UKŁAD TRAWIENNY — NARZĄD TRAWIENNY

advertisement
UKŁAD TRAWIENNY
Narząd trawienny składa się z części ułożonych kolejno po sobie, tworzy długą cewę
sięgającą od części twarzowej czaszki do miednicy mniejszej. Cewa ta ma liczne gruczoły,
których część jest wbudowana w jej ścianę, część zaś leży poza nią, a tylko przewody tych
gruczołów wprowadzają wydzielinę do światła przewodu pokarmowego.
W skład układu trawiennego wchodzą narządy, które służą do odżywiania ustroju.
Pierwszy odcinek stanowi jama ustna, w której pokarm ulega rozdrobnieniu, wymieszaniu
ze śliną i przygotowaniu do dalszego transportu.
Jama ustna znajduje się w części twarzowej czaszki; jest podzielona na przedsionek
zawarty między policzkami i wargami a wyrostkami zębodołowymi szczęk i żuchwy oraz
jamę ustną właściwą, leżącą poza wyrostkami zębodołowymi. Policzki i wargi są od
zewnątrz pokryte skórą, od wewnątrz wyścielone błoną śluzową zawierającą gruczoły
ślinowe. Między skórą i błoną śluzową leżą mięśnie skórne należące do układu mięśni
wyrazowych. Do przedsionka uchodzą przewody ślinianek przyusznych.
Jama ustna właściwa ma ściany częściowo kostne, jest całkowicie wypełniona
językiem. Sklepienie jamy ustnej tworzy podniebienie, w części przedniej twarde,
o podkładzie kostnym, w części tylnej miękkie, zbudowane z mięśni. Pod błoną śluzową są
zgrupowane gruczoły podniebienne. Ścianę przednią i ściany boczne tworzą wyrostki
zębodołowe szczęk i żuchwy wraz z zębami o zmiennej liczbie i układzie, zależnie od wieku.
Dno jamy ustnej tworzą mięśnie łączące żuchwę z kością gnykową, umożliwiające
otwieranie ust przez obniżanie żuchwy. Na dnie jamy ustnej leżą ślinianki podjęzykowe.
Język spełnia wieloraką czynność: umożliwia rozdrabnianie pokarmu przez zęby,
mieszanie go ze śliną, formowanie kęsa i przesuwanie go do gardła, jest ponadto
ruchowym narządem mowy i zawiera narząd smaku. Język jest zbudowany z mięśni i
połączony mięśniami z otoczeniem kostnym. Jest pokryty błoną śluzową, która na
powierzchni grzbietowej ma kilka typów brodawek, receptory smaku oraz nagromadzenie
tkanki chłonnej w postaci migdałka językowego. W wyrostkach zębodołowych tkwią zęby.
Uzębienie człowieka umożliwia spożywanie pokarmu roślinnego i zwierzęcego. Jest ono
wymienne,
rozwija
się
dwuetapowo.
Pierwszy
etap
to
uzębienie
mleczne,
w liczbie 20 zębów, z których pierwsze pojawiają się zwykle w 6 miesiącu życia, i uzębienie
stałe, w liczbie 32 zębów — pierwsze wyrzynają się w szóstym roku życia.
Każdy ząb składa się z części wystającej poza wyrostek zębodołowy, zwanej koroną,
z szyjki otoczonej dziąsłem i korzