduje się w osobnej pozycji wśród
pasywów. Tutaj wpisuje się też wartość rezerw na podatek dochodowy.
Zobowiązania
Zobowiązania, w odróżnieniu od poprzednich elementów pasywów, to kapitały obce, z których korzysta
spółka - również według stanu na dzień sporządzenia bilansu. Przyjmuje się umownie, że granicą
pomiędzy zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi jest rok.
Zobowiązania długoterminowe obejmują m. in. długoterminowe papiery wartościowe, długoterminowe
pożyczki i kredyty bankowe.
Zobowiązania krótkoterminowe natomiast to krótkoterminowe papiery wartościowe, kredyty
krótkoterminowe, otrzymane zaliczki na poczet dostaw, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytułu
dostaw (lub usług), zobowiązania budżetowe, zobowiązania wewnątrzzakładowe (w tym wobec
pracowników z tytułu wynagrodzeń). W zobowiązania krótkoterminowe wpisuje się również fundusze
specjalne, utworzone przez spółkę - np. fundusze socjalne czy nagród.
Rozliczenia międzyokresowe
W rozliczenia międzyokresowe wpisuje się bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody
przyszłych okresów.
1.4.Jak analizować bilans?
Bilans jest specyficznym zestawieniem aktywów i finansujących ich pasywów. Jego analiza jest bardzo
istotna, pomaga ocenić sposób zarządzania oraz ustalić źródła powstawania strat i zysków
przedsiębiorstwa w danym okresie.
Analiza pozioma bilansu polega na zestawieniu poszczególnych pozycji bilansu na dany dzień z
analogicznymi danymi, wynikającymi z bilansu, sporządzonego na wcześniejszy dzień bilansowy. Przy
zestawieniu zmian poszczególnych składników bilansu nie można zapominać o inflacji, która miała
miejsce w okresie pomiędzy analizowanymi dniami bilansowymi. Wszystkie wartości należy więc
skorygować o współczynnik inflacji.
Analiza pionowa bilansu polega na badaniu struktury jego podstawowych składników: zarówno
majątkowych, jak i kapitałowych. Zwraca się przy tym uwagę na strukturę aktywów i pasywów, które
opisują dwa wskaźniki: struktury majątku i struktury kapitału.
1.5.Badanie struktury majątku i kapitału
Wskaźnik struktury majątku pokazuje rozwój aktywów trwałych w stosunku do działalności
przedsiębiorstwa. Oblicza się go według wzoru:
majątek trwały
w (sm) =
majątek obrotowy
Poziom tego wskaźnika jest ściśle uzależniony od charakteru działalności przedsiębiorstwa. Inny będzie w
przypadku np. Śląskiej Fabryki Kabli, zajmującej się działalnością produkcyjną, inny w przypadku
KrakChemii (firma handlowa, która z definicji musi dysponować dużym majątkiem obrotowym), a jeszcze
inny w przypadku ComputerLandu (działalność usługowa, która nie wymaga dużej bazy majątkowej).
Wskaźnik struktury kapitału określa relację kapitału własnego do zobowiązań (krótko- i
długoterminowych). Oblicza się go według wzoru:
kapitał własny
w (sk) =
kapitał obcy
Tutaj interpretacja jest bardziej jednoznaczna: wyższy poziom tego wskaźnika świadczy o dobrej sytuacji
finansowej spółki (nie jest nadmiernie zadłużona, a swoją działalność finansuje z własnych środków).
Utrzymujący się przez dłuższy czas zbyt niski poziom tego wskaźnika może jednak świadczyć o
ekstensywnej polityce zarządzania firmą (niechęć zarządu do korzystania z dźwigni finansowej, co może
w pewnym momencie zahamować rozwój).
W pogłębionej analizie bilansu stosuje się szereg innych wskaźników: płynności, zadłużenia i obrotowości
poszczególnych składników (zapasów, należności i zobowiązań).
Kapitał obrotowy i aktywa netto
W wielu krajach bilanse sporządzane są według nieco odmiennego układu, pozwalającego ustalić dwie
bardzo ważne wielkości: kapitał obrotowy i aktywa netto. Dysponując danymi, zawartymi w bilansie,
sporządzonym według obowiązującej u nas ustawy o rachunkowości, jesteśmy w stanie wyliczyć ich
wartości.
Majątek obrotowy pomniejszony o zobowiązania bieżące daje nam kapitał obrotowy. Jeśli do
otrzymanego wyniku dodamy wartość majątku trwałego, otrzymamy sumę aktywów netto. Wzrost obu
tych wielkości świadczy o prawidłowym rozwoju przedsiębiorstwa.
2.1.Rachunek wyników - ważne źródło informacji
Rachunek wyników zawiera informacje na temat zyskowności poszczególnych działań, podejmowanych
przez spółkę. Znajduje się w nim ponadto zestawienie przychodów i kosztów, co pomaga w analizie
przyczyn powstania takiego a nie innego wyniku finansowego. Należy jednak uważać - pobieżna analiza
doprowadza często do błędnych wniosków, dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jakości
zarządzania jego majątkiem.
Zysk i strata jako saldo
Struktura klasycznego rachunku wyników jest przejrzysta: po jednej stronie mamy przychody,
powiększające wynik finansowy, po drugiej natomiast koszty, wpływające ujemnie na generowane zyski.
Rozpatrując rachunek wyników w powyższym ujęciu - które obowiązująca u nas ustawa o rachunkowości
określa jako wariant kalkulacyjny - spostrzegamy, że zysk (lub strata) jest niczym innym, jak saldem różnicą pomiędzy przychodami a kosztami. Jeśli te pierwsze przewyższają koszty, saldo określa się
mianem zysku, w odwrotnej sytuacji mamy do czynienia ze stratą.
2.2.Budowa rachunku wyników
Dla większej przejrzystości rachunku wyników wprowadzono jednak większą liczbę sald, co pozwala na
szybką orientację w jego strukturze (łatwiej określić wówczas faktyczne źródła przychodów i kosztów),
ponadto znacznie upraszcza procedury analityczne. Wyróżniamy kilka pozycji wynikowych.
Wynik ze sprzedaży
Powstaje wskutek odjęcia od właściwych przychodów (powstałych ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, skorygowanych zmianą stanu produktów) kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej, do
których zalicza się m. in. wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów (energii), ceny
obcych usług, amortyzację, wynagrodzenia dla pracowników, podatki i opłaty. Saldo to ma duże
znaczenie dla przedsiębiorstwa, gdyż wskazuje na rentowność jego podstawowej działalności.
Wynik na działalności operacyjnej
Poprzedni wynik korygowany jest o saldo, wynikające z zestawienia pozycji "pozostałe przychody
operacyjne" z "pozostałymi kosztami operacyjnymi". W przychody wpisuje się tu m. in. przychody ze
sprzedaży składników majątku trwałego, otrzymane dotacje, uzyskane odszkodowania, rozwiązane
rezerwy, czynsze z dzierżaw, a po stronie kosztów - wartość sprzedanych składników majątku trwałego,
utworzone rezerwy, odpisane należności nieściągalne, zapłacone odszkodowania, koszty czynszów i
dzierżaw.
Wynik na działalności gospodarczej
Wynik na działalności operacyjnej korygowany jest o saldo operacji finansowych - tak powstaje zysk lub
strata z działalności gospodarczej. Przychody finansowe obejmują m. in. otrzymane dywidendy (w tym
także otrzymane od członków grupy kapitałowej - zarówno podmiotów zależnych, jak i stowarzyszonych),
otrzymane odsetki, dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe natomiast obejmują m. in. odsetki do
zapłaty (także na rzecz członków grupy kapitałowej), odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku
trwałego i krótkoterminowych papierów wartościowych oraz ujemne różnice kursowe.
Wynik finansowy brutto i netto
Poprzedni wynik - na działalności gospodarczej - jest korygowany o saldo, będące skutkiem zdarzeń
nadzwyczajnych. Mamy tu na myśli m. in. zdarzenia losowe, rezultaty postępowania układowego
(naprawczego) lub zaniechania pewnego rodzaju działalności. W ten sposób powstaje wynik finansowy
brutto. Po zapłaceniu podatku otrzymujemy natomiast zysk (stratę) netto.
2.3.Podstawowe założenia analizy rachunku wyników
Interpretacja rachunku wyników może być dokonywana w rozmaity sposób. Zawsze jednak obowiązuje
kilka "żelaznych" zasad.




