Opinia Komisji Rewizyjnej 2011r.

advertisement
OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ S.M. ”METALURG”
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK.
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej S.M. „Metalurg” w składzie :
1. Jadwiga Cywińska
2. Elżbieta Kalaga
3. Olga Łakomik
-
-
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
w dniach 15 i 26 marca 2012r przeprowadziła kontrolę i analizę materiałów źródłowych
do sporządzonego sprawozdania finansowego za 2011 rok, w celu wyrażenia opinii w sprawie
rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia
ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2011 obejmuje:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się kwotą 21 963 808,17 zł,
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący nadwyżkę kosztów nad
przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 52 635,53 zł
odniesioną do rozliczenia w roku następnym oraz nadwyżkę bilansową w wysokości
213 140,50 zł,
Informacje dodatkowe i objaśnienia,
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni.
Kontrolą objęto dokumentację inwentaryzacyjną. Komisja stwierdziła, że na podstawie
Zarządzenia Prezesa Zarządu S.M. „Metalurg” z dnia 22 listopada 2011r.przeprowadzona została
inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów wg stanu na 31.12.2011r.
Inwentaryzacja dotyczyła:
 rzeczowego majątku trwałego,
 finansowego majątku trwałego,
 potwierdzenia sald rozrachunków z kontrahentami,
 potwierdzenia sald środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,
 funduszy Spółdzielni.
Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzony przez Przewodniczącą Komisji
Inwentaryzacyjnej dnia 25 stycznia 2012r. został przyjęty przez Zarząd Spółdzielni. W wyniku
przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przeprowadziła analizę i kontrolę składników aktywów
i pasywów zestawionych w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2011. Charakterystyka
podstawowych składników aktywów i pasywów bilansu przedstawia się j.n.:
1
Aktywa trwałe w kwocie netto 19 821 478,59zł obejmują:
1. Wartości niematerialne i prawne (wiersz 2 bilansu)
Suma netto wartości niematerialnych i prawnych:
stan na początku roku
5 120,88 zł
stan na koniec roku
3 868,32 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe (wiersz 7 bilansu) –tj. grunty, budynki, lokale, urządzenia
techniczne, maszyny.
Suma netto środków trwałych:
stan na początku roku
20 080 896,87 zł
stan na koniec roku
19 662 737,09 zł
zmniejszenie o:
418 159,78 zł
Zmniejszenie w roku 2011 rzeczowych aktywów trwałych nastąpiło w wyniku zgodnego
z przepisami naliczenia odpisu amortyzacyjno-umorzeniowego majątku trwałego oraz ustanowienia
odrębnej własności lokali zgodnie z wnioskami składanymi przez członków i obowiązującą ustawą.
Ogólna powierzchnia gruntów wg stanu na 31.12.2011 r. wynosiła 41 546,86 m2 w tym:
- 6 143,30 m2 gruntów własnych,
- 35 403,56 m2 gruntów w użytkowaniu wieczystym.
Działki gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz będące własnością Spółdzielni mają urządzone
księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej .
Rzeczowe aktywa trwałe oraz ich zmiany w badanym okresie sprawozdawczym zostały wykazane
prawidłowo, a ewidencja analityczna i informacja dodatkowa umożliwia szczegółową analizę
poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych.
3. Należności długoterminowe (wiersz 16 bilansu).
Spółdzielnia wykazuje w bilansie należności długoterminowe od pozostałych jednostek, jako
niespłacone odsetki skapitalizowane objęte wykupem przez budżet państwa od
zakończonych inwestycji z lat poprzednich. Powyższe należności dotyczą budynku
mieszkalnego przy ul. Augustynika 17A.
Stan należności długoterminowych
- na początku roku
- na koniec roku
Zmniejszenie o:
wynosił :
256 057,31 zł
146 373,18 zł
109 684,13 zł.
Prowadzona ewidencja analityczna umożliwia ustalenie wartości skapitalizowanych odsetek
na poszczególnych lokalach mieszkalnych. Zarząd przedstawił Komisji Rewizyjnej szczegółowe
wyjaśnienie do tej pozycji bilansowej w materiałach dodatkowych do sprawozdania finansowego.
4. Inwestycje długoterminowe (wiersz 19 bilansu).
Bilansowa wartość inwestycji długoterminowych według stanu na dzień 31.12.2011 wynosi
8 500,00zł. Na powyższą sumę składają się akcje Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA
o wartości nominalnej 8 000,00zł oraz udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR o wartości
500,00zł.
2
Aktywa obrotowe w kwocie 2 142 329,58zł obejmują:
1. Należności krótkoterminowe (wiersz 44 bilansu).
Wartość bilansowa należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek według stanu
na 31.12.2011r to kwota 302 585,05 zł. Należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty
do 12 miesięcy wynoszą 273 082,98 zł . Salda należności zostały potwierdzone przez
kontrahentów i powstały w 2011r.
Należności od kontrahentów stanowiły kwotę 30 948,08zł, natomiast należności z tytułu opłat
eksploatacyjnych za lokale na dzień 31.12.2011r stanowiły kwotę 242 134,90 zł. Zarząd przedstawił
Komisji Rewizyjnej wykaz zaległości w opłatach według stanu na dzień 31.12.2011r
w rozbiciu na poszczególne budynki oraz w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.
