specyfikacja istotnych warunków zamówienia

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą
fabrycznie nowych aparatów telefonicznych ,przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie
używanych przez Zamawiającego oraz internetu mobilnego dla MOPR w Poznaniu.
Nr sprawy: MOPR.I-2100.21.2015
1. Zamawiający.
Miasto Poznań
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
NIP: 209-00-01-440
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest poniżej 30 000 euro.
Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r,
poz.907,984,1047,1473 oraz 2014r. poz.423)
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie
nowych aparatów telefonicznych , przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych
przez Zamawiającego oraz internetu mobilnego dla MOPR w Poznaniu .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
-wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim będzie
wykonywać przedmiot zamówienia
Oferta Wykonawcy będzie podlegała ocenie wg. następujących kryteriów :
-cena
- czas reakcji serwisowej
-termin dostawy
-zagwarantowany opiekun klienta biznesowego
-aparaty telefoniczne na 2 karty sim
4. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez dostarczenie do używania najpóźniej w
terminie określonym w ofercie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora,
aktywnych kart wraz urządzeniami będącymi przedmiotem postępowania.
5. Opis sposobu obliczania ceny:
a) w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
b) wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jedn. netto;
c) wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + %VAT;
d) ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych
w przepisach o podatku VAT).
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w: sekretariacie MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18 lub na adres
e-mail:[email protected]
nie później niż do dnia 16.07.2015r. do godz. 13.00
1
7. Wykaz wymaganych dokumentów.
a. Oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
c. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty .
d. Przedłożony wzór umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego.
8. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie:
procedury postępowania: Katarzyna Grylewicz
e-mail: katarzyna_grylewicz @mopr.poznan.pl
9 Oferent, który uzyska najlepsza ocenę (liczoną w punktach) zostanie wybrany do realizacji
zamówienia. W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów uzyska taką samą ocenę (liczoną w
punktach) . Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji, w celu uzyskania jednej
najkorzystniejszej oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domówienia dodatkowego urządzenia internetu
mobilnego w ilości maksymalnej do 3 sztuk
w ciągu trwania umowy z zagwarantowaną
niezmienną ceną określoną w ofercie w przedmiotowym postępowaniu.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny na
każdym jego etapie.
Załączniki do Zapytania cenowego:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.Wykaz ilościowy aparatów telefonicznych oraz urządzeń internetu mobilnego
3. Pełnomocnictwo
4.Wzor Arkusza oceny oferty
2
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Nr MOPR-I.2100.21.2015
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
PEŁNOMOCNICTWO
Zarejestrowana nazwa firmy ................................................................................................................................
Siedziba firmy ......................................................................................................................................................
Adres firmy ........................................................................................................................................................
Telefon firmy
...............................................................................................................................................................................
Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji ...........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Upoważnionym przedstawicielem do podpisywania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 30 000.euro na …………………………. dla MOPR w
Poznaniu (nr sprawy ………………) i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
miejsce i data ...................................................
podpisano
............................................................................
(przedstawiciel upoważniony w dokumentach firmy wykonawcy)
3
4
Download