zespó* poradni psychologiczno * pedagogicznych

advertisement
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
W PILE
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WYRZYSKU
ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk, Tel./Fax 067 286-24-77
e-mail: [email protected],
OFERTA POMOCY
UDZIELANEJ PRZEZ
PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ
W WYRZYSKU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
ZAJĘCIA DLA DZIECI, UCZNIÓW; WARSZTATY
Temat: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych- uczymy się radzić
sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.
Odbiorca: uczniowie klas IV-VI
Czas trwania: 1 spotkanie 90 –minutowe (2 x 45 min)
Opis zajęć: Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności związane
z rozpoznawaniem przyczyn stresu (zwiększenie świadomości siebie i swoich
emocji) oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem
i przezywanymi negatywnymi uczuciami (złością, niepokojem, strata).
Temat: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych- uczymy się
rozwiązywać konflikty.
Odbiorca: uczniowie gimnazjum
Czas trwania: 1 spotkanie 90 –minutowe (2x 45 min)
1
Temat: Jak się motywować i skutecznie uczyć?
Odbiorca: uczniowie klas IV-VI
Czas trwania: 1 spotkanie 90 –minutowe (2x 45 min)
Opis zajęć: Zajęcia warsztatowe wspomagające proces efektywnego uczenia
się. Podczas spotkania uczniowie będą mogli zapoznać się z podstawowymi
informacjami dotyczącymi różnych strategii motywowania siebie do nauki oraz
uzyskać wskazówki dotyczące możliwości usprawnienia organizacji procesu
nauki.
Temat: Czy dzieci lubią być bite?
Odbiorca: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Opis zajęć: Zajęcia warsztatowe z zakresu oddziaływań profilaktycznych
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.
Temat: Nie dotykaj mnie, gdy nie mama na to ochoty
Odbiorca: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Opis zajęć: Zajęcia warsztatowe z zakresu oddziaływań profilaktycznych
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.
Temat: Jak być dobrym zespołem klasowym
Odbiorca: uczniowie klas II szkół podstawowych
Opis zajęć: Zajęcia edukacyjno – warsztatowe mają na celu integrowanie
grupy, budowanie więzi między rówieśnikami. Uczniowie poprzez
proponowane ćwiczenia uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.
Temat: Ja to ja, ty to ty
Odbiorca: uczniowie klas I – III szkół podstawowych
Opis zajęć: Celem zajęć jest stymulowanie poczucia własnej odrębności
i wartości u dzieci, rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich stanów
emocjonalnych, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec
odmienności innych ludzi, przeciwdziałanie konfliktom w grupie.
2
Temat: Nie lubię się złościć
Odbiorca: uczniowie szkoły podstawowej
Opis zajęć: Celem zajęć jest samoopoznanie, kształtowanie umiejętności
i ekspresji własnych emocji, kształtowanie wrażliwości i tolerancji w kontaktach
interpersonalnych, rozbudowywanie repertuaru zachowań innych niż agresywne.
Temat: Profilaktyka uzależnień. Wybieram zdrowie – dopalaczom
mówię nie
Odbiorca: uczniowie gimnazjum
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut)
Opis zajęć: Cele zajęć: dostarczenie wiadomości o substancjach
uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu;
pogłębienie wiedzy o istocie, mechanizmach i fazach uzależnienia od substancji
psychoaktywnych (ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy); rozwijanie
asertywności, uczenie umiejętności odmawiania i obrony przed naciskiem
otoczenia; wskazanie możliwości unikania zagrożeń związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych i sposobów radzenia sobie z nimi; stworzenie
warunków do bezpiecznej rozmowy na temat używek, uzależnień oraz
problemów, jakie się z tym wiążą na różnych płaszczyznach życia.
Temat: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - uczymy się radzić
sobie ze stresem i negatywnymi emocjami
Odbiorca: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne ( 90 minut)
Opis zajęć: Cele zajęć: rozwijanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem
przyczyn stresu (zwiększenie świadomości siebie i swoich emocji) oraz
konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i przezywanymi
negatywnymi uczuciami (złością, niepokojem, stratą).
Temat: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych – uczymy się
rozwiązywać konflikty
Odbiorca: uczniowie gimnazjum
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne ( 90 minut)
Opis zajęć: Cel zajęć: zwiększanie świadomości własnych kompetencji
i zasobów grupy, rozwijanie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania
sytuacji trudnych.
3
Temat: Jak się motywować i skutecznie uczyć
Odbiorca: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne ( 90 minut)
Opis zajęć: Cele zajęć: wspomaganie procesu efektywnego uczenia się,
dostarczanie uczniom informacji na temat strategii motywowania siebie do
nauki oraz możliwości usprawnienia organizacji procesu nauki.
ZAJĘCIA DLA RODZICÓW.
