Spółdzielnie Socjalne - PUP PiłaHit!

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY
W PILE
[email protected]
www.pup.pila.pl
„Wsparcie finansowe
Funduszu Pracy
na założenie
spółdzielni socjalnej”
Co to jest spółdzielnia socjalna?
Spółdzielnia socjalna - forma prawna przedsiębiorstwa
mająca
umożliwić
jej
członkom
powrót
do
uregulowanego życia społecznego i zawodowego.
Spółdzielnia socjalna opiera się na zasadzie osobistego
świadczenia pracy przez jej członków.
Kto może zostać członkiem spółdzielni socjalnej?
bezrobotni – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
 bezdomni
realizujący
indywidualne
programy
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej;
 uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu
psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 uzależnieni od narkotyków lub innych środków
odurzających,
po
zakończeniu
programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

 zwalniani z zakładów karnych, mający trudności
w integracji ze
środowiskiem, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
 chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów
o ochronie zdrowia psychicznego;
 uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Fundusz Pracy – świadczy pomoc finansową dla
osób bezrobotnych zamierzających założyć lub
przystąpić do spółdzielni socjalnej
w wysokości:
 12.400 zł – na założenie spółdzielni,
 9.300 zł – na przystąpienie do istniejącej
spółdzielni socjalnej
Warunki i tryb przyznania środków FP na założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa regulują:
 Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia
2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania
refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 z 2009r.)
 Kryteria przyznawania bezrobotnemu środków na założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy
zawiera m.in.:
 kwotę wnioskowanych środków,
 informację o przeznaczeniu środków,
 biznes plan,
 proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,
 oświadczenia o:
-korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych
środków Funduszu Pracy lub innych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej,
- nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,
- niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia
wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu
w
rozumieniu
ustawy
z 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
- niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie
środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej.
Proponowane formy zabezpieczenia:
 poręczenie
cywilne dwóch osób o dochodach
minimum 1.500,00 zł brutto/miesięcznie (w przypadku
emerytów i rencistów – minimum 1.200 zł netto
miesięcznie), przy czym dochód (na 1 osobę w rodzinie
poręczyciela), pomniejszony o koszty stałe wynosi
minimum 400,00 zł netto/miesięcznie,
 weksel z poręczeniem wekslowym jednej osoby o
dochodach minimum 1.500,00 zł brutto/miesięcznie
(w przypadku emerytów i rencistów – minimum 1.200
zł netto miesięcznie), przy czym dochód (na 1 osobę w
rodzinie poręczyciela), pomniejszony o koszty stałe
wynosi minimum 400,00 zł netto/miesięcznie,
 gwarancja
bankowa na kwotę stanowiącą sumę
przyznanych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, odsetek ustawowych i innych kosztów,
 blokada rachunku bankowego na kwotę stanowiącą
sumę przyznanych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, odsetek ustawowych i innych kosztów,
 zastaw na prawach lub rzeczach na kwotę stanowiącą
sumę przyznanych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, odsetek ustawowych i innych kosztów,
 akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
na kwotę stanowiącą sumę przyznanych środków na
podjęcie
działalności
gospodarczej,
odsetek
ustawowych i innych kosztów.
Poręczycielem może być osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony lub na okres min. 2 lat, emeryt/rencista
do 70 roku życia ze świadczeniem przyznanym na min.
2 lata, akcjonariusz lub udziałowiec spółki, osoba
prowadząca działalność gospodarczą lub rolnik
prowadzący gospodarstwo rolne.
Poręczyciel będący akcjonariuszem lub udziałowcem :
 spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością
– dostarcza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o dochodach za rok poprzedni, bilans spółki oraz
oświadczenie o posiadanym majątku spółki i jego
wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi jego
własność (np. wypis z księgi wieczystej, dowód
rejestracyjny i inne),
 pozostałych spółek – dostarcza w/w dokumenty oraz
oświadczenie o posiadanym indywidualnie majątku
wraz z dokumentami potwierdzającymi jego własność,
Poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą
indywidualnie (wpis do ewidencji działalności
gospodarczej)
 dostarcza
dokumenty potwierdzające wysokość
osiągniętych dochodów za rok poprzedni oraz
oświadczenie o posiadanym majątku i majątku
wniesionym do firmy oraz jego wartości wraz
z dokumentami potwierdzającymi jego własność.
Poręczyciel prowadzący gospodarstwo rolne
 dostarcza zaświadczenie z właściwego urzędu gminy
o wielkości gospodarstwa oraz o dochodzie rocznym
z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha
przeliczeniowego.
Warunki uwzględnienia wniosku:
 złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego
wniosku,
 brak odmowy – bez uzasadnionej przyczyny – przyjęcia
propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej,
szkolenia,
stażu,
przygotowania
zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót
publicznych, prac społecznie użytecznych, w okresie 12
m-cy poprzedzających złożenie wniosku,
 nieotrzymanie dotychczas z Funduszu Pracy lub
innych funduszy publicznych bezzwrotnych środków
na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 nieposiadanie
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku.
 niewnioskowanie o przyznanie środków na:
•
•
•
•
•
•
•
•
zakup nieruchomości,
leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
zakup pojazdu na prowadzenie działalności w zakresie
drogowego transportu towarowego,
zakup licencji, koncesji,
kursy, szkolenia, przekwalifikowania,
budowa budynku,
adaptacja pomieszczeń przekraczająca 10%
wnioskowanych środków,
•
•
•
•
•
pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
przejęcie funkcjonującej firmy od innej osoby,
koszty eksploatacyjne (czynsz, opłata za energię
elektryczną
itp.)
przewyższające
1.500,00
zł
i poniesione po okresie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia
działalności gospodarczej,
koszty reklamy przewyższające 10% wnioskowanych
środków,
koszty zakupu towarów dla handlu, materiałów i części
zamiennych dla usług oraz surowców dla potrzeb
produkcji, przekraczające 80% wnioskowanych
środków.
Informacje dodatkowe:
 o rozpatrzeniu wniosku osoba bezrobotna zostaje
poinformowana w formie pisemnej w ciągu 30 dni od
dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego
wniosku w Urzędzie,
 osoba bezrobotna jest zobowiązana do wydatkowania
otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem
określonym we wniosku, w terminie od dnia zawarcia
umowy do 30 dnia od dnia przelania środków,
 osoba
bezrobotna
jest
zobowiązana
do
udokumentowania
i
rozliczenia
wydatkowania
otrzymanych środków w terminie określonym w
umowie, jednakże nie później niż do dwóch miesięcy
od dnia założenia lub przystąpienia do spółdzielni
socjalnej,
 przyznane osobie bezrobotnej środki na założenie lub
przystapienie do spółdzielni socjalnej stanowią pomoc
publiczną de minimis zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
albo pomoc de minimis dla sektora rybołówstwa
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007
z dnia 24 lipca 2007r.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta
zawiera z bezrobotnym umowę zobowiązującą
przede wszystkim do:
 założenia spółdzielni w określonym terminie,
 wydatkowania otrzymanych środków w wyznaczonym
terminie,
 udokumentowania wydatkowania środków,
 członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres
minimum 12 miesięcy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download