Promocja jako element marketingu

advertisement
Promocja jako
element
marketingu mix
Promocja
Zespół działań i środków, poprzez które
przedsiębiorstwo przekazuje na rynek
informacje dotyczące produktu lub firmy ,
kształtuje potrzeby nabywców, pobudza
oraz ukierunkowuje popyt
Promocja
Działanie mające na celu pobudzenie
skłonności do zakupu za pomocą procesu
komunikowania się z nabywcami
Sztuka pozyskiwania nabywców
Komunikowanie się z konsumentem
Promocja
Proces komunikacji marketingowej
Promocja
Funkcje promocji
Funkcja informacyjna
Jest niezbędnym warunkiem orientacji
marketingowej. Przyczynia się do przełamania
bariery nieznajomości rynku poprzez dostarczenie
nabywcom informacji dotyczących produktu
wprowadzanego na rynek czy tez samej firmy
Promocja
Funkcje promocji
Funkcja pobudzająca
Zamierzenie wywołania określonych
zachowań rynkowych nabywcy poprzez
dostarczenie potencjalnym nabywcom
przesłanek decyzyjnych (racjonalnych i
emocjonalnych), umożliwiających oceny
różnych wariantów zakupu, właściwego
wyboru z punktu widzenia potrzeb i
preferencji.
Promocja
Funkcje promocji
Funkcja konkurencyjna
Tworzenie zestawu poza cenowych instrumentów
rywalizacji na rynku.
Promocja
Elementy promocji
Oddziaływanie
masowe
Oddziaływanie
interpersonalne

Reklama


Public relations

Promocja sprzedaży
Sprzedaż osobista
Element
promocji
Masowa bądź
interpersonalna
Płatność
Zalety
Wady
Reklama
Masowa
Opłaty za czas lub
powierzchnię
Dociera do
szerokiej
rzeszy
odbiorców
Wysokie
koszty
bezwzględne
Sprzedaż
osobista
Interpersonalna Opłaty dla sprzedawców Przekonująca,
w formie pensji lub
możliwość
prowizji
doboru
odbiorców
Kosztowna w
przeliczeniu
na jedną
prezentację
Public
relations
Masowa
Brak płatności na rzecz
mediów
Wiarygodne
źródło
informacji dla
klienta
Trudna
współpraca z
mediami
Szeroki zakres opłat w
zależności od formy
promocji
Bardzo
elastyczna
Łatwa do
powielenia
Promocja Masowa
sprzedaży
Promocja
Reklama
Każda płatna forma bezosobowej
komunikacji marketingowej na temat
organizacji, produktu, usługi lub idei przez
zidentyfikowanego nadawcę.
Promocja
Typy reklam
Reklama produktu
Pionierskie (informujące)
Konkurencyjne (lub perswazyjne)
Przypominające
Promocja
Proces decyzyjny w reklamie
Ustalenie budżetu;
Zaprojektowanie reklamy;
Wybór właściwych mediów;
Rozplanowanie emisji reklamy w czasie.
Promocja
Proces decyzyjny w reklamie
Rodzaje mediów:
Telewizja,
Radio,
Czasopisma,
Gazety,
Poczta,
Outdoor,
Media miejsca.
MEDIUM
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Telewizja
Dociera do szerokiej grupy
widzów, wykorzystuje
obraz, druk, dźwięk i efekty
ruchu.
Wysoki koszt
przygotowania i
emitowania reklam, krótki
czas oddziaływania
przekazu.
Radio
Może docierać do wybranej Brak efektu wizualnego,
grupy słuchaczy, reklamy
krótki czas oddziaływania
mogą być dostarczane
przekazu.
szybko.
Czasopisma
Może docierać do wybranej
grupy czytelników,
bogactwo kolorów, długi
czas oddziaływania reklam.
Długi czas potrzebny na
zamieszczenie reklamy,
ograniczona kontrola
miejsca reklamy.
Gazety
Doskonałe pokrycia rynków
lokalnych, reklamy mogą
być często zamieszczane i
zmieniane, mogą tez być
lepiej zapamiętywane,
szybka reakcja
konsumenta, niski koszt.
Reklamy konkurują o
uwagę z innymi
informacjami w gazecie,
nie ma możliwości miejsca
kontroli reklamy na
stronie, krótki czas życia
reklamy, trudno wybrać
docelowych odbiorców.
Poczta
Najlepiej trafia do wybranej
grupy odbiorców, bardzo
elastyczna, reklama może
być łatwo zapamiętana.
Względnie wysoki koszt,
odbiorcy często traktują
takie listy jak śmiecie.
Billboardy Niski koszt, nastawienie na
rynek lokalny, duża
widoczność, możliwość
powtórnych kontaktów.
Przekaz musi być krótki i
jasny, niska selektywność
odbiorców, krytykowana
ze względu na zagrożenie
dla ruchu drogowego.
Promocja
Proces decyzyjny w reklamie
Rozplanowanie emisji reklamy w czasie:
Reguły:
Obrót nabywców,
Częstotliwość zakupów,
Wskaźnik zapominania
Rozkład czasowy emisji reklam w czasie
Ciągły
Seryjny
Pulsacyjny
Promocja
Proces decyzyjny w reklamie
II.
Wdrażanie
Wykonywanie programu reklamowego
Testowanie wstępne reklamy;
Przeprowadzenie reklamy.
Promocja
Proces decyzyjny w reklamie
III. Kontrolowanie
Ocena programu reklamowego
Testowanie ex post;
Przeprowadzenie stosownych zmian.
NARZĘDZIA PROMOCJI
Promocja
Narzędzia promocji
Promocja
Promocja sprzedaży
Krótkoterminowe eksponowanie oferowanej
wartości jako zachęta do zakupu produktu.
Odbywa się zazwyczaj w miejscu sprzedaży
Promocja
Sprzedaż osobista
Dwustronny przepływ informacji pomiędzy
nadawcą a sprzedawcą, mający na celu
oddziaływanie na indywidualną bądź
grupową decyzję zakupu
Narzędzia promocji
Narzędzia promocji
Promocja
Public relations
Forma komunikacji kierownictwa organizacji, której celem jest
oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów,
potencjalnych klientów, akcjonariuszy, dostawców,
pracowników i innych grup docelowych, dotyczące
organizacji, jej produktów lub usług.
Promocja
Public relations
Dwukierunkowa komunikacja lub interes
publiczny
Rozpowszechnianie informacji oraz poszukiwanie
informacji zwrotnych od publiczności;
Działanie w swoim interesie i interesie
publiczności;
Ciągły dialog z klientami.
Promocja
Public relations
Szczegółowe funkcje PR
Doradzanie nt. każdego kontaktu organizacji;
Informowanie zarządu o wpływie opinii publicznej i
szkolenie w zakresie sposobów radzenia sobie z opinią
publiczną;
Dostarczanie informacji zarządowi nt. trendów i
zachowań konsumenckich;
Pomoc w tworzeniu strategii;
Promocja
Public relations
Szczegółowe funkcje PR
Planowanie i organizacja kampanii;
Badanie opinii i zachowań, analiza danych
źródłowych;
Monitorowanie trendów opinii dotyczących rynków;
Pomoc w kształtowaniu opinii i zachowań;
Wewnętrzna koordynacja i kontakty;
Promocja
Narzędzia Public relations
Informacje prasowe na temat produktu;
Tematyczne informacje prasowe;
Informacje prasowe zawierające oświadczenia
zarządu;
Prasowe artykuły tematyczne;
Teczka prasowa;
Wydarzenia specjalne;
Wycieczki do firmy;
Media Tours;
Wywiady;
Konferencje prasowe;
Promocja
Narzędzia Public relations
Targi, wystawy i pokazy branżowe;
Seminaria prasowe;
Śniadania lub obiady dla mediów;
Biuletyny;
Taśmy wideo, płyty i informacje prasowe na nich
zawarte;
Pozyskanie osobistości;
Wsparcie dla produktu;
Materiały rożne;
Sponsoring;
Marketing społeczny.
Download