SIWZ - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli
biurowych dla jednostek podatkowych województwa łódzkiego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od kwoty określonej na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
1001-LO-1-3.230.2.2016
Na oryginale
Zatwierdził
Wicedyrektor
Izby Skarbowej w Łodzi
Adam Zawadka
Łódź, dnia 26 lutego 2016 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
Rozdział I
Nazwa i adres Zamawiającego
Izba Skarbowa w Łodzi
al. T. Kościuszki 83
90-436 Łódź
www.lodz.apodatkowa.gov.pl
e-mail: [email protected]
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej, na podstawie art. 39 - 46 w zw. z art. 10
ust. 1 oraz art. 99 – 101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia
jest niższa od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla jednostek administracji
podatkowej województwa łódzkiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż mebli biurowych, dostawę krzeseł
obrotowych oraz foteli gabinetowych.
CVP: 39130000-2
CPV: 39111100-4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a i 1b do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Opisane parametry w załączniku nr 1b do SIWZ stanowią przykładowe minimalne
wymagania Zamawiającego. Załączone rysunki/zdjęcia mają charakter poglądowy
i pomocniczy.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny
technicznie, spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone
przez Zamawiającego w załączniku nr 1b do SIWZ, dostarczony przez wykonawcę
w standardowym opakowaniu.
Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres nie
krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.
Ewentualne użyte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaki
towarowe, nazwy producentów, nazwy materiałów należy rozumieć, jako przykład
jakościowy, który ma na celu wskazanie oczekiwanego standardu. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, gdzie
towar równoważny oznacza asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż
wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę ramową na dostawę wraz z montażem mebli z min. 3
wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.
Projekt umowy ramowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
str. 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
9.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawczego, którego przedmiot będzie objęty
umową ramową, na zasadach opisanych w art. 101 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert zawarte w umowie ramowej będą obowiązywały przy ocenie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego. Wzór umowy wykonawczej
stanowi załącznik nr 5a do SIWZ.
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
1.
2.
Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Termin realizacji poszczególnych dostaw będzie określony w ramach każdego
zamówienia wykonawczego, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być krótszy niż 10
dni od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wymagane
oświadczenie,
 posiadania wiedzy i doświadczenia - wymagane oświadczenie
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - wymagane oświadczenie,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej - wymagane oświadczenie.
2) nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp
wymagane oświadczenie oraz dokumenty wyszczególnione w Rozdziale VI SIWZ.
2. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i uzna niniejsze warunki
za spełnione, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 1 nastąpi na podstawie dokumentów lub
oświadczeń wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.
1.
Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.
Dokumenty, w tym oświadczenia, muszą być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem:
1) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
2) zobowiązania podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
str. 3
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp,
które muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ;
3.
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
4.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a
ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku wykonawcy będącego osobą
fizyczną - oświadczenie stanowiące załącznik nr 3a do SIWZ;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.
6.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
str. 4
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.
7.
Wykonawcy występujący wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający informuje, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, odpowiednio:
a) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp muszą zostać spełnione
co najmniej przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
b) brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp musi wykazać osobno każdy
z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (dokumenty
wskazane w Rozdziale VI pkt 4 i 5 SIWZ).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu na 1 dzień przed
podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż
w dniu jej podpisania, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy.
8.
Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ
pkt 4 ppkt 2 – 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie:
- otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 tiret pierwsze, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ppkt 1 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
str. 5
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim,
z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
z tłumaczeniem na język polski.
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
na podstawie art. 38 ustawy Pzp.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 3.
Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:
1) Łukasz
Wójcik,
Izba
Skarbowa
w
Łodzi,
tel.
42
2547165,
e-mail: [email protected],
2) Renata
Piekarska,
Izba
Skarbowa
w
Łodzi,
tel.
42
2547192,
e-mail: [email protected]
Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawców wadium.
Rozdział IX
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
pod rygorem nieważności.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Przygotowując ofertę należy wykorzystać, udostępniony przez Zamawiającego,
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Do oferty należy dołączyć niezbędne oświadczenia i dokumenty wskazane przez
Zamawiającego w SIWZ.
Formularz ofertowy powinien być podpisany przez wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie
uprawniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym. Podpis
str. 6
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy powinien być złożony w sposób czytelny.
Za podpis czytelny uznaje się także parafę potwierdzoną imienną pieczęcią. Jeżeli osoba
podpisująca ofertę i składająca, w imieniu wykonawcy, oświadczenia i inne pisma, nie
jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo
innego dokumentu załączonego do oferty, wykonawca zobowiązany jest przedstawić
stosowne pełnomocnictwo.
7. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające rodzaj czynności, do których upoważniony jest
pełnomocnik.
8. W przypadku, w którym wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
to ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób czytelny
i parafowane przez osobę / osoby podpisujące ofertę.
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a wszystkie kartki
oferty zszyte.
11. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert, oznakowanej w sposób następujący:
…............................................
nazwa i adres wykonawcy
„Izba Skarbowa w Łodzi”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej woj. łódzkiego.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 9 marca 2016 r. do godz. 10.30.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia (np. NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA) będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą
na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
13. Wykonawca nie może zastrzec nazwy firmy, adresu firmy, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności.
14. W przypadku braku na kopercie informacji wskazanej w pkt. 11 Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku,
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku
składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie czynności
otwarcia ofert.
15. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy al. Kościuszki 83,
pok. nr 1 (Kancelaria).
str. 7
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
2.
3.
4.
Ofertę można przesłać pocztą, z tym, że oferta musi wpłynąć do Zamawiającego
w terminie określonym w pkt 3.
Termin składania ofert do dnia 9 marca 2016 r., do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w Izbie Skarbowej w Łodzi w pok. 12a w dniu
9 marca 2016 r., o godz.10:30.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca ustala cenę za przedmiot zamówienia podając ją w załączniku nr 1
do SIWZ – Formularz ofertowy.
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, wyrażona cyframi oraz słownie i musi
zawierać podatek VAT.
3. Zawarta w ofercie cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie niezbędne koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę przedmiotu
zamówienia.
5. Rozliczenia między wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet zamówienia.
Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena = 90 %,
2) Okres gwarancji = 10 %
2.
Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:
1) C = Cena (wartość do dwóch miejsc po przecinku)
C = najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert / cena brutto badanej oferty * 90% * 100 punktów,
2) G = okres gwarancji (min. okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24
miesiące)
G = okres gwarancji badanej oferty spośród wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert / najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych złożonych
oferty * 10 % * 100 punktów.
Oferując długość gwarancji wykonawca zobowiązany jest posługiwać się pełnymi
miesiącami, jako przedział czasowy.
3.
Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska najwięcej punktów ze wzoru C + G.
str. 8
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym w sprawie
zamówienia publicznego są zobowiązani do dostarczenia Zamawiającemu umowy
regulującej ich współpracę, zgodnie z Rozdziałem VI, pkt 7 ppkt 6 SIWZ – przed
podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, nie później jednak niż w dniu podpisania
umowy z Zamawiającym.
Rozdział XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.
1.
2.
Wzór umowy ramowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 5a do SIWZ.
Rozdział XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1.
2.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Pzp.
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym Dziale przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
str. 9
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla jednostek administracji podatkowej
województwa łódzkiego
LO-1-3.230.2.2016
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem
Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą
elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ
na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.
3.
Rozdział XVIII
Postanowienia końcowe.
1.
2.
3.
4.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
1a. Formularz cenowy.
1b. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla osoby fizycznej.
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.
5. Wzór umowy ramowej.
5a. Wzór umowy wykonawczej.
str. 10
Download