ANALIZA FINANSOWA – wskaźnik obrotowości

advertisement
Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej
Jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej jednostki jest analiza wskaźnikowa
Analiza wskaźnikowa w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych obejmuje obliczanie wskaźników
finansowych, konstruowanych o dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat i porównywanie ich
wielkości w czasie, z wielkościami wzorcowymi lub pomiędzy różnymi jednostkami gospodarczymi.
Porównywanie wskaźników w czasie jest to porównanie wysokości wskaźników obliczonych na początek i
koniec okresu sprawozdawczego lub za kolejne okresy ( w przypadku rachunku zysków i strat).
Ocena dokonywana jest na podstawie różnic w wysokości wskaźników.
Porównywanie w przestrzeni pozwala ocenić pozycję firmy na rynku: porównanie wielkości wskaźników ze
wskaźnikami osiąganymi przez konkurencję.
Porównywanie z wzorcową wielkością wskaźników polega na porównaniu osiągniętych przez
przedsiębiorstwo ich wielkości z ustalonymi na podstawie praktyki wielkościami optymalnymi.
Wachlarz wskaźników finansowych, które mogą być konstruowane na podstawie danych
sprawozdawczości finansowej jest szeroki. Przy ich pomocy można charakteryzować różne aspekty
sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej, należy jednak pamiętać, że zbyt duża ich
liczba może wręcz zaciemniać obraz sytuacji ekonomicznej. Aby to wyeliminować jednostka powinno
opracować zestaw kilkunastu istotnych dla przedsiębiorstwa wskaźników, które pozwolą dokonać
maksymalnie pełnej i najtrafniejszej oceny jej sytuacji ekonomicznej.
Przyjmując za podstawowe kryterium pokrewna treść ekonomiczną można wyodrębnić wskaźniki
charakteryzujące płynność, sprawność (obrotowości), zdolność przedsiębiorstwa do obsługi
zadłużenia (wskaźniki wspomagania finansowego), zyskowność ora wskaźniki kształtujące opinię
przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.
SZCZEGÓŁOWE
OBSZARY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ
Płynność
Obrotowość
Rentowność
Zadłużenie
ANALIZA PŁYNNOŚCI
Analiza płynności ma na celu dostarczenie informacji o zdolności podmiotu do
wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań tzn. tych, które są
płatne w ciągu jednego roku
Do oceny płynności służy:
•
•
•
•
Wartość kapitału pracującego (obrotowego netto)
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik płynności szybki (bieżący szybki)
Wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi
ANALIZA PŁYNNOŚCI – wskaźnik bieżącej płynności
wskaźnik
bieżącej
płynności
=
aktywa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe (w tym
fundusze specjalne) +RMK bierne
informuje o zdolności podmiotu do spłaty krótkoterminowych zobowiązań
z zasobów obrotowych
wskazuje w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają lub są zdolne pokryć
bieżące zobowiązania
im wyższy poziom tego wskaźnika, tym sytuacja korzystniejsza
bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,5 – 2
(majątek obrotowy zaangażowany w przedsiębiorstwie powinien być 1,5 - 2 razy większy niż
suma zobowiązań)
wskaźnik niższy od 1 wskazuje, że środki obrotowe w całości finansowane są
krótkoterminowymi zobowiązaniami, a także część tych zobowiązań finansuje
majątek trwały, którego nie można tak szybko zamienić na gotówkę
wskaźnik zbyt wysoki – nadpłynność w firmie – nieefektywne działanie, które
może być
wynikiem posiadania niezagospodarowanych środków pieniężnych, trudno zbywalnych zapasów oraz
należności trudnych do ściągnięcia lub niskiego stopnia wykorzystania zobowiązań bieżących
ANALIZA PŁYNNOŚCI – wskaźnik płynności szybki
wskaźnik
=
płynności szybki
aktywa bieżące – (zapasy + RMK czynne)
zobowiązania
krótkoterminowe
fundusze specjalne) +RMK bierne
(w
tym
mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłacania długów
wyłączono zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne, jako że nie mogą być
odpowiednio szybko zamienione na gotówkę
wskaźnik ten powinien oscylować w granicach 1
W przedsiębiorstwach preferujących obrót gotówkowy (np. handel) wartość
może być niższa.