Rachunek wyników powinien być rozpatrywany łącznie z pozostałymi składnikami sprawozdania bilansem i rachunkiem przepływów finansowych. Tylko całościowa analiza pomoże we właściwym
zrozumieniu sytuacji firmy.
Lekturą obowiązkową są wszelkiego rodzaju noty objaśniające. Po pierwsze, znajdziemy tam
wyszczególnienie przychodów i kosztów, które zostały w sposób bardziej syntetyczny
zaprezentowane w rachunku. Po drugie, często znajduje się tam informacja, dotycząca metod,
stosowanych w księgowości danej firmy.
Szczególnie należy zwrócić uwagę, czy bilans został już przejrzany przez biegłego rewidenta
(sprawozdania przed i po audycie mogą znacznie różnić się między sobą).
Generalnie popełnianym błędem jest ślepa wiara w liczby. Tymczasem nie od dziś wiadomo, że
(między nami mówiąc) istnieją sposoby "ustawiania" sprawozdań finansowych. Cała sprawa
sprowadza się wówczas do zatrudnienia księgowego o odpowiednich kwalifikacjach. Istotny jest
również dobór metody analitycznej.
2.4.Jak analizować rachunek wyników?
Analiza pionowa rachunku wyników polega na zbadaniu struktury poszczególnych przychodów i kosztów
oraz wynikających z nich sald. Tu stosuje się analizę wskaźnikową - przede wszystkim tzw. stóp zysku
(relacji zysku do obrotu).
Analizę poziomą przeprowadza się, porównując poszczególne pozycje przychodowe i kosztowe za dany
okres obrachunkowy z analogicznymi danymi za poprzednie, porównywalne okresy (w zestawieniach
miesiąc - miesiąc, kwartał - kwartał itp.). W podobny sposób zestawia się poszczególne poziomy zysku.
Należy pamiętać o dwóch rzeczach:


Analizy takiej możemy dokonać jedynie pod warunkiem, że pomiędzy porównywanymi przez nas
okresami nie zmieniły się zasady księgowe. W przeciwnym bowiem wypadku dane są
nieporównywalne (z przypadkiem takim mieliśmy do czynienia na przełomie roku 1994 i 1995 kiedy to weszła w życie nowa ustawa o rachunkowości).
Nie można zapominać o inflacji. Jeśli w roku 1994 spółka osiągnęła 10 mln zysku, a w 1995 roku
12,1 mln, to stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z 21-procentową dynamiką jest prawdziwe
tylko wówczas, gdy dodamy "w ujęciu nominalnym". W ujęciu realnym (a więc po korekcie o
współczynnik inflacji) okazuje się bowiem, że zysk spółki pozostał realnie na tym samym
poziomie (dynamika zysku była równa współczynnikowi inflacji za 1995 rok).
Jeśli uwzględnimy powyższe uwagi, możemy przeprowadzać analizę poziomą. Bardzo pomocne w tym
zakresie mogą się okazać tzw. zestawienia analityczne. Sporządza się je w formie dwóch tabel,
obrazujących strukturę przychodów i kosztów. Przy badaniu dynamiki stosuje się tak zwany model
badania efektywności zarządzania, który w przypadku rachunku wyników wyraża się nierównością:
iK < iP < iZ
gdzie: iK - dynamika kosztów sprzedaży, iP - dynamika przychodów ze sprzedaży, a iZ - dynamika zysku
2.5.Krótko o wskaźnikach zyskowności
Podstawowymi miernikami, stosowanymi w pionowej analizie rachunku wyników, są wskaźniki
zyskowności. Ich konstrukcja jest bardzo prosta: zysk z danego poziomu dzielimy przez wartość
przychodów ze sprzedaży, otrzymując odpowiednią stopę zysku (stopa zysku ze sprzedaży, stopa zysku z
działalności operacyjnej, stopa zysku z działalności gospodarczej, stopa zysku brutto, stopa zysku netto).
Podstawowym błędem jest zawężanie analizy do stopy zysku netto. Faktem jest, że wskaźnik ten należy
do najczęściej podawanych. Z drugiej strony jednak jego wielkość jest w dużym stopniu niezależna od
spółki: obciążenie podatkiem jest przecież wypadkową obowiązującej aktualnie stopy podatku
dochodowego oraz ewentualnych ulg i odliczeń. Bardziej sensowne wydaje się zatem mierzenie stopy
zysku brutto, nie obciążonej podatkiem.
Najważniejszym chyba wskaźnikiem jest stopa zysku operacyjnego, wskazująca na jakość zarządzania
spółką i zyskowność jej podstawowej działalności. Istotny jest też pomiar stopy zysku z działalności
gospodarczej - uwzględnia ona saldo, osiągnięte przez spółkę z operacji finansowych.
Wzór na (dowolną) stopę zysku wygląda następująco:
zysk
stopa zysku =
* 100%
obroty
Pod pojęciem "obrotu" rozumie się zwykle przychody ze sprzedaży - tak zbudowane są właśnie
wymienione wyżej stopy zysku. Ponadto w analizie stosuje się (znacznie rzadziej) wskaźniki, które w
mianowniku uwzględniają koszty uzyskania przychodów (również stanowiące obrót). Istota tych
wskaźników polega na określeniu relacji wyniku działalności przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jednostkę
poniesionych kosztów.
W badaniu pionowym rachunku wyników stosuje się ponadto tzw. analizę przyczynową. Należy tu
sprawdzić, jakie czynniki mają wpływ na zwiększenie (spadek) zysku (straty). Nie zawsze wzrost zysku
jest dowodem na prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa: może się przecież zdarzyć, że jest on pochodną
znacznej redukcji kosztów, połączoną z wyprzedażą majątku czy też wzrostem przychodów finansowych
przy spadającej rentowności podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
3.1.Badanie przepływów finansowych
Analiza bilansu i rachunku wyników nie wystarcza do sporządzenia rzetelnej oceny sytuacji firmy.
Nieocenioną pomocą jest rachunek przepływów finansowych.
Każda jednostka, sporządzająca sprawozdanie finansowe, wypracowuje własne metody oceny zdarzeń
gospodarczych, a obowiązujące przepisy sprawiają, że część z nich może być przedstawiana w sposób
bardziej lub mniej korzystny. Przykładowo, bilans informuje nas jedynie o wielkości zadłużenia, nie
zawiera natomiast danych na temat terminów spłat zobowiązań. Inny przykład. W bilansie możemy
znaleźć informacje, dotyczące wielkości majątku, brak jest natomiast wskazania na rzeczywistą ich
wartość (chodzi o wycenę, sporządzoną według stawek z tzw. wtórnego rynku środków produkcji).
Podobne zjawiska występują w przypadku rachunku wyników. Choć niejednokrotnie analiza wskazuje na
wysoką rentowność przedsiębiorstwa okazuje się, że ma ono znaczne problemy z utrzymaniem płynności.
Informacji na ten temat należy szukać właśnie w rachunku przepływów finansowych.
Podstawowym założeniem w konstrukcji rachunku przepływów finansowych jest rozróżnienie trzech sfer
działania przedsiębiorstwa: działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. W sferze operacyjnej
firma generuje strumienie pieniężne, pochodzące z jej podstawowej działalności. W sferze działalności
inwestycyjnej ujmuje się strumienie pieniężne, związane ze zmianami stanu składników majątkowych
firmy. Z kolei sfera działalności finansowej to nic innego, jak dokładne określenie zmian struktury
kapitałów, posiadanych przez przedsiębiorstwo.
3.2.Konstrukcja rachunku przepływów finansowych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpisuje się tu wynik finansowy netto firmy (a więc zysk lub stratę), który następnie jest korygowany o
szereg pozycji: amortyzację, saldo wynikające z różnic kursowych, odsetki i dywidendy (zarówno
otrzymane, jak i zapłacone), utworzone rezerwy, podatek dochodowy, wynik ze sprzedaży i likwidacji
składników działalności inwestycyjnej, zmianę stanu zapasów, zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych i
przychodów przyszłych okresów. W ten sposób uzyskujemy wielkość środków pieniężnych netto,
pochodzących z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
Podsumowując, cash flow na tym poziomie powstaje poprzez odjęcie od wpływów pieniężnych z
działalności operacyjnej (wielkość ta jest zwykle zbliżona do zysku operacyjnego) wydatków pieniężnych
z tego tytułu.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wielkość środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej uzyskuje się, sumując następujące
pozycje: nabycie lub sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, składników rzeczowego majątku
trwałego, akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych, udzielone lub zwrócone pożyczki,
otrzymane lub zwrócone dywidendy i odsetki. Oczywiście, w zależności od "kierunku" operacji (kupnosprzedaż) pozycje te przyjmują wartości dodatnie lub ujemne.
Tak więc cash flow z tytułu inwestycji jest niczym innym, jak saldem przeprowadzanych przez firmę w
danym okresie operacji, związanych z jej składnikami majątkowymi.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Tu uwzględnia się szereg operacji finansowych, przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo w danym
okresie obrachunkowym. Chodzi tu m. in. o zaciągnięcie lub spłatę kredytów i pożyczek, emisję lub
wykup obligacji czy innych papierów wartościowych, wypłatę dywidendy, płatności, wynikające z umów
leasingu finansowego, wpływy z emisji akcji. Sumując te pozycje (również z właściwymi znakami)
otrzymujemy wielkość środków pieniężnych netto z działalności finansowej.
Mówiąc w skrócie, cash flow z działalności finansowej jest saldem operacji finansowych firmy w danym
okresie obrachunkowym.
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Wielkość ta powstaje poprzez proste zsumowanie pozycji poprzednich: przepływów środków z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Środki pieniężne na początek roku obrotowego
Tu wpisuje się wielkość, wynikającą z rachunku przepływów finansowych, sporządzonego w roku
poprzednim.
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego
Zmianę stanu środków pieniężnych netto w danym roku obrachunkowym powiększa się o wielkość tych
środków na początek roku. W ten sposób otrzymujemy ostateczną pozycję wynikową - stan środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego.
4.1.Co to jest rentowność przedsiębiorstwa?
Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych mierników jego sprawności. Powstaje w
efekcie zsumowania zarówno wyników zwyczajnych (a więc pochodzących z celowo podejmowanych
przez firmę działań), jak i wyników nadzwyczajnych (powstałych wskutek nieprzewidywalnych zdarzeń).
Wynik finansowy może być dodatni - wówczas nazywany jest zyskiem, a przedsiębiorstwo takie
określane jest jako rentowne. W przypadku powstania ujemnego wyniku finansowego mówimy o stracie,
a przedsiębiorstwo takie określamy jako deficytowe.
Powstanie straty nie oznacza, że firma rozwija się nieprawidłowo: przed sformułowaniem takiej tezy
należy dokładnie zbadać, co stało się powodem takiego wyniku. Może się na przykład zdarzyć, że firma
wygenerowała stratę w wyniku operacji księgowych. Z drugiej strony zysk netto może być pochodną
wyższych przychodów finansowych, przy spadającej rentowności działalności podstawowej.
4.2.Jakie wyniki zawiera rachunek wyników?
Wynik powstaje wskutek odjęcia od kwoty wygenerowanych przychodów wartości powstałych z tego
tytułu kosztów. Dla większej przejrzystości rachunku wyników wprowadzono podział na poszczególne
poziomy wynikowe:
Działalność podstawowa
Od przychodów ze sprzedaży odejmuje się koszty wytworzenia produkcji sprzedanej, otrzymując zysk
brutto ze sprzedaży.
Działalność operacyjna
Powyższy wynik jest korygowany o inne zdarzenia operacyjne: przychody (sprzedaż składników majątku
trwałego, rozwiązane rezerwy, otrzymane dotacje) i koszty (wartość sprzedanych składników majątku
trwałego, utworzone rezerwy, należności nieściągalne, zapłacone odszkodowania itd.). W rezultacie
powstaje wynik na działalności operacyjnej.
Działalność gospodarcza
Do poprzedniego zysku (straty) dodaje się przychody finansowe (otrzymane dywidendy i odsetki,
dodatnie różnice kursowe) i odejmuje koszty finansowe (zapłacone odsetki, ujemne różnice kursowe,
odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego). W ten sposób otrzymujemy wynik na
działalności gospodarczej.
Uwzględnienie zdarzeń nadzwyczajnych
Poprzednio otrzymany zysk (lub strata) jest korygowany o saldo, wynikające ze zdarzeń
nadzwyczajnych, co daje zysk (stratę) przed opodatkowaniem (zysk / stratę brutto).
Poziom wyniku finansowego netto
Zysk brutto jest pomniejszany o obowiązkowe obciążenia (m. in. podatek dochodowy) - wówczas
powstaje zysk (strata) netto.
Przy badaniu wyniku finansowego należy zwrócić uwagę, jaka jest relacja przychodów do kosztów na
poszczególnych poziomach, co pomaga w identyfikacji źródeł ponoszonych strat czy osiąganych zysków.
4.3.Ogólnie o analizie rachunku wyników
Zadaniem analizy porównawczej jest przedstawienie dynamiki i struktury poszczególnych pozycji
rachunku wyników. Pozwala to na określenie źródeł osiąganych przez dane przedsiębiorstwo wyników. Z
kolei analiza przyczynowa pozwala ustalić wpływ poszczególnych pozycji rachunku wyników na
generowane przez przedsiębiorstwo zyski (lub straty). W analizie przyczynowej można także wziąć pod
uwagę strukturę przychodów w ujęciu ilościowym i wartościowym. Takie zestawienie wskaże nam na
działalność najbardziej i najmniej opłacalną dla przedsiębiorstwa.
Najpopularniejszą metodą, stosowaną w badaniu rentowności przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa.
Polega ona na porównaniu wyniku, osiągniętego przez spółkę z wartością obrotów lub wielkością
zaangażowanych zasobów kapitałowych względnie majątkowych
4.4.Wskaźniki rentowności obrotu
Wskaźniki rentowności obrotu pokazują stosunek wypracowanego zysku do obrotu, przez który
najczęściej rozumie się przychody ze sprzedaży (rzadziej koszty wytworzenia).
Bardzo pożytecznym, choć zdecydowanie niedocenionym wskaźnikiem jest stopa zysku brutto ze
sprzedaży, obliczana według wzoru:
zysk brutto ze
sprzedaży
stopa zysku brutto ze sprzedaży =
* 100%
przychody ze
sprzedaży
Wielkość tego wskaźnika obrazuje rentowność podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Jego rosnąca
w czasie wartość jest sygnałem zdecydowanie pozytywnym, natomiast spadek należy interpretować
negatywnie, nawet przy wzrastającej stopie zysku netto (świadczy to o spadającej rentowności
podstawowej działalności przedsiębiorstwa, co zazwyczaj kończy się poważnymi kłopotami).
Podobnie konstruuje się wskaźniki, uwzględniające zyski niższego poziomu. Do najbardziej
rozpowszechnionych należą przy tym:

stopa zysku brutto (zwana często marżą brutto), wyliczana według wzoru:
zysk brutto
stopa zysku brutto =
* 100%
przychody ze
sprzedaży

stopa zysku netto (lub po prostu zwrot ze sprzedaży netto), wyliczana zgodnie z wzorem:
zysk netto
stopa zysku netto =
* 100%
przychody ze
sprzedaży
Duża wartość poznawcza tych dwóch wskaźników wynika właśnie z ich powszechności. W rozmaitych
opracowaniach, w tym także i statystycznych, wymienia się właśnie stopę zysku przed opodatkowaniem
oraz rentowność netto jako podstawowe wielkości, charakteryzujące firmę czy branżę. Stąd też
wskaźnikami tymi najlepiej jest posługiwać się w celu dokonania porównań rentowności badanego przez
nas przedsiębiorstwa ze średnią dla danej branży.
4.5.Rentowność majątku
Konstrukcja wskaźników rentowności majątku jest taka sama jak w przypadku omawianych wyżej stóp
zysku. W miejscu przychodów ze sprzedaży pojawia się jednak odpowiednia wielkość majątku.Wskaźniki
rentowności majątku wyrażają procentowy stosunek wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku do
przeciętnego stanu majątku (lub jego składników), który jest zaangażowany w prowadzoną działalność
gospodarczą.Podobnie jak w przypadku rentowności obrotu, i tu można wymienić cały szereg wielkości,
opartych na różnych zakresach wyniku finansowego (licznik) i majątku (mianownik). Najbardziej znanym
wskaźnikiem jest tu stopa zwrotu z aktywów ogółem (Return on Total Assets, ROA), określająca stosunek
dochodu netto do aktywów ogółem:
zysk netto
ROA =
* 100%
przeciętny stan aktywów
przy czym średni stan aktywów obliczamy według wzoru:
stan aktywów stan aktywów na początek okresu + na koniec
okresu
przeciętny stan
aktywów
=
2
Stopa zwrotu z aktywów pokazuje bardzo istotną zależność - produktywność majątku. W krajach
zachodnich jest ona chyba najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem, mierzącym efektywność
działalności przedsiębiorstwa.
4.6.Wskaźniki rentowności kapitałów
Wskaźniki rentowności kapitałów określają relację, zachodzącą pomiędzy wynikiem finansowym netto a
kapitałem. Jest to więc próba liczbowego wyrażenia efektów działalności firmy w przeliczeniu na
jednostkę zaangażowanego kapitału.Najczęściej stosowanym wskaźnikiem jest tu rentowność kapitału
akcyjnego (Return on Equity, ROE), wyliczany według wzoru:
zysk netto
ROE =
* 100%
kapitał akcyjny
Wzrastający poziom tego wskaźnika świadczy o wyższej efektywności zaangażowanego kapitału. Jest to
sygnał dla akcjonariuszy, że przedsiębiorstwo właściwie wykorzystuje posiadane zasoby. Dlatego właśnie
w przypadku nowej emisji akcji należy zwrócić szczególną uwagę na poziom tego wskaźnika oraz jego
zmiany w czasie.Trzeba jednak pamiętać, że wielkość tego wskaźnika będzie podlegała znacznym
zaburzeniom, szczególnie tuż po przeprowadzeniu nowej emisji akcji (wówczas w mianowniku będzie już
zawarta wielkość "świeżego" kapitału, który nie został jeszcze wykorzystany w działalności
przedsiębiorstwa).Drugim wskaźnikiem, wskazującym na rentowność kapitału, jest zysk, przypadający na
jedną akcję (Earnings per Share, EPS), wyliczany ze wzoru:
zysk netto
EPS =
liczba akcji
Wskaźnik ten jest najczęściej wykorzystywany przez inwestorów - jego rosnąca wartość wskazuje na
możliwość wypłaty potencjalnie wyższej dywidendy. Ponadto oznacza też wyższą cenę rynkową akcji.
5.1.Sprawność działania przedsiębiorstwa
Istotnym miernikiem sprawności działania przedsiębiorstwa są wskaźniki obrotowości. Pozwalają one na
ocenę efektywności wykorzystania majątku oraz poszczególnych jego składników. Wśród wskaźników
obrotowości wyróżniamy zasadniczo trzy grupy:



