pobieranie i transport krwi do testu T-SPOT

advertisement
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy
31-455 Kraków, ul. Ułanów 29
POBIERANIE KRWI DO TESTU WYDZIELANIA INTERFERONU γ WYKRYWAJĄCEGO
ZAKAŻENIE PRĄTKAMI GRUŹLICY (T-SPOT®TB)
T-SPOT®TB jest testem in vitro do wykrywania zakażenia prątkami gruźlicy w oparciu o ocenę uwalniania interferonu
gamma przez pobudzone swoistymi antygenami prątka gruźlicy (ESAT-6 i CFP-50) leukocyty krwi obwodowej człowieka.
Na wynik testu nie ma wpływu szczepienie BCG.
Wykonanie testu rekomendowane jest:
U osób przed planowaną immunosupresją: terapia antagonistami TNFα chorych na RZS lub inne choroby
autoimmunologiczne, chemioterapia, przeszczepianie narządów
U osób zakażonych wirusem HIV
U osób z kontaktu z chorym prątkującym – szczególnie dzieci
U osób podejrzewanych o pozapłucną postać gruźlicy (kręgosłup, kości, stawy, CUN)
U innych osób z grup dużego ryzyka rozwoju gruźlicy (więźniowie, pensjonariusze DPS i podopieczni Pomocy
Społecznej, bezdomni, pracownicy Ochrony Zdrowia).
1. PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO TESTU DO LABORATORIUM:
Poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 - 11:30.
UWAGA!
Bezwzględnie konieczne jest odnotowanie daty i godziny pobrania krwi, gdyż postępowanie
z próbką w trakcie badania różni się w zależności od czasu, jaki upłynął od momentu jej uzyskania
do rozpoczęcia testu.
MATERIAŁ DO TESTU: krew obwodowa
ILE KRWI POBIERAĆ:
dorośli i dzieci od 10 roku życia: optymalnie 7 - 8 ml krwi, minimalnie 6 ml krwi
dzieci od 2 do 9 roku życia: minimalnie 4 ml krwi
dzieci do 2 roku życia: minimalnie 2 ml krwi
osoby z immunosupresją: jeśli to możliwe, pobrać podwójną porcję krwi
2. POBIERANIE KRWI:
do probówek litowoheparynowych – dopuszczalny czas transportu do 24 godzin
do probówek CPTTM z cytrynianem sodu w systemie aspiracyjno-próżniowym Vacutainer®– pod
warunkiem dostarczenia próbek do laboratorium w ciągu 3 godzin od momentu pobrania krwi.
Po pobraniu krew powinna być ostrożnie wymieszana przez 8 – 10-krotne odwrócenie probówki z zawartością
do góry dnem.
UWAGA!
W przypadku pobierania krwi tradycyjną techniką aspiracyjną za pomocą igły i strzykawki
przeniesienie krwi ze strzykawki do probówki powinno nastąpić po zdjęciu igły, co zapobiegnie lizie
komórek.
3. POSTĘPOWANIE Z POBRANĄ KRWIĄ
Probówki z pobraną krwią przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej.
NIE UMIESZCZAĆ W LODÓWCE!
NIE ZAMRAŻAĆ!
Pobrane próbki należy dostarczyć do Małopolskiego Centralnego Laboratorium Diagnostyki Prątka
Gruźlicy w Krakowie ul. Ułanów 29 maksymalnie w ciągu 24 godzin.
UWAGA!
NIE NADAJE SIĘ do testu T-SPOT®TB: krew pobrana, przechowywana i transportowana w inny
sposób, niż wyżej wymienione!
Download