ANALIZA PŁYNNOŚCI – wskaźnik pokrycia zobowiązań
bieżących środkami pieniężnymi
według KIBR (wskaźnik pokrycia zobowiązań zasobami pieniężnymi)
wskaźnik pokrycia
zobowiązań bieżących =
środkami pieniężnymi
środki pieniężne + papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
zobowiązania krótkoterminowe
określa ile zobowiązań bieżących może być pokryte najbardziej
płynnym majątkiem (pieniądz i jego ekwiwalenty)
(wartość tego wskaźnika powinna oscylować w granicach 5-35%)
ANALIZA FINANSOWA – analiza obrotowości
Wskaźniki aktywności – wskaźniki obrotowości, sprawności działania,
efektywności, przy pomocy których ocenia się sposób wykorzystania
aktywów przez jednostkę
Analiza prowadzona przy zastosowaniu tych wskaźników powinna dać
odpowiedź na pytanie, czy ilość aktywów zgromadzona przez jednostkę
jest właściwa, zbyt wysoka czy też zbyt niska do skali prowadzonej
działalności oraz jak efektywnie przedsiębiorstwo gospodaruje swoimi
zasobami
Wskaźniki obrotowości są wskaźnikami mieszanymi. Do ich wyznaczania
używane są pozycje rachunku zysków i strat (tzw. strumienie) i pozycje
bilansu (tzw. zasoby) (
Analizę obrotowości majątku przeprowadzić można w różnych przekrojach,
obliczając:
•
•
•
wskaźnik obrotowości aktywów,
wskaźnik obrotowości aktywów trwałych i wskaźnik efektywności wykorzystania
majątku obrotowego,
wskaźnik obrotowości poszczególnych składników majątku
ANALIZA FINANSOWA – wskaźniki obrotowości
WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW
Przychód ze sprzedaży netto
Wskaźnik obrotowości aktywów =
Aktywa przeciętne
WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH
Wskaźnik obrotowości
aktywów trwałych
Przychód ze sprzedaży netto
=
Przeciętne aktywa trwałe
wskaźniki informują jaka wartość sprzedaży przypada na jedną złotówkę
zaangażowanego majątku
oceniając wartość tego wskaźnika trzeba brać pod uwagę poziom umorzenia majątku
pozytywnym objawem jest tendencja rosnąca
(wyższa efektywność zaangażowanego majątku)
efektywność wykorzystania majątku różni się w zależności od rodzaju działalności
cechą majątku trwałego jest niski poziom obrotowości, majątku obrotowego wyższy stopień
ANALIZA FINANSOWA – wskaźnik obrotowości
WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI NALEŻNOŚCI
Przychód ze sprzedaży netto +VAT
Przeciętny stan należności
WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI W DNIACH
Przeciętny stan należności x 365
Przychód ze sprzedaży netto +VAT
Określa średni okres oczekiwania firmy na zamianę należności na gotówkę, czyli okres,
w jakim przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców. Zazwyczaj wynosi od 30 do 70
dni Wysoka wartość wskaźnika sugeruje trudności z windykacją należności przez firmę,
co prowadzi do jej kłopotów finansowych. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe
darmowe kredytowanie odbiorców przez przedsiębiorstwo.
ANALIZA FINANSOWA – wskaźniki obrotowości
WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI ZAPASÓW
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Przeciętny stan zapasów
WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W DNIACH
Przeciętny stan zapasów x 365
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Pokazuje co ile dni przedsiębiorstwo odnawia zapasy. Wysoka wartość
wskaźnika może oznaczać nieefektywną gospodarkę zapasami, w tym również
trudności ze zbytem wyrobów gotowych.
ANALIZA FINANSOWA – wskaźniki obrotowości
WSKAŹNIK ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ W DNIACH
Przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw x 365
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Określa średni okres jaki upływa od powstania zobowiązania do jego likwidacji poprzez
spłatę, czyli efektywną długość okresu kredytowania przedsiębiorstwa przez dostawców.
Zazwyczaj wynosi on od 25 do 50 dni. Nadmierny poziom wskaźnika w połączeniu z
niskimi wskaźnikami płynności może świadczyć o trudnościach płatniczych firmy.
Korzystna dla przedsiębiorstwa jest sytuacja kiedy okres płatność; zobowiązań (okres
otrzymywanego kredytu) jest dłuższy od okresu spływu należności (okres kredytu
udzielanego przez przedsiębiorstwo).
ANALIZA FINANSOWA – wskaźniki obrotowości
WSKAŹNIK ROTACJI KAPITAŁU PRACUJĄCEGO
Przeciętny stan kapitału obrotowego x 365
Przychód ze sprzedaży netto +VAT
Cykl operacyjny, cykl eksploatacyjny
Rotacja należności + rotacja zapasów
Długość cyklu operacyjnego wskazuje na długość okresu zamrożenia gotówki w
należnościach i zapasach. Pożądana jest tendencja malejąca tego wskaźnika.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności + rotacja zapasów - rotacja zobowiązań = 30 dni
Wskaźnik ten uwzględnia fakt częściowego finansowania aktywów przedsiębiorstwa zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Im krótszy cykl konwersji gotówki tym lepiej dla przedsiębiorstwa. W specyficznych przypadkach cykl konwersji gotówki
może być ujemny (np. w odniesieniu do przedsiębiorstw handlu detalicznego). Taka sytuacja, jeśli nie zagraża płynności,
jest bardzo korzystna dla przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie niska lub ujemna wartość wskaźnika z reguły wskazuje
na trudności płatnicze przedsiębiorstwa.
ANALIZA FINANSOWA
– analiza zadłużenia (wspomagania finansowego)
W przeciwieństwie do wskaźników płynności, oceniających
pozycję finansową przedsiębiorstwa w krótkim czasie,
wskaźniki tej grupy wykorzystywane są do oceny sytuacji firmy
w dłuższym okresie tzn. umożliwiają one ocenę długoterminowej
wypłacalności. W ramach tej grupy wyróżnić można wskaźniki
informujące
o
poziomie
zadłużenia
oraz
wskaźniki
charakteryzujące zdolność przedsiębiorstwa do obsługi
zadłużenia, czyli jego spłaty wraz z odsetkami.
ANALIZA FINANSOWA
– analiza zadłużenia (wspomagania finansowego)
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
wskaźnik
=
ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem
im niższy poziom tego wskaźnika, tym sytuacja firmy jest korzystniejsza
(mniejszy udział kapitału obcego w finansowaniu działalności). Za poziom
optymalny wskaźnika uznaje się przedział 0,3-0,6.
ANALIZA FINANSOWA
– analiza zadłużenia (wspomagania finansowego)
Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych (capital gearing – przekładnia
kapitałowa, wskaźnik wspomagania finansowego)
Wskaźnik pokrycia
zadłużenia
kapitałami własnymi
zobowiązania ogółem
=
kapitał własny
Wskaźnik równy 1 oznacza jednakowy udział kapitałów własnych i obcych w
strukturze całego kapitału. Wskaźnik kształtujący się poniżej 1 informuje o
przewadze kapitału własnego, natomiast wynoszący powyżej 1 – o większym udziale
kapitałów obcych. Wzrost wskaźnika bieżącego okresu w stosunku do okresu
poprzedniego wskazuje na zwiększenie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa. Im
większy jest udział zadłużenia w strukturze kapitału przedsiębiorstwa, tym wyższe
koszty obsługi długu, pogorszenie wyniku finansowego i tym samym wyższy
stopień ryzyka finansowego. Ryzyko to może być jednak równoważone przez
potencjalne korzyści wynikające z działania dźwigni finansowej.
