otwiera się w nowym oknie

advertisement
KIEROWNIK FINANSOWY
SĄDU REJONOWEGO W CIECHANOWIE
ul. Mikołajczyka 5; 06-400 Ciechanów
Tel. 23 674-17-03 Fax. 23 674-17-05 e-mail: [email protected]
______________________________________________________________
Ciechanów dn. 18.05.2011r.
Dot. : Zapytania ws. zapisów SIWZ
Nr sprawy ZP 381-09/11
W dniu 17.05.2011r. do Zamawiającego - Sądu Rejonowego w Ciechanowie wpłynęło pismo
następującej treści:
Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych(
tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ) zwracamy się z prośbą jako Wykonawca o wyjaśnienie i
modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
Pytanie 1.
W rozdziale VII SIWZ – termin wykonania zamówienia widnieje zapis :
Realizacja zamówienia nastąpi w następującym terminie :
01.08.2011 – 31.07.2013r.
Realizacja zamówienia nastąpi pod warunkiem zawarcia umowy dystrybucyjnej pomiędzy
Zamawiającym a OSD , przed upływem terminu zgłoszenia zmiany sprzedawcy
Uprzejmie informujemy, że jednym z warunków poprawnego przyjęcia zgłoszenia zmiany
sprzedawcy jest dokonanie sprawdzenia przez OSD układu pomiarowo-rozliczeniowego pod kontem
zgodności z instrukcją ruchu i eksploatacji sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD) . W przypadku
stwierdzenia konieczności dostosowania układu do wymagań IRiESD, właściciel układu pomiaroworozliczeniowego jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych prac na własny koszt. Właścicielem
układów pomiarowo-rozliczeniowych odbiorców z grup taryfowych C jest Energa Operator S.A. Z
uwagi na powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje
przedmiotowego zapisu do treści:
Realizacja zamówienia nastąpi pod warunkiem zawarcia umowy dystrybucyjnej pomiędzy
zamawiającym a OSD , przed upływem terminu zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Pytanie 2 .
W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy w rozdziale VII pkt. 4 istnienie
zapis.
„ Odbiorca oświadcza, że Umowa o świadczenie usług Dystrybucji , o której mowa w ust. 3 lit. a,
pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, odbiorca
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem
nieważności niniejszej umowy.”
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę by w umowie, która zostanie zawarta z
Wykonawcą cyt. Zapis został zmodyfikowany do treści:
„ Odbiorca oświadcza, że Umowa o świadczenie usług Dystrybucji , o której mowa w ust. 3 lit. a,
pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, odbiorca
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem
rozwiązania niniejszej umowy”
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Odpowiedź 1.
_____________________________________________________________________________________________
KIEROWNIK FINANSOWY
SĄDU REJONOWEGO W CIECHANOWIE
ul. Mikołajczyka 5; 06-400 Ciechanów
Tel. 23 674-17-03 Fax. 23 674-17-05 e-mail: [email protected]
______________________________________________________________
Zamawiający informuje, że posiada zawarte aktualne umowy na świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z ENERGĄ OBRÓT S.A. ( na czas nieokreślony).
W celu ujednolicenia taryf z zapisami z powyższych umów tj. taryfy C 21 w budynku przy ul.
Mikołajczyka 5 i taryfy C 12B w budynku przy ul. Mikołajczyka 6 dokonujemy zmian w SIWZ i
załącznikach.
Odpowiedź 2
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SIWZ – Istotnych
postanowieniach umowy w rozdziale VII pkt. 4.i otrzymuje on brzmienie :
„ Odbiorca oświadcza, że Umowa o świadczenie usług Dystrybucji , o której mowa w ust. 3 lit. a,
pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, odbiorca
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem
rozwiązania niniejszej umowy”
Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Ciechanowie
M. Kierzkowska
_____________________________________________________________________________________________
Download