praca-analiza-porownawcza-rentownosci

advertisement
Finanse i controlling
Analiza porównawcza rentowności wybranych spółek giełdowych
-
Spis treści
Wstęp 3
Rozdział 1. Rola analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstwa 5
1.1 Istota i cele analizy finansowej 5
1.2 Źródła informacji finansowej dla potrzeb analizy 8
1.3 Odbiorcy analizy finansowej 11
1.4 Przedmiot i zakres analizy finansowej 13
Rozdział 2. Sprawozdanie finansowe jako źródło analizy finansowej jednostki 16
2.1 Przyczyny i kierunki reformy sprawozdawczości finansowej w Polsce 16
2.2 Regulacje prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej 19
2.3 Cechy jakościowe sprawozdań finansowych 24
2.4 Elementy sprawozdania finansowego 28
Rozdział 3. Rentowność jako podstawowy obszar badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 36
3.1 Zysk jako cel działalności przedsiębiorstwa 36
3.2 Pojęcie rentowności w działalności przedsiębiorstwa 38
3.3 Miary zysku w rachunkowości 42
3.4 Metody oceny rentowności przedsiębiorstw 47
Rozdział 4. Wskaźnikowe metody oceny rentowności 53
4.1 Wskaźniki rentowności sprzedaży 53
4.2 Analiza wskaźnikowa rentowności majątku 56
4.3 Ocena rentowności kapitałów własnych oraz rynku kapitałowego 59
4.4 Piramidalne układy wskaźników 62
Rozdział 5. Charakterystyka badanych podmiotów 67
5.1 Kryteria doboru podmiotów do badań 67
5.2 Charakterystyka spółki Agora S.A. 69
5.3 Charakterystyka spółki Cyfrowy Polsat S.A. 73
5.4 Charakterystyka spółki TVN S.A. 76
Rozdział 6. Wskaźnikowa ocena rentowności wybranych spółek 79
6.1 Ocena rentowności sprzedaży 79
6.2 Ocena rentowności majątku 83
6.3 Ocena rentowności kapitałów własnych 88
6.4 Piramidalne wskaźniki Du Ponta 91
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis aktów prawnych 99
Spis stron internetowych 100
Spis rysunków 100
Spis wykresów 100
Spis tabel 101
Wstęp
Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości, oparte jest na wymianie
informacji. W zależności od potrzeb i rodzaju odbiorcy, informacja może mówić o sytuacji
wewnętrznej przedsiębiorstwa, gdy odbiorcą informacji jest kierownictwo, może to być informacja
o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, o możliwościach rozwoju lub o barierach, które ten
rozwój mogą spowolnić. Może to być informacja o ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa, której
odbiorcami są. inwestorzy, klienci lub różnego rodzaju instytucje finansowe, dla tych podmiotów
ważna jest informacja o efektach działań, o osiągniętych wynikach lub o pozycji zajmowanej na
rynku przez przedsiębiorstwo.
Rola i pozycja analizy finansowej w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem uległa
zasadniczemu umocnieniu. Wśród istotnych przyczyn tego stanu można wymienić, m.in.
transformację systemu gospodarczego w Polsce, z centralnie sterowanego przez Państwo, w
kierunku gospodarki rynkowej, co spowodowało zmianę w sposobie zarządzania
przedsiębiorstwem. Napływ wielu, międzynarodowych przedsiębiorstw, wykorzystujących
informację uzyskane z analizy finansowej w swojej działalności. Powstanie i szybki rozwój giełdy
papierów wartościowych, gdzie informacje płynące z analizy finansowej są jednym z podstawowych
czynników wpływających na decyzję inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych.
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie analizy rentowności oraz jej wykorzystanie przy
dokonywaniu porównawczej analizy zyskowności podmiotów na przykładzie spółek giełdowych:
Agora S.A., Cyfrowy Polsat S.A. oraz TVN S.A.. Tezą pracy jest stwierdzenie, że analiza
rentowności jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy porównywaniu danych
finansowych podmiotów gospodarczych dla stwierdzenia poziomu efektywności działania
podmiotu.
Praca składa się z sześciu rozdziałów, które przedstawią teorię analizy finansowej i źródło danych
wykorzystywanych w analizie. Opiszę rentowność i przedstawi podstawowe rodzaje wskaźników
rentowności. Scharakteryzuje spółki wykorzystane w analizie porównawczej rentowności oraz
wskaże kryteria doboru tych spółek do analizy, a następnie przedstawi analizę porównawczą
rentowności na podstawie danych finansowych wybranych spółek giełdowych.
W rozdziale pierwszym zostanie przedstawiona rola analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstwa.
Istota i cele analizy finansowej, źródła wykorzystywane do zdobycia informacji finansowych.
Podstawowi odbiorcy analizy finansowej oraz przedmiot i zakres analizy finansowej.
Rozdział drugi będzie przedstawiał sprawozdanie finansowe jako główne źródło danych do analizy
finansowej. Pokaże przyczyny i kierunki reformy sprawozdawczości finansowej w Polsce. Ponadto
przedstawione zostaną podstawowe regulacje prawne dotyczące sprawozdań finansowych, cechy
jakościowe jakie musi mieć sprawozdanie finansowe oraz elementy sprawozdania finansowego.
Rozdział trzeci przedstawi rentowność jako główny, podstawowy obszar badania sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa. Pokaże podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa, którym jest
uzyskanie zysku oraz podstawowe miary tego zysku w przedsiębiorstwie. Wyjaśni pojęcie
rentowności oraz wskaże podstawowe metody oceny rentowności przedsiębiorstwa. W rozdziale
czwartym przedstawione zostaną główne, wskaźnikowe metody oceny rentowności. Zostaną
przedstawione podstawowe wskaźniki rentowności sprzedaży, podstawowe wskaźniki rentowności
majątku oraz podstawowe wskaźniki rentowności kapitałów własnych. Przedstawione zostaną
również piramidalne układy wskaźników rentowności, a dokładniej piramidalne wskaźniki DuPonte.
Rozdział piąty przedstawi nam charakterystykę podmiotów, które zostaną wykorzystane w analizie
porównawczej rentowności, a są to spółki: Agora S.A., Cyfrowy Polsat S.A. oraz TVN S.A..
Zostaną również podstawowe kryteria doboru tych podmiotów do analizy.
Rozdział szósty przedstawi na podstawie danych finansowych, pochodzących ze sprawozdań
finansowych, wskaźnikową ocenę rentowności wybranych spółek. Wyniki tej oceny zostaną
porównane i opisane, a w dalszej części rozdziału zostaną wyciągnięte wnioski na podstawie
przeprowadzonej analizy. W analizie tej zostaną użyte wskaźniki rentowności, które zostaną
przedstawione w niniejszej pracy.
W pracy zostanie wykorzystana literatura o tematyce finansowej i ekonomicznej oraz dane i
informacje z portali internetowych o tematyce związanej z finansami i ekonomią. Przy dokonywaniu
analizy zostaną wykorzystane sprawozdania finansowe spółek, które zostaną przedstawione w
pracy. Spółki, które zostaną przedstawione w pracy zostały wybrane na podstawie kilku kryteriów,
które zostaną przedstawione w dalszej części pracy, podstawowymi kryteriami doboru jest to że
spółki działają w tym samym sektorze, są podobnej wielkości oraz że wszystkie spółki są notowane
na giełdzie papierów wartościowych. Wykorzystaną w pracy metoda badawczą będzie analiza
informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych spółek: Agora S.A., Cyfrowy
Polsat S.A. oraz TVN S.A.
×
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards