Plan realizacji materiału z historii w klasie trzeciej Liceum

advertisement
Plan realizacji materiału z historii w klasie trzeciej Liceum Ogólnokształcącym
w roku szkolnym 2011/2012-I semestr nauki
Tematyka lekcji
Liczba godzin
Kluczowe daty
1.Kryzys Świętego
Przymierza.
Zjednoczenie Włoch i
Niemiec.
2
1859-70- Włochy,
1864-1871-Niemcy
Umiejętności ucznia (oceny):
-
-
-
-
-
2. Polskie powstania
narodowe.
3
1830-31, 1846,
1863-64
-
-
-
3. Kontynent
amerykański w XIX
wieku.
2
1861-1865
-
-
4.Europa i świat na
przełomie wieków.
3
1878- sojusz trzech
cesarzy.
- 1879-1882trójprzymierze.
- 1867- monarchia
austro-węgierska.
- 1894, 1904, 1907-
-
-
zna pojęcia: Święte Przymierze,
wojna krymska, depesza emska,
daty zjednoczenia państw-2.
Jw.+ podłoże kryzysu, cele
mocarstwa europejskich,
przebieg i skutki wojny
krymskiej, nazwiska osobistości
ówczesnej sceny politycznej-3.
Jw.+ geneza zjednoczenia
Włoch, proces, polityka
Napoleona III, próba odpowiedzi
o zjednoczeniu Niemiec-4.
Jw.+ etapy zjednoczenia
Niemiec, odrodzenie Rzeszy
niemieckiej i konsekwencje
integracji państwa ( polityka Otto
von Bismarcka)-5.
Jw..+ militarne konsekwencje
wojny francuskopruskiej+porównanie sposobów
zjednoczenia obu państw-6.
zna pojęcia: rabacja galicyjska,
noc listopadowa, branka, Wielka
Emigracja+ kojarzy daty-2.
Jw.+ stanowiska państw
europejskich wobec powstań-3.
Jw.+ konsekwencje powstań
narodowych-4.
Jw.+ ocena postaw Polaków
wobec zaborców, próba oceny
szans powodzenia i znaczenia
powstań-5.
Jw.+znaczenie Wielkiej
Emigracji w budowie
świadomości politycznej
Polaków-6.
zna pojęcia: secesja,
abolicjonizm, Unia,
Konfederacja, jankesi, nazwiska
przywódców-2.
Jw.+ różnice pomiędzy
Południem a Południem,
przyczyny wybuchu wojny
secesyjnej-3.
Jw.+ przebieg wojny, dowódcy,
bezpośrednie konsekwencje-4.
Jw.+ rozwój gospodarczy po
wojnie-5.
zna pojęcia: kocioł bałkański,
równowaga sił, wspaniała
izolacja, Entent cordiale, polityka
otwartych drzwi, kulturkampf,
trójprzymierze,
trójporozumienie-2.
Jw.+ polityka Bismarcka po
1
trójporozumienie
-
-
5.Cywilizacja
przemysłowa.
2
-
-
-
-
-
6.Ziemie polskie w
czasach
industrializacji.
3
- 1885- rugi pruskie
- 1886- Komisja
Kolonizacyjna.
- 1901- strajk we
Wrześni.
- 1908- ustawa
kagańcowa
-
-
-
-
zjednoczeniu Niemiec, geneza
trójprzymierza i
trójporozumienia-3.
Jw.+ okoliczności powstania
monarchii austro-węgierskiej,
sytuacja na Bałkanach przed
wybuchem I wojny światowej-4.
-Jw.+ założenia polityczne
Francji, Wielkiej Brytanii oraz
Rosji za panowania Aleksandra
III, przebieg i konsekwencje
krwawej niedzieli-5.
Jw.+ w jaki sposób kolonializm
wpłynął na wybuch I wojny
światowej-6.
zna pojęcia: industrializacja,
alfabetyzacja, rewizjoniści,
internacjonalizm, emancypantki,
sufrażystki, moralność
wiktoriańska, Uniwersytet
Latający-2.
Jw.+ geneza społeczeństwa
klasowego, zmiany w transporcie
i przepływie informacji-3.
Jw.+ konsekwencje
upowszechnienia edukacji, jakie
zmiany zostały wprowadzone w
stylu życia ludzi?-4.
Jw.+ założenia ideologiczne:
socjaldemokracji, nacjonalizmu,
katolickiej nauki społecznej,
związek pomiędzy rozwojem
nauki i przemysłu-5.
Jw.+ sytuacja społeczna i
polityczna kobiet-6.
zna pojęcia: syjonizm,
wszechpolacy, endecja, Hakata,
wóz Drzymały, stańczycy,
rusyfikacja, germanizacja-2.
-Jw.+ okręgi przemysłowe na
ziemiach polskich. , różnice w
rozwoju gospodarczym ziem
polskich-3.
Jw.+ - jakie czynniki integrowały
Polaków?, na czym polegała
polityka rusyfikacji i
germanizacji?, sytuacja Polaków
w Galicji-4.
Jw.+ jaki był status Żydów?,
geneza partii politycznych: PPS,
SDKP, SDKPiL, Liga Polska,
Liga Narodowa, PSL,
wydarzenia 1905 roku na
ziemiach polskich-5.
Jw.+ przyczyny wolniejszego
2
tempa przemian ekonomicznych
i społecznych na ziemiach
polskich niż w innych częściach
Europy-analiza-6.
7.Pierwsza wojna i
rewolucja rosyjska.
4
- 1912-1913- wojny
bałkańskie.
- 28.06.1914 rokuzamach w
Sarajewie.
- VIII. 1914 rokubitwa pod
Tannenbergiem.
- II-XII. 1916 rokubitwa pod Verdun.
- III. 1917 roku –
abdykacja cara
Mikołaja II.
- 28.06.1919 rok –
traktat wersalski.
-
-
-
-
8. Trauma okopów i
totalitaryzmu.
4
1921-NEP.
1922- marsz na
Rzym,
proklamowanie
ZSRR.
1933- przejęcie
władzy przez
Hitlera.
1934- noc długich
noży.
1935antyżydowskie
ustawy
norymberskie.
-
-
-
zna pojęcia: sztab generalny,
państwa centralne, ententa,
wojna pozycyjna, gaz
musztardowy, Mitteleuropa,
erstz, wojny bałkańskie, zamach
w Sarajewie, bolszewicy,
mienszewicy, Rada Komisarzy
Ludowych, Rada Delegatów
Robotniczych i Żołnierskich,
rozejm w Compiegne, jakie
państwa powstały po I wojnie
światowej- 2.
Jw.+ geneza I wojny światowej3.
Jw.+ przebieg I wojny światowej,
nieograniczona wojna
podmorska, geneza rewolucji w
Rosji-4.
Jw.+ proces przejmowania
władzy przez bolszewików,
okoliczności klęski państw
centralnych, postanowienia
traktatu wersalskiego-5.
Jw.+ sprawa polska w okresie I
wojny światowej-6.
zna pojęcia: sowieci, kułak,
rozkułaczenie, czekista, wróg
klasowy, łagry, czystka,
kolektywizacja, kołchozy,
sowchozy, Komintern, kult
wodza, generalissimus,
indoktrynacja, elitaryzm,
korporacjonizm, duce, nazizm,
„cios w plecy”-2.
Jw.+ podłoże faszyzmu oraz
nazizmu, na czym polegał
czerwony terror? ( konsekwencje
I wojny światowej)-3.
Jw.+ analiza sytuacji politycznej
w ZSRR w czasach stalinizmu,
geneza i cechy faszyzmu
włoskiego, sytuacja polityczna w
Niemczech po przejęciu władzy
3
-
-
9. Narodziny II RP.
Walka o granice.
2
XII.1918- powstanie
wielkpolskie.
17.VIII.1919- I
powstanie śląskie
1920-1921- wojna
polsko-bolszewicka
( 18.III.1921-pokój
w Rydze).
20.III.1921plebiscyt na Śląsku
VIII.1920- bitwa
warszawska, II
powstanie śląskie
2/3.V.1921-III
powstanie śląskie
X.1920- „ bunt”
gen. Żeligowskiego
V.1922- konwencja
górnośląska
-
-
-
-
-
przez Hitlera-4.
Jw.+ na czym polegał program
samostanowienia narodu, etapy
funkcjonowania gospodarki
radzieckiej, ugruntowanie
faszyzmu oraz nazizmu-5.
Jw.+ analiza porównawcza
systemów totalitarnych,
etymologia „ misji dziejowej
Niemiec”, „ przestrzeń
dziejowa”, „ rasa panów”, skutki
I wojny światowej dla psychiki
jej uczestników, ideologia
hitleryzmu-6.
zna pojęcia : Rada Regencyjna,
Polska Komisja Likwidacyjna,
Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej, orlęta
lwowskie, „ cud nad Wisłą”-2.
Jw.+ okoliczności powołania
rządu ogólnonarodowego,
podłoże walk o granice-3.
Jw.+ przebieg walk o granice
Zachodnie, północne,
południowe, podłoże konfliktu z
Litwą-4.
Jw..+ dokładna analiza walk o
granice II RP, znaczenie „ cudu
nad Wisłą”, nabytki terytorialne
II RP-5.
Jw.+ znaczne czołowych
osobistości życia politycznego II
RP-6.
Zadania domowe: III wb
-
Ćw. 1,5/171- II część ( klasa druga)-28.09.2011r.
Ćw. 2-4/21-16.11.2011r.
Do wyboru- Ćw.1 lub 5/46- projekt-23.11.2011r.
Ćw. 1-3/81-07.12.2011r.- do wyboru
Ćw.2-4/104-07.12.2011r.- do wyboru
Dodatkowe: tekst żródłowy-203/204-II część-19.10.2011r.
Sprawdziany: III wb
-
zagadnienie – Święte Przymierze-28.09.2011r.
zagadnienienie-1-2/19.10.2011r.
zagadnienie – Kontynent amerykański-02.11.2011r.
zagadnienie –4/23.11.2011r.
zagadnienie 5,6/ 07.12.2011r.
Opracowała: mgr Sylwia Sykosz
4
5
Download