rynek-popyt-i-podaz-paradoks

advertisement
5
II. RYNEK, POPYT I PODAŻ Rynek – zespół warunków, które doprowadzają do
kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług.
To proces wymiany informacji między kupującymi i sprzedającymi.
Warunkiem istnienia rynku jest swoboda kształtowania cen. Konkurencja – istotny
element procesy rynkowego. To proces rywalizacji, w trakcie którego uczestnicy rynku dążą do
uzyskania lepszej pozycji w stosunku do rywali. Nie zachodzi między
kupującymi i sprzedającymi, tylko między kupującymi i kupującymi lub sprzedającymi i
sprzedającymi. Kryteria klasyfikacyjne rynku: 1) przestrzeń: - rynek lokalny - rynek regionalny rynek krajowy - rynek zagraniczny - rynek międzynarodowy - rynek światowy (globalny)
2) podmiot wymiany: - rynek dóbr i usług (konsumpcyjnych i produkcyjnych) - rynek pracy -
rynek pieniężno kapitałowy 3) relacja między popytem i podażą: - rynek sprzedawcy
(producenta) – na rynku występuje nadwyżka popytu nad podażą - rynek nabywcy (konsumenta) –
na rynku występują nadwyżka podaży nad popytem 4) ingerencja państwa w procesy gospodarcze:
- rynek wolny – władza gospodarcza nie sprawuje żadnej kontroli, nie ma ingerencji w ceny] rynek regulowany – władza gospodarcza prawuje kontrole i ingeruje w ceny 5) ogniwo
kanału rynku: - rynek zbytu - rynek skupu - rynek hurtowy - rynek detaliczny Funkcje rynku:
1) rynek jako instrument wyceny różnych dóbr, usług i zasobów 2) rynek jako
podstawowe źródło informacji dla podmiotów gospodarujących o przebiegu
procesów gospodarczych Analiza rynku ze strony konsumenta (analiza popytu): POPYT (D) ilość dobra, jaką zamierzają nabyć konsumenci w określonym czasie i w danym warunkach
rynkowych (głównym warunkiem rynkowym jest cena danego dobra) Determinanty popytu
(czynniki wpływające na wzrost popytu): 1) cena danego dobra 2) ceny innych dóbr
(substytucyjnych i komplementarnych) 3) dochód konsumenta 4) użyteczność dobra
5) oczekiwania konsumenta 6) moda, gusty i preferencje nabywców
7) czynniki losowe (liczba ludności, wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, warunki
naturalne) P (cena)
D
P1
a1 Krzywa popytu
P2
a2
D’ D”
Q1
Q2
Q (ilość) Prawo popytu: Wraz ze wzrostem ceny wartość popytu maleje.
Wraz ze spadkiem ceny wartość popytu rośnie. Odstępstwa od prawa popytu: 1) paradoks Giffena
– dotyczy dóbr podstawowych (cena i popyt rośnie) 2) paradoks Velbena – dotyczy dóbr
luksusowych, zamożnych partii społecznych (cena i popyt
(…)
… popytu, D” – spadek popytu)
Krzywa popytu jest krzywą malejącą, co wywołuje dwa rodzaje elementów:
1) efekt substytucyjny zmiany ceny, który polega na tym, że przy obniżce ceny danego dobra
staje się ono relatywnie tańsze i konsumenci mogą zastąpić nim inne dobra
2) efekt dochodowy zmiany ceny, który sprowadza się do tego, że przy obniżce ceny danego
dobra siła nabywcza konsumentów wzrasta…
… na pióra, gdzie nastąpił wzrost popytu.
Które czynniki mogły spowodować owo przesunięcie:
P
1) spadek cen substytutów piór
D
D’
S
2) spadek cen produktów komplementarnych
3) spadek cen surowców stosowanych do wyrobu piór
4) obniżka podatku VAT
5) spadek dochodów konsumentów
6) reklama piór
Q
Zadanie: Rysunek przedstawia krzywą popytu na wołowinę, gdzie nastąpił wzrost popytu.
Które czynniki mogły spowodować owo przesunięcie:
P
1) spadek ceny wołowiny
D
D’
S
2) spadek dochodów konsumentów
3) wzrost ceny wieprzowiny i baraniny
4) spadek podaży baraniny
Q
Zadanie: Rysunek przedstawia przemieszczenie krzywej podaży namiotów z S do S’. Co to
spowodowało?
P
D
S
1) wdrożenie nowej produkcji namiotów
S’
2) spadek cen uzupełniającego wyposażenia turystycznego
3) wzrost stawek płac w danej firmie
4) wzrost…
Podaż
Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej
Rynek-podstawowe pojęcia
Rynek - popyt, podaż
Równowaga rynku - omówienie
Ekonomia - Równowaga rynku
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download