Temat: Moje dziecko przedszkolakiem – czyli jak wspierać dziecko
rozpoczynające przedszkole w procesie adaptacji
Odbiorca: rodzice dzieci 3 i 4–letnich rozpoczynających przedszkole
Opis zajęć: Podczas spotkania z psychologiem rodzice będą mieli okazję
zapoznać się z informacjami dotyczącymi specyfiki procesu adaptacji dziecka
do funkcjonowania w przedszkolu i uzyskać wskazówki i porady dotyczące tego
jak wspierać dziecko w tym trudnym dla niego okresie.
PRELEKCJE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI.
Temat: Komunikacja rodzic-dziecko w relacjach z nastolatkami
i młodzieżą.
Odbiorca: rodzice i nauczyciele gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 spotkanie ok. 60-minutowe
Opis zajęć: Podczas zajęć rodzice oraz nauczyciele będą mogli zapoznać się
z podstawowymi informacjami dotyczącymi specyfiki okresu dojrzewania oraz
zdobyć wiedzę dotyczącą skutecznej komunikacji z nastolatkiem.
Temat: Jak motywować dziecko do nauki?
Odbiorca: rodzice i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 spotkanie ok. 60-minutowe.
Opis zajęć: Podczas zajęć rodzice oraz nauczyciele będą mogli zapoznać się
z podstawowymi informacjami na temat motywacji oraz uzyskać wskazówki
dotyczące budowania motywacji wewnętrznej dzieci w odniesieniu do nauki
szkolnej.
4
Temat: Jak sobie radzić z agresywnymi zachowaniami dziecka?
Odbiorca: rodzice i nauczyciele dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych lub przedszkoli.
Czas trwania: 1 spotkanie ok. 60-minutowe.
Opis zajęć: Podczas spotkania rodzice oraz nauczyciele będą mieli możliwość
zdobycia informacji dotyczących przejawów, przyczyn i sposobów zapobiegania
zachowaniom agresywnym dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym.
Temat: Mediacje i negocjacje w praktyce wychowawczej
Odbiorca: rodzice, nauczycieli szkół podstawowych lub gimnazjów
Czas trwania: 60 minut
Opis zajęć: Celem spotkania jest: dostarczenie wiedzy na temat skutecznego
rozwiązywania konfliktów w szkole z uwzględnieniem metody negocjacji
i mediacji.
Temat: Podążając za dzieckiem. Wychowanie do samodzielności
Odbiorca: rodzice i nauczyciele przedszkoli
Czas trwania: 60 minut
Opis zajęć: Cel spotkania to: rozwijanie kompetencji wychowawczych
w zakresie wspierana niezależności i samodzielności dzieci w wieku
przedszkolnym.
Temat: Dzieci w obliczu sytuacji kryzysowej. Jak rozpoznać i pomóc
dziecku doświadczającemu kryzysu emocjonalnego
Odbiorca: rodzice oraz nauczycieli szkół podstawowych
Czas trwania: 60 minut
PRELEKCJE DLA RODZICÓW.
Temat: Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały- czyli jak skutecznie komunikować się z własnym
dzieckiem?
Odbiorca: rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych
Czas trwania: 1 spotkanie 90-minutowe w grupie do 15 osób
5
Opis zajęć: Zajęcia o charakterze warsztatowym – rodzice będą mieli okazję
zapoznać się z najczęstszymi barierami komunikacji w relacji rodzic – dziecko
oraz rozwinąć umiejętności związane z zachęcaniem dziecka do współpracy
i budowaniem porozumienia.
Temat: Budowanie więzi i przełamywanie barier komunikacyjnych
w relacji rodzic-dziecko
Odbiorca: rodzice dzieci i młodzieży szkolnej
Czas trwania: 60 minut
ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI.
Temat: „Dzieci cienia”- czyli sytuacja szkolna uczniów z inteligencja niższą
niż przeciętna.
Odbiorca: nauczyciele i pedagodzy
Czas trwania: 1 spotkania 60-minutowe.
Opis zajęć: Zajęcia mają na celu przedstawienie i omówienie sytuacji szkolnej
dzieci których wyniki inteligencji mieszczą się w dolnym obszarze normy.
Wykład połączony z ćwiczeniami praktycznymi.
Temat: „Żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce”- o wypaleniu
zawodowym- jak rozpoznać i jak sobie radzić z jego przejawami.
Odbiorca: nauczyciele i pedagodzy
Czas trwania: 1 spotkania 60-minutowe.
Opis zajęć: Wykład połączony z ćwiczeniami praktycznymi.
Temat: Dziecko nadpobudliwe w szkole – główne obszary trudności,
metody i specyfika pracy
Odbiorca: nauczycieli szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut)
Opis zajęć: Cele zajęć: dostarczenie informacji na temat istoty, objawów
i podstawowych kryteriów diagnostycznych ADHD, zwiększanie kompetencji
i wiedzy na temat skutecznych metod pracy z uczniem nadpobudliwym,
zapobiegania negatywnym konsekwencjom niewłaściwego postępowania
z dzieckiem (w oparciu o ćwiczenia praktyczne)
6
Download