Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

advertisement
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania Nr DZP-361-60/2016
na „Świadczenie usług polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym na wykonywaniu lekarskich badań profilaktycznych,
jak też wykonywanie badań stwierdzających istnienie lub brak możliwości zakażenia prątkami gruźlicy, a także przeprowadzenie szczepień
okresowych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na stanowiskach, na których występują narażenia
w związku z wykonywaną pracą, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE PRZEWIDYWANYCH BADAŃ
Tabela nr 1. Zestawienie badań różnych
Zestawienie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych z uwzględnieniem ilości
planowanych badań.
Lp.
Czynnik szkodliwy lub uciążliwy
1
2
Liczba badań
3
I
1. Czynniki fizyczne - hałas
2. Drgania mechaniczne (wibracja) przekazywane na kończyny górne
20
10
3. Promieniowanie jonizujące
60
4. Promieniowanie i pola elektromagnetyczne
40
5. Promieniowanie nadfioletowe
6. Promieniowanie laserowe
7. Zagrożenie związane z obsługą monitorów ekranowych
2
14
1700
Pył przemysłowy
II
1. Pyły nieorganiczne (zawierające powyżej 10 % wolnej krzemionki)
2. Pyły nieorganiczne (zawierające poniżej 10 % wolnej krzemionki)
3. Pył zawierający metale twarde
4. Pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
III
10
8
4
20
Czynniki toksyczne
1. Aldehydy
a) akrylowy
b) mrówkowy (formaldehyd)
2. Amoniak
3. Arsen i jego związki
24
20
2
10
4. Tlenki azotu
6
5. Bar i jego związki
4
6. Benzen
48
7. Beryl i jego związki
20
8. Chlorowodór i tlenki chloru
4
9. Chrom i chromiany
30
10. Czterochlorek węgla
4
str. 1
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania Nr DZP-361-60/2016
na „Świadczenie usług polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym na wykonywaniu lekarskich badań profilaktycznych,
jak też wykonywanie badań stwierdzających istnienie lub brak możliwości zakażenia prątkami gruźlicy, a także przeprowadzenie szczepień
okresowych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na stanowiskach, na których występują narażenia
w związku z wykonywaną pracą, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie”
11. Kadm i jego związki
10
12. Ketony (aceton)
6
13. Ksylen
4
14. Mangan i jego związki
4
15. Nafta, benzyna ekstrakcyjna
8
16. Nikiel i jego związki
20
17. Pestycydy
4
18. Tlenki siarki
4
19. Toluen
20
20. Trójchloroetylen
4
21. Tlenek węgla
10
22. Związki aminowe węglowodorów aromatycznych (anilina benzydyna)
48
23. chlorek winylu
44
Czynniki biologiczne
IV
60
1. Promieniowanie termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu
uczulającym
2. Inne szkodliwe czynniki biologiczne (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)
16
Inne czynniki
V
1. Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (kierowcy)
16
8
2. Prace na wysokości do 3 m.
3. Prace wymagające stałego i długotrwałego wysiłku głosowego
VI
1600
Prace bez określonego czynnika narażenia
VII
1280
5226
RAZEM
Tabela nr 2. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy
Lp.
Rodzaj badania
Liczba badań
1
2
3
1
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych w kierunku zakażenia prątkami
gruźlicy
6000
str. 2
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania Nr DZP-361-60/2016
na „Świadczenie usług polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym na wykonywaniu lekarskich badań profilaktycznych,
jak też wykonywanie badań stwierdzających istnienie lub brak możliwości zakażenia prątkami gruźlicy, a także przeprowadzenie szczepień
okresowych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na stanowiskach, na których występują narażenia
w związku z wykonywaną pracą, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie”
Tabela nr 3. Cennik badań okresowych, przy których występuje konieczność przeprowadzenia
badania psychotechnicznego (psychologicznego)
Lp.
Rodzaj badania
Liczba badań
1
2
3
Badania okresowe, przy których występuje konieczność przeprowadzenia
badania psychotechnicznego (psychologicznego)
1
80
Tabela nr 4. Zestawienie szczepień
Lp.
Liczba szczepień
Rodzaj szczepienia ochronnego
1
1
2
przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
2
przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
3
przeciw tężcowi
4
przeciw błonicy
5
przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
6
przeciw wściekliźnie
7
przeciw żółtej gorączce
8
przeciw durowi brzusznemu
3
120
80
200
40
120
40
40
120
RAZEM 760
str. 3
Download