ANALIZA FINANSOWA
– analiza zadłużenia (wspomagania finansowego)
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO
Wskaźnik zadłużenia
=
długoterminowego
zobowiązania długoterminowe
kapitał własny
Wskaźnik ten mierzy stopień ryzyka związanego z zaciąganiem długoterminowych
kredytów i pożyczek. Wskaźnik kształtujący się powyżej jedności wskazuje na
przewagę w strukturze kapitału stałego zadłużenia długoterminowego. Pożądana
wysokość tego wskaźnika powinna kształtować się w okolicach 0,5. W przypadku
wzrostu ponad ten poziom banki udzielając kredytu zażądają zabezpieczeń w
postaci gwarancji. Wzrost wskaźnika to zwiększenie zaangażowania kapitałów
obcych a więc również zwiększone ryzyko niewypłacalności.
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Do wskaźników oceniających możliwość spłaty zadłużenia zalicza się:
Wskaźnik pokrycia odsetek
zyskiem
Zysk brutto + odsetki
odsetki
Wskaźnik wiarygodności kredytowej
Zysk brutto + odsetki
roczne raty kapitałowe + odsetki
Wskaźnik ten pomija spłatę samego kredytu, a wyraża tylko
zdolność przedsiębiorstwa do opłacanie odsetek od kredytów i
pożyczek. Zysk brutto łącznie z odsetkami określa maksymalną
kwotę, jaką firma mogłaby przeznaczyć na spłatę odsetek, nie
ponosząc przy tym żadnych strat. Interesuje on przede wszystkim
kredytodawców i pożyczkodawców. Im wyżej plasuje się poziom
tego wskaźnika od jedności tym korzystniej należy ocenić
wypłacalność kredytobiorców.
Wskaźnik ten wyraża zdolność przedsiębiorstwa do spłaty
kredytów tzn. rocznych rat kapitałowych wraz z odsetkami. Gdy
wskaźnik ten jest mniejszy od jedności przedsiębiorstwo nie
posiada pełnej zdolności do obsługi długu, zatem im wyższy
poziom tego wskaźnika od jedności tym przedsiębiorstwo
charakteryzuje się większa zdolnością do terminowego oddania
pożyczonego kapitału wraz z odsetkami. Na pozytywna ocenę
zasługuje każdy wzrost wskaźnika, gdyż zmniejsza
prawdopodobieństwo niewypłacalności.
Wskaźnik pokrycia kredytów z cash flow
Zysk netto + amortyzacja
roczne raty kapitałowe
Obliczony wskaźnik przedstawia możliwość spłaty rocznej raty
kapitałowej z nadwyżki finansowej. Stosowany jest w ocenie
projektów
inwestycyjnych
finansowanych
kredytem
bankowym. Banki udzielają kredytu inwestycyjnego na
realizacje tych projektów, dla których wskaźnik jest nie
mniejszy niż 1,5.
19
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki rentowności
Rentowność jest odpowiednio obliczonym wynikiem finansowym
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Wskaźniki rentowności stanowią relację bezwzględnych kwot wyniku
finansowego do obrotu lub zaangażowanych czynników
wytwórczych.
Wskaźniki te wykorzystywane są w ocenie perspektyw rozwojowych
przedsiębiorstwa, gdyż wyrażają jego zdolność do generowania
zysku w przyszłości.
Generalnie można wyróżnić trzy aspekty rentowności:
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki rentowności
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY (ROS)
Wskaźnik rentowności
sprzedaży (ROS)
=
Zysk netto
Przychody netto
X 100
Wskaźniki rentowności sprzedaży mogą być liczone jako rentowność netto lub brutto, w zależności od
kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń.
Wskaźnik ten przedstawia wielkość zysku netto przypadającego na jednostkę zrealizowanego obrotu (tzn. jeżeli
poziom tego wskaźnika wyniesie np. 20% to oznacza, że każda złotówka przychodu ze sprzedaży generuje 20
groszy zysku). Poziom wskaźnika informuje więc o stopniu opłacalności sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi
dana wartość sprzedaży.
Na pozytywną ocenę zasługuje wzrost tego wskaźnika, gdyż oznacza, iż każda złotówka sprzedaży generuje
dodatkowy zysk.
Wielkość tego wskaźnika zależy od rodzaju działalności tzn. zyskowność jest niższa w przypadku wyrobów
charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością ich szybszej sprzedaży, gdyż wiąże się to z
mniejszymi kosztami zamrożenia środków i niższą skala ryzyka, odwrotnie niż w przypadku wydłużonego cyklu
produkcyjnego.
21
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki rentowności
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU
Wskaźnik rentowności
majątku (ROA)
=
Zysk netto
Przeciętne aktywa
X 100
Rentowność majątku informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w
przedsiębiorstwie majątku. Wskaźnik ten określany także zwrotem z majątku ROA wyznacza ogólną zdolność
majątku do generowania zysku, czyli pokazuje jak efektywnie firma zarządzą swoimi aktywami. Na pozytywną
tendencję zasługuje tendencja rosnąca tego wskaźnika, ponieważ oznacza ona korzystniejsza sytuację
finansową firmy .
Wskaźnik ten w porównaniu w czasie może wykazywać czasami znaczne skoki wynikające ze zmiany w stanie
majątku. Przykładowo, jeżeli następuje zakończenie większych inwestycji budowlano - wyposażeniowych i
oddanie ich do eksploatacji to wskaźnik ulegnie przejściowo zmniejszeniu.
Wskaźnik zyskowności aktywów jest ogólnym miernikiem i dlatego należy pamiętać, że na jego wielkość wpływa
szereg różnych czynników. Z tych też powodów wraz z obliczeniem jego wysokości określa się także wpływ
wybranych czynników na jego poziom.
22
zysk netto
Zysk netto
Aktywa ogółem
=
sprzedaż netto
sprzedaż netto
x
aktywa ogółem
Z formuły tej wynika, że rentowność majątku zależy od rentowności sprzedaży oraz szybkości rotacji
zaangażowanego majątku.
3
23
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki rentowności
WSKAŻNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁÓW
Wskaźnik rentowności
kapitału (ROE)
=
Zysk netto
Przeciętne kapitały własne
X 100
Wskaźnik ten wyraża efekt działalności przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jednostkę kapitału
zaangażowanego przez jego właścicieli. Zainteresowani nim są akcjonariusze, udziałowcy, gdyż
wyraża on stopień zwrotu zainwestowanych przez nich kapitałów. Rosnący poziom tego
wskaźnika świadczy o wyższej efektywności zaangażowanego kapitału własnego. Prowadzi to
zazwyczaj do uzyskiwania wyższych dywidend oraz szerszych możliwości rozwojowych
przedsiębiorstwa.
Dla celów analitycznych wskaźnik ten można przedstawić przy pomocy iloczynu:
Zysk netto
Kapitał własny
aktywa ogółem
zysk netto
=
aktywa ogółem
x
Kapitał własny
Wielkość tego wskaźnika w zaprezentowanej relacji zależy więc od zyskowności aktywów oraz efektywności
finansowej wyrażonej relacją aktywów do kapitału własnego(tzw. struktury finansowej).
Taka budowa różnych układów strukturalnych wskaźników pozwala na
poznanie zależności przyczynowo –skutkowej zachodzącej między
wskaźnikami ekonomicznymi. Układy te nazywane są piramidą wskaźników ,
analiza zaś przeprowadzona na ich podstawie – analizą piramidalną. Jedną z
najpopularniejszych formą piramidalnej rozbudowy wskaźników rentowności
jest analiza według systemu Du Ponta.