właściwe wskaźniki obrotowości - gdzie w liczniku występuje wielkość dynamiczna
(przychody ze sprzedaży), a w mianowniku wielkość statyczna (przeciętny stan danego składnika
majątkowego)
wskaźniki zaangażowania - będące odwrotnością wskaźników obrotowości, w których licznik
wyraża wielkość majątku, a mianownik przychody ze sprzedaży
wskaźniki rotacji elementów majątkowych - najczęściej stosowane i powszechnie używane
w analizie fundamentalnej, wyrażające szybkość obrotu poszczególnych składników
majątkowych.
5.2.Pomiar gospodarowania całym majątkiem
Podstawowym miernikiem obrotowości majątku (zwanej w przedsiębiorstwie przemysłowym jego
produktywnością) jest wskaźnik obrotowości majątku ogółem (total assets turnover, TAT), wyliczany ze
wzoru:
przychody ze sprzedaży
TAT =
przeciętny stan majątku
gdzie przez przeciętny stan majątku rozumie się średnią arytmetyczną z sum aktywów na początek i
koniec okresu, który obliczamy następująco:
stan początkowy + stan końcowy
średni stan majątku =
2
Relacją odwrotną do wskaźnika obrotowości majątku TAT jest wskaźnik zaangażowania majątku
(engagement of assets ratio, EAR), badany zgodnie z poniższym wzorem:
przeciętny stan majątku
EAR =
przychody ze sprzedaży
Pozytywnie należy ocenić wzrost wskaźnika obrotowości majątku oraz spadek wielkości wskaźnika
zaangażowania majątku (podobnie interpretujemy pozostałe wskaźniki, które uwzględniają wybrane
wielkości majątkowe).
Innym sposobem analizy wskaźnika obrotowości majątku jest zestawienie jego dynamiki ze wzrostem
wielkości majątku. Niższy przyrost majątku od dynamiki wartości wskaźnika świadczy o efektywnym
wykorzystaniu aktywów.
Ponadto porównując odchylenia powyższych wielkości łatwo wydedukować, czy wzrost przychodów ze
sprzedaży był jedynie skutkiem powiększenia majątku, czy raczej pochodną jego lepszego wykorzystania
5.3.Gospodarka intensywna czy ekstensywna?
Istnieją dwa rodzaje gospodarowania przedsiębiorstwem - intensywny i ekstensywny. Wskaźniki
obrotowości bardzo dobrze ujawniają, z jaką gospodarką mamy do czynienia w przypadku badanej przez
nas firmy.
Gospodarka intensywna charakteryzuje się angażowaniem mniejszych środków, których obrót jest
stosunkowo szybki. Z kolei gospodarka ekstensywna angażuje większe zasoby majątkowe, które jednak
wykazują dużo niższy obrót.
Trzeba tu jednak mieć na uwadze specyfiki branżowe - wiadomo, że w firmie produkcyjnej obrotowość
majątku będzie stosunkowo niska (co wynika z rozmiarów i charakteru środków trwałych), a w firmie
usługowej lub handlowej bardzo wysoka (większość aktywów stanowią tu zwykle podlegające większej
rotacji składniki majątku obrotowego). Tak więc i w tym przypadku trzeba dokonywać porównań z innymi
przedsiębiorstwami, działającymi w branży.
5.4.Badanie efektywności poszczególnych składników majątkowych
Zaprezentowane wskaźniki wykorzystania majątku ogółem są obarczone pewnym błędem, wynikającym z
różnic w strukturze majątku i z charakteru poszczególnych jego składników. Inaczej wygląda
efektywność majątku trwałego niż obrotowego. Dlatego pogłębieniem powyższej analizy powinno być
badanie efektywności poszczególnych aktywów, przeprowadzane według następujących
wzorów:Wskaźnik obrotowości majątku trwałego (fixed assets turnover, FAT):
przychody ze sprzedaży
FAT =
przeciętny stan majątku trwałego
Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego (current assets turnover, CAT):
przychody ze sprzedaży
CAT =
przeciętny stan majątku obrotowego
Odwrotnością powyższych wielkości będą wskaźniki zaangażowania majątku trwałego i obrotowego,
konstruowane analogicznie do omówionego na początku wskaźnika EAR. Interpretacja przedstawionych
tu wskaźników jest podobna, jak w przypadku wskaźników, badających gospodarowanie całym
majątkiem.
5.5.Obrotowość zapasów
Zapasy są składnikiem majątku obrotowego, obejmującym zarówno surowce i półprodukty, jak i
zmagazynowane (nie sprzedane jeszcze) wyroby gotowe. Gospodarka zapasami świadczy o zdolności
umiejętnego zarządzania produkcją. Ich wzrost powoduje automatyczny spadek rentowności (mówi się
wówczas o "zjadaniu" przychodów przez zapasy, których utrzymywanie na wysokim poziomie oznacza
wzrost kosztów).
Należy pamiętać, że zapasy (w przedsiębiorstwie produkcyjnym) przechodzą przez trzy fazy:
zaopatrzenia (surowce), produkcji (tzw. produkcja w toku) oraz zbytu (wyroby gotowe). Celowe byłoby
zatem ustalenie, na jakim poziomie występuje zjawisko wydłużania obrotu zapasami.
Jeśli obrót zapasami jest wydłużony już w fazie zaopatrzenia, może to sugerować dokonywanie
pochopnych zakupów, które przejściowo obniżają wynik finansowy (koszt kapitału, zużytego na pokrycie
aktywów). Inna interpretacja tego faktu ma miejsce w przypadku przedsiębiorstwa, które jest zmuszone
powiększać okresowo zapasy w związku z sezonowymi wahaniami popytu - tu powiększenie stanu
zapasów może być zabezpieczeniem przed przewidywanym wzrostem sprzedaży.
Niebezpieczne jest natomiast zjawisko, gdy poziom zapasów stale wzrasta, czemu nie towarzyszy
odpowiedni przyrost sprzedaży. Wskazuje to na możliwość występowania trudności ze zbytem własnych
produktów.
Jeśli przedsiębiorstwo nie może sobie poradzić z zapasami wyrobów czy towarów, może je wyprzedać po
obniżonych cenach, co zwykle powoduje ujemne skutki dla rentowności. Lepiej jest jednak wyprzedać
zalegający towar, niż liczyć na cud i systematycznie ponosić koszty utrzymywania zapasów.
5.6.Mierzenie sprawności zarządzania zapasami
Podstawowym miernikiem sprawności zarządzania zapasami jest wskaźnik obrotowości zapasów
(inventory turnover, IT), wyliczany według wzoru:
koszty wytworzenia produkcji sprzedanej
IT =
przeciętny stan zapasów
gdzie przez przeciętny stan zapasów rozumiana jest suma wartości zapasów na początek i koniec danego
okresu, podzielona przez dwa.
Wskaźnik IT obrazuje stosunek kosztów sprzedaży do kosztów, wynikających z faktu utrzymywania
zapasów. W prawidłowo zarządzanym przedsiębiorstwie zapasy rosną wprost proporcjonalnie do
sprzedaży - oczywiście należy tu wyłączyć sezonowe wahania popytu.
Bardziej popularny jest wskaźnik rotacji zapasów w dniach (ITD), wyliczany ze wzoru:
przeciętny stan zapasów
ITD =
liczba dni
* badanego
koszty wytworzenia produkcji sprzedanej
okresu
Liczba dni jest zwykle zaokrąglana - dla miesiąca przyjmuje się umownie 30, dla kwartału 90, a dla roku
360 dni. Wskaźnik ten informuje nas o czasie trwania jednego, statystycznego obrotu zapasami. Niższy
jego poziom świadczy o dobrym zarządzaniu majątkiem - przyspieszony obieg pieniądza w jednostce
gospodarczej pozwala przecież na wielokrotne wykorzystanie tych samych pieniędzy w celu
masymalizacji przychodów, bez konieczności powiększania składników majątkowych.
Praktyka wskazuje, że najbardziej wiarygodnym okresem dla badania zapasów jest rok obrotowy porównując poszczególne lata, unikamy błędnych interpretacji, wynikających najczęściej z sezonowych
wahań sprzedaży. Analitycy często zapominają, że wzrost popytu w miesiącach letnich powoduje
wydłużenie cyklu obrotu zapasami już na początku roku.
5.7.Obrotowość należności
Badanie obrotowości należności polega w zasadzie na określeniu sprawności rozliczeń przedsiębiorstwa z
kontrahentami. Zbyt wolny obrót świadczy o zamrożeniu znacznych środków w należnościach, co z kolei
pociąga za sobą szereg niekorzystnych zjawisk. Pieniądze z nie zapłaconych faktur są przecież wliczane
do przychodów (te ostatnie powstają właśnie w chwili wystawienia faktury, a nie jej zapłaty),
powiększają więc podstawę opodatkowania. Niestety, przedsiębiorstwo nie ma możliwości ich
wykorzystania czy częściowego "wrzucenia" w koszty, w dodatku płaci podatek od nie otrzymanych
jeszcze kwot.Wysoki poziom należności świadczy często o kredytowaniu odbiorców (czyli wydłużaniu
terminów płatności, ewentualnie tzw. sprzedaży komisowej). Zdarza się, że tego typu działania są po
prostu wymuszane przez konkurencję, która stosuje kredytowanie kontrahentów w celu powiększenia
swojego udziału w rynku.Zjawisko to można stosunkowo łatwo zidentyfikować, porównując okresy
spływu należności w danej branży. Utrzymujący się zbyt wysoki poziom należności uprawnia do
postawienia pytania o ich jakość (część może już być należnościami przeterminowanymi lub wręcz
straconymi - co z kolei sugeruje konieczność utworzenia rezerwy, która obciąży wynik finansowy firmy).Z
kolei szybki obrót należnościami świadczy o wysokiej sprawności rozliczeń z kontrahentami. Nie zawsze
jest to jednak zjawisko pozytywne - zbyt szybki obrót, szczególnie na bardzo konkurencyjnym rynku
może sygnalizować sztywną politykę przedsiębiorstwa, co czasami doprowadza do utraty części rynku
(odbiorcy będą woleli skorzystać z oferty przedsiębiorstw, które proponują bardziej atrakcyjne warunki
płatności za towar).Podstawowym miernikiem gospodarowania należnościami jest wskaźnik obrotowości
należności (receivables turnover, RT), który jest obliczany następująco:
przychody ze sprzedaży
RT =
przeciętny stan należności
Analogicznie do analizy zapasów, i tu występuje wskaźnik obrotowości należności w dniach (czasu
rozliczenia należności, RTD):
przeciętny stan należności
RTD =
* liczba dni badanego okresu
przychody ze sprzedaży
Poza poczynionymi wyżej zastrzeżeniami, spadek należności oraz okresu ich spływu przy wzrastających
przychodach ze sprzedaży należy interpretować pozytywnie.
5.8. O obrocie zobowiązaniami
Zobowiązania są składnikiem pasywów bilansu, stąd też ich obrót należy potraktować osobno.
Podstawową miarą obrotu zobowiązaniami jest wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (DTD), wyliczany
według wzoru:
średnia wartość zobow. krótkoterminowych
DTD =
* liczba dni
koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Wskaźnik ten ujawnia, w ciągu ilu dni (statystycznie rzecz biorąc) przedsiębiorstwo spłaca swoje
zobowiązania. Zasadniczo niższy poziom tego wskaźnika świadczy o dobrej kondycji finansowej
przedsiębiorstwa, wpływa również pozytywnie na jego rentowność (nieterminowa spłata zobowiązań
wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty ustawowych odsetek). Zbyt wolny obrót zobowiązaniami
sugeruje, że część z nich może być już przeterminowana.
Z drugiej strony wydłużenie okresu płatności zobowiązań jest powszechnie stosowane przez wiele
przedsiębiorstw jako forma nie oprocentowanego kredytu (jest to szczególnie korzystne w przypadku,
gdy spółka kredytuje również swoich odbiorców, ustalając wydłużone terminy spłat należności).
6.1.Pomiar płynności - jak firma gospodaruje swoimi zasobami?
Pomiar płynności stanowi istotne źródło informacji na temat gospodarowania majątkiem
przedsiębiorstwa. Zbyt niski poziom może wskazywać na kłopoty firmy, a zbyt wysoki sygnalizuje
nieumiejętne wykorzystanie posiadanych zasobów.
Wskaźniki płynności wskazują na proporcje pomiędzy majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa a jego
zobowiązaniami krótkoterminowymi. Ich analiza dostarcza bardzo istotnych informacji - na temat
zdolności terminowego regulowania zobowiązań firmy, czyli - inaczej mówiąc - stopnia wypłacalności.
Przy tym bardzo rzadko zdarza się, by sytuacja finansowa firmy była idealna - najczęściej wartości
poszczególnych wskaźników systematycznie wahają się w górę i w dół. Istotna jest natomiast obserwacja
trendu - jak dany wskaźnik zachowuje się w dłuższym czasie. Należy tu odpowiedzieć na kilka
zasadniczych pytań:




