Bilans - Wkuwanko.pl

advertisement
Bilans
Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli
zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu
przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna analiza bilansu
pomaga w ocenie zarządzania spółką oraz w ustaleniu źródeł strat i zysków spółki.
Bilans jest sprawozdaniem o sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa. Zasadniczo
dzieli się na dwie części:
aktywa - będące wykazem posiadanych przez dane przedsiębiorstwo majątku,
pasywa - zawierające informacje na temat źródeł finansowania majątku.
Bilans, w odróżnieniu od rachunku wyników, ma charakter statyczny: pokazuje informacje o
przedsiębiorstwie według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania (podczas gdy rachunek
wyników obejmuje cały okres, np. kwartał czy rok).
Lewa strona bilansu, czyli aktywa
Do aktywów zaliczamy składniki majątku trwałego i obrotowego spółki oraz tzw. rozliczenia
międzyokresowe.
Majątek
trwały
Pierwszą grupą składników majątku trwałego są wartości niematerialne i prawne. Zalicza się
do nich koszty organizacji, poniesione przy tworzeniu spółki akcyjnej, koszty prac
rozwojowych, tzw. goodwill (wartość rynkową firmy, wynikającą chociażby z jej długoletniej
obecności na rynku), wartości nabytych koncesji, licencji (także wartość nabytego
oprogramowania komputerowego), znaków towarowych oraz zaliczki na poczet wartości
niematerialnych
i
prawnych.
Na rzeczowy majątek trwały składają się: budynki i budowle, grunty, urządzenia techniczne i
maszyny oraz środki transportu. W tej pozycji wpisuje się też inwestycje rozpoczęte oraz
zaliczki
na
poczet
inwestycji.
Finansowy majątek trwały obejmuje lokaty kapitałowe długoterminowe, udzielone innym
podmiotom pożyczki długoterminowe. Oddzielną grupę stanowią należności długoterminowe.
Majątek
obrotowy
Majątek obrotowy składa się z czterech grup. W skład zapasów wchodzą: materiały w
www.wkuwanko.pl
1
Bilans
magazynie, półprodukty i tzw. produkty w toku (które znajdowały się w produkcji w dniu
bilansowym), produkty gotowe w magazynie, towary oraz zaliczki na poczet dostaw.
Należności i roszczenia obejmują przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług.
Wynika to z faktu, że w dniu sporządzenia bilansu część wystawionych faktur jeszcze nie
została
zapłacona.
Ponadto
znajdują
oraz
należności
wewnątrzzakładowe
się
tu
należności
dochodzone
budżetowe,
należności
drodze
sądowej.
na
Ponadto w majątku obrotowym wpisuje się krótkoterminowe papiery wartościowe oraz środki
pieniężne - zarówno tzw. pogotowie kasowe (pieniądze, znajdujące się w kasie zakładu), jak
i środki zdeponowane w banku. W tej ostatniej pozycji wpisuje się też inne niż gotówkowe
środki
pieniężne,
a
więc
weksle,
Rozliczenia
czeki
obce
itp.
międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe obejmują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Prawa strona bilansu, czyli pasywa
Do pasywów zalicza się kapitały własne, utworzone rezerwy, kapitały obce oraz
rozliczenia
międzyokresowe.
Kapitał
własny
Kapitał własny tworzą: kapitał podstawowy, należne wkłady na poczet kapitału,
kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, nie podzielony wynik finansowy z lat
ubiegłych oraz wynik finansowy netto roku obrotowego. Zasadniczą częścią
kapitału
własnego
jest
kapitał
podstawowy
(kapitał
akcyjny).
Drugim składnikiem kapitałów własnych są należne, lecz nie wniesione wkłady na
poczet kapitału podstawowego. W pozycji tej wpisuje się wartość nie spłaconego
kapitału akcyjnego. Co istotne, liczba ta przyjmuje wartość ujemną, obniża zatem
sumę
kapitałów
własnych.
Do kapitału zapasowego zaliczamy: kapitał tworzony ustawowo (zgodnie z
Kodeksem Handlowym spółka ma obowiązek przekazywać na poczet kapitału
zapasowego co najmniej osiem procent zysku netto do momentu, kiedy wysokość
www.wkuwanko.pl
2
Bilans
powstałej w ten sposób rezerwy nie osiągnie wielkości równoważnej jednej
trzeciej kapitału akcyjnego) lub tworzony na mocy statutu spółki. Tu również
trafia suma, wynikająca z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży akcji a ich wartością
nominalną.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku dokonanych
przeszacowań majątku trwałego. Poza tą pozycją wpisuje się również inne
kapitały
rezerwowe.
Kolejną pozycję stanowi nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych. Jeśli
mamy tu do czynienia z zyskiem, wówczas jego wielkość powiększa sumę
kapitału. Jeżeli natomiast w latach poprzednich wystąpiła strata, wpisuje się
wartość
ujemną.
Podobna zasada obowiązuje przy wpisywaniu wyniku finansowego netto roku
obrotowego. Zysk przyjmuje wartość dodatnią, strata natomiast ujemną. W
pozycji tej znajdują się też dokonane odpisy z wyniku finansowego bieżącego
roku
obrotowego.
Rezerwy
Czasem spółka jest zmuszona do utworzenia rezerwy, która znajduje się w
osobnej pozycji wśród pasywów. Tutaj wpisuje się też wartość rezerw na podatek
dochodowy.
Zobowiązania
Zobowiązania, w odróżnieniu od poprzednich elementów pasywów, to kapitały
obce, z których korzysta spółka - również według stanu na dzień sporządzenia
bilansu. Przyjmuje się umownie, że granicą pomiędzy zobowiązaniami krótko- i
długoterminowymi
Zobowiązania
wartościowe,
jest
długoterminowe
obejmują
długoterminowe
m.
pożyczki
www.wkuwanko.pl
rok.
in.
długoterminowe
i
kredyty
papiery
bankowe.
3
Bilans
Zobowiązania
krótkoterminowe
natomiast
to
krótkoterminowe
papiery
wartościowe, kredyty krótkoterminowe, otrzymane zaliczki na poczet dostaw,
zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytułu dostaw (lub usług), zobowiązania
budżetowe, zobowiązania wewnątrzzakładowe (w tym wobec pracowników z
tytułu wynagrodzeń). W zobowiązania krótkoterminowe wpisuje się również
fundusze specjalne, utworzone przez spółkę - np. fundusze socjalne czy nagród.
Rozliczenia
międzyokresowe
W rozliczenia międzyokresowe wpisuje się bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów oraz przychody przyszłych okresóJak analizować bilans?
Bilans jest specyficznym zestawieniem aktywów i finansujących ich pasywów. Jego analiza
jest bardzo istotna, pomaga ocenić sposób zarządzania oraz ustalić źródła powstawania strat
i
zysków
przedsiębiorstwa
w
danym
okresie.
Analiza pozioma bilansu polega na zestawieniu poszczególnych pozycji bilansu na dany dzień
z analogicznymi danymi, wynikającymi z bilansu, sporządzonego na wcześniejszy dzień
bilansowy. Przy zestawieniu zmian poszczególnych składników bilansu nie można zapominać
o inflacji, która miała miejsce w okresie pomiędzy analizowanymi dniami bilansowymi.
Wszystkie
wartości
należy
więc
skorygować
o
współczynnik
inflacji.
Analiza pionowa bilansu polega na badaniu struktury jego podstawowych składników:
zarówno majątkowych, jak i kapitałowych. Zwraca się przy tym uwagę na strukturę aktywów
i pasywów, które opisują dwa wskaźniki: struktury majątku i struktury kapitału.
Badanie struktury majątku i kapitału
Wskaźnik struktury majątku pokazuje rozwój aktywów trwałych w stosunku do działalności
przedsiębiorstwa. Oblicza się go według wzoru:
majątek trwały
w (sm) =
majątek obrotowy
Poziom tego wskaźnika jest ściśle uzależniony od charakteru działalności przedsiębiorstwa.
Inny będzie w przypadku np. Śląskiej Fabryki Kabli, zajmującej się działalnością produkcyjną,
inny w przypadku KrakChemii (firma handlowa, która z definicji musi dysponować dużym
majątkiem obrotowym), a jeszcze inny w przypadku ComputerLandu (działalność usługowa,
www.wkuwanko.pl
4
Bilans
która
nie
wymaga
dużej
bazy
majątkowej).
Wskaźnik struktury kapitału określa relację kapitału własnego do zobowiązań (krótko- i
długoterminowych). Oblicza się go według wzoru:
kapitał własny
w (sk) =
kapitał obcy
Tutaj interpretacja jest bardziej jednoznaczna: wyższy poziom tego wskaźnika świadczy o
dobrej sytuacji finansowej spółki (nie jest nadmiernie zadłużona, a swoją działalność
finansuje z własnych środków). Utrzymujący się przez dłuższy czas zbyt niski poziom tego
wskaźnika może jednak świadczyć o ekstensywnej polityce zarządzania firmą (niechęć
zarządu do korzystania z dźwigni finansowej, co może w pewnym momencie zahamować
rozwój).
W pogłębionej analizie bilansu stosuje się szereg innych wskaźników: płynności, zadłużenia i
obrotowości
poszczególnych
Kapitał
składników
obrotowy
(zapasów,
należności
i
i
zobowiązań).
aktywa
netto
W wielu krajach bilanse sporządzane są według nieco odmiennego układu, pozwalającego
ustalić dwie bardzo ważne wielkości: kapitał obrotowy i aktywa netto. Dysponując danymi,
zawartymi w bilansie, sporządzonym według obowiązującej u nas ustawy o rachunkowości,
jesteśmy
w
stanie
wyliczyć
ich
wartości.
Majątek obrotowy pomniejszony o zobowiązania bieżące daje nam kapitał obrotowy. Jeśli do
otrzymanego wyniku dodamy wartość majątku trwałego, otrzymamy sumę aktywów netto.
Wzrost obu tych wielkości świadczy o prawidłowym rozwoju przedsiębiorstwa.
Rachunek wyników - ważne źródło informacji
Rachunek wyników zawiera informacje na temat zyskowności poszczególnych
działań, podejmowanych przez spółkę. Znajduje się w nim ponadto zestawienie
przychodów i kosztów, co pomaga w analizie przyczyn powstania takiego a nie
innego
wyniku
finansowego.
Należy
jednak
uważać
-
pobieżna
analiza
doprowadza często do błędnych wniosków, dotyczących sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa
oraz
jakości
zarządzania
www.wkuwanko.pl
jego
majątkiem.
5
Bilans
Zysk
i
strata
jako
saldo
Struktura klasycznego rachunku wyników jest przejrzysta: po jednej stronie
mamy przychody, powiększające wynik finansowy, po drugiej natomiast koszty,
wpływające ujemnie na generowane zyski. Rozpatrując rachunek wyników w
powyższym ujęciu - które obowiązująca u nas ustawa o rachunkowości określa
jako wariant kalkulacyjny - spostrzegamy, że zysk (lub strata) jest niczym innym,
jak saldem - różnicą pomiędzy przychodami a kosztami. Jeśli te pierwsze
przewyższają koszty, saldo określa się mianem zysku, w odwrotnej sytuacji
mamy do cBudowa rachunku wyników
Dla większej przejrzystości rachunku wyników wprowadzono jednak większą liczbę sald, co
pozwala na szybką orientację w jego strukturze (łatwiej określić wówczas faktyczne źródła
przychodów i kosztów), ponadto znacznie upraszcza procedury analityczne. Wyróżniamy kilka
pozycji
wynikowych.
Wynik
ze
sprzedaży
Powstaje wskutek odjęcia od właściwych przychodów (powstałych ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, skorygowanych zmianą stanu produktów) kosztów wytworzenia
produkcji sprzedanej, do których zalicza się m. in. wartość sprzedanych towarów i
materiałów, zużycie materiałów (energii), ceny obcych usług, amortyzację, wynagrodzenia
dla pracowników, podatki i opłaty. Saldo to ma duże znaczenie dla przedsiębiorstwa, gdyż
wskazuje
Wynik
na
rentowność
jego
na
podstawowej
działalności.
działalności
operacyjnej
Poprzedni wynik korygowany jest o saldo, wynikające z zestawienia pozycji "pozostałe
przychody operacyjne" z "pozostałymi kosztami operacyjnymi". W przychody wpisuje się tu
m. in. przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego, otrzymane dotacje, uzyskane
odszkodowania, rozwiązane rezerwy, czynsze z dzierżaw, a po stronie kosztów - wartość
sprzedanych składników majątku trwałego, utworzone rezerwy, odpisane należności
nieściągalne,
Wynik
zapłacone
na
odszkodowania,
koszty
działalności
www.wkuwanko.pl
czynszów
i
dzierżaw.
gospodarczej
6
Bilans
Wynik na działalności operacyjnej korygowany jest o saldo operacji finansowych - tak
powstaje zysk lub strata z działalności gospodarczej. Przychody finansowe obejmują m. in.
otrzymane dywidendy (w tym także otrzymane od członków grupy kapitałowej - zarówno
podmiotów zależnych, jak i stowarzyszonych), otrzymane odsetki, dodatnie różnice kursowe.
Koszty finansowe natomiast obejmują m. in. odsetki do zapłaty (także na rzecz członków
grupy kapitałowej), odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego i
krótkoterminowych
papierów
Wynik
finansowy
wartościowych
oraz
brutto
ujemne
różnice
kursowe.
i
netto
Poprzedni wynik - na działalności gospodarczej - jest korygowany o saldo, będące skutkiem
zdarzeń nadzwyczajnych. Mamy tu na myśli m. in. zdarzenia losowe, rezultaty postępowania
układowego (naprawczego) lub zaniechania pewnego rodzaju działalności. W ten sposób
powstaje wynik finansowy brutto. Po zapłaceniu podatku otrzymujemy natomiast zysk
(stratę) netto
Podstawowe założenia analizy rachunku wyników
Interpretacja rachunku wyników może być dokonywana w rozmaity sposób. Zawsze jednak obowiązuje kilka
"żelaznych" zasad.
Rachunek wyników powinien być rozpatrywany łącznie z pozostałymi składnikami sprawozdania - bilansem i
rachunkiem przepływów finansowych. Tylko całościowa analiza pomoże we właściwym zrozumieniu sytuacji firmy.
Lekturą obowiązkową są wszelkiego rodzaju noty objaśniające. Po pierwsze, znajdziemy tam wyszczególnienie
przychodów i kosztów, które zostały w sposób bardziej syntetyczny zaprezentowane w rachunku. Po drugie,
często znajduje się tam informacja, dotycząca metod, stosowanych w księgowości danej firmy.
Szczególnie należy zwrócić uwagę, czy bilans został już przejrzany przez biegłego rewidenta (sprawozdania przed
i po audycie mogą znacznie różnić się między sobą).
Generalnie popełnianym błędem jest ślepa wiara w liczby. Tymczasem nie od dziś wiadomo, że (między nami
mówiąc) istnieją sposoby "ustawiania" sprawozdań finansowych. Cała sprawa sprowadza się wówczas do
zatrudnienia księgowego o odpowiednich kwalifikacjach. Istotny jest również dobór metody analitycznej.
Jak analizować rachunek wyników?
Analiza pionowa rachunku wyników polega na zbadaniu struktury poszczególnych
przychodów i kosztów oraz wynikających z nich sald. Tu stosuje się analizę wskaźnikową www.wkuwanko.pl
7
Bilans
przede
wszystkim
tzw.
stóp
zysku
(relacji
zysku
do
obrotu).
Analizę poziomą przeprowadza się, porównując poszczególne pozycje przychodowe i
kosztowe
za
dany
okres
obrachunkowy
z
analogicznymi
danymi
za
poprzednie,
porównywalne okresy (w zestawieniach miesiąc - miesiąc, kwartał - kwartał itp.). W podobny
sposób zestawia się poszczególne poziomy zysku. Należy pamiętać o dwóch rzeczach:
Analizy takiej możemy dokonać jedynie pod warunkiem, że pomiędzy porównywanymi przez
nas okresami nie zmieniły się zasady księgowe. W przeciwnym bowiem wypadku dane są
nieporównywalne (z przypadkiem takim mieliśmy do czynienia na przełomie roku 1994 i 1995
- kiedy to weszła w życie nowa ustawa o rachunkowości).
Nie można zapominać o inflacji. Jeśli w roku 1994 spółka osiągnęła 10 mln zysku, a w 1995
roku 12,1 mln, to stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z 21-procentową dynamiką jest
prawdziwe tylko wówczas, gdy dodamy "w ujęciu nominalnym". W ujęciu realnym (a więc po
korekcie o współczynnik inflacji) okazuje się bowiem, że zysk spółki pozostał realnie na tym
samym poziomie (dynamika zysku była równa współczynnikowi inflacji za 1995 rok).
Jeśli uwzględnimy powyższe uwagi, możemy przeprowadzać analizę poziomą. Bardzo
pomocne w tym zakresie mogą się okazać tzw. zestawienia analityczne. Sporządza się je w
formie dwóch tabel, obrazujących strukturę przychodów i kosztów. Przy badaniu dynamiki
stosuje się tak zwany model badania efektywności zarządzania, który w przypadku rachunku
wyników wyraża się nierównością:
iK < iP < iZ
gdzie: iK - dynamika kosztów sprzedaży, iP - dynamika przychodów ze sprzedaży, a iZ dynamika zysku
Krótko o wskaźnikach zyskowności
Podstawowymi miernikami, stosowanymi w pionowej analizie rachunku wyników, są
wskaźniki zyskowności. Ich konstrukcja jest bardzo prosta: zysk z danego poziomu dzielimy
przez wartość przychodów ze sprzedaży, otrzymując odpowiednią stopę zysku (stopa zysku
ze sprzedaży, stopa zysku z działalności operacyjnej, stopa zysku z działalności gospodarczej,
stopa
zysku
brutto,
stopa
zysku
netto).
Podstawowym błędem jest zawężanie analizy do stopy zysku netto. Faktem jest, że wskaźnik
ten należy do najczęściej podawanych. Z drugiej strony jednak jego wielkość jest w dużym
stopniu niezależna od spółki: obciążenie podatkiem jest przecież wypadkową obowiązującej
aktualnie stopy podatku dochodowego oraz ewentualnych ulg i odliczeń. Bardziej sensowne
wydaje
się
zatem
mierzenie
stopy
zysku
www.wkuwanko.pl
brutto,
nie
obciążonej
podatkiem.
8
Bilans
Najważniejszym chyba wskaźnikiem jest stopa zysku operacyjnego, wskazująca na jakość
zarządzania spółką i zyskowność jej podstawowej działalności. Istotny jest też pomiar stopy
zysku z działalności gospodarczej - uwzględnia ona saldo, osiągnięte przez spółkę z operacji
finansowych.
Wzór na (dowolną) stopę zysku wygląda następująco:
zysk
stopa zysku =
* 100%
obroty
Pod pojęciem "obrotu" rozumie się zwykle przychody ze sprzedaży - tak zbudowane są
właśnie wymienione wyżej stopy zysku. Ponadto w analizie stosuje się (znacznie rzadziej)
wskaźniki, które w mianowniku uwzględniają koszty uzyskania przychodów (również
stanowiące obrót). Istota tych wskaźników polega na określeniu relacji wyniku działalności
przedsiębiorstwa
w
przeliczeniu
na
jednostkę
poniesionych
kosztów.
W badaniu pionowym rachunku wyników stosuje się ponadto tzw. analizę przyczynową.
Należy tu sprawdzić, jakie czynniki mają wpływ na zwiększenie (spadek) zysku (straty). Nie
zawsze wzrost zysku jest dowodem na prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa: może się
przecież zdarzyć, że jest on pochodną znacznej redukcji kosztów, połączoną z wyprzedażą
majątku
czy
też
wzrostem
przychodów
finansowych
przy
spadającej
rentowności
podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
Badanie przepływów finansowych
Analiza bilansu i rachunku wyników nie wystarcza do sporządzenia rzetelnej oceny sytuacji
firmy.
Nieocenioną
pomocą
jest
rachunek
przepływów
finansowych.
Każda jednostka, sporządzająca sprawozdanie finansowe, wypracowuje własne metody
oceny zdarzeń gospodarczych, a obowiązujące przepisy sprawiają, że część z nich może być
przedstawiana w sposób bardziej lub mniej korzystny. Przykładowo, bilans informuje nas
jedynie o wielkości zadłużenia, nie zawiera natomiast danych na temat terminów spłat
zobowiązań. Inny przykład. W bilansie możemy znaleźć informacje, dotyczące wielkości
majątku, brak jest natomiast wskazania na rzeczywistą ich wartość (chodzi o wycenę,
sporządzoną
według
stawek
z
tzw.
wtórnego
www.wkuwanko.pl
rynku
środków
produkcji).
9
Bilans
Podobne zjawiska występują w przypadku rachunku wyników. Choć niejednokrotnie analiza
wskazuje na wysoką rentowność przedsiębiorstwa okazuje się, że ma ono znaczne problemy
z utrzymaniem płynności. Informacji na ten temat należy szukać właśnie w rachunku
przepływów
finansowych.
Podstawowym założeniem w konstrukcji rachunku przepływów finansowych jest rozróżnienie
trzech sfer działania przedsiębiorstwa: działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
W sferze operacyjnej firma generuje strumienie pieniężne, pochodzące z jej podstawowej
działalności. W sferze działalności inwestycyjnej ujmuje się strumienie pieniężne, związane ze
zmianami stanu składników majątkowych firmy. Z kolei sfera działalności finansowej to nic
innego,
jak
dokładne
określenie
zmian
struktury
kapitałów,
posiadanych
przez
przedsiębiorstwo.
Konstrukcja rachunku przepływów finansowych
Przepływy
środków
pieniężnych
z
działalności
operacyjnej
Wpisuje się tu wynik finansowy netto firmy (a więc zysk lub stratę), który następnie jest
korygowany o szereg pozycji: amortyzację, saldo wynikające z różnic kursowych, odsetki i
dywidendy (zarówno otrzymane, jak i zapłacone), utworzone rezerwy, podatek dochodowy,
wynik ze sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej, zmianę stanu zapasów,
zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów. W ten sposób
uzyskujemy wielkość środków pieniężnych netto, pochodzących z działalności operacyjnej
przedsiębiorstwa.
Podsumowując, cash flow na tym poziomie powstaje poprzez odjęcie od wpływów
pieniężnych z działalności operacyjnej (wielkość ta jest zwykle zbliżona do zysku
operacyjnego)
Przepływy
wydatków
środków
pieniężnych
pieniężnych
z
z
działalności
tego
tytułu.
inwestycyjnej
Wielkość środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej uzyskuje się, sumując
następujące pozycje: nabycie lub sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, składników
rzeczowego majątku trwałego, akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych, udzielone
lub zwrócone pożyczki, otrzymane lub zwrócone dywidendy i odsetki. Oczywiście, w
zależności od "kierunku" operacji (kupno-sprzedaż) pozycje te przyjmują wartości dodatnie
lub
ujemne.
www.wkuwanko.pl
10
Bilans
Tak więc cash flow z tytułu inwestycji jest niczym innym, jak saldem przeprowadzanych
przez firmę w danym okresie operacji, związanych z jej składnikami majątkowymi.
Przepływy
środków
pieniężnych
z
działalności
finansowej
Tu uwzględnia się szereg operacji finansowych, przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo w
danym okresie obrachunkowym. Chodzi tu m. in. o zaciągnięcie lub spłatę kredytów i
pożyczek, emisję lub wykup obligacji czy innych papierów wartościowych, wypłatę
dywidendy, płatności, wynikające z umów leasingu finansowego, wpływy z emisji akcji.
Sumując te pozycje (również z właściwymi znakami) otrzymujemy wielkość środków
pieniężnych
netto
z
działalności
finansowej.
Mówiąc w skrócie, cash flow z działalności finansowej jest saldem operacji finansowych firmy
w
Zmiana
danym
okresie
stanu
środków
obrachunkowym.
pieniężnych
netto
Wielkość ta powstaje poprzez proste zsumowanie pozycji poprzednich: przepływów środków
z
Środki
działalności
pieniężne
operacyjnej,
na
inwestycyjnej
początek
i
roku
finansowej.
obrotowego
Tu wpisuje się wielkość, wynikającą z rachunku przepływów finansowych, sporządzonego w
roku
Środki
poprzednim.
pieniężne
na
koniec
roku
obrotowego
Zmianę stanu środków pieniężnych netto w danym roku obrachunkowym powiększa się o
wielkość tych środków na początek roku. W ten sposób otrzymujemy ostateczną pozycję
wynikową - stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego.
Co to jest rentowność przedsiębiorstwa?
Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych mierników jego
sprawności. Powstaje w efekcie zsumowania zarówno wyników zwyczajnych (a więc
pochodzących z celowo podejmowanych przez firmę działań), jak i wyników nadzwyczajnych
www.wkuwanko.pl
11
Bilans
(powstałych
wskutek
nieprzewidywalnych
zdarzeń).
Wynik finansowy może być dodatni - wówczas nazywany jest zyskiem, a przedsiębiorstwo
takie określane jest jako rentowne. W przypadku powstania ujemnego wyniku finansowego
mówimy
o
stracie,
a
przedsiębiorstwo
takie
określamy
jako
deficytowe.
Powstanie straty nie oznacza, że firma rozwija się nieprawidłowo: przed sformułowaniem
takiej tezy należy dokładnie zbadać, co stało się powodem takiego wyniku. Może się na
przykład zdarzyć, że firma wygenerowała stratę w wyniku operacji księgowych. Z drugiej
strony zysk netto może być pochodną wyższych przychodów finansowych, przy spadającej
rentowności działalności podstawowej.
Jakie wyniki zawiera rachunek wyników?
Wynik powstaje wskutek odjęcia od kwoty wygenerowanych przychodów wartości
powstałych z tego tytułu kosztów. Dla większej przejrzystości rachunku wyników
wprowadzono
podział
na
poszczególne
poziomy
Działalność
wynikowe:
podstawowa
Od przychodów ze sprzedaży odejmuje się koszty wytworzenia produkcji sprzedanej,
otrzymując
zysk
brutto
ze
Działalność
sprzedaży.
operacyjna
Powyższy wynik jest korygowany o inne zdarzenia operacyjne: przychody (sprzedaż
składników majątku trwałego, rozwiązane rezerwy, otrzymane dotacje) i koszty (wartość
sprzedanych składników majątku trwałego, utworzone rezerwy, należności nieściągalne,
zapłacone odszkodowania itd.). W rezultacie powstaje wynik na działalności operacyjnej.
Działalność
gospodarcza
Do poprzedniego zysku (straty) dodaje się przychody finansowe (otrzymane dywidendy i
odsetki, dodatnie różnice kursowe) i odejmuje koszty finansowe (zapłacone odsetki, ujemne
różnice kursowe, odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego). W ten sposób
otrzymujemy
wynik
na
www.wkuwanko.pl
działalności
gospodarczej.
12
Bilans
Uwzględnienie
zdarzeń
nadzwyczajnych
Poprzednio otrzymany zysk (lub strata) jest korygowany o saldo, wynikające ze zdarzeń
nadzwyczajnych, co daje zysk (stratę) przed opodatkowaniem (zysk / stratę brutto).
Poziom
wyniku
finansowego
netto
Zysk brutto jest pomniejszany o obowiązkowe obciążenia (m. in. podatek dochodowy) wówczas
powstaje
zysk
(strata)
netto.
Przy badaniu wyniku finansowego należy zwrócić uwagę, jaka jest relacja przychodów do
kosztów na poszczególnych poziomach, co pomaga w identyfikacji źródeł ponoszonych strat
czy osiąganych zysków.
Ogólnie o analizie rachunku wyników
Zadaniem analizy porównawczej jest przedstawienie dynamiki i struktury poszczególnych
pozycji rachunku wyników. Pozwala to na określenie źródeł osiąganych przez dane
przedsiębiorstwo
wyników.
Z
kolei
analiza
przyczynowa
pozwala
ustalić
wpływ
poszczególnych pozycji rachunku wyników na generowane przez przedsiębiorstwo zyski (lub
straty). W analizie przyczynowej można także wziąć pod uwagę strukturę przychodów w
ujęciu ilościowym i wartościowym. Takie zestawienie wskaże nam na działalność najbardziej i
najmniej
opłacalną
dla
przedsiębiorstwa.
Najpopularniejszą metodą, stosowaną w badaniu rentowności przedsiębiorstwa jest analiza
wskaźnikowa. Polega ona na porównaniu wyniku, osiągniętego przez spółkę z wartością
obrotów lub wielkością zaangażowanych zasobów kapitałowych względnie majątkowych.
Wskaźniki rentowności obrotu
Wskaźniki rentowności obrotu pokazują stosunek wypracowanego zysku do obrotu, przez
który najczęściej rozumie się przychody ze sprzedaży (rzadziej koszty wytworzenia).
Bardzo pożytecznym, choć zdecydowanie niedocenionym wskaźnikiem jest stopa zysku
brutto ze sprzedaży, obliczana według wzoru:
zysk
brutto
ze sprzedaży
stopa zysku brutto ze sprzedaży =
www.wkuwanko.pl
* 100%
13
Bilans
przychody ze
sprzedaży
Wielkość tego wskaźnika obrazuje rentowność podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
Jego rosnąca w czasie wartość jest sygnałem zdecydowanie pozytywnym, natomiast spadek
należy interpretować negatywnie, nawet przy wzrastającej stopie zysku netto (świadczy to o
spadającej rentowności podstawowej działalności przedsiębiorstwa, co zazwyczaj kończy się
poważnymi
kłopotami).
Podobnie konstruuje się wskaźniki, uwzględniające zyski niższego poziomu. Do najbardziej
rozpowszechnionych należą przy tym:
stopa zysku brutto (zwana często marżą brutto), wyliczana według wzoru:
zysk brutto
stopa zysku brutto =
* 100%
przychody ze
sprzedaży
stopa zysku netto (lub po prostu zwrot ze sprzedaży netto), wyliczana zgodnie z wzorem:
zysk netto
Stopa zysku netto =
* 100%
przychody ze
sprzedaży
Duża wartość poznawcza tych dwóch wskaźników wynika właśnie z ich powszechności. W
rozmaitych opracowaniach, w tym także i statystycznych, wymienia się właśnie stopę zysku
przed opodatkowaniem oraz rentowność netto jako podstawowe wielkości, charakteryzujące
firmę czy branżę. Stąd też wskaźnikami tymi najlepiej jest posługiwać się w celu dokonania
porównań rentowności badanego przez nas przedsiębiorstwa ze średnią dla danej branży.
Rentowność majątku
Konstrukcja wskaźników rentowności majątku jest taka sama jak w przypadku omawianych
wyżej stóp zysku. W miejscu przychodów ze sprzedaży pojawia się jednak odpowiednia
wielkość
majątku.Wskaźniki
rentowności
majątku
wyrażają
procentowy
stosunek
wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku do przeciętnego stanu majątku (lub jego
składników), który jest zaangażowany w prowadzoną działalność gospodarczą.Podobnie jak
w przypadku rentowności obrotu, i tu można wymienić cały szereg wielkości, opartych na
różnych zakresach wyniku finansowego (licznik) i majątku (mianownik). Najbardziej znanym
www.wkuwanko.pl
14
Bilans
wskaźnikiem jest tu stopa zwrotu z aktywów ogółem (Return on Total Assets, ROA),
określająca stosunek dochodu netto do aktywów ogółem:
zysk netto
ROA =
* 100%
przeciętny stan aktywów
przy czym średni stan aktywów obliczamy według wzoru:
stan aktywów stan aktywów na początek okresu + na
koniec okresu
przeciętny
stan
aktywów
=
2
Stopa zwrotu z aktywów pokazuje bardzo istotną zależność - produktywność majątku. W
krajach zachodnich jest ona chyba najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem, mierzącym
efektywność działalności przedsiębiorstwa.
Wskaźniki rentowności kapitałów
Wskaźniki rentowności kapitałów określają relację, zachodzącą pomiędzy wynikiem
finansowym netto a kapitałem. Jest to więc próba liczbowego wyrażenia efektów działalności
firmy w przeliczeniu na jednostkę zaangażowanego kapitału.Najczęściej stosowanym
wskaźnikiem jest tu rentowność kapitału akcyjnego (Return on Equity, ROE), wyliczany
według wzoru:
zysk netto
ROE =
* 100%
kapitał akcyjny
Wzrastający poziom tego wskaźnika świadczy o wyższej efektywności zaangażowanego
kapitału. Jest to sygnał dla akcjonariuszy, że przedsiębiorstwo właściwie wykorzystuje
posiadane zasoby. Dlatego właśnie w przypadku nowej emisji akcji należy zwrócić szczególną
uwagę na poziom tego wskaźnika oraz jego zmiany w czasie.Trzeba jednak pamiętać, że
wielkość tego wskaźnika będzie podlegała znacznym zaburzeniom, szczególnie tuż po
przeprowadzeniu nowej emisji akcji (wówczas w mianowniku będzie już zawarta wielkość
"świeżego"
kapitału,
który
nie
został
jeszcze
wykorzystany
w
działalności
przedsiębiorstwa).Drugim wskaźnikiem, wskazującym na rentowność kapitału, jest zysk,
przypadający na jedną akcję (Earnings per Share, EPS), wyliczany ze wzoru:
zysk netto
www.wkuwanko.pl
15
Bilans
EPS =
liczba akcji
Wskaźnik ten jest najczęściej wykorzystywany przez inwestorów - jego rosnąca wartość
wskazuje na możliwość wypłaty potencjalnie wyższej dywidendy. Ponadto oznacza też
wyższPomiar gospodarowania całym majątkiem
Podstawowym miernikiem obrotowości majątku (zwanej w przedsiębiorstwie przemysłowym
jego produktywnością) jest wskaźnik obrotowości majątku ogółem (total assets turnover,
TAT), wyliczany ze wzoru:
przychody ze sprzedaży
TAT =
przeciętny stan majątku
gdzie przez przeciętny stan majątku rozumie się średnią arytmetyczną z sum aktywów na
początek i koniec okresu, który obliczamy następująco:
stan początkowy + stan końcowy
średni stan majątku =
2
Relacją odwrotną do wskaźnika obrotowości majątku TAT jest wskaźnik zaangażowania
majątku (engagement of assets ratio, EAR), badany zgodnie z poniższym wzorem:
przeciętny stan majątku
EAR =
przychody ze sprzedaży
Pozytywnie należy ocenić wzrost wskaźnika obrotowości majątku oraz spadek wielkości
wskaźnika zaangażowania majątku (podobnie interpretujemy pozostałe wskaźniki, które
uwzględniają
wybrane
wielkości
majątkowe).
Innym sposobem analizy wskaźnika obrotowości majątku jest zestawienie jego dynamiki ze
wzrostem wielkości majątku. Niższy przyrost majątku od dynamiki wartości wskaźnika
świadczy
o
efektywnym
wykorzystaniu
aktywów.
Ponadto porównując odchylenia powyższych wielkości łatwo wydedukować, czy wzrost
przychodów ze sprzedaży był jedynie skutkiem powiększenia majątku, czy raczej pochodną
jego lepszego wykorzystania
ą cenę rynkową
www.wkuwanko.pl
16
Bilans
Badanie efektywności poszczególnych składników majątkowych
Zaprezentowane wskaźniki wykorzystania majątku ogółem są obarczone pewnym błędem,
wynikającym z różnic w strukturze majątku i z charakteru poszczególnych jego składników.
Inaczej wygląda efektywność majątku trwałego niż obrotowego. Dlatego pogłębieniem
powyższej
analizy
powinno
być
badanie
efektywności
poszczególnych
aktywów,
przeprowadzane według następujących wzorów:Wskaźnik obrotowości majątku trwałego
(fixed assets turnover, FAT):
przychody ze sprzedaży
FAT =
przeciętny stan majątku trwałego
Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego (current assets turnover, CAT):
przychody ze sprzedaży
CAT =
przeciętny stan majątku obrotowego
Odwrotnością powyższych wielkości będą wskaźniki zaangażowania majątku trwałego i
obrotowego, konstruowane analogicznie do omówionego na początku wskaźnika EAR.
Interpretacja przedstawionych tu wskaźników jest podobna, jak w przypadku wskaźników,
badających gospodarowanie całym majątkiem.
Obrotowość zapasów
Zapasy są składnikiem majątku obrotowego, obejmującym zarówno surowce i półprodukty,
jak i zmagazynowane (nie sprzedane jeszcze) wyroby gotowe. Gospodarka zapasami
świadczy o zdolności umiejętnego zarządzania produkcją. Ich wzrost powoduje automatyczny
spadek rentowności (mówi się wówczas o "zjadaniu" przychodów przez zapasy, których
utrzymywanie
na
wysokim
poziomie
oznacza
wzrost
kosztów).
Należy pamiętać, że zapasy (w przedsiębiorstwie produkcyjnym) przechodzą przez trzy fazy:
zaopatrzenia (surowce), produkcji (tzw. produkcja w toku) oraz zbytu (wyroby gotowe).
Celowe byłoby zatem ustalenie, na jakim poziomie występuje zjawisko wydłużania obrotu
zapasami.
Jeśli obrót zapasami jest wydłużony już w fazie zaopatrzenia, może to sugerować
dokonywanie pochopnych zakupów, które przejściowo obniżają wynik finansowy (koszt
www.wkuwanko.pl
17
Bilans
kapitału, zużytego na pokrycie aktywów). Inna interpretacja tego faktu ma miejsce w
przypadku przedsiębiorstwa, które jest zmuszone powiększać okresowo zapasy w związku z
sezonowymi wahaniami popytu - tu powiększenie stanu zapasów może być zabezpieczeniem
przed
przewidywanym
wzrostem
sprzedaży.
Niebezpieczne jest natomiast zjawisko, gdy poziom zapasów stale wzrasta, czemu nie
towarzyszy odpowiedni przyrost sprzedaży. Wskazuje to na możliwość występowania
trudności
ze
zbytem
własnych
produktów.
Jeśli przedsiębiorstwo nie może sobie poradzić z zapasami wyrobów czy towarów, może je
wyprzedać po obniżonych cenach, co zwykle powoduje ujemne skutki dla rentowności. Lepiej
jest jednak wyprzedać zalegający towar, niż liczyć na cud i systematycznie ponosić koszty
utrzymywania zapasów.
Mierzenie sprawności zarządzania zapasami
Podstawowym miernikiem sprawności zarządzania zapasami jest wskaźnik obrotowości
zapasów (inventory turnover, IT), wyliczany według wzoru:
koszty wytworzenia produkcji sprzedanej
IT =
przeciętny stan zapasów
gdzie przez przeciętny stan zapasów rozumiana jest suma wartości zapasów na początek i
koniec
danego
okresu,
podzielona
przez
dwa.
Wskaźnik IT obrazuje stosunek kosztów sprzedaży do kosztów, wynikających z faktu
utrzymywania zapasów. W prawidłowo zarządzanym przedsiębiorstwie zapasy rosną wprost
proporcjonalnie do sprzedaży - oczywiście należy tu wyłączyć sezonowe wahania popytu.
Bardziej popularny jest wskaźnik rotacji zapasów w dniach (ITD), wyliczany ze wzoru:
przeciętny stan zapasów
ITD =
liczba dni
* badanego
koszty wytworzenia produkcji sprzedanej
okresu
Liczba dni jest zwykle zaokrąglana - dla miesiąca przyjmuje się umownie 30, dla kwartału 90,
a dla roku 360 dni. Wskaźnik ten informuje nas o czasie trwania jednego, statystycznego
obrotu zapasami. Niższy jego poziom świadczy o dobrym zarządzaniu majątkiem przyspieszony obieg pieniądza w jednostce gospodarczej pozwala przecież na wielokrotne
www.wkuwanko.pl
18
Bilans
wykorzystanie tych samych pieniędzy w celu masymalizacji przychodów, bez konieczności
powiększania
składników
majątkowych.
Praktyka wskazuje, że najbardziej wiarygodnym okresem dla badania zapasów jest rok
obrotowy - porównując poszczególne lata, unikamy błędnych interpretacji, wynikających
najczęściej z sezonowych wahań sprzedaży. Analitycy często zapominają, że wzrost popytu w
miesiącach letnich powoduje wydłużenie cyklu obrotu zapasami już na początku roku.
Obrotowość należności
Badanie obrotowości należności polega w zasadzie na określeniu sprawności rozliczeń
przedsiębiorstwa z kontrahentami. Zbyt wolny obrót świadczy o zamrożeniu znacznych
środków w należnościach, co z kolei pociąga za sobą szereg niekorzystnych zjawisk.
Pieniądze z nie zapłaconych faktur są przecież wliczane do przychodów (te ostatnie powstają
właśnie w chwili wystawienia faktury, a nie jej zapłaty), powiększają więc podstawę
opodatkowania. Niestety, przedsiębiorstwo nie ma możliwości ich wykorzystania czy
częściowego "wrzucenia" w koszty, w dodatku płaci podatek od nie otrzymanych jeszcze
kwot.Wysoki poziom należności świadczy często o kredytowaniu odbiorców (czyli wydłużaniu
terminów płatności, ewentualnie tzw. sprzedaży komisowej). Zdarza się, że tego typu
działania są po prostu wymuszane przez konkurencję, która stosuje kredytowanie
kontrahentów w celu powiększenia swojego udziału w rynku.Zjawisko to można stosunkowo
łatwo zidentyfikować, porównując okresy spływu należności w danej branży. Utrzymujący się
zbyt wysoki poziom należności uprawnia do postawienia pytania o ich jakość (część może już
być należnościami przeterminowanymi lub wręcz straconymi - co z kolei sugeruje
konieczność utworzenia rezerwy, która obciąży wynik finansowy firmy).Z kolei szybki obrót
należnościami świadczy o wysokiej sprawności rozliczeń z kontrahentami. Nie zawsze jest to
jednak zjawisko pozytywne - zbyt szybki obrót, szczególnie na bardzo konkurencyjnym rynku
może sygnalizować sztywną politykę przedsiębiorstwa, co czasami doprowadza do utraty
części rynku (odbiorcy będą woleli skorzystać z oferty przedsiębiorstw, które proponują
bardziej atrakcyjne warunki płatności za towar).Podstawowym miernikiem gospodarowania
należnościami jest wskaźnik obrotowości należności (receivables turnover, RT), który jest
obliczany następująco:
przychody ze sprzedaży
RT =
przeciętny stan należności
www.wkuwanko.pl
19
Bilans
Analogicznie do analizy zapasów, i tu występuje wskaźnik obrotowości należności w dniach
(czasu rozliczenia należności, RTD):
Przeciętny stan należności
RTD =
* liczba dni badanego okresu
przychody ze sprzedaży
Poza poczynionymi wyżej zastrzeżeniami, spadek należności oraz okresu ich spływu przy
wzrastających przychodach ze sprzedaży należy interpretować pozytywnie.
O obrocie zobowiązaniami
Zobowiązania są składnikiem pasywów bilansu, stąd też ich obrót należy potraktować
osobno. Podstawową miarą obrotu zobowiązaniami jest wskaźnik rotacji zobowiązań w
dniach (DTD), wyliczany według wzoru:
średnia wartość zobow. krótkoterminowych
DTD =
* liczba dni
koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Wskaźnik ten ujawnia, w ciągu ilu dni (statystycznie rzecz biorąc) przedsiębiorstwo spłaca
swoje zobowiązania. Zasadniczo niższy poziom tego wskaźnika świadczy o dobrej kondycji
finansowej przedsiębiorstwa, wpływa również pozytywnie na jego rentowność (nieterminowa
spłata zobowiązań wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty ustawowych odsetek). Zbyt
wolny obrót zobowiązaniami sugeruje, że część z nich może być już przeterminowana.
Z drugiej strony wydłużenie okresu płatności zobowiązań jest powszechnie stosowane przez
wiele przedsiębiorstw jako forma nie oprocentowanego kredytu (jest to szczególnie korzystne
w przypadku, gdy spółka kredytuje również swoich odbiorców, ustalając wydłużone terminy
spłat
Pomiar płynności - jak firma gospodaruje swoimi zasobami?
Pomiar płynności stanowi istotne źródło informacji na temat gospodarowania majątkiem
przedsiębiorstwa. Zbyt niski poziom może wskazywać na kłopoty firmy, a zbyt wysoki
sygnalizuje
Wskaźniki
nieumiejętne
płynności
wskazują
wykorzystanie
na
proporcje
posiadanych
pomiędzy
majątkiem
zasobów.
obrotowym
przedsiębiorstwa a jego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Ich analiza dostarcza bardzo
istotnych informacji - na temat zdolności terminowego regulowania zobowiązań firmy, czyli -
www.wkuwanko.pl
20
Bilans
inaczej mówiąc - stopnia wypłacalności. Przy tym bardzo rzadko zdarza się, by sytuacja
finansowa
firmy
była
idealna
-
najczęściej
wartości
poszczególnych
wskaźników
systematycznie wahają się w górę i w dół. Istotna jest natomiast obserwacja trendu - jak
dany wskaźnik zachowuje się w dłuższym czasie. Należy tu odpowiedzieć na kilka
zasadniczych pytań:
Jaki jest charakter działalności przedsiębiorstwa? Jak wyglądają wartości wskaźników
płynności w sektorze? Czy wartość poszczególnych wskaźników jest zbliżona do wartości
optymalnych. Jeśli nie, to jak duże jest odchylenie?
Czy w ostatnim czasie obserwujemy pogłębienie istniejących tendencji, czy też zaszły
zasadnicze zmiany w tym zakresie?
Czy istnieją przesłanki do zmiany obserwowanego trendu? Jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia zmian?
Jak kształtują się relacje pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami?
Dopiero tak gruntowna analiza pozwoli nam na wyciągnięcie prawidłowych wniosków
dotyczących płynnośO kapitale pracującym
W analizie płynności bardzo istotny jest kapitał pracujący (w literaturze często spotyka się
jego angielską nazwę - working capital). Jest to wielkość majątku obrotowego, która może
być angażowana w bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Stanowi ona różnicę pomiędzy
majątkiem obrotowym firmy a jej bieżącymi zobowiązaniami. Inaczej rzecz ujmując, kapitał
pracujący to płynna rezerwa, za pomocą której przedsiębiorstwo może zaspokajać bieżące
potrzeby.
working
Kapitał
capital
pracujący
=
majątek
oblicza
obrotowy
się
-
z
zobowiązania
wzoru:
bieżące
Interpretacja kapitału pracującego jest dość jednoznaczna: jego wzrost sygnalizuje lepszą
pozycję finansową badanego przedsiębiorstwa. Przy czym wielkość tego kapitału powinna
być tym wyższa, im mniejsze szanse ma dane przedsiębiorstwo na uzyskanie "od ręki"
pożyczki na bieżącą działalność. Stąd też wielkość working capital może być niższa np. w
przypadku firm, które uruchomiły programy typu Commercial Papers lub mogą bez problemu
uzyskać
kredyt.
Ponadto wielkość kapitału pracującego wykorzystuje się w szeregu wskaźników. Jedną z
metod pomiaru jest ustalenie proporcji pomiędzy kapitałem pracującym a wartością
sprzedaży, obliczaną według wzoru:
www.wkuwanko.pl
21
Bilans
kapitał pracujący
a=
przychody netto
Wyliczona w ten sposób wartość świadczy o prawidłowości korzystania przez firmę ze swoich
płynnych funduszy. Niski poziom wskazuje na dużą zdolność wykorzystywania płynnych
aktywów do generowania zysku i odwrotnie.
ci przedsiębiorstwa. Co ze zdolnością spłaty odsetek?
Z płynnością związany jest wskaźnik zdolności spłaty odsetek (interest coverage ratio).
Wylicza się go, dzieląc osiągnięty w danym okresie zysk brutto, powiększony o zapłacone
odsetki, przez zapłacone odsetki, zgodnie z niżej podanym wzorem:
zysk brutto + odsetki
ICR =
odsetki
Wskaźnik ten sygnalizuje, ile razy zysk brutto przedsiębiorstwa przewyższa wielkość odsetek.
Inaczej rzecz ujmując, na podstawie ICR możemy ustalić próg spadku zysku brutto, poniżej
którego spółka będzie miała kłopoty z terminowym płaceniem należnych odsetek. Jeżeli
wskaźnik ten wynosi przykładowo 2, to spadek zysku brutto o ponad 50 procent oznaczałby
trudności
w
regulowaniu
płatności
z
tytułu
odsetek.
Tu należy zaznaczyć, że wielkość klasycznego ICR jest myląca - pod uwagę bierzemy tu
przecież zysk przed opodatkowaniem, na który składa się szereg czynników, niekoniecznie
stricte gotówkowych. Dlatego też w analizie bardziej przydatne jest zastąpienie zysku brutto
wielkością wpływów gotówkowych z działalności podstawowej, które faktycznie mogą być
wykorzystane do spłaty zobowiązań.
Podstawowy miernik - płynność bieżąca
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) jest podstawowym miernikiem sytuacji płatniczej
przedsiębiorstwa. Świadczy on o teoretycznej możliwości spłacenia zobowiązań bieżących
poprzez upłynnienie całego majątku obrotowego. Wskaźnik ten obrazuje stosunek majątku
obrotowego do zobowiązań bieżących, zgodnie z wzorem:
majątek obrotowy
QR =
zobowiązania bieżące
www.wkuwanko.pl
22
Bilans
W literaturze podaje się wartość optymalną tego wskaźnika na poziomie 1,5 - 2,0. Wartość
poniżej 1,2 sygnalizuje zagrożenie płynności.Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że zbyt
wysoki poziom tego wskaźnika może świadczyć o ekstensywnym zarządzaniu firmą - czyli
mało efektywnym wykorzystaniu wolnych zasobów majątku i niechęci do korzystania z
dźwigni finansowej (finansowania kredytem).Zdarzają się sytuacje, w których wielkość tego
wskaźnika ulega poważnym zaburzeniom. Klasyczny przypadek to nowa emisja akcji, po
której do kasy przedsiębiorstwa wpływa nowy kapitał, powiększając automatycznie wielkość
majątku obrotowego. Mamy wówczas do czynienia z typową dla tego okresu nadpłynnością pogłębioną zazwyczaj spadkiem zobowiązań (przedsiębiorstwo, uzyskawszy nowy kapitał,
redukuje poziom zobowiązań, chcąc zmniejszyć koszty finansowe). Opadanie wskaźnika
płynności sygnalizuje zazwyczaj tempo zaangażowania nowych środków w działalność firmy.
Badanie płynności szybkiej
Za
pomocą
wskaźnika
płynności
szybkiej
(quick
ratio)
określamy
wypłacalność
przedsiębiorstwa w najbliższym okresie. Określa on stosunek wysoko płynnych aktywów do
zobowiązań krótkoterminowych. Dlatego też często ustalanie wartości szybkiej płynności
nazywane jest próbą kwasową (acid test). Szybką płynność wyliczamy z wzoru:
majątek obrotowy - zapasy
QR =
zobowiązania bieżące
Zauważmy, że konstrukcja tego wskaźnika jest podobna do omawianego wyżej current ratio,
różnica polega jedynie na odjęciu od majątku obrotowego zapasów. Dzieje się tak dlatego,
że upłynnienie zapasów jest zwykle trudniejsze i bardziej odłożone w czasie, aniżeli
pozostałych składników majątku obrotowego (choć to ostatnie stwierdzenie jest dyskusyjne często bowiem okazuje się, że zapasy są bardziej płynne od części należności). Jeżeli w
bilansie występuje wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych, wówczas i one powinny
być odjęte od majątku obrotowego (nie można ich uznać za zdolne do pokrycia zobowiązań
krótkoterminowych, ponieważ nie będzie ich można w najbliższym czasie zamienić na
gotówkę). Inaczej rzecz ujmując, w liczniku wzoru na wskaźnik płynności szybkiej mamy
gotówkę,
papiery
wartościowe
i
należności.
Przyjmuje się, że wartość wskaźnika QR powinna być zbliżona do jedności. Podobnie jednak
jak w przypadku omawianego wcześniej wskaźnika płynności bieżącej, wartość QR dla
przedsiębiorstwa należy skonfrontować ze średnią dla właściwej branży (może się okazać, że
dana działalność wymaga utrzymywania bardzo wysokich zapasów, co automatycznie
www.wkuwanko.pl
23
Bilans
spowoduje spadek wartości wskaźnika płynności szybkiej). Ponadto mogą tu wystąpić
zaburzenia, podobnie do obserwowanych w analizie CR (przykładowo, emisja akcji wywrze
większy wpływ na płynność szybką aniżeli na płynność bieżącą).
Pomiar podwyższonej płynności
Najgłębszym poziomem analizy płynności jest pomiar relacji najbardziej płynnych aktywów,
czyli środków pieniężnych, do bieżących zobowiązań. Powstaje w ten sposób wskaźnik
podwyższonej płynności, zwany również często wskaźnikiem wypłacalności środkami
pieniężnymi (cash to current liabilities ratio). Oblicza się go według wzoru:
środki pieniężne
CCLR =
zobowiązania krótkoterminowe
Wielkość
środków
pieniężnych
równa
jest
zazwyczaj
majątkowi
obrotowemu,
pomniejszonemu o zapasy i należności (oraz rozliczenia międzyokresowe czynne). Oznacza
to, że pod pojęciem środków pieniężnych kryje się gotówka oraz łatwo zbywalne papiery
wartościowe. Często kłopoty sprawia interpretacja wartości tego wskaźnika. Przykładowo,
CCLR na poziomie 0,151 oznacza, że środki pieniężne wystarczają na pokrycie 15,1 proc.
całości zobowiązań bieżących przedsiębiorstwa. Ogółem przyjmuje się, że wskaźnik ten
powinien
wynosić
0,2.
Należy tu jeszcze poczynić istotną uwagę. Omawianego wskaźnika nie należy traktować jako
wyroczni, pełni on raczej rolę uzupełniającą wobec pozostałych wskaźników płynności - jest
sygnałem zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (z punktu widzenia konstrukcji jest zbliżony
do poprzednich wskaźników, przy czym z licznika wyłączono wszystkie trudniej zbywalne
elementy
majątku
obrotowego).
Wskaźnik ten będzie bardzo silnie reagował na nową emisję akcji (licznik jest tu bardziej
"wrażliwy" na nową gotówkę, która zostanie wpłacona na konto).
Co sygnalizują wskaźniki płynności?
Można wyróżnić kilka sytuacji, w których wartość wskaźników płynności ulega zaburzeniom.
Klasycznym, wspomnianym już wcześniej przypadkiem jest nowa emisja akcji - gwałtownie
podnosi się wówczas poziom gotówki, co powoduje skokowy wzrost wartości wskaźników
płynności. Co ciekawe, ich opadanie jest bardzo dobrym miernikiem wykorzystania pieniądza
z nowej emisji (jeśli spółka nie spieszy się z inwestycjami, pozostawiając środki w banku,
wówczas
wskaźniki
nadal
wskazują
www.wkuwanko.pl
na
nadpłynność).
24
Bilans
Istnieje również kilka typowych powodów spadku płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa.
Do zjawiska tego dochodzi np. wówczas, gdy nadmierna ilość pieniądza jest zgromadzona w
zapasach (szczególnie tych trudno zbywalnych). Tę sytuację zasygnalizuje nam wskaźnik
płynności szybkiej, którego odchylenie od wartości wymaganej będzie wyższe aniżeli
wskaźnika płynności bieżącej (różnica wynika z konstrukcji acid testu, gdzie od aktywów
obrotowych odejmuje się zapasy). Drugim, częstym powodem spadku płynności w
przedsiębiorstwie są zaległości płatnicze ze strony odbiorców (wzrost należności).
W obu przypadkach w firmie wystąpi niedobór gotówki - wówczas przedsiębiorstwo będzie
zmuszone do finansowania bieżącej działalności za pomocą krótkoterminowych kredytów, co
w skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do jego całkowitej niewypłacalności.
O celowości zaciągania kredytów
Finansowanie rozwoju firmy za pomocą kredytów jest sensowne wówczas, gdy rentowność
podstawowej działalności jest wyższa od stopy oprocentowania kredytu w bankach. W takiej
sytuacji kapitał obcy, "wrzucony" do przedsiębiorstwa, zacznie od razu pracować, przynosząc
zyski. Zazwyczaj jednak pierwszy okres finansowania kredytem wiąże się z koniecznością
obsługi zadłużenia, przy czym pożyczone pieniądze jeszcze nie w pełni pracują - wówczas
dochodzi
do
uwzględnienia
przejściowego
w
obniżenia
rachunku
rentowności,
wyników
kosztów
spowodowanego
finansowych
koniecznością
-
odsetek.
Od lat pokutuje (niesłuszne) przekonanie, że kredyt jest ostatecznością, a zaciąganie
zobowiązań przez firmy jest oznaką ich słabości. Nic bardziej błędnego - zastosowanie
kredytu daje tzw. efekt dźwigni finansowej - firma korzystająca z kredytu ma znacznie
większe możliwości rozwoju aniżeli przedsiębiorstwo, finansujące się wyłącznie ze źródeł
wewnętrznych (zysk zatrzymany, amortyzacja). Przyjrzyjmy się temu zjawisku na
przykładzie:
Firmy produkcyjne X i Y rozpoczynały działalność, dysponując kapitałem własnym (kapitał
akcyjny plus zapasowy) w wysokości 20.0 mln zł każda. Dla uproszczenia przyjmijmy, że
wielkość kapitałów własnych nie zmieniła się w czasie. Po roku działalności przychody w obu
przedsiębiorstwach wyniosły 10.0 mln, a zysk netto 2.0 mln. Oznacza to stopę zwrotu z
kapitałów
rzędu
10
proc.
W drugim roku działalności firma X postanowiła poszerzyć swoją działalność - zaciągnęła
www.wkuwanko.pl
25
Bilans
więc 5-letni kredyt w celu zakupu dodatkowej maszyny za 10 mln. Dzięki temu przychody
wzrosły do 20 mln, a zysk (po zapłaceniu odsetek w wysokości 2.3 mln) do 2.5 mln. Firma
zatem poniosła koszty kredytu, ale ostatecznie ryzyko opłaciło się - zostało "wynagrodzone"
25-procentowym przyrostem zysku. Tymczasem firma Y nadal generowała zysk w wysokości
2.0
mln
zł.
Przykład ten jest wprawdzie znacznie uproszczony (zbyt wiele wartości nie zmienia się w
czasie, nie uwzględniamy inflacji, zmian popytu, różnicy w opodatkowaniu firmy korzystającej
z kredytu i finansującej się wyłącznie kapitałami własnymi), pozwala jednak zrozumieć
działanie
tzw.
dźwigni
finansowej.
Podstawowym wskaźnikiem, sygnalizującym opłacalność zadłużenia przedsiębiorstwa, jest
relacja stopy zysku do stopy oprocentowania kredytu. Skorzystanie z dźwigni finansowej jest
uzasadnione w sytuacji, gdy stopa zysku jest wyższa od oprocentowania kredytu (lub analizy
wskazują
na
taką
właśnie
możliwość).
W odwrotnym przypadku osiągniemy negatywny efekt dźwigni finansowej, choć tu
przedsiębiorstwo może czasowo ponosić wyższe koszty w nadziei na osiągnięcie
dodatkowych zysków w przyszłości. Jeśli natomiast stopa zysku jest równa oprocentowaniu
kredytu, wówczas zastosowanie dźwigni finansowej nie wpływa na wskaźnik zwrotu z
kapitału. Należy przy tym zwrócić uwagę nie tylko na obecne proporcje, ale przede
wszystkim na kierunek przyszłych zmian, wynikający z analiz tak samego przedsięwzięcia,
finansowanego z kredytu, jak i sytuacji makroekonomicznej (od niej uzależniona jest cena
kredytu komercyjnego).
Struktura kapitałowo - majątkowa przedsiębiorstwa
Przystępując do analizy zadłużenia lub możliwości zadłużania się przedsiębiorstwa, należy
przede wszystkim mieć pojęcie o strukturze jego majątku i kapitału. Do obliczenia tych
zależności służą poniższe wzory:
kapitał własny
[1] struktura kapitału =
kapitał obcy
majątek trwały
www.wkuwanko.pl
26
Bilans
[2] struktura majątku =
majątek obrotowy
Wskaźnik [1] określa proporcje pomiędzy kapitałem własnym przedsiębiorstwa a całością
zobowiązań. Teoretycznie rzecz biorąc, im wyższy poziom tego wskaźnika, tym korzystniej
należy ocenić sytuację finansową firmy. To jednak czysta teoria - może się bowiem zdarzyć,
że stopa zysku z działalności jest na tyle wysoka, że spokojnie pozwala na intensywne
zarządzanie firmą, również z wykorzystaniem efektu dźwigni finansowej. W takim przypadku
zbyt wysoki poziom wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje mało efektywne, to jest
ekstensywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zbyt niski, a zwłaszcza systematycznie
malejący poziom tego wskaźnika może informować o możliwości wystąpienia problemów przedsiębiorstwo
powinno
wówczas
próbować
ograniczyć
zadłużenie.
Wskaźnik [2] obrazuje strukturę majątku przedsiębiorstwa - jego wzrost świadczy o
rozbudowie bazy przedsiębiorstwa (majątku trwałego). Należy jednak pamiętać, że wskaźnik
struktury majątku jest w dużym stopniu uzależniony od charakteru działalności firmy. Jest on
zwykle wyższy w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, których podstawą działania jest
właśnie majątek trwały. Zdecydowanie niższy poziom tego wskaźnika będziemy natomiast
obserwowali w spółkach handlowych, gdzie znaczną cześć aktywów stanowi majątek
obrotowy.
Na bazie wyżej omawianych wielkości zbudowany jest wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej:
wskaźnik struktury kapitału [1]
wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej =
wskaźnik struktury majątku [2]
Wskaźnik ten sam w sobie jest mało użyteczny, dopiero zestawienie zmian jego wielkości w
czasie niesie ze sobą istotne informacje. Stopniowy spadek sygnalizuje pogarszającą się
sytuację finansową przedsiębiorstwa, wzrost świadczy o coraz lepszej kondycji badanej firmy.
Pomiar wielkości zadłużenia
Podstawowym miernikiem struktury kapitałów obcych, zaangażowanych w finansowanie
przedsiębiorstwa, jest wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, DR), wyliczany ze wzoru:
suma zobowiązań
DR =
suma aktywów
www.wkuwanko.pl
27
Bilans
Stosunek ogółu kapitałów obcych do całości majątku przedsiębiorstwa jest bardzo istotną
wielkością - wskazuje, jakie jest pokrycie zaciągniętego długu aktywami. Podobnie jak w
przypadku pozostałych wskaźników zadłużenia, i tu pożyteczne jest zestawienie zmian
wielkości ogólnego zadłużenia w czasie. Wzrost poziomu tego wskaźnika sygnalizuje coraz
większy udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Wzrost
zadłużenia jest uzasadniony wtedy, gdy stopa rentowności majątku firmy jest wyższa od
oprocentowania
zaciągniętego
kredytu.
Drugą istotną wielkością jest stosunek całości zobowiązań do kapitałów własnych
przedsiębiorstwa (debt to equity ratio, DER):
suma zobowiązań
DER =
kapitały własne
Wielkość tego wskaźnika świadczy o (teoretycznej) możliwości pokrycia całości zobowiązań z
kapitałów własnych.
Jak zbadać strukturę zadłużenia
Struktura zadłużenia to proporcja pomiędzy kapitałem obcym krótko- i długoterminowym.
Stosuje się tu wymiennie dwa wskaźniki:
zobowiązania krótkoterminowe
W1 =
suma zobowiązań
zobowiązania długoterminowe
W2 =
suma zobowiązań
Przy analizie powyższych wskaźników należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że z
punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystniejszy jest większy udział obcego kapitału
długoterminowego. Wynika to stąd, że zadłużenie krótkoterminowe jest droższe, ponadto
konieczność szybkiej spłaty może zagrozić płynności przedsiębiorstwa - szczególnie w
przypadku, gdy udział długu krótkoterminowego w zobowiązaniach ogółem jest wysoki lub
wykazuje tendencję rosnącą.Inną wielkością, braną pod uwagę przy analizie struktury
zadłużenia, jest pokrycie majątku trwałego zobowiązaniami długoterminowymi:
majątek trwały
www.wkuwanko.pl
28
Bilans
wskaźnik pokrycia =
zobowiązania długoterminowe
Konstrukcja taka jest nieprzypadkowa - zwróćmy uwagę, że zabezpieczeniem kredytów
długoterminowych jest zazwyczaj właśnie majątek trwały. Wynik wskazuje, ile razy wartość
aktywów trwałych netto przekracza poziom zobowiązań długoterminowych - jeśli wskaźnik
osiągnie wartość równą jedności lub niższą, świadczy to o możliwości wystąpienia poważnych
problemów.
Czy firma jest w stanie spłacić odsetki?
Wskaźnik zdolności spłaty odsetek (interest coverage ratio, ICR) wylicza się, dzieląc zysk
brutto, powiększony o zapłacone odsetki przez zapłacone odsetki:
zysk brutto + odsetki
ICR =
odsetki
Na podstawie tego wskaźnika łatwo ustalimy, jaki spadek zysku brutto spowoduje kłopoty z
terminową
płatnością
odsetek.
Kolejną wielkością, za pomocą której można mierzyć zdolność przedsiębiorstwa do płacenia
odsetek, jest wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową (financial results to total
debt ratio, FRTD). Oblicza się go zgodnie z wzorem:
zysk netto + roczna amortyzacja
FRTD =
przeciętny stan zobowiązań
Wskaźnik ten sugeruje możliwość uregulowania zobowiązań przedsiębiorstwa ze źródeł
wewnętrznych - zysku i amortyzacji. Wielkość ta jest bardzo ważna - wskazuje, czy
przedsiębiorstwo faktycznie radzi sobie ze spłatą odsetek. Znaczne obniżenie się FRTD może
sygnalizować zapaść finansową przedsiębiorstwa.
Alternatywa dla kredytu - inne źródła gotówki
Przedsiębiorstwo niekoniecznie musi sięgać po kredyt - jest to szczególnie niewskazane dla
tych firm, w przypadku których istnieje obawa (uzasadniona osiąganymi wynikami
finansowymi), że nie poradzą sobie z obsługą zadłużenia, to jest z płatnością rat
kapitałowych i należnych odsetek. Szczególnie ostrożnie trzeba podchodzić do zadłużenia
krótkoterminowego, które jest stosunkowo drogie, przy czym w przypadku przejściowych
kłopotów mogą wystąpić problemy z terminową spłatą, co znacznie podwyższa koszt kapitału
(konieczność
zapłacenia
www.wkuwanko.pl
karnych
odsetek).
