Zapytanie ofertowe (treść zapytania)-po zmianie

advertisement
Załącznik nr 3 do
podprocesu MOPR/PS-06PR-01
Postępowanie o udzielenie
zamówienia
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na zakup i dostawę jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
dla MOPR w Poznaniu
Nr sprawy: MOPR-I.321.05.2016
1. Zamawiający.
Miasto Poznań
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
NIP: 209-00-01-440
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest poniżej 30 000 euro.
Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r,
poz.907,984,1047,1473 oraz 2014r. poz.423)
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
niepełnosprawnych dla MOPR w Poznaniu:
jednego samochodu do przewozu osób
a) Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany,
musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania
określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do
wzoru umowy, zamontowaną windę hydrauliczną do podnoszenia wózka inwalidzkiego.
Samochód musi być zgodny z minimum z normą EURO 5 oraz spełniać warunki określone w
obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.
b) Dostawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości wydania
samochodu z 4 dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie samochodu zostanie przeprowadzone
na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 3 do wzoru
umowy, w siedzibie Zamawiającego.
c) Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości producenta oferowanego
samochodu:
o
24 miesiące gwarancji jakości na części mechaniczne,
o
3 lata gwarancji jakości na powłoki lakiernicze,
o
60 miesięcy gwarancji jakości na perforację elementów nadwozia,
d) Zamawiający wymaga od Dostawcy wskazania, co najmniej jednej Stacji Obsługi realizującej
gwarancję na terenie m. Poznania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
-wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim
będzie wykonywać przedmiot zamówienia
4. Termin realizacji zamówienia:
Liczony w tygodniach od podpisania umowy, zgodnie z przedstawioną ofertą, nie dłużej niż do
15.08.2016 r.
1
Załącznik nr 3 do
podprocesu MOPR/PS-06PR-01
Postępowanie o udzielenie
zamówienia
5. Opis sposobu obliczania ceny:
a) w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
b) wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + %VAT,
c) cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT).
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w: sekretariacie MOPR w Poznaniu
nie później niż do dnia 14.04.2016r do godz. 11.00 lub na adres e-mail:
[email protected]
Sekretariat czynny w godzinach: poniedziałek - piątek od godz.7.30 do godz. 14.30.
Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej opisanej kopercie „Dostawa
jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”)
7. Wykaz wymaganych dokumentów.
a. Oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
c. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do złożenia oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
8. Wykaz kryteriów jakie spełnia oferta:
1) Cena
2) Gwarancja:
a) na części mechaniczne bez limitu kilometrów (podawana w miesiącach),
b) na perforację nadwozia (podawana w latach),
c) na powłokę lakierniczą (podana w miesiącach).
3) Czas reakcji serwisowej (liczony w godzinach od dostarczenia samochodu do wskazanego
serwisu)
4) Pośrednictwo przy rejestracji w cenie zakupu (tak/nie)
5) Termin dostawy (liczony w tygodniach od podpisania umowy)
9. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury
postępowania:
Agata Ziętek, tel.: 61 8 609 904, e-mail: [email protected]
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1.
2.
3.
4.
5.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty,
Wzór umowy na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 do wzoru umowy - Protokół zdawczo - odbiorczy.
2
Download