Przykłady analiza i projektowanie

advertisement
Przykłady analiza i
projektowanie
Opis funkcjonowania sklepu komputerowego
Zadaniem sklepu jest sprzedaż sprzętu komputerowego klientom oraz
świadczenie napraw związanych z tym sprzętem. Termin „zestaw” będziemy
używali do określenia pełnych zestawów komputerowych. Poszczególne części
wchodzące w ich skład (drukarki, klawiatury, dyski twarde, monitory, skanery itp.)
będą nazywane podzespołami.
Klient z pomocą sprzedawcy ustala interesującą go konfigurację sprzętu. Po
jego skompletowaniu tworzone jest przez sprzedawcę zamówienia, czyli
dokument opisujący wybraną przez klienta konfigurację zestawu. W takiej formie
jest on następnie przekazywany monterowi. Po złożeniu zestawu jest on
przekazywany bezpośrednio klientowi w sklepie lub dostarczany do jego domu
przez dostawcę sprzętu. Dodatkowo łącznie z wydaniem sprzętu, sprzedawca
sporządza odpowiednie dokumenty sprzedaży (rachunek, gwarancję).
Wszystkie podzespoły służące do montażu zestawów są dostarczane do sklepu
przez dostawcę na podstawie dokumentu dostawy (zamówienia) wystawionego
przez zaopatrzeniowca. Po dostarczeniu przez dostawcę nowej partii
podzespołów, są one odpowiednio ewidencjonowane przez magazyniera.
Dodatkowo sklep świadczy usługi polegające na serwisie sprzedanych
zestawów komputerowych. Po zgłoszeniu naprawy przez klienta sprzedawca
sporządza formularz naprawy. Uszkodzony sprzęt, łącznie z formularzem
naprawy, jest dostarczany serwisantowi, który usuwa uszkodzenie. Po
wykonaniu naprawy sprzedawca przekazuje zestaw klientowi.
Identyfikacja aktorów dla systemu „Sklep komputerowy”
Sklep komputerowy
Klient
Dostawca
Dla tego systemu można wyodrębnić aktorów: Klienta i Dostawcę. Aktor Klient korzysta z usług
systemu biznesowego Sklep komputerowy kupując zamówiony zestaw komputerowy lub jego
poszczególne elementy . Jest on również elementem składowym środowiska zewnętrznego firmy
(jej otoczenia). Podobną pozycję zajmuje aktor Dostawca. Jego interakcja z systemem polega na
dostarczaniu zamówionych podzespołów i otrzymaniu za nie zapłaty.
Aktorzy – z uwagi na to, iż nie należą do systemu – są umieszczani na zewnątrz modelowanego
przedsięwzięcia
Model przypadków użycia dla systemu sklep komputerowy
Sklep komputerowy
Sprzedaż zestawu
Klient
Aktorami są Klient i Dostawca. Przypadki użycia to
Sprzedaż zestawu, Naprawa zestawu, Zakup
urządzeń
Aktor i przypadek użycia mogą być powiązani związkiem
komunikacji. Kierunek strzałki pozwala stwierdzić, kto
rozpoczyna przypadek użycia.
Naprawa zestawu
Prostokąt wokół przypadku użycia oznacza granice
systemu. Wewnątrz tego prostokąta umieszcza się
nazwę systemu lub podsystemu.
Zakup urządzeń
Dostawca
Opis przebiegu przypadku użycia
•
•
•
Przypadek użycia: Sprzedaż zestawu
Po wejściu klienta do sklepu, sprzedawca podchodzi do niego i pyta o plany
zakupu. Klient – z pomocą sprzedawcy – wybiera określoną konfigurację
zestawu. Wówczas sprzedawca, na podstawie ustalonej konfiguracji,
sporządza zamówienie. Jednocześnie ustalane są szczegóły związane z ceną
zestawu, terminem jego złożenia oraz sposobem dostarczenia. Następnie lista
z konfiguracją jest przekazywana monterowi, którego zadaniem jest złożenie
zestawu z podzespołów oraz jego zapakowanie. Gotowy zestaw jest odbierany
przez klienta w sklepie lub dostarczany do domu przez dostawcę sprzętu.
Jednocześnie wypisywane zostają niezbędne dokumenty sprzedaży (np.
rachunek, gwarancja).
Przypadek użycia: Zakup urządzeń
Pierwszą czynnością jest wysłanie zamówienia na podzespoły przez
zaopatrzeniowca do dostawcy. Po przyjeździe dostawcy z towarem jest on
składowany w magazynie sklepu a następnie ewidencjonowany przez
magazyniera. Ostatnią czynnością jest uregulowanie spraw związanych z
dokumentami dostawy (podpisanie, zapłacenie).
Przypadek użycia: Naprawa sprzętu
Klient, po wejściu do sklepu, zgłasza naprawę sprzętu komputerowego
zakupionego w sklepie. Sprzedawca sporządza formularz naprawy w którym
są podstawowe dane dotyczące usterki, przewidywanych kosztów jej naprawy
oraz czasu realizacji naprawy. Naprawa jest przeprowadzana przez
serwisanta. Po jej realizacji, sprzedawca przekazuje sprzęt klientowi.
Model obiektów
• Model obiektów przedstawia architekturę wewnętrzną systemu.
Model jest zbudowany z obiektów oraz powiązań i komunikacji
między nimi. Obiekty dzieli się na trzy typy: obiekty interfejsu,
obiekty encji i obiekty sterujące.
• Obiekty interfejsu – osoby lub urządzenia w obrębie firmy, z
którymi komunikuje się aktor w trakcie realizacji przypadku użycia.
• Obiekty encje – produkty, dokumenty, rzeczy itp. (elementy bierne
systemu), które są niezbędne do wykonania przypadku użycia.
• Obiekty sterujące – aktywne elementy systemu, nie komunikujące
się bezpośrednio z aktorami, ale wykonujące inne ważne czynności,
niezbędne do przeprowadzenia przypadku użycia.
Przykłady obiektów dla różnych przedsięwzięć biznesowych
Restauracja
Fabryka części
metalowych
Obiekty
interfejsu
Kelner
Szatniarz
Zaopatrzeniowiec
Sprzedawca
Zaopatrzeniowiec
Pracownik transportu
Obiekty
encje
Menu
Formularz zamówienia posiłku
Rachunek
Formularz zamówienia produktów
Posiłek
Surowce
Druk zamówienia
Dokument sprzedaży
Dokument zakupu
Surowce
Towary do sprzedaży
Ewidencja klienta
Obiekty
Kucharz
sterujące Magazynier
Magazynier
Pracownik księgowości
Typy obiektów - notacja
Obiekty interfejsu
Obiekty encje
Obiekty sterujące
Rodzaje związków - notacje
Asocjacje – najczęstsze związki między obiektami, opisujące ich wzajemne
relacje (np. relacja pracuje dla między pracownikami a firmą, relacja środek
płatności między zamówieniem a czekami.
płacony jest
rachunek
czek
Związek całość-część (agregacja) – opisuje powiązania obiektów z ich
częściami składowymi (zamówienie może się składać z określonej liczby I dań, II
dań oraz deserów).
Związek generalizacja-specjalizacja (dziedziczenie) – obrazują relacje, w
których określone obiekty dziedziczą pewne cechy innych obiektów (obiekty
zamówienie posiłku oraz zamówienie surówki posiadają pewne wspólne
cechy, które zostały przydzielone nowemu obiektowi zamówienie).
Obiekty realizujące przypadki użycia dla systemu Sklep
komputerowy
Przykładowe przypadki
użycia
Przykładowe obiekty je realizujące
Sprzedaż zestawów
Sprzedawca Monter
Zestaw
Zakup podzespołów
Zaopatrzeniowiec Podzespół
Magazynier
Naprawa zestawów
Formularz
naprawy
Sprzedawca
Serwisant
System obsługi zamówień
• Stworzenie oprogramowania do obsługi zamówień dla firmy
wysyłkowej XYZ, która sprzedaje towary zakupione od wielu
różnych dostawców. Dwa razy w roku firma publikuje katalog, który
wysyła pocztą do klientów i innych zainteresowanych osób.
• Klienci składają zamówienia, przesyłając listę towarów wraz z opłatą
do firmy XYZ. Firma XYZ przygotowuje zamówione towary i wysyła
je pod adres klienta. Program obsługi śledzi zamówienie od chwili
jego otrzymania aż do wysyłki towarów.