Jaki jest charakter działalności przedsiębiorstwa? Jak wyglądają wartości wskaźników płynności
w sektorze? Czy wartość poszczególnych wskaźników jest zbliżona do wartości optymalnych.
Jeśli nie, to jak duże jest odchylenie?
Czy w ostatnim czasie obserwujemy pogłębienie istniejących tendencji, czy też zaszły zasadnicze
zmiany w tym zakresie?
Czy istnieją przesłanki do zmiany obserwowanego trendu? Jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia zmian?
Jak kształtują się relacje pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami?
Dopiero tak gruntowna analiza pozwoli nam na wyciągnięcie prawidłowych wniosków dotyczących
płynności przedsiębiorstwa.
6.2. O kapitale pracującym
W analizie płynności bardzo istotny jest kapitał pracujący (w literaturze często spotyka się jego angielską
nazwę - working capital). Jest to wielkość majątku obrotowego, która może być angażowana w bieżącą
działalność przedsiębiorstwa. Stanowi ona różnicę pomiędzy majątkiem obrotowym firmy a jej bieżącymi
zobowiązaniami. Inaczej rzecz ujmując, kapitał pracujący to płynna rezerwa, za pomocą której
przedsiębiorstwo może zaspokajać bieżące potrzeby. Kapitał pracujący oblicza się z wzoru:
working capital = majątek obrotowy - zobowiązania bieżące
Interpretacja kapitału pracującego jest dość jednoznaczna: jego wzrost sygnalizuje lepszą pozycję
finansową badanego przedsiębiorstwa. Przy czym wielkość tego kapitału powinna być tym wyższa, im
mniejsze szanse ma dane przedsiębiorstwo na uzyskanie "od ręki" pożyczki na bieżącą działalność. Stąd
też wielkość working capital może być niższa np. w przypadku firm, które uruchomiły programy typu
Commercial Papers lub mogą bez problemu uzyskać kredyt.
Ponadto wielkość kapitału pracującego wykorzystuje się w szeregu wskaźników. Jedną z metod pomiaru
jest ustalenie proporcji pomiędzy kapitałem pracującym a wartością sprzedaży, obliczaną według wzoru:
kapitał pracujący
a=
przychody netto
Wyliczona w ten sposób wartość świadczy o prawidłowości korzystania przez firmę ze swoich płynnych
funduszy. Niski poziom wskazuje na dużą zdolność wykorzystywania płynnych aktywów do generowania
zysku i odwrotnie.
6.3. Co ze zdolnością spłaty odsetek?
Z płynnością związany jest wskaźnik zdolności spłaty odsetek (interest coverage ratio). Wylicza się go,
dzieląc osiągnięty w danym okresie zysk brutto, powiększony o zapłacone odsetki, przez zapłacone
odsetki, zgodnie z niżej podanym wzorem:
zysk brutto + odsetki
ICR =
odsetki
Wskaźnik ten sygnalizuje, ile razy zysk brutto przedsiębiorstwa przewyższa wielkość odsetek. Inaczej
rzecz ujmując, na podstawie ICR możemy ustalić próg spadku zysku brutto, poniżej którego spółka
będzie miała kłopoty z terminowym płaceniem należnych odsetek. Jeżeli wskaźnik ten wynosi
przykładowo 2, to spadek zysku brutto o ponad 50 procent oznaczałby trudności w regulowaniu płatności
z tytułu odsetek.
Tu należy zaznaczyć, że wielkość klasycznego ICR jest myląca - pod uwagę bierzemy tu przecież zysk
przed opodatkowaniem, na który składa się szereg czynników, niekoniecznie stricte gotówkowych.
Dlatego też w analizie bardziej przydatne jest zastąpienie zysku brutto wielkością wpływów gotówkowych
z działalności podstawowej, które faktycznie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań.
6.4. Podstawowy miernik - płynność bieżąca
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) jest podstawowym miernikiem sytuacji płatniczej
przedsiębiorstwa. Świadczy on o teoretycznej możliwości spłacenia zobowiązań bieżących poprzez
upłynnienie całego majątku obrotowego. Wskaźnik ten obrazuje stosunek majątku obrotowego do
zobowiązań bieżących, zgodnie z wzorem:
majątek obrotowy
QR =
zobowiązania bieżące
W literaturze podaje się wartość optymalną tego wskaźnika na poziomie 1,5 - 2,0. Wartość poniżej 1,2
sygnalizuje zagrożenie płynności.Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że zbyt wysoki poziom tego
wskaźnika może świadczyć o ekstensywnym zarządzaniu firmą - czyli mało efektywnym wykorzystaniu
wolnych zasobów majątku i niechęci do korzystania z dźwigni finansowej (finansowania
kredytem).Zdarzają się sytuacje, w których wielkość tego wskaźnika ulega poważnym zaburzeniom.
Klasyczny przypadek to nowa emisja akcji, po której do kasy przedsiębiorstwa wpływa nowy kapitał,
powiększając automatycznie wielkość majątku obrotowego. Mamy wówczas do czynienia z typową dla
tego okresu nadpłynnością - pogłębioną zazwyczaj spadkiem zobowiązań (przedsiębiorstwo, uzyskawszy
nowy kapitał, redukuje poziom zobowiązań, chcąc zmniejszyć koszty finansowe). Opadanie wskaźnika
płynności sygnalizuje zazwyczaj tempo zaangażowania nowych środków w działalność firmy.
6.5. Badanie płynności szybkiej
Za pomocą wskaźnika płynności szybkiej (quick ratio) określamy wypłacalność przedsiębiorstwa w
najbliższym okresie. Określa on stosunek wysoko płynnych aktywów do zobowiązań krótkoterminowych.
Dlatego też często ustalanie wartości szybkiej płynności nazywane jest próbą kwasową (acid test).
Szybką płynność wyliczamy z wzoru:
majątek obrotowy - zapasy
QR =
zobowiązania bieżące
Zauważmy, że konstrukcja tego wskaźnika jest podobna do omawianego wyżej current ratio, różnica
polega jedynie na odjęciu od majątku obrotowego zapasów. Dzieje się tak dlatego, że upłynnienie
zapasów jest zwykle trudniejsze i bardziej odłożone w czasie, aniżeli pozostałych składników majątku
obrotowego (choć to ostatnie stwierdzenie jest dyskusyjne - często bowiem okazuje się, że zapasy są
bardziej płynne od części należności). Jeżeli w bilansie występuje wartość rozliczeń międzyokresowych
czynnych, wówczas i one powinny być odjęte od majątku obrotowego (nie można ich uznać za zdolne do
pokrycia zobowiązań krótkoterminowych, ponieważ nie będzie ich można w najbliższym czasie zamienić
na gotówkę). Inaczej rzecz ujmując, w liczniku wzoru na wskaźnik płynności szybkiej mamy gotówkę,
papiery wartościowe i należności.
Przyjmuje się, że wartość wskaźnika QR powinna być zbliżona do jedności. Podobnie jednak jak w
przypadku omawianego wcześniej wskaźnika płynności bieżącej, wartość QR dla przedsiębiorstwa należy
skonfrontować ze średnią dla właściwej branży (może się okazać, że dana działalność wymaga
utrzymywania bardzo wysokich zapasów, co automatycznie spowoduje spadek wartości wskaźnika
płynności szybkiej). Ponadto mogą tu wystąpić zaburzenia, podobnie do obserwowanych w analizie CR
(przykładowo, emisja akcji wywrze większy wpływ na płynność szybką aniżeli na płynność bieżącą).
6.6. Pomiar podwyższonej płynności
Najgłębszym poziomem analizy płynności jest pomiar relacji najbardziej płynnych aktywów, czyli środków
pieniężnych, do bieżących zobowiązań. Powstaje w ten sposób wskaźnik podwyższonej płynności, zwany
również często wskaźnikiem wypłacalności środkami pieniężnymi (cash to current liabilities ratio). Oblicza
się go według wzoru:
środki pieniężne
CCLR =
zobowiązania krótkoterminowe
Wielkość środków pieniężnych równa jest zazwyczaj majątkowi obrotowemu, pomniejszonemu o zapasy i
należności (oraz rozliczenia międzyokresowe czynne). Oznacza to, że pod pojęciem środków pieniężnych
kryje się gotówka oraz łatwo zbywalne papiery wartościowe. Często kłopoty sprawia interpretacja
wartości tego wskaźnika. Przykładowo, CCLR na poziomie 0,151 oznacza, że środki pieniężne wystarczają
na pokrycie 15,1 proc. całości zobowiązań bieżących przedsiębiorstwa. Ogółem przyjmuje się, że
wskaźnik ten powinien wynosić 0,2.
Należy tu jeszcze poczynić istotną uwagę. Omawianego wskaźnika nie należy traktować jako wyroczni,
pełni on raczej rolę uzupełniającą wobec pozostałych wskaźników płynności - jest sygnałem zdolności
płatniczej przedsiębiorstwa (z punktu widzenia konstrukcji jest zbliżony do poprzednich wskaźników, przy
czym z licznika wyłączono wszystkie trudniej zbywalne elementy majątku obrotowego).
Wskaźnik ten będzie bardzo silnie reagował na nową emisję akcji (licznik jest tu bardziej "wrażliwy" na
nową gotówkę, która zostanie wpłacona na konto).
6.7. Co sygnalizują wskaźniki płynności?
Można wyróżnić kilka sytuacji, w których wartość wskaźników płynności ulega zaburzeniom. Klasycznym,
wspomnianym już wcześniej przypadkiem jest nowa emisja akcji - gwałtownie podnosi się wówczas
poziom gotówki, co powoduje skokowy wzrost wartości wskaźników płynności. Co ciekawe, ich opadanie
jest bardzo dobrym miernikiem wykorzystania pieniądza z nowej emisji (jeśli spółka nie spieszy się z
inwestycjami, pozostawiając środki w banku, wówczas wskaźniki nadal wskazują na nadpłynność).
Istnieje również kilka typowych powodów spadku płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa. Do zjawiska
tego dochodzi np. wówczas, gdy nadmierna ilość pieniądza jest zgromadzona w zapasach (szczególnie
tych trudno zbywalnych). Tę sytuację zasygnalizuje nam wskaźnik płynności szybkiej, którego odchylenie
od wartości wymaganej będzie wyższe aniżeli wskaźnika płynności bieżącej (różnica wynika z konstrukcji
acid testu, gdzie od aktywów obrotowych odejmuje się zapasy). Drugim, częstym powodem spadku
płynności w przedsiębiorstwie są zaległości płatnicze ze strony odbiorców (wzrost należności).
W obu przypadkach w firmie wystąpi niedobór gotówki - wówczas przedsiębiorstwo będzie zmuszone do
finansowania bieżącej działalności za pomocą krótkoterminowych kredytów, co w skrajnym przypadku
może doprowadzić nawet do jego całkowitej niewypłacalności.
7.1. O celowości zaciągania kredytów
Finansowanie rozwoju firmy za pomocą kredytów jest sensowne wówczas, gdy rentowność podstawowej
działalności jest wyższa od stopy oprocentowania kredytu w bankach. W takiej sytuacji kapitał obcy,
"wrzucony" do przedsiębiorstwa, zacznie od razu pracować, przynosząc zyski. Zazwyczaj jednak pierwszy
okres finansowania kredytem wiąże się z koniecznością obsługi zadłużenia, przy czym pożyczone
pieniądze jeszcze nie w pełni pracują - wówczas dochodzi do przejściowego obniżenia rentowności,
