Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2

advertisement
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
Rozdział II
Syntetyczna ocena wyników i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości podstawowym źródłem informacji dla syntetycznej oceny
dokonywanej w przedsiębiorstwie oraz przez podmioty zewnętrzne jest sprawozdawczość
finansowa, która obejmuje:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informację dodatkową,
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (w większych jednostkach gospodarczych).
Wyniki i położenie finansowe firmy powinno się oceniać stosując cztery podstawowe kryteria:
rentowność,
płynność,
ryzyko,
niezależność finansową
Kryteria te w zależności od celu badania mogą podlegać innej gradacji. Nie ma to jednak
większego znaczenia, ponieważ poprawnie oceniona kondycja finansowa firmy powinna
uwzględniać wszystkie kryteria jednocześnie, bowiem są one wewnętrznie powiązane.
Przedsiębiorstwo
jest
rentowne,
gdy
przychody
z
działalności
gospodarczej
przewyższają koszty ich uzyskania. Wygospodarowany zysk odzwierciedla dynamikę rozwoju
firmy i stanowi najważniejszą podstawę pomiaru i oceny efektywności gospodarowania
mierzonej rentownością. Maksymalizacja zysku netto przedsiębiorstwa leży w interesie
właścicieli kapitałów lub innych osób powierzających firmie swój kapitał.
Zysk stanowi jeden z głównych czynników wpływających na płynność finansową, a więc
wielkość stojących do dyspozycji środków pieniężnych. Mimo, że zysk i płynność są
wzajemnie powiązane, to jednak często nie występują one równolegle. Wzrostowi zysku nie
zawsze towarzyszy zwiększenie środków, a poprawa rentowności nie musi być równoznaczna
z polepszeniem się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zwiększeniem stanu środków
pieniężnych. Stąd oprócz oceny rentowności istotne jest – przy analizie kondycji finansowej
przedsiębiorstwa
–
badanie
płynności
finansowej,
rozumianej
jako
zdolności
do
nieograniczonej spłaty zobowiązań przy zachowaniu normalnych warunków rozliczeń.
Zapewnienie odpowiedniej płynności jest postrzegane jako konieczny warunek zapewnienia
www.wkuwanko.pl
1
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
rentowności, ponieważ brak zdolności płatniczej w dłuższym okresie prowadzi z reguły do
upadłości przedsiębiorstwa.
Im przedsiębiorstwa są bardziej rentowne, tym wiąże się z nimi większe ryzyko. Chodzi tu o
ryzyko obejmujące ryzyko nie pokrycia zarówno kosztów operacyjnych, jak i stałych kosztów
finansowych. Wzrost wartości kapitału własnego jest realny wówczas, gdy jego rentowność
jest większa niż koszt obsługi tego kapitału. Aby nie powodować groźby upadłości firmy
przedsiębiorstwa zadłużają się. Nadmierne zadłużenie może być jednak powodem braku
płynności finansowej i ujemnego oddziaływania dźwigni finansowej (stopa odsetek od
pozyskanego kapitału obcego jest wyższa od wskaźnika rentowności kapitału całkowitego).
Tym samym nie zostaną stworzone warunki do osiągania rentowności w przyszłości1.
Analiza bilansu przedsiębiorstwa
Bilans przedsiębiorstwa odzwierciedla w syntetycznej formie skutki decyzji i zdarzeń
gospodarczych zaistniałych do dnia jego sporządzenia. Daje on zatem obraz sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa. Dokonanie oceny tej sytuacji narzuca konieczność ustalenia
relacji pomiędzy poszczególnymi elementami majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego
finansowania. Znajomość tych relacji może być przydatna zarówno dla celów zarządzania
przedsiębiorstwem jak i dla podmiotów gospodarczych stanowiących jego otoczenie.2 Analiza
bilansu przedsiębiorstwa obejmuje dwa etapy:
Wstępną analizę bilansu, która obejmuje analizę struktury majątkowej na podstawie
wskaźników struktury aktywów, analizę struktury kapitałowej poprzez ustalenie struktury
wskaźników pasywów i analizę struktury kapitałowo-majątkową.