• Firma XYZ zapewni szybką obsługę klientów. Będzie realizować
zamówienia za pomocą najszybszych, najefektywniejszych metod.
Klienci mogą zwracać towary, ale w niektórych przypadkach nie
otrzymają pełnego zwrotu pieniędzy.
Przypadki użycia dla obsługi zamówień – poziom systemu
Złóż skargę
Kierownik Działu
Obsługi Klienta
Dostarcz katalog
Sprawdź stan
zamówienia
Klient
Zaloguj się
Aktualizuj stan
konta
System
Księgowy
Anuluj zamówienie
Złóż zamówienie
Zwróć towar
Przedstawiciel
Handlowy
Przygotuj raport
Aktualizuj ilość
towaru
Pobierz inform.
o towarze
Przyjmij towar od
dostawców
System
Magazynowy
Pracownik
Przygotuj i wyślij
przesyłkę
Firma Kurier
Architektura systemu obsługi zamówień
<<subsystem>>
<<subsystem>>
Kontrola Dostępu
Informacje o Towarze
<<interface>>
IZarządzanieZamówieniami
złóżZamówienie()
anulujZamówienie()
zwróćTowar()
<<subsystem>>
Zarządzanie Zamówieniami
<<interface>>
IInformacjeOTowarze
pobierzOpisTowaru()
pobierzCenęTowaru()
pobierzIlośćTowaru()
<<subsystem>>
Wysyłanie Przesyłek
<<interface>>
IObsługaFinansów
<<interface>>
IBazaDanych
obciążKonto()
uznajKonto()
obsłużPłatności()
zapiszZamówienie
(zamówienie)
aktualizujStanZamówienia()
<<subsystem>>
<<subsystem>>
Obsługa Finansów
Baza Danych
Architektura systemu obsługi zamówień
Podsystem Kontrola Dostępu
Ten podsystem obsługuje logowanie się do systemu i wylogowanie oraz sprawdza
prawa dostępu.
Podsystem Informacje o Towarze
Ten podsystem dostarcza informacji o towarach. Komunikuje się z systemem
magazynowym.
Podsystem Zarządzania Zamówieniami
Ten podsystem obsługuje przyjmowanie zamówień, zwroty towarów, sprawdzanie
stanu zamówienia i anulowanie zamówień.
Podsystem Wysyłania Przesyłek
Ten podsystem pobiera listę zamówień, drukuje etykiety adresowe na przesyłki i
oblicza opłaty za wysyłkę dla pobranych zamówień.
Podsystem Obsługi Finansów
Ten podsystem komunikuje się z systemem księgowym, aktualizuje stany kont,
obciąża i uznaje konta klientów oraz obsługuje czeki, karty kredytowe i wysyłanie za
pobraniem.
Podsystem Baza Danych
Ten podsystem zawiera dane, które program musi przechowywać. Dostarcza
standardowych funkcji zapisu, odczytu, aktualizacji i usuwania zapisanych danych.
Zaloguj się
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy użytkownik włącza
aplikację.
System wyświetla Ekran powitalny.
Użytkownik wprowadza nazwę użytkownika i hasło.
System sprawdza podane informacje.
System nadaje użytkownikowi właściwe prawa dostępu.
System wyświetla główny formularz (wycinkowy przypadek użycia:
Wyświetl główny formularz).
Przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
3A Zła nazwa użytkownika
3B Złe hasło
3C Użytkownik nie ma nazwy ani hasła pozwalającego na dostęp
3D Użytkownik wybiera funkcję, do której nie ma dostępu
3E Użytkownik nie wybiera żadnej funkcji
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Zaloguj się
Zaloguj się
Klient
Ten przypadek użycia opisuje proces logowania się użytkownika do systemu
obsługi zamówień. W ramach tego procesu użytkownikowi są nadawane
prawa dostępu zależne od kategorii, do której należy.
Diagram wycinkowych przypadków użycia dla Zaloguj się
Pobierz dane
użytkownika
Pobierz dane użytkownika
Główny ciąg zdarzeń:
1. Przypadek użycia
rozpoczyna się, gdy
otrzymywane jest żądanie
pobrania danych
użytkownika, korzystając z
nazwy użytkownika.
2. System wyszukuje rekord z
danymi użytkownika,
korzystając z nazwy
użytkownika.
3. System zwraca rekord z
danymi użytkownika.
4. Przypadek użycia się kończy.
Wyświetl główny
formularz
Wyświetl główny formularz:
Główny ciąg zdarzeń:
1. Przypadek użycia rozpoczyna
się, gdy otrzymywane jest
żądanie wyświetlenia głównego
formularza.
2. System sprawdza, na podstawie
praw dostępu ustalonych
podczas logowania się do
systemu, które funkcje mają być
dostępne dla użytkownika.
3. System wyświetla główny
formularz z odpowiednimi
funkcjami dostępnymi dla
użytkownika.
4. Przypadek użycia się kończy.
Diagram czynności
Główny scenariusz Zaloguj się
Wyświetlono ekran
powitalny
Wprowadź nazwę
Użytkownika i hasło
Sprawdź informacje
Ustal prawa dostępu
Wyświetl główny
formularz
Interfejs użytkownika
Ekran powitalny
Witamy w sieciowym katalogu firmy XYZ
Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby
skorzystać z naszego elektronicznego katalogu
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Główny formularz
Proszę wybrać dalej
Złóż
zamówienie
Przejrzyj
zamówienia
Zwróć
towar
Kontakt z obsługą
klienta
Anuluj
zamówienie
Wyjście
Przygotuj raport
o sprzedaży
Wyślij
katalog
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Złóż zamówienie
Zapisz zamówienie
include
Aktualizuj
stan konta
Złóż zamówienie
Klient
include
Aktualizuj
zamówienie
Pobierz informacje
o towarze
Ten przypadek użycia opisuje proces składania zamówienia w systemie
obsługi zamówień.
Złóż zamówienie
•
1.
2.
3.
4.
5.
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy klient wybierze Złóż zamówienie.
System wyświetla formularz Składania zamówienia.
Klient wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres.
Klient wprowadza kod towarów, które chce zamówić.
Dla każdego wpisanego kodu towaru pobiera informacje o towarze, natomiast system dodaje cenę towaru do
sumy.
6.
Klient wprowadza informacje o karcie płatniczej.
7.
System sprawdza podane informacje.
8.
System zapisuje zamówienie jako oczekujące – Include Zapisz zamówienie.
9.
Include analizuj stan konta
10.
System oznacza zamówienie jako potwierdzone.
11.
Include Aktualizuj stan zamówienia.
12.
System zwraca klientowi numer zamówienia, a przypadek użycia się kończy.
•
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
3A Adres klienta jest niepełny.
4A Podany kod towaru nie pasuje do żadnego towaru.
4B Towar już nie jest sprzedawany.
6A Złe informacje o płatności
6B Klient płaci czekiem
1A Klient przesyła zamówienie pocztą
1B Klient przekazuje zamówienie przez telefon
•
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi): Anuluj składanie zamówienia
Warunek wstępny: Klient nie wybrał jeszcze Zatwierdź
1.
Nadzwyczajny ciąg zdarzeń rozpoczyna się, gdy użytkownik wybierze Anuluj.
2.
System pomija wszystkie wprowadzone informacje.
3.
System wraca do wcześniejszego formularza.
4.
Przypadek użycia się kończy
Diagram czynności
Główny scenariusz przypadku użycia Złóż zamówienie
[wybrano złóż zamówienie]
Czynności odwoływalne
Wyświetlono formularz
zamówienia
Zatwierdź
[informacje pełne]
Zamówienie zaznaczone
jako oczekujące
Wprowadź nazwisko
i adres
[wprowadzono
kod towaru]
Podaj informacje
o towarze
Obciąż konto
[opłata potwierdzona]
[wprowadzono
kod towaru]
Oblicz nową cenę
[nie ma więcej kodów towarów]
Wyświetlono formularz
zamówienia
Zamówienie zaznaczone
jako potwierdzone
Wyświetlono numer
zamówienia
Interfejs użytkownika
Formularz składania zamówienia
Imię i nazwisko adresata:
Ulica i numer domu:
Miasto, kod pocztowy:
Kod towaru
Nazwa towaru
Ilość
Cena za sztukę
Wartość
Suma netto:
VAT:
Razem:
Numer karty kredytowej:
Ważna do:
Numer zamówienia:
Anuluj
Zatwierdź
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Zapisz zamówienie
Zapisz zamówienie
Baza danych z
zamówieniami
Ten przypadek użycia opisuje proces składania zapamiętywania przypadku
użycia w bazie danych.
Zapisz zamówienie
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1. Przypadek użycia rozpoczyna się, po otrzymaniu
żądania zapisania nowego zamówienia.
2. System oznacza zamówienie jako oczekujące.
3. System wysyła do bazy danych z zamówieniami
żądanie zapisania zamówienia.
4. Baza danych zwraca unikatowy numer zamówienia.
5. System zwraca wywołującemu numer zamówienia.
6. Przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
4A. Baza danych nie działa
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Aktualizuj
zamówienie
Aktualizuj zamówienie
Baza danych z
zamówieniami
Ten przypadek użycia opisuje, w jaki sposób aktualizuje się zamówienia w
bazie danych.
Aktualizuj zamówienie
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1. Przypadek użycia rozpoczyna się, po otrzymaniu
żądania aktualizacji istniejącego zamówienia.
2. System wysyła do bazy danych z zamówieniami
zmienione pola oraz numer zamówienia wraz z
żądaniem aktualizacji rekordu zamówienia.
3. Baza danych zwraca potwierdzenie.
4. Przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
3A. Baza danych nie działa
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Pobierz
informacje o towarze
Pobierz informacje
o towarze
System Magazynowy
Ten przypadek użycia pobiera informacje o towarze z systemu
magazynowego.
Pobierz informacje o towarze
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1.
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy wprowadzany jest nowy
kod towaru.
2.
System wysyła do systemu magazynowego polecenie
dostarczenia danych o towarze na podstawie kodu tego towaru.
3.
System magazynowy zwraca informacje o towarze, które muszą
zawierać co najmniej jego nazwę, cenę i stan w magazynie.
4.
Przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
1A. Nie ma takiego towaru
2A. Towar jest już sprzedany
3A. System magazynowy nie działa
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Aktualizuj stan
konta
Aktualizuj stan
konta
System Księgowy
Ten przypadek użycia komunikuje się z systemu księgowym, aby obciążyć
konto klienta bądź je uznać.
Aktualizuj stan konta
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1. Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane
jest żądanie aktualizacji stanu konta.
2. System wysyła do systemu księgowego informacje o
karcie płatniczej oraz sumie pieniędzy do ściągnięcia
albo wpłacenia.
3. System magazynowy informuje, że operacja się
powiodła.
4. Przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
1A. Brak środków na koncie
2A. Konto nie istnieje
3A. System księgowy nie działa
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Zwróć towar
Aktualizuj
zamówienie
include
Aktualizuj
stan konta
Zwróć towar
System Księgowy
include
Szukaj
zamówienia
Aktualizuj ilość
towaru
Ten przypadek użycia opisuje proces zwrotu przez klienta niechcianych
towarów.
Zwróć towar
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1.
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy przedstawiciel handlowy wybierze Zwróć
towar.
2.
Include Szukaj zamówienie.
3.
System wyświetla wybrane zamówienie w formularzu Zwracanie towarów.
4.
Przedstawiciel handlowy wybiera zwracane towary.
5.
Przedstawiciel handlowy wybiera Zatwierdź.
6.
Include Aktualizuj stan konta.
7.
Include Aktualizuj ilość towaru.
8.
Include Aktualizuj zamówienie.
9.
System wyświetla potwierdzenie, a przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
2A. Nie ma zamówienia dla tego klienta
2B. Nie istnieje zamówienie o podanym numerze
2C. Klient nie jest znany systemowi
6A. Konto klienta wygasło
6B. System księgowy nie działa
7A. System magazynowy nie działa
Interfejs użytkownika
Formularz zwracania towarów
Imię i nazwisko adresata:
Ulica i numer domu:
Miasto, kod pocztowy:
Kod towaru
Nazwa towaru
Zatwierdź
Zwracana ilość
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Szukaj
zamówienia
Szukaj zamówienia
Baza danych z
zamówieniami
Ten przypadek użycia opisuje proces wyszukiwania konkretnego zamówienia
w systemie.
Szukaj zamówienia
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1.