spowodowanego koniecznością uwzględnienia w rachunku wyników kosztów finansowych - odsetek.
Od lat pokutuje (niesłuszne) przekonanie, że kredyt jest ostatecznością, a zaciąganie zobowiązań przez
firmy jest oznaką ich słabości. Nic bardziej błędnego - zastosowanie kredytu daje tzw. efekt dźwigni
finansowej - firma korzystająca z kredytu ma znacznie większe możliwości rozwoju aniżeli
przedsiębiorstwo, finansujące się wyłącznie ze źródeł wewnętrznych (zysk zatrzymany, amortyzacja).
Przyjrzyjmy się temu zjawisku na przykładzie:
Firmy produkcyjne X i Y rozpoczynały działalność, dysponując kapitałem własnym (kapitał akcyjny plus
zapasowy) w wysokości 20.0 mln zł każda. Dla uproszczenia przyjmijmy, że wielkość kapitałów własnych
nie zmieniła się w czasie. Po roku działalności przychody w obu przedsiębiorstwach wyniosły 10.0 mln, a
zysk netto 2.0 mln. Oznacza to stopę zwrotu z kapitałów rzędu 10 proc.
W drugim roku działalności firma X postanowiła poszerzyć swoją działalność - zaciągnęła więc 5-letni
kredyt w celu zakupu dodatkowej maszyny za 10 mln. Dzięki temu przychody wzrosły do 20 mln, a zysk
(po zapłaceniu odsetek w wysokości 2.3 mln) do 2.5 mln. Firma zatem poniosła koszty kredytu, ale
ostatecznie ryzyko opłaciło się - zostało "wynagrodzone" 25-procentowym przyrostem zysku. Tymczasem
firma Y nadal generowała zysk w wysokości 2.0 mln zł.
Przykład ten jest wprawdzie znacznie uproszczony (zbyt wiele wartości nie zmienia się w czasie, nie
uwzględniamy inflacji, zmian popytu, różnicy w opodatkowaniu firmy korzystającej z kredytu i
finansującej się wyłącznie kapitałami własnymi), pozwala jednak zrozumieć działanie tzw. dźwigni
finansowej.
Podstawowym wskaźnikiem, sygnalizującym opłacalność zadłużenia przedsiębiorstwa, jest relacja stopy
zysku do stopy oprocentowania kredytu. Skorzystanie z dźwigni finansowej jest uzasadnione w sytuacji,
gdy stopa zysku jest wyższa od oprocentowania kredytu (lub analizy wskazują na taką właśnie
możliwość).
W odwrotnym przypadku osiągniemy negatywny efekt dźwigni finansowej, choć tu przedsiębiorstwo
może czasowo ponosić wyższe koszty w nadziei na osiągnięcie dodatkowych zysków w przyszłości. Jeśli
natomiast stopa zysku jest równa oprocentowaniu kredytu, wówczas zastosowanie dźwigni finansowej
nie wpływa na wskaźnik zwrotu z kapitału. Należy przy tym zwrócić uwagę nie tylko na obecne proporcje,
ale przede wszystkim na kierunek przyszłych zmian, wynikający z analiz tak samego przedsięwzięcia,
finansowanego z kredytu, jak i sytuacji makroekonomicznej (od niej uzależniona jest cena kredytu
komercyjnego).
7.2. Struktura kapitałowo - majątkowa przedsiębiorstwa
Przystępując do analizy zadłużenia lub możliwości zadłużania się przedsiębiorstwa, należy przede
wszystkim mieć pojęcie o strukturze jego majątku i kapitału. Do obliczenia tych zależności służą poniższe
wzory:
kapitał własny
[1] struktura kapitału =
kapitał obcy
majątek trwały
[2] struktura majątku =
majątek obrotowy
Wskaźnik [1] określa proporcje pomiędzy kapitałem własnym przedsiębiorstwa a całością zobowiązań.
Teoretycznie rzecz biorąc, im wyższy poziom tego wskaźnika, tym korzystniej należy ocenić sytuację
finansową firmy. To jednak czysta teoria - może się bowiem zdarzyć, że stopa zysku z działalności jest na
tyle wysoka, że spokojnie pozwala na intensywne zarządzanie firmą, również z wykorzystaniem efektu
dźwigni finansowej. W takim przypadku zbyt wysoki poziom wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje
mało efektywne, to jest ekstensywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zbyt niski, a zwłaszcza
systematycznie malejący poziom tego wskaźnika może informować o możliwości wystąpienia problemów
- przedsiębiorstwo powinno wówczas próbować ograniczyć zadłużenie.
Wskaźnik [2] obrazuje strukturę majątku przedsiębiorstwa - jego wzrost świadczy o rozbudowie bazy
przedsiębiorstwa (majątku trwałego). Należy jednak pamiętać, że wskaźnik struktury majątku jest w
dużym stopniu uzależniony od charakteru działalności firmy. Jest on zwykle wyższy w przypadku
przedsiębiorstw przemysłowych, których podstawą działania jest właśnie majątek trwały. Zdecydowanie
niższy poziom tego wskaźnika będziemy natomiast obserwowali w spółkach handlowych, gdzie znaczną
cześć aktywów stanowi majątek obrotowy.
Na bazie wyżej omawianych wielkości zbudowany jest wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej:
wskaźnik struktury kapitału [1]
wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej =
wskaźnik struktury majątku [2]
Wskaźnik ten sam w sobie jest mało użyteczny, dopiero zestawienie zmian jego wielkości w czasie niesie
ze sobą istotne informacje. Stopniowy spadek sygnalizuje pogarszającą się sytuację finansową
przedsiębiorstwa, wzrost świadczy o coraz lepszej kondycji badanej firmy.
7.3. Pomiar wielkości zadłużenia
Podstawowym miernikiem struktury kapitałów obcych, zaangażowanych w finansowanie
przedsiębiorstwa, jest wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, DR), wyliczany ze wzoru:
suma zobowiązań
DR =
suma aktywów
Stosunek ogółu kapitałów obcych do całości majątku przedsiębiorstwa jest bardzo istotną wielkością wskazuje, jakie jest pokrycie zaciągniętego długu aktywami. Podobnie jak w przypadku pozostałych
wskaźników zadłużenia, i tu pożyteczne jest zestawienie zmian wielkości ogólnego zadłużenia w czasie.
Wzrost poziomu tego wskaźnika sygnalizuje coraz większy udział kapitałów obcych w finansowaniu
działalności przedsiębiorstwa. Wzrost zadłużenia jest uzasadniony wtedy, gdy stopa rentowności majątku
firmy jest wyższa od oprocentowania zaciągniętego kredytu.
Drugą istotną wielkością jest stosunek całości zobowiązań do kapitałów własnych przedsiębiorstwa (debt
to equity ratio, DER):
suma zobowiązań
DER =
kapitały własne
Wielkość tego wskaźnika świadczy o (teoretycznej) możliwości pokrycia całości zobowiązań z kapitałów
własnych.
7.4. Jak zbadać strukturę zadłużenia
Struktura zadłużenia to proporcja pomiędzy kapitałem obcym krótko- i długoterminowym. Stosuje się tu
wymiennie dwa wskaźniki:
zobowiązania krótkoterminowe
W1 =
suma zobowiązań
zobowiązania długoterminowe
W2 =
suma zobowiązań
Przy analizie powyższych wskaźników należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że z punktu
widzenia przedsiębiorstwa korzystniejszy jest większy udział obcego kapitału długoterminowego. Wynika
to stąd, że zadłużenie krótkoterminowe jest droższe, ponadto konieczność szybkiej spłaty może zagrozić
płynności przedsiębiorstwa - szczególnie w przypadku, gdy udział długu krótkoterminowego w
zobowiązaniach ogółem jest wysoki lub wykazuje tendencję rosnącą.Inną wielkością, braną pod uwagę
przy analizie struktury zadłużenia, jest pokrycie majątku trwałego zobowiązaniami długoterminowymi:
majątek trwały
wskaźnik pokrycia =
zobowiązania długoterminowe
Konstrukcja taka jest nieprzypadkowa - zwróćmy uwagę, że zabezpieczeniem kredytów
długoterminowych jest zazwyczaj właśnie majątek trwały. Wynik wskazuje, ile razy wartość aktywów
trwałych netto przekracza poziom zobowiązań długoterminowych - jeśli wskaźnik osiągnie wartość równą
jedności lub niższą, świadczy to o możliwości wystąpienia poważnych problemów.
7.5. Czy firma jest w stanie spłacić odsetki?
Wskaźnik zdolności spłaty odsetek (interest coverage ratio, ICR) wylicza się, dzieląc zysk brutto,
powiększony o zapłacone odsetki przez zapłacone odsetki:
zysk brutto + odsetki
ICR =
odsetki
Na podstawie tego wskaźnika łatwo ustalimy, jaki spadek zysku brutto spowoduje kłopoty z terminową
płatnością odsetek.
Kolejną wielkością, za pomocą której można mierzyć zdolność przedsiębiorstwa do płacenia odsetek, jest
wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową (financial results to total debt ratio, FRTD). Oblicza
się go zgodnie z wzorem:
zysk netto + roczna amortyzacja
FRTD =
przeciętny stan zobowiązań
Wskaźnik ten sugeruje możliwość uregulowania zobowiązań przedsiębiorstwa ze źródeł wewnętrznych zysku i amortyzacji. Wielkość ta jest bardzo ważna - wskazuje, czy przedsiębiorstwo faktycznie radzi
sobie ze spłatą odsetek. Znaczne obniżenie się FRTD może sygnalizować zapaść finansową
przedsiębiorstwa.
7.6. Alternatywa dla kredytu - inne źródła gotówki
Przedsiębiorstwo niekoniecznie musi sięgać po kredyt - jest to szczególnie niewskazane dla tych firm, w
przypadku których istnieje obawa (uzasadniona osiąganymi wynikami finansowymi), że nie poradzą sobie
z obsługą zadłużenia, to jest z płatnością rat kapitałowych i należnych odsetek. Szczególnie ostrożnie
trzeba podchodzić do zadłużenia krótkoterminowego, które jest stosunkowo drogie, przy czym w
przypadku przejściowych kłopotów mogą wystąpić problemy z terminową spłatą, co znacznie podwyższa
koszt kapitału (konieczność zapłacenia karnych odsetek).
Poza kredytem istnieje kilka innych źródeł finansowania. Pierwsze z nich to emisja akcji - forma
szczególnie dogodna w przypadku spółek publicznych. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na
skomplikowaną procedurę organizacji emisji.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy można natomiast zaspokoić na przykład poprzez wyprzedaż
zalegających zapasów. Wprawdzie dokonuje się tego zwykle po obniżonej cenie, to jednak automatycznie
zabieg taki powoduje spadek zapotrzebowania na kapitał, który dotychczas zaangażowany był w
finansowanie nisko płynnych składników majątku obrotowego. Kolejnym sposobem jest zwiększenie
rotacji należności - a więc praktycznie rzecz biorąc redukcja akcji kredytowania odbiorców. Spółki
przyspieszają okres spływu należności, stosując np. ceny preferencyjne za zapłaty gotówkowe lub
obciążając zalegających z zapłatami kontrahentów karnymi odsetkami. Trzecią wreszcie drogą może być
powiększenie środków własnych dzięki kredytowaniu ze strony dostawców.
8.1. Przyczyny zewnętrzne kryzysu w firmie
Istnieje szereg czynników zewnętrznych, które w dużym stopniu oddziałują na stan finansowy
przedsiębiorstwa.

ZMIANY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH są szczególnie istotne dla przedsiębiorstw,
działających na rynkach zewnętrznych. Mogą być źródłem problemów zwłaszcza dla tych firm,
które działają na jednym, wybranym rynku. Przykładowo, recesja w Niemczech i wprowadzenie
administracyjnych ograniczeń dla firm zagranicznych spowodowały znaczny spadek przychodów
polskich przedsiębiorstw budowlanych, operujących tradycyjnie na tamtejszym rynku.

ZJAWISKA GOSPODARCZE W SKALI KRAJU. Do nich zaliczymy przede wszystkim takie
czynniki, jak inflacja, zmiany kursów walutowych czy spadek realnych dochodów ludności.
Przykładowo, w razie znacznego wzrostu inflacji przedsiębiorstwo może mieć kłopoty z wyceną
zapasów. Zmiany cen walut mają równie duże znaczenie - dla importerów korzystny jest wzrost
kursu złotego, dla eksporterów natomiast zjawisko to oznacza zmniejszenie konkurencyjności na
rynkach zagranicznych. Z kolei wahania globalnego popytu powodują zmiany w strukturze
sprzedaży.

DECYZJE BANKU CENTRALNEGO I RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. Instytucje państwowe
określają politykę pieniężną, oddziałując na rynek m. in. za pomocą stóp procentowych czy
regulacji kursu złotego. Szczególnie istotna jest kwestia stóp procentowych - ich wzrost oznacza
droższy kredyt, co automatycznie podnosi koszty finansowe.

DECYZJE RZĄDOWE w postaci zmian stawek podatkowych czy ulg inwestycyjnych, ceł i
kontyngentów. Wzrost obciążeń ze strony państwa jest zwykle poważnym problemem dla firm,
przeżywających trudności.

KONIUNKTURA W BRANŻY. Wahania koniunktury dotyczą również całych branż, co w
znacznym stopniu rzutuje na sytuację poszczególnych przedsiębiorstw. Jeśli w dodatku firma na
czas nie zauważy tego zjawiska, pozostaje z masą trudno zbywalnych zapasów, zwiększających
zapotrzebowanie na kapitał.

ZMIANY CEN SUROWCÓW - są odczuwalne w sytuacji, gdy koszt surowca stanowi znaczy
procent kosztów bezpośrednich produkcji sprzedanej. Przykładowo, dla ZML Kęty duże znaczenie
mają wahania cel aluminium, stanowiące podstawowy surowiec do produkcji, dla KGHM - zmiany
cen miedzi.

WZROST KONKURENCJI wymusza na przedsiębiorstwach redukcje marż oraz intensyfikację
działań marketingowych w celu utrzymania dotychczasowej pozycji na rynku, co prowadzi do
spadku wypracowanego zysku.
8.2. Wewnętrzne źródła kryzysu firmy

PROBLEMY ORGANIZACYJNE. Ryzyko ich wystąpienia jest szczególnie groźne w przypadku
większych struktur - przedsiębiorstw wielooddziałowych czy holdingów. Sytuacja, w której nie do
końca wiadomo, kto za co odpowiada, prowadzi zwykle do niedowładu decyzyjnego oraz
powoduje podejmowanie błędnych decyzji, obniżających rentowność. Równie niepożądana jest
nadmierna liczba szczebli decyzyjnych - spółka jest wówczas mniej elastyczna od konkurencji, co
może spowodować utratę części rynku.

SŁABA KONTROLA FINANSOWA. Jeśli przedsiębiorstwo nie potrafi dobrze zarządzać
kapitałem, spada dyscyplina kosztów, pogarsza się zarządzanie długiem, spada obrotowość
składników majątkowych itp. Zwykle prowadzi to do wzrostu kosztów finansowych.

BRAK SKOORDYNOWANEJ POLITYKI MARKETINGOWEJ. By firma rozwijała się prawidłowo,
potrzebna jest jasna i ściśle określona polityka marketingowa, wspólna dla wszystkich jednostek
w obrębie danej struktury. Konieczne jest szybkie reagowanie na zmiany preferencji wśród
odbiorców czy systematyczna kontrola i rozwój sieci sprzedaży. W przeciwnym wypadku
powiększa się wartość trudno zbywalnych, kapitałochłonnych zapasów.

SŁABA LOGISTYKA. Istotnym problemem, który również powoduje przyrost masy zapasów jest
zła organizacja służb logistycznych. Planowanie sprzedaży nie idzie wówczas w parze z
wahaniami popytu, a nieprawidłowe lokowanie produkcji gotowej podnosi koszty transportu
(późniejsze "przerzucanie" towarów pomiędzy punktami sieci handlowej).

BRAK KAPITAŁU. Firma, która nie potrafi zorganizować sobie finansowania, jest z góry skazana
na niepowodzenie. W przypadku nadmiernego korzystania z drogich źródeł zewnętrznych
przedsiębiorstwo szybko wpada w tzw. spiralę zadłużenia - wówczas pozostaje już tylko układ z
wierzycielami lub bankructwo.

CZYNNIK LUDZKI. Zbyt silna pozycja związków zawodowych, braki wykwalifikowanej kadry czy
przeciwnie - przerosty kadrowe - to wszystko może stać się poważnym źródłem problemów,
uniemożliwiającym szybki rozwój firmy.
8.3. Najważniejsze sygnały problemów firmy
Istnieje kilka klasycznych sygnałów, świadczących o spadającej sile finansowej przedsiębiorstwa i
zagrożeniu jego prawidłowego rozwoju.
Zmniejszenie przychodów
W warunkach inflacji spadek przychodów jest zjawiskiem niepokojącym, świadczącym o możliwości
utraty przez przedsiębiorstwo części rynku lub grupy klientów. Należy jednak zwrócić uwagę na takie
możliwości wytłumaczenia spadku przychodów, jak sezonowość przychodów ze sprzedaży czy odłożona w
czasie zapłata za realizowany właśnie kontrakt o dużej wartości. Ponadto konieczne jest przeanalizowanie
nie tylko przychodów za dany okres, ale i wypracowanych w okresie, który stanowi dla nas punkt
odniesienia. Może się zdarzyć, że np. rok wcześniej przychody były wyjątkowo wysokie z uwagi na
zapłatę za realizowany kontrakt długoterminowy.
Szybki przyrost kosztów
Wzrost kosztów jest zjawiskiem niepokojącym, szczególnie przy zdecydowanie niższej dynamice
przychodów. Należy odpowiedzieć na pytanie, na jakim poziomie nastąpił przyrost kosztów oraz ocenić,
jakie czynniki spowodowały tę sytuację.
Spadek zysku
Spadający zysk jest kolejnym sygnałem, świadczącym o pogarszającej się sytuacji finansowej. Powstanie
straty jest już zjawiskiem niebezpiecznym - szczególnie, jeśli firma notuje ujemny wynik przez kilka czy
kilkanaście miesięcy, a towarzyszy temu spory udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności
(może to w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do niewypłacalności).
Zwiększone zapotrzebowanie na kredyt
Firma nie może poradzić sobie z finansowaniem bieżącej działalności, więc zaciąga drogie pożyczki
krótkoterminowe. W przypadku nieregularnej spłaty zobowiązań znacznie powiększają się koszty
finansowe (konieczność zapłaty wyższych odsetek).
Kłopoty z egzekucją należności
Rosnący wskaźnik rotacji należności sygnalizuje, że wkrótce mogą pojawić się problemy z
finansowaniem. Czasami jednak (szczególnie w warunkach wysokiej konkurencji) odłożenie w czasie
zapłaty za sprzedane towary czy usługi jest elementem walki z konkurencją.
Wolny obrót zapasami
Wzrastający poziom zapasów, szczególnie przy nieadekwatnym przyroście przychodów ze sprzedaży
rodzi pytanie, czy przedsiębiorstwo nie ma czasem kłopotów z ich upłynnieniem. Złym sygnałem jest
ponadto "ratunkowa" wyprzedaż zapasów poniżej kosztów ich wytworzenia.
Wyprzedaż majątku trwałego
Taka operacja świadczy o problemach przedsiębiorstwa, choć czasem może być rezultatem reorganizacji
firmy (w takich przypadkach warto zwrócić uwagę na komentarze do raportów finansowych i artykuły w
prasie).
Zaleganie z płatnościami
Nieterminowe regulowanie należności podatkowych czy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie
tylko dowodzi utraty płynności przedsiębiorstwa, ale i naraża je na dodatkowe koszty (w postaci karnych
odsetek). Podobnie niepokojącym zjawiskiem są opóźnienia w wypłatach dla pracowników.
8.4. Kryzys - podstawowe narzędzia diagnostyczne
W przypadku spółek publicznych istnieje - określona odpowiednimi przepisami - dyscyplina informacyjna,
nakazująca podawanie do publicznej wiadomości nie tylko okresowych raportów finansowych, ale i
komunikatów o zdarzeniach, mających wpływ na generowane przez przedsiębiorstwo wyniki.
Poniżej przedstawimy w skrócie szereg wskaźników, które pomogą w ocenie sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa, wraz z krótką interpretacją.
Pomiar wielkości bilansowych
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio):
majątek obrotowy
FRTD =
zobowiązania bieżące
Wskaźnik ten obrazuje możliwość pokrycia zobowiązań dzięki upłynnieniu posiadanego majątku
obrotowego. Jego optymalna wielkość wynosi od 1.5 do 2.0. Spadek poniżej 1.2 traktowany jest jako
sygnał zagrożenia. Wzrost powyżej 2.0 sygnalizuje nadpłynność.
Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio):
majątek obrotowy - zapasy
QR =
zobowiązania bieżące
QR wskazuje na możliwość spłaty zobowiązań poprzez sprzedaż bardziej płynnych elementów majątku
obrotowego. Optymalna wielkość QR to 1.0.
Złota zasada bilansowa
Jeśli spółka korzysta z dźwigni finansowej, wówczas pożądane jest, by majątek obrotowy znajdował
pokrycie w kredycie krótkoterminowym, a majątek trwały w kredytach długoterminowych. Złamanie tej
zasady - np. finansowanie rozwoju aktywów trwałych za pomocą krótkookresowych pożyczek jest
niebezpieczne i może być przyczyną poważnych kłopotów przedsiębiorstwa.
8.5. Diagnostyka kryzysu - badanie dynamiki przychodów i kosztów
Obowiązująca tu zasada jest wręcz intuicyjna - przyrost przychodów powinien być wyższy od tempa
wzrostu kosztów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na inflację - przykładowo, wzrost przychodów o 10
proc. w warunkach 19-procentowej inflacji oznacza ich realny spadek. Z drugiej strony inflacja
usprawiedliwia częściowo przyrost kosztów.
Pomiar stopy zysku:
zysk
stopa zysku =
przychody ze sprzedaży
Pod uwagę bierzemy zysk na poszczególnych poziomach - zysk brutto ze sprzedaży, zysk operacyjny,
zysk z działalności gospodarczej, zysk przed opodatkowaniem i zwrot ze sprzedaży netto. Systematyczny
spadek stopy zysku świadczy o pogłębiającej się niekorzystnej proporcji pomiędzy przychodami a
kosztami. Szczególnie istotna jest stopa zysku brutto ze sprzedaży, wskazująca na rentowność
podstawowej działalności przedsiębiorstwa - jej opadanie sygnalizuje możliwość wystąpienia poważnych
kłopotów w najbliższej przyszłości.
8.6. Diagnostyka kryzysu - wskaźnik Altmana
Istnieje wiele sposobów całościowego pomiaru przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem najlepszą metodą
badania ewentualnego zagrożenia spółki upadłością jest tzw. wskaźnik Altmana.
Jest on zbudowany w oparciu o pięć wskaźników, które przemnożone przez odpowiednio dobrane
współczynniki korygujące i następnie zsumowane dają wynik, obrazujący kondycję finansową
przedsiębiorstwa.
W modelu Altmana pod uwagę bierze się wyniki pięciu pomiarów.
1. Pomiar płynności oraz struktury aktywów, wyrażający się wzorem x1:
kapitał pracujący
x1 =
aktywa ogółem
2. Pomiar rentowności zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie (x2):
zysk netto - dywidenda
x2 =
aktywa ogółem
3. Pomiar rentowności aktywów (wskaźnik x3):
zysk brutto - zapłacone odsetki
x3 =
aktywa ogółem
4. Wskaźnik wspomagania finansowego (x4):
wartość rynkowa kapitału akcyjnego
x4 =
zobowiązania długoterm.+ zobowiązania krótkoterm.
5. Pomiar wykorzystania posiadanych aktywów (x5):
przychody ze sprzedaży
x5 =
aktywa ogółem
Po przemnożeniu powyższych wielkości przez odpowiednie współczynniki korygujące otrzymujemy
wskaźnik Altmana (Z), który przedstawia się następująco:
Z = (x1*1.2) + (x2*1.4) + (x3*3.3) + (x4*0.6) + (x5*1.0)
Według Altmana, przedsiębiorstwo o wartości wskaźnika (Z) powyżej 2.99 charakteryzuje się dobrą
kondycją finansową, natomiast wskaźnik na poziomie poniżej 1.81 oznacza już bankruta. Wartością
graniczną dla tego wskaźnika jest jednak 2.675 - poziom niższy wskazuje na trudności przedsiębiorstwa.
Download