- Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie

advertisement
PROTOKÓŁ Z UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 4/7.2.1/POKL/2014 – przeprowadzenie szkolenia z zakresu uprawy
roślin pod osłonami, ozdobnych i oleistych dla 7 uczestników w ramach
projektu „Nowe Perspektywy”
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Dąbrowa 72
37 – 600 Lubaczów
tel. 508 602 663
woj. podkarpackie
NIP: 793-16-24-640, REGON: 180824075
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia był zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu w okresie od
10.07.2014 r. do 31.01.2015 r. szkolenia z zakresu roślin pod osłonami, ozdobnych i oleistych
w ramach realizacji projektu pn. „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji
społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
III. TRYB ZAMÓWIENIA
Niniejsze zamówienie nie podlegało przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Łączna wartość
niniejszej usługi, została oszacowana na kwotę poniżej 30 000 euro, przy udzielaniu
niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.
IV. DATA ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA
25.06.2014 r.
V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert i sporządzenie protokołu nastąpiło dnia 07.07.2014 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VI. INFORMACJA O OFERTACH
1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 25.06.2014 r. na stronie internetowej
Zamawiającego – realizatora Projektu, stronie internetowej Gminy Lubaczów –
Beneficjenta Projektu oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
2. Zapytanie ofertowe zostało przesłane droga pocztowa w dniu 25.06.2014 r. do
następujących potencjalnych Wykonawców:
A) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146,
36 – 040 Boguchwała,
B) Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaczowie, ul. Baziaka 15 A, 37 –
600 Lubaczów
C) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24 – 130
Końskowola
W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie wpłynęły następujące oferty:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Data i godzina wpłynięcia
oferty
DLAKADR.PL Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 27.06.2014 r. godz. 13.00
Warszawa
Oferent
Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 01.07.2014 r., godz. 12.00
3, 95 – 200 Pabianice
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 03.07.2014 r., godz. 13.00
Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24 – 130 Końskowola
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. 04.07.2014 r., godz. 12.30
Tkaczowa 146, 36 – 040 Boguchwała
Wszystkie oferty spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
VII. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA
Powodem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest złożenie przez
Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył
na realizację usługi. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania, Zamawiający
pozostawi bez rozpatrzenia.
Podpis osoby sporządzającej protokół: …………………………………………………
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download