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy wyświetla się formularz Znajdź
zamówienie.
2.
Użytkownik wprowadza numer zamówienia albo nazwisko i adres.
3.
Użytkownik wybiera Szukaj.
4.
System wysyła zapytanie do bazy danych, aby otrzymać wyszukiwane
zamówienia.
5.
System wyświetla listę zamówień klienta gdy użytkownik wprowadził
nazwisko i adres. Na liście znajdują się przynajmniej numery i daty
zamówień.
6.
Klient wybiera jedno z zamówień.
7.
System zwraca wybrane zamówienie i przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
2A. Nie ma zamówienia dla tego klienta
2B. Nie istnieje zamówienie o podanym numerze
2C. Nie ma takiego klienta
4A. Baza danych nie działa
Diagram wycinkowych przypadków użycia Pobierz listę
zamówień, Pobierz zamówienie
Pobierz listę zamówień
Pobierz zamówienie
Pobierz listę zamówień
Pobierz zamówienie
Główny ciąg zdarzeń
Główny ciąg zdarzeń
1. Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy
otrzymywane jest żądanie dostarczenia
listy zamówień.
1. Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy
otrzymywane jest żądanie podania
zamówienia.
2. System wysyła do bazy danych z
zamówieniami nazwisko i adres, pytając o
wszystkie zamówienia tego klienta.
2. System przesyła do bazy danych
zapytanie o zamówienie, które ma
podany numer.
3. Baza danych zwraca listę wszystkich
znalezionych rekordów, w których
nazwisko i adres zgadzają się z podanymi.
Na liście muszą się znajdować
przynajmniej numery i daty zamówień.
3. Baza danych zwraca zero lub jeden
rekord z odpowiednim numerem
zamówienia.
4. Przypadek użycia się kończy.
4. Przypadek użycia się kończy.
Interfejs użytkownika
1. Formularz szukania zamówienia
Imię i nazwisko adresata:
Ulica i numer domu:
Miasto, kod pocztowy:
lub
Numer zamówienia:
Zatwierdź
Interfejs użytkownika
2. Formularz wyboru zamówienia
Wybierz zamówienie
Numer zamówienia
Data
Wybierz
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Aktualizuj ilość
towaru
Aktualizuj ilość
towaru
System Magazynowy
Ten przypadek użycia współpracuje z systemem magazynowym w celu
aktualizacji ilości towaru w magazynie.
Aktualizuj ilość towaru
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1.
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane jest żądanie
aktualizacji ilości towaru w magazynie.
2.
Jeśli ilość jest dodatnia, to system wyśle żądanie do systemu
magazynowego, aby dodać tę ilość do aktualnej ilości towaru w
magazynie.
3.
W przeciwnym razie system wyśle do systemu magazynowego
żądanie odjęcia tej ilości od stanu towaru w magazynie.
4.
System magazynowy przesyła potwierdzenie i przypadek użycia
się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
1A. System magazynowy nie działa
2A. Towar nie jest składowany w magazynie
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Anuluj
zamówienie
Aktualizuj
stan konta
Anuluj zamówienie
Klient
include
Aktualizuj zamówienie
include
Aktualizuj
ilość towaru
Szukaj zamówienie
Ten przypadek użycia opisuje proces anulowania zamówienia przez klienta.
Anuluj zamówienie
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
1.
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy użytkownik wybierze Anuluj zamówienie.
2.
Klient wybiera zamówienie do anulowania – Include Szukaj zamówienia.
3.
System wyświetla formularz Anulowanie zamówienia dla tego zamówienia.
4.
Klient wybiera Anuluj.
5.
Jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane
a) System usuwa zamówienie z bazy danych – Include Aktualizuj zamówienie
b) System zwraca pieniądze klientowi – Include Aktualizuj stan konta
c) System zwalnia towary z zamówienia i zwraca je do magazynu – Include Aktualizuj ilość
towaru
6.
W przeciwnym razie system wyświetli ekran informacji o warunkach zwrotu towarów. Koniec
warunku
7.
Przypadek użycia się kończy.
Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi)
2A. Nie ma zamówienia dla tego klienta
2B. Nie istnieje zamówienie o podanym numerze
4A. Nie ma takiego klienta
4B. Konto klienta wygasło
5A. System księgowy nie działa
Download