Wskaźnikową analizę bilansu, która stanowi rozwinięcie analizy wstępnej i oparta jest na
badaniu wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami aktywów i
pasywów.
Analiza bilansu polega na obserwacji jak poszczególne jego składniki zmieniają się w czasie
oraz jakie relacje występują pomiędzy nimi. Często dla ułatwienia analizy, bilans jest
sporządzany nie tylko w ujęciu wartościowym ale i w ujęciu strukturalnym, określającym
procentowy udział poszczególnych elementów obu stron bilansu w sumie bilansowej.
Badanie struktury aktywów lub pasywów nosi nazwę analizy pionowej bilansu. Analiza
1
2
T. Waśniewski, W. Skoczylas, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. WWSB Poznań 1997r.
J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Wwa, 1998, s. 210.
www.wkuwanko.pl
2
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
dynamiki poszczególnych składników aktywów i pasywów nosi nazwę analizy poziomej
bilansu.
Analizując bilans trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wartość
aktywów danego przedsiębiorstwa stale się zwiększa, czy też ma tendencje
Bilans
to
najważniejsze
spadkowe.
sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Prezentuje stan jego
gospodarki na zewnątrz i jest podstawą rozliczeń z tytułu podatków. Jest także dokumentem
zawierającym zestawienie na określony moment w ujęciu wartościowym stanu środków
gospodarczych (majątku) przedsiębiorstwa oraz źródeł jego sfinansowania z uwzględnieniem
wyniku finansowego (zysku lub straty). Zestawienie to sporządzane jest w formie
dwustronnej tabeli. Każdy bilans przedstawia po stronie prawej (aktywa) składniki
majątkowe przedsiębiorstwa, a po stronie lewej (pasywa) – źródła finansowania majątku.
Struktura aktywów stanowi zasadniczą podstawę, mającą wpływ na kształtowanie się
sytuacji
finansowej
przedsiębiorstwa i
jego
pozycji
finansowej.
Udział
składników
majątkowych w wygospodarowanym zysku nie jest jednakowy. Bezpośrednio do osiągnięcia
zysku przyczynia się majątek obrotowy (płynny) dzięki stałym wymianom i przemianom
przynoszącym nadwyżkę środków (zyski). Majątek trwały jest również ważny, ale jego rola w
tym procesie ma charakter pośredni. Dlatego też wartość składników należących do obu
grup, czyli relacja majątku trwałego do obrotowego nie jest dla przedsiębiorstwa sprawą
obojętną. Przedsiębiorstwom zależy więc na posiadaniu – odpowiednio do istniejących
potrzeb – możliwie jak najwięcej środków obrotowych przynoszących zyski, a jak najmniej
środków trwałych, które tylko pośrednio przyczyniają się do osiągania zysków. Zatem
majątku trwałego powinno być tylko tyle ile jest nieodzowne do prowadzenia działalności.3
Dokonując analizy finansowej wykorzystuje się wskaźniki struktury aktywów, następnie
struktury pasywów i wreszcie wskaźniki kapitałowo-majątkowe.
W analizie majątku trwałego wykorzystuje się:
wskaźnik struktury majątku trwałego
majatek trwaly
* 100 %
aktywa ogólem
Duży udział majątku trwałego, a w szczególności maszyn i urządzeń jest charakterystyczny
dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Udział ten pozostaje w bezpiecznym związku z kwotą
osiąganych przez przedsiębiorstwo przychodów. Im większy jest udział trwałych składników
3
L. Bednarski, E.Kurtys, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław, 1993, s. 91.
www.wkuwanko.pl
3
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
majątku w jego strukturze, tym mniejsza jest zdolność przedsiębiorstwa do wypracowania
przychodu.
Strukturę majątkową przedsiębiorstwa można poszerzyć o badania bardziej szczegółowe,
dotyczące struktury wewnętrznej ważniejszych pozycji aktywów. Pozwalają one odpowiedzieć
na pytania:
jaki
jest
udział
w
majątku
trwałym
przedsiębiorstwa
jego składników
rzeczowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz lokat finansowych,
jaką pozycję w majątku obrotowym zajmują: zapasy, należności, gotówka i krótkoterminowe
papiery wartościowe.
W pierwszym przypadku wykorzystamy następujące wskaźniki:
wskaźnik rzeczowych składników majątku
rzeczowe skladniki majatku
* 100 %
aktywa ogólem
Rzeczowe składniki to przede wszystkim maszyny i urządzenia, z których przedsiębiorstwo
korzysta w procesie produkcji.
wskaźnik niematerialnych składników majątku
niemateria ln e skladniki majatku
* 100%
aktywa ogólem
W analizie majątku obrotowego wykorzystuje się następujące wskaźniki:
wskaźnik struktury majątku obrotowego
majatek obrotowy
* 100 %
aktywa ogólem
W jego zakresie mieścić się będą:
wskaźniki struktury zapasów
zapasy ogólem
* 100 %
aktywa ogólem
wskaźnik struktury należności
naleznosci
* 100 %
aktywa ogólem
wskaźnik struktury środków pieniężnych
www.wkuwanko.pl
4
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
środki pieniezne
* 100 %
aktywa ogólem
wskaźnik struktury krótkoterminowych papierów wartościowych
krótkoter min owe papiery wartosciow e
*100 %
aktywa ogólem
Do prowadzenia działalności gospodarczej przez jakąkolwiek jednostkę gospodarczą
niezbędny jest majątek. Z punktu widzenia źródeł finansowania może on przybrać postać
kapitału (funduszu). Kapitał jest więc odpowiednikiem pieniężnym majątku, który jest
własnością tejże jednostki. Struktura pasywów bilansu odzwierciedla pochodzenie aktywów,
czyli źródła ich finansowania. Kapitał zakładowy – akcyjny, udziałowy, indywidualnych
właścicieli, jest z reguły kapitałem własnym, który uzupełnia się o tworzenie rezerwy i
dodatkowe kapitały gromadzone w formie dalszych emisji oraz pozyskiwania kapitałów
obcych (kredyty, obligacje). Zbyt wysokie zwiększenie kapitałów może prowadzić do tzw.
rozwodnienia kapitałów, co pociąga za sobą obniżenie stopnia ich rentowności.4 Można
stwierdzić, że struktura kapitałowa, wynikająca z pasywów bilansu daje obraz podstawy
finansowej, na której jest oparta działalność przedsiębiorstwa. Dlatego też punktem wyjścia
w porównawczej analizie pasywów jest wstępna ocena ich struktury i ustosunkowanie się –
w warunkach danego przedsiębiorstwa – do relacji zachodzących między kapitałem własnym
a obcym. Między tymi wielkościami powinna być zachowana właściwa proporcja dla danego
przedsiębiorstwa, gdyż nie przemyślane nagłe zmniejszenie kapitału własnego w stosunku do
kapitału obcego, może spowodować trudności płatnicze i wywołać niebezpieczeństwo
niewypłacalności, a nawet
spowodować
uzależnienie
przedsiębiorstwa
od
woli
wierzycieli.5
Analizę struktury pasywów można ograniczyć do trzech wskaźników:
wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny
kapitaly wlasne
* 100 %
pasywa ogólem
obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi
zobowiazania biezace
* 100 %
pasywa ogólem
wskaźnik struktury pasywów
4
5
J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wwa, PWN, 1998, s. 120.
L. Bednarski, E. Kurtys, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wrocław, AE, 1993, s. 95.
www.wkuwanko.pl
5
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
kapital wlasny
* 100 %
kapital obcy
Badając strukturę majątkowo – kapitałową wykorzystuje się:
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym
kapital wlasny
* 100 %
majatek trwaly
Przy poziomej analizie bilansu bada się w jakim stopniu majątek trwały znajduje pokrycie w
kapitałach własnych. Im wyższy jest procent pokrycia majątku trwałego przez kapitał własny,
tym bardziej wierzyciel może liczyć na odzyskanie swoich pieniędzy na wypadek likwidacji
firmy. Uważa się bowiem, że bieżąca działalność gospodarcza może być kredytowana, a
majątek trwały powinno się pokryć kapitałami własnymi. Jeżeli majątek trwały jest w pełni
pokryty kapitałem własnym, to wówczas zachowana jest tzw. złota reguła bilansowa.
Zgodnie z nią trwałe składniki majątku przedsiębiorstwa powinny być finansowane z kapitału
własnego, ponieważ ta właśnie część majątku, jak również kapitału własnego oddawana jest
do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres czasu.
wskaźnik pokrycia kapitałem krótkoterminowym majątku obrotowego
kapital krótkoter min owy
* 100 %
majatek obrotowy
udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem
kapital obrotowy
* 100 %
aktywa ogólem
Analiza rachunku zysku i strat
Rachunek wyników jest obok bilansu jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych
sporządzanych
przez
wszystkie
przedsiębiorstwa.
Jest
tabelarycznym
zestawieniem
przychodów, kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku
finansowego, sporządzonym na dany rok obrotowy. Informuje on o stopniu realizacji jednego
z głównych celów działalności gospodarczej, a mianowicie o wysokości osiągniętych w
okresie sprawozdawczym zysków.
Rachunek
zysków i strat obejmuje zestawienie
www.wkuwanko.pl
6
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
przychodów uzyskanych ze sprzedaży dóbr i usług produkowanych przez firmę oraz
zestawienie poniesionych w tym okresie kosztów.6
Rachunek wyników polega na ustaleniu różnicy między wartością przychodów i kosztami ich
pozyskania oraz kwoty zysku przed opodatkowaniem i po opodatkowaniu. Daje także
wskazówki dla wyznaczania kierunków restrukturyzacji. Służy temu głównie ocena struktury
zysku operacyjnego, która pozwoli na określenie udziału w tej nadwyżce: kosztów
ogólnozakładowych, kosztów sprzedaży, kosztów finansowych oraz podatków dochodowego i
quasi dochodowego. Jeżeli udział tych składników rachunku w nadwyżce operacyjnej różni
się istotnie od struktury innych podmiotów lub całej branży, to wówczas konieczna jest
szczegółowa analiza tych pozycji wydatków przedsiębiorstwa i poszukiwania w programie
restrukturyzacji możliwości ich obniżenia.7
Prawo dopuszcza cztery sposoby sporządzania rachunku zysku i
strat tj.:
w układzie drabinkowym,
w układzie sprawozdawczym,
w wersji porównawczej,
w wersji kalkulacyjnej.
Przy czym różnice dotyczą w większym stopniu prezentacji niż zasobu informacji przekazanej
przez sprawozdanie.
Analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Od ponad wieku analiza wskaźnikowa jest głównym instrumentem
interpretacji sprawozdań finansowych, a w konsekwencji stanowi podstawę do dokonania
oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Poszczególne wskaźniki finansowe dotyczą
określonego obszaru działalności firmy. Dzięki nim można zidentyfikować jej słabe i mocne
strony. Zbyt wysoka lub zbyt niska wielkość wskaźników jest sygnałem o występowaniu
określonych zjawisk i może być źródłem informacji o zagrożeniach i szansach działalności
firmy. Należy jednak dodać, że wskaźniki finansowe na ogół nie dostarczają pełnych
informacji o przyczynach występowania zjawisk lub zdarzeń. Niemniej sposób podejścia do
tego narzędzia musi być odpowiednio wyważony i uzupełniony innymi narzędziami
analitycznymi. Szeroki wachlarz wskaźników finansowych, możliwy do ustalenia na podstawie
sprawozdań finansowych jest wykorzystywany do podejmowania decyzji dotyczących
sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Wwa, 1998, s. 209.
Z. Smoleński, Jak restrukturyzować przedsiębiorstwo: na przykładzie przemysłu spożywczego, Wwa, Centrum
Informacji Menadżera, 1993, s.31-37.
6
7
www.wkuwanko.pl
7
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
Na podstawie zmian w wielkościach wskaźników ocenia się wybrane, węższe lub szersze
dziedziny działalności firmy. Analiza wskaźnikowa w odniesieniu do badania sprawozdań
finansowych obejmuje obliczanie wskaźników finansowych konstruowanych w oparciu o dane
z bilansu i rachunku wyników i porównywanie ich wielkości w czasie z wielkością wzorcową
lub pomiędzy różnymi jednostkami gospodarczymi. Rzeczywista przydatność tej analizy
polega na tym, iż umożliwia ona przewidywanie przyszłych dochodów firmy. O ile jednak
inwestorom wystarcza przewidywanie spodziewanych zysków i wielkości dywidendy, to dla
kierownictwa firmy analiza wskaźników finansowych jest podstawą do prognozowania
przyszłych warunków oraz, co najważniejsze, planowania działań, które wpływają na
przebieg wydarzeń. Analiza finansowa, a w szczególności analiza wskaźników finansowych
jest nieodłączną częścią zarządzania finansami.8
Wskaźniki rentowności.
Ostatecznym celem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku.
Mierzenie zysku staje się pierwszoplanowym zadaniem zarówno analityków z zewnątrz jak i
zarządu firmy. W zależności od potrzeb rentowność może być mierzona przez odniesienie
dochodów firmy do wielkości sprzedaży. Wskaźniki rentowności bazują na wielkości
osiągniętego przez firmę zysku w badanym okresie. Zysk jest odzwierciedleniem najogólniej
mówiąc, efektywnych decyzji inwestycyjnych i finansowych. Jeśli firma nie uzyskuje
wymaganej przez inwestorów stopy zwrotu, nie znajduje ich uznania i pozytywnej oceny.
Jednocześnie może być ona niezdolna do samodzielnego zwiększania
własnej bazy
majątkowej. Wskaźniki te mierzą efektywność działania firmy przez odniesienie osiągniętego
zysku do sprzedaży, majątku firmy lub wkładu inwestycyjnego (kapitału). Określane są
również mianem wskaźników zyskowności lub stopy zysku, gdyż mierzą zdolność jednostki
oraz jej poszczególnych składników do generowania zysku. Efektywność (zyskowność)
jednostki można oceniać za pomocą wskaźników:
rentowności sprzedaży,
rentowności aktywów,
rentowności kapitału własnego.
Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi relację zysku do przychodów ze sprzedaży.
Informuje on o udziale zysku w wartości sprzedaży. Im wskaźnik ten jest wyższy tym
większa jest efektywność przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju przyjętego zysku (z
działalności operacyjnej, zysk netto, zysk brutto) z rachunku zysku i strat można mówić o
8
L. Bednarski, E. Kurtys, Analiza ekonomicznaw przedsiębiorstwie, Wrocław, AE, 1993, s. 57-62.
www.wkuwanko.pl
8
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
rentowności
sprzedaży
mierzonej
zyskiem
operacyjnym,
zyskiem
netto.
Wskaźnik
rentowności sprzedaży netto określany jest również zwrotem ze sprzedaży. Informuje jaką
marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Im niższy jest ten wskaźnik, tym większa
wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku. Większa
wartość wskaźnika oznacza zatem korzystniejszą kondycję finansową firmy9.
wskaznik rentownosci
sprzedazy operacyjnej
wskaznik rentownosci
sprzedazy netto
=
zysk operacyjny *100
przychody ze sprzedazy
=
zysk netto * 100
przychody ze sprzedazy
Wskaźnik rentowności aktywów określa zdolność aktywów jednostki do generowania
zysku. Stanowi on relację zysku netto do aktywów. Informuje on o wysokości zysku netto
przypadającego na jednostkę aktywów. Wskaźnik ten, określany jest również zwrotem z
majątku ROA, pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im wartość tego
wskaźnika jest większa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy.
wskaznik rentownosci zysk netto * 100
=
aktywow
aktywa ogolem
Wskaźnik rentowności kapitału własnego – stanowi relację zysku netto do
przeciętnego stanu kapitału własnego. Wskaźnik ten informuje o zdolności kapitału własnego
do generowania zysków. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa efektywność wykorzystania
kapitału własnego, większa możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi uzyskujemy odpowiedź na pytanie jaka jest stopa
zwrotu od wkładu kapitałowego wniesionego przez właścicieli firmy
wskaznik rentownosci zysk netto * 100
=
kapitalu wlasnego
kapital wlasny
Wskaźniki płynności finansowej.
9
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN W-wa 1993, s.104
www.wkuwanko.pl
9
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
Płynność finansowa należy do jednego z podstawowych wyznaczników efektywności
ekonomicznej przedsiębiorstwa, a w szczególności charakteryzuje jego zdolność do
pozyskiwania środków pieniężnych. Z tego względu powinna ona stanowić przedmiot
szczególnego zainteresowania kierownictwa. Analiza płynności finansowej ma na celu
dostarczenie informacji o wypłacalności jednostki rozumianej jako zdolność do pokrywania
swoich zobowiązań finansowych w wymaganych terminach spłaty. Płynność finansową
przedsiębiorstwa można oceniać na podstawie wskaźników:
bieżącej płynności,
szybkiej płynności finansowej.
Wskaźniki te są szeroko wykorzystywane w bankowości do oceny zdolności płatniczych
kredytobiorców.
Wskaźnik
bieżącej
płynności
finansowej
stanowi
relację
majątku
do
zobowiązań
krótkoterminowych. Informuje on o możliwości spłaty krótkoterminowych zobowiązań
środkami obrotowymi. Kształtowanie się wskaźnika bieżącej płynności finansowej poniżej
jedności oznacza, że zobowiązania bieżące przekraczają wysokość środków obrotowych i
przedsiębiorstwo utraciło bieżącą płynność finansową. Wielkość majątku obrotowego
powinna być około dwa razy większa niż kwota bieżących zobowiązań. Minimum
bezpieczeństwa finansowego określa poziom wskaźnika płynności bieżącej, który powinien
mieścić się w granicach
wskaznik biezacej
1,2 – 2,0.
majatek obrotowy
plynnosci finansowej zobowiazania krotkoter min owe
=
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej stanowi relację płynnych środków obrotowych do
zobowiązań
krótkoterminowych.
Płynne
środki
obrotowe
to
środki
pieniężne,
krótkoterminowe papiery wartościowe oraz krótkoterminowe należności. Wielkość płynnych
środków obrotowych można ustalić jako różnicę między ogólną kwotą majątku obrotowego a
sumą zapasów. Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowymi
aktywami o dużym stopniu
płynności. Za najbardziej optymalną wielkość wskaźnika
przyjmuje się poziom 1,0. Wskaźnik wynoszący poniżej jedności oznacza, że firma może mieć
trudności płatnicze. Dla partnerów gospodarczych jest to sygnał zwiększonego ryzyka. Jeżeli
szybki wskaźnik jest niski, a wskaźnik bieżący wysoki, to oznacza, że firma utrzymuje zbyt
wysoki poziom zapasów, w których zamrożony jest fundusz obrotowy.
www.wkuwanko.pl
10
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
majatek obrotowy  zapasy
plynnosci finansowej zobowiazania krotkoter min owe
wskaznik szybkiej
=
Wskaźniki szybkości obrotu
Wskaźniki szybkości obrotu charakteryzują stopień wykorzystania majątku jednostki.
Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak
szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania
majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając:
wskaźnik obrotu aktywami,
wskaźnik obrotu aktywami trwałymi,
wskaźnik rotacji (obrotu) należności,
wskaźnik rotacji (obrotu) zapasów,
wskaźnik rotacji (obrotu) zobowiązań.
Wskaźnik obrotu aktywami stanowi relację przychodów ze sprzedaży do przeciętnego stanu
aktywów. Informuje on, jaka wartość przychodów ze sprzedaży przypada na jedną złotówkę
zaangażowanego majątku. Określa zdolność aktywów jednostki do generowania przychodów
ze sprzedaży. Warto zwrócić uwagę, że istotnym czynnikiem określającym wielkość
wskaźnika jest długość użytkowania majątku trwałego. Im dłuższy jest ten okres tym
wskaźnik ten może być korzystniejszy.
wskaznik obrotu
aktywow
=
przychody ze sprzedazy netto
aktywa ogolem ( przecietne)
Wskaźnik obrotu aktywami trwałymi stanowi stosunek przychodu ze sprzedaży do
przeciętnego stanu aktywów trwałych (majątku trwałego). Poprawa tego wskaźnika świadczy
o lepszym wykorzystaniu posiadanego majątku trwałego. Określa ile razy sprzedaż netto jest
większa od środków trwałych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa.
wskaznik obrotu
aktywami trwalymi
=
przychody ze sprzedazy netto
majatek trwaly ( przecietny )
Wskaźnik rotacji (obrotu) należności jest stosunkiem przychodów ze sprzedaży do
przeciętnego stanu należności. Informuje on o ilości cyklów obrotu przeciętnym stanem
www.wkuwanko.pl
11
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
należności w ciągu roku w stosunku do wielkości sprzedaży. Przeciętny stan należności ustala
się w oparciu o stany miesięczne lub kwartalne. Jeżeli ustalenie tych stanów nie jest
możliwe, można przyjąć średnią ze stanów na początek i koniec roku. Wskaźnik ten określa,
ile razy wciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Według standardów zachodnich
wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0 – 10,0. Jeśli jest mniejszy niż 7,0 to taka
sytuacja może oznaczać, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów co
świadczy o tym, że środki pieniężne są zbyt długo zamrożone w należnościach.
wskaznik rotacji
naleznosci
=
przychdy ze sprzedazy netto
przecietny stan naleznosci
Wskaźnik ten może być wyrażony w dniach, wówczas za podstawę przyjmuje się przeciętną
wielkość sprzedaży dziennej. Określa on ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze
należności. Informuje zatem kierownictwo firmy, w jakim stopniu kredytuje ona swoich
odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach.
wskaznik rotacji
przecietny stan naleznosci * 365
naleznosci w dniach
przychody ze sprzedazy
=
Wskaźnik rotacji (obrotu) zapasów jest stosunkiem przychodów ze sprzedaży
produktów do przeciętnego stanu zapasów. Przeciętny stan zapasów należy obliczyć jako
średnią ze stanów zapasów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, a jeśli to nie jest
możliwe, to jako średnią ze stanów na początek i koniec roku. Im wskaźnik jest wyższy, tym
sytuacja jest korzystniejsza. Wskaźnik określa, ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi
„odnowienie” stanu zapasów.
wskaznik rotacji
zapasow
=
przychody ze sprzedazy
przecietny stan zapasow
Wskaźnik ten może być wyrażony w dniach, wówczas za podstawę przyjmuje się
przychody ze sprzedaży. Określa on, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla
zrealizowania określonej sprzedaży. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o wolnym
obrocie zapasów, niski zaś o obrocie szybkim.
www.wkuwanko.pl
12
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
wskaznik rotacji
przecietny stan zapasow * 365
zapasow w dniach
przychody ze sprzedazy
=
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami stanowi relację przychodów ze sprzedaży produktów
do przeciętnego stanu zobowiązań krótkoterminowych. Informuje on z jaką częstotliwością
jednostka spłaca swoje zobowiązania. Przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych ustala
się jako średnią ze stanów tych zobowiązań w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, a
jeśli to nie jest możliwe, to jako średnią ze stanu na początek i koniec roku.
wskaznik obrotu
zobowiazaniami
Wskaźnik
ten
=
przychody ze sprzedazy
przecietny stan zobowiazan krotkoter min owych
może być
wyrażony w
dniach.
Pokazuje
wówczas
ile
czasu
ma
przedsiębiorstwo na spłatę swoich zobowiązań. Czym wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy,
ma bowiem więcej czasu na zgromadzenie potrzebnych środków pieniężnych.
przecietny stan zobowiazan
wskaznik obrotu
zobowiazaniami w dniach
=
krotkoter min owych * 365
przychody ze sprzedazy
Wskaźniki zadłużenia.
Wskaźniki zadłużenia charakteryzują stopień zasilania jednostki kapitałami obcymi
oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki,
który można badać za pomocą wskaźników:
wskaźnika ogólnego zadłużenia (stopy zadłużenia),
wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych,
wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
wskaźnika pokrycia odsetek,
wskaźnika obsługi zadłużenia.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia stanowi stosunek ogółu zobowiązań do całości jego
majątku. Określa on udział zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku
www.wkuwanko.pl
13
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
jednostki. Sytuacja jednostki jest korzystniejsza im niższy jest poziom tego wskaźnika,
ponieważ mniejszy jest udział kapitału obcego w finansowaniu działalności jednostki. Zbyt
wysoki poziom tego wskaźnika może podważać wiarygodność finansową firmy. Zbyt niski
poziom może świadczyć o niewykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla
zwiększenia korzyści finansowych firmy.
wskaznik ogo ln ego
zadluzenia
=
zobowiazania ogolem
aktywa ogolem
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych stanowi stosunek zobowiązań ogółem do
kapitałów własnych. Wskaźnik ten określa możliwość pokrycia zobowiązań własnym
kapitałem. Kapitały własne stanowią gwarancję pokrycia zobowiązań nawet w razie
poniesienia strat. Wartością graniczną dla średnich i dużych firm jest relacja 3:1 a dla małych
1:1.
wskaznik zobowiazania
kapitalow wlasnych
=
zobowiazania ogolem
kapital wlasny
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
zadluzenie dlugoter min owe
* 100 %
kapital wlasny
Wskaźnik dotyczy zadłużenia długoterminowego przez, które rozumnie się długi, spłacone w
okresie dłuższym niż 1 rok, mogą to być kredyty długoterminowe, pożyczki hipoteczne,
obligacje itp. Wskaźnik wyższy od jedności (lub 100 %) świadczy, że zadłużenie
długoterminowe przewyższa kapitał własny właścicieli. Wskazuje bowiem na duże ryzyko
związane z możliwością spłaty długów. Na ogół pożyczkodawcy starają się udzielać kredytów
i pożyczek tylko do określonego poziomu wskaźnika zadłużenia długoterminowego.
Racjonalny wskaźnik długu powinien mieścić się w przedziale 0,5 – 1,0. Firmy posiadające
wyższą proporcję długoterminowych zobowiązań do kapitału własnego są uważane za
poważnie zadłużone.
www.wkuwanko.pl
14
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Rozdział 2
Wskaźnik pokrycia odsetek jest relacją zysku operacyjnego do opłaconych odsetek.
Wskaźnik ten określa zdolność jednostki do spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Wartość tego wskaźnika powinna być wielokrotnie wyższa od 1. Wielkość wskaźnika w
pobliżu jedności oznacza duży stopień ryzyka związany ze spłatą odsetek. Wysoki poziom
tego wskaźnika świadczy o tym, że nawet jeśli wyniki finansowe firmy ulegną istotnemu
pogorszeniu, to i tak spłata odsetek może być zapewniona.
wskaznikpokrycia
odsetek
=
zysk operacyjny
odsetki
Omówiony wskaźnik informuje jedynie o zdolności do spłaty odsetek, co nie jest
równoznaczne ze zdolnością jednostki do obsługi zadłużenia.
Wskaźnik obsługi zadłużenia stanowi stosunek zysku netto i amortyzacji do
zobowiązań z tytułu kredytu lub pożyczek. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym
korzystniejsza jest sytuacja jednostki i świadczy o możliwości pokryci zobowiązań zyskiem
netto i amortyzacją.
wskaznik obslugi
zadluzenia
=
zysk netto  amortyzacja
aktywa ogolem  odsetki
W praktyce występuje również wskaźnik obsługi zadłużenia liczony bez uwzględnienia w
liczniku amortyzacji.
www.wkuwanko.pl
15
Download