2. Inwestycje krótkoterminowe (wiersz 59 bilansu).
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego obejmują:
 środki pieniężne w kasie,
 środki na rachunkach bieżących w bankach,
 lokaty terminowe,
Stan środków pieniężnych na początku roku
Stan środków pieniężnych na koniec roku
1 883 856,58 zł
1 764 232,15 zł
Środki pieniężne w kasie zostały potwierdzone protokołem z inwentaryzacji z dnia 30.12.2011r,
który wykazuje zgodność salda z raportem kasowym nr 12/2011 z 30.12.2011. Salda rachunków
bankowych na 31.12.2011r zostały potwierdzone przez bank PKO BP S.A. w Sosnowcu.
Stan środków finansowych oraz kwota uzyskanych odsetek od lokat terminowych świadczy o tym,
że w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym utrzymywana była płynność finansowa, przy
jednoczesnym prawidłowym gospodarowaniu chwilowo wolnymi środkami obrotowymi.
Fundusze własne Spółdzielni (wiersz 78 bilansu).
Wykazany w pasywach bilansu fundusz własny prowadzony jest w Spółdzielni w podziale na:
 fundusz udziałowy,
 fundusz wkładów mieszkaniowych,
 fundusz wkładów budowlanych,
 fundusz zapasowy,
 zysk netto (nadwyżka bilansowa za rok obrotowy).
Stan funduszu własnego:
na początku roku :
na koniec roku :
19 898 172,14zł
19 733 640,84zł
3
Zobowiązania długoterminowe (wiersz 97 bilansu).
Na wykazane w pasywach bilansu zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych
jednostek składają się :
– dwa kredyty mieszkaniowe, jeden kredyt udzielony przez PKO BP S.A. w Sosnowcu na
sfinansowanie budynku nr 17A przy ul. Augustynika, drugi kredyt udzielony przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
na realizację budynku mieszkalnego nr 12B przy ul. Starej w Dąbrowie Górniczej,
– kaucje zabezpieczające umowy najmu lokali,
– kaucje gwarancyjne na wykonane roboty remontowe w nieruchomościach Spółdzielni.
Stan zobowiązań długoterminowych:
na początku roku:
1 492 382,21 zł
na koniec roku:
1 373 993,97 zł
Salda zobowiązań kredytowych zostały potwierdzone przez PKO BP S.A. w Sosnowcu i Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Zobowiązania przeterminowane nie występują.
Spłata zadłużeń długoterminowych przez Spółdzielnię przebiega terminowo. Powyższe
potwierdziła kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez PKO BP SA w Sosnowcu w zakresie
prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej kredytów mieszkalnych i ich zgodności
z ewidencją Banku.
Zobowiązania krótkoterminowe (wiersz 104 bilansu).
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usługstan na początku roku
378 738,41 zł
stan na koniec roku
295 887,62 zł
zmniejszenie o kwotę:
82 850,79 zł
Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą w szczególności wymagalnych płatności z miesiąca
grudnia 2011r. z terminem płatności w styczniu 2012r. i zostały uregulowane w terminie.
Fundusze specjalne (wiersz 125 bilansu).
Stan funduszy specjalnych wykazanych w pasywach bilansu na dzień 31.12.2011r wynosił
- 194 338,33 zł. Komisja Rewizyjna sprawdziła prawidłowość dokonanych naliczeń za 2011r z tytułu
odpisów na fundusz remontowy oraz dokonała analizy rozliczenia funduszu remontowego za 2011r
w odniesieniu do poszczególnych budynków i nieruchomości i stwierdziła, że prace zostały wykonane
zgodnie z planem remontów.
Komisja Rewizyjna dokonała ponadto wyrywkowego przeglądu dokumentów księgowych.
Przegląd dotyczył w szczególności faktur wystawionych przez TAURON CIEPŁO w Dąbrowie Górniczej
oraz ponoszonych przez Spółdzielnię na ich podstawie kosztów dostawy energii cieplnej
do centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
4
Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdania finansowego
S.M. „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej za 2011r.
Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli losowo wybranych materiałów źródłowych
i ich analizie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2011r zostało sporządzone zgodnie
z ustawą o rachunkowości. Bilans rachunek zysków i strat przedstawia wszystkie informacje istotne
dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółdzielni na 31.12.2011r oraz jej wynik finansowy za
rok obrotowy 2011.
W sprawozdaniu została zachowana zasada kontynuacji i ciągłości, a prezentacja danych
w nim zawartych umożliwia porównanie z okresem poprzednim.
Komisja stwierdza, że wykazane w bilansie wysokości aktywów i pasywów zapewniają stabilizację
majątkową Spółdzielni i w najbliższym dającym się przewidzieć okresie czasu nie grożą
Spółdzielni żadne niekorzystne zjawiska związane z pogorszeniem się płynności finansowej
i wypłacalności. Komisja pozytywnie ocenia efektywną gospodarkę Spółdzielni.
Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni przez Radę
Nadzorczą i przedłożenie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków, w tym :
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r.,
3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r do 31.12.2011r.,
4) Dodatkowe informacje i objaśnienia,
5) Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni.
Dąbrowa Górnicza, 26.03.2012r.
5
Download