25
GRAFICZNA PREZENTACJA PIRAMIDY DU PONTA
– rozbudowa składnika rentowności kapitału własnego
ROE
Wskaźnik rentowności
kapitału własnego
Mnożnik kapitału
własnego
Aktywa
ogółem
:
ROA
x
Kapitał
własny
Wskaźnik rentowności majątku
Wskaźnik
obrotowości aktywów
Sprzedaż
:
Aktywa
bieżące
Aktywa
ogółem
+
Aktywa
trwałe
x
Wskaźnik rentowności
sprzedaży netto
Zysk
netto
:
Sprzedaż
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki rynku kapitałowego
WSKAŹNIK CENA/ZYSK (P/E)
CENA/ZYSK =
cena rynkowa akcji
zysk netto przypadający na jedną akcję
pozwala na przybliżoną ocenę sensowności lokowania kapitału w akcje danej spółki
określa liczbę lat, po których nastąpi zwrot kapitału wykorzystanego na zakup akcji przy
założeniu, że spółka będzie osiągać zyski, takie jak w obecnej chwili
może być zinterpretowany także jako cena, jaką inwestorzy są skłonni zapłacić za jedną
złotówkę zysku netto spółki
odzwierciedla stopień ryzyka łączący się z danym przedsięwzięciem
poziom relacji P/E zdeterminowany jest wielkością zysku przypadającego na jedną akcję
WSKAŹNIK ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (EPS)
ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
zysk netto
=
ilość wyemitowanych akcji
przedstawia skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza
27
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki rynku kapitałowego
STOPA ZYSKOWNOŚCI AKCJI
STOPA
zysk netto przypadający na jedną akcję
ZYSKOWNOŚCI AKCJI =
cena rynkowa akcji
mierzy rentowność inwestycji polegającej na zakupie akcji
WSKAŹNIK CENA RYNKOWA DO KAPITAŁU WŁASNEGO (PEQ)
PEQ
=
cena rynkowa
kapitał własny przypadający na jedną akcję
wskaźnik ten pokazuje jak rynek kapitałowy ocenia perspektywy rozwojowe spółki
sensowne wydaje się kupować akcje o cenach zaniżonych w stosunku do możliwości
rozwojowych spółki (stwarza to szanse na osiągnięcie przez inwestorów wysokiej
rentowności)
dla spółek działających w sektorach wysokiej technologii wartość wskaźnika PEQ są
zazwyczaj wyższe niż dla spółek z sektorów tradycyjnych
ANALIZA FINANSOWA
– wskaźniki rynku kapitałowego
DYWIDENDA NA JEDNĄ AKCJĘ
DYWIDENDA
NA JEDNĄ AKCJĘ
=
dywidendy ogółem
ilość wyemitowanych akcji
STOPA DYWIDENDY (wydajność akcji)
STOPA DYWIDENDY
=
dywidenda na jedną akcję
cena rynkowa akcji
WSKAŹNIK STOPY WYPŁAT DYWIDENDY
STOPA
WYPŁAT DYWIDENDY
=
dywidenda na jedną akcję
zysk netto na jedną akcję
Inflacja w analizie
Uwzględnianie inflacji w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Definicje wg. W. Bienia:
● Realna stopa procentowa = nominalna stopa procentowa pomniejszona o
inflację
● Efektywna stopa procentowa = realna stopa procentowa pomniejszona o
podatek
Określenie „realna stopa procentowa” lub „efektywna stopa procentowa” jest
również używana dla określenia stopy procentowej od kredytów i depozytów
bankowych po uwzględnieniu kapitalizacji odsetek1:
in – nominalna stopa procentowa roczna
m – częstotliwość kapitalizacji odsetek
Jako miernik inflacji w praktyce polskiej jest wykorzystywany wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych (nie GNP deflator).
Przy eliminowaniu wpływu inflacji z danych, które narastały stopniowo w ciągu roku
(danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych), wykorzystuje
się wskaźniki przeciętnego wzrostu cen w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego.
Przy eliminowaniu wpływu inflacji z danych, które mają statyczny charakter (danych z
bilansu), wykorzystuje się wskaźniki wzrostu cen liczone na bazie końca okresu
(grudzień do grudnia).
Przy przeliczaniu danych z różnych okresów na wielkości wyrażone w cenach
porównywalnych można stosować jedną z następujących metod:
- dane z poprzednich okresów, z którymi dokonuje się porównań, przeliczane są przy
pomocy indeksów zmian cen na wartość według cen ostatniego okresu (metoda „w
przód”). Ta metoda jest najczęściej wykorzystywana w praktyce, ponieważ w wyniku jej
zastosowania otrzymuje się wyniki w cenach bieżących, tj. aktualnych na dzień analizy.
dane z różnych okresów sprowadza się do wartości według cen okresu wyjściowego
(najczęściej najwcześniejszego) (metoda „do tyłu”).
Download