29
Bilans
Poza kredytem istnieje kilka innych źródeł finansowania. Pierwsze z nich to emisja akcji forma szczególnie dogodna w przypadku spółek publicznych. Tu jednak trzeba zwrócić
uwagę
na
skomplikowaną
procedurę
organizacji
emisji.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy można natomiast zaspokoić na przykład poprzez
wyprzedaż zalegających zapasów. Wprawdzie dokonuje się tego zwykle po obniżonej cenie,
to jednak automatycznie zabieg taki powoduje spadek zapotrzebowania na kapitał, który
dotychczas zaangażowany był w finansowanie nisko płynnych składników majątku
obrotowego. Kolejnym sposobem jest zwiększenie rotacji należności - a więc praktycznie
rzecz biorąc redukcja akcji kredytowania odbiorców. Spółki przyspieszają okres spływu
należności, stosując np. ceny preferencyjne za zapłaty gotówkowe lub obciążając
zalegających z zapłatami kontrahentów karnymi odsetkami. Trzecią wreszcie drogą może być
powiększenie środków własnych dzięki kredytowaniu ze strony dostawców.
Najważniejsze sygnały problemów firmy
Istnieje
kilka
klasycznych
przedsiębiorstwa
i
sygnałów,
świadczących
zagrożeniu
jego
o
spadającej
sile
prawidłowego
finansowej
rozwoju.
Zmniejszenie
przychodów
W warunkach inflacji spadek przychodów jest zjawiskiem niepokojącym, świadczącym o
możliwości utraty przez przedsiębiorstwo części rynku lub grupy klientów. Należy jednak
zwrócić uwagę na takie możliwości wytłumaczenia spadku przychodów, jak sezonowość
przychodów ze sprzedaży czy odłożona w czasie zapłata za realizowany właśnie kontrakt o
dużej wartości. Ponadto konieczne jest przeanalizowanie nie tylko przychodów za dany
okres, ale i wypracowanych w okresie, który stanowi dla nas punkt odniesienia. Może się
zdarzyć, że np. rok wcześniej przychody były wyjątkowo wysokie z uwagi na zapłatę za
realizowany
kontrakt
Szybki
długoterminowy.
przyrost
kosztów
Wzrost kosztów jest zjawiskiem niepokojącym, szczególnie przy zdecydowanie niższej
dynamice przychodów. Należy odpowiedzieć na pytanie, na jakim poziomie nastąpił przyrost
kosztów
oraz
ocenić,
jakie
czynniki
www.wkuwanko.pl
spowodowały
tę
sytuację.
30
Bilans
Spadek
zysku
Spadający zysk jest kolejnym sygnałem, świadczącym o pogarszającej się sytuacji
finansowej. Powstanie straty jest już zjawiskiem niebezpiecznym - szczególnie, jeśli firma
notuje ujemny wynik przez kilka czy kilkanaście miesięcy, a towarzyszy temu spory udział
kapitałów obcych w finansowaniu działalności (może to w stosunkowo krótkim czasie
doprowadzić
do
Zwiększone
niewypłacalności).
zapotrzebowanie
na
kredyt
Firma nie może poradzić sobie z finansowaniem bieżącej działalności, więc zaciąga drogie
pożyczki
krótkoterminowe.
powiększają
się
W
koszty
przypadku
finansowe
Kłopoty
nieregularnej
(konieczność
z
spłaty
zapłaty
zobowiązań
wyższych
egzekucją
znacznie
odsetek).
należności
Rosnący wskaźnik rotacji należności sygnalizuje, że wkrótce mogą pojawić się problemy z
finansowaniem. Czasami jednak (szczególnie w warunkach wysokiej konkurencji) odłożenie
w czasie zapłaty za sprzedane towary czy usługi jest elementem walki z konkurencją.
Wolny
obrót
zapasami
Wzrastający poziom zapasów, szczególnie przy nieadekwatnym przyroście przychodów ze
sprzedaży rodzi pytanie, czy przedsiębiorstwo nie ma czasem kłopotów z ich upłynnieniem.
Złym sygnałem jest ponadto "ratunkowa" wyprzedaż zapasów poniżej kosztów ich
wytworzenia.
Wyprzedaż
majątku
trwałego
Taka operacja świadczy o problemach przedsiębiorstwa, choć czasem może być rezultatem
reorganizacji firmy (w takich przypadkach warto zwrócić uwagę na komentarze do raportów
finansowych
Zaleganie
i
artykuły
z
www.wkuwanko.pl
w
prasie).
płatnościami
31
Bilans
Nieterminowe regulowanie należności podatkowych czy wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych nie tylko dowodzi utraty płynności przedsiębiorstwa, ale i naraża je na
dodatkowe koszty (w postaci karnych odsetek). Podobnie niepokojącym zjawiskiem są
opóźnienia w wypłatach dla pracowników.
Kryzys - podstawowe narzędzia diagnostyczne
W przypadku spółek publicznych istnieje - określona odpowiednimi przepisami - dyscyplina
informacyjna, nakazująca podawanie do publicznej wiadomości nie tylko okresowych
raportów finansowych, ale i komunikatów o zdarzeniach, mających wpływ na generowane
przez
przedsiębiorstwo
wyniki.
Poniżej przedstawimy w skrócie szereg wskaźników, które pomogą w ocenie sytuacji
finansowej
przedsiębiorstwa,
wraz
Pomiar
z
krótką
interpretacją.
wielkości
bilansowych
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio):
majątek obrotowy
FRTD =
zobowiązania bieżące
Wskaźnik ten obrazuje możliwość pokrycia zobowiązań dzięki upłynnieniu posiadanego
majątku obrotowego. Jego optymalna wielkość wynosi od 1.5 do 2.0. Spadek poniżej 1.2
traktowany jest jako sygnał zagrożenia. Wzrost powyżej 2.0 sygnalizuje nadpłynność.
Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio):
majątek obrotowy - zapasy
QR =
zobowiązania bieżące
QR wskazuje na możliwość spłaty zobowiązań poprzez sprzedaż bardziej płynnych
elementów
Złota
majątku
obrotowego.
Optymalna
zasada
wielkość
QR
to
1.0.
bilansowa
Jeśli spółka korzysta z dźwigni finansowej, wówczas pożądane jest, by majątek obrotowy
znajdował pokrycie w kredycie krótkoterminowym, a majątek trwały w kredytach
www.wkuwanko.pl
32
Bilans
długoterminowych. Złamanie tej zasady - np. finansowanie rozwoju aktywów trwałych za
pomocą krótkookresowych pożyczek jest niebezpieczne i może być przyczyną poważnych
kłopotDiagnostyka kryzysu - badanie dynamiki przychodów i kosztów
Obowiązująca tu zasada jest wręcz intuicyjna - przyrost przychodów powinien być wyższy od
tempa wzrostu kosztów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na inflację - przykładowo,
wzrost przychodów o 10 proc. w warunkach 19-procentowej inflacji oznacza ich realny
spadek.
Z
drugiej
strony
inflacja
usprawiedliwia
częściowo
przyrost
kosztów.
Pomiar stopy zysku:
zysk
stopa zysku =
przychody ze sprzedaży
Pod uwagę bierzemy zysk na poszczególnych poziomach - zysk brutto ze sprzedaży, zysk
operacyjny, zysk z działalności gospodarczej, zysk przed opodatkowaniem i zwrot ze
sprzedaży netto. Systematyczny spadek stopy zysku świadczy o pogłębiającej się
niekorzystnej proporcji pomiędzy przychodami a kosztami. Szczególnie istotna jest stopa
zysku
brutto
ze
sprzedaży,
wskazująca
na
rentowność
podstawowej
działalności
przedsiębiorstwa - jej opadanie sygnalizuje możliwość wystąpienia poważnych kłopotów w
najbliższej przyszłości.
ów przedDiagnostyka kryzysu - wskaźnik Altmana
Istnieje wiele sposobów całościowego pomiaru przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem najlepszą
metodą badania ewentualnego zagrożenia spółki upadłością jest tzw. wskaźnik Altmana.
Jest on zbudowany w oparciu o pięć wskaźników, które przemnożone przez odpowiednio
dobrane współczynniki korygujące i następnie zsumowane dają wynik, obrazujący kondycję
finansową
W
modelu
przedsiębiorstwa.
Altmana
pod
uwagę
bierze
się
wyniki
pięciu
pomiarów.
1. Pomiar płynności oraz struktury aktywów, wyrażający się wzorem x1:
kapitał pracujący
x1 =
aktywa ogółem
2. Pomiar rentowności zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie (x2):
www.wkuwanko.pl
33
Bilans
zysk netto - dywidenda
x2 =
aktywa ogółem
3. Pomiar rentowności aktywów (wskaźnik x3):
zysk brutto - zapłacone odsetki
x3 =
aktywa ogółem
4. Wskaźnik wspomagania finansowego (x4):
wartość rynkowa kapitału akcyjnego
x4 =
zobowiązania długoterm.+ zobowiązania krótkoterm.
5. Pomiar wykorzystania posiadanych aktywów (x5):
przychody ze sprzedaży
x5 =
aktywa ogółem
Po przemnożeniu powyższych wielkości przez odpowiednie współczynniki korygujące
otrzymujemy
Z
=
wskaźnik
(x1*1.2)
+
Altmana
(x2*1.4)
(Z),
+
który
(x3*3.3)
przedstawia
+
się
(x4*0.6)
następująco:
+
(x5*1.0)
Według Altmana, przedsiębiorstwo o wartości wskaźnika (Z) powyżej 2.99 charakteryzuje się
dobrą kondycją finansową, natomiast wskaźnik na poziomie poniżej 1.81 oznacza już
bankruta. Wartością graniczną dla tego wskaźnika jest jednak 2.675 - poziom niższy
wskazuje na trudności przedsiębiorstwa.
www.wkuwanko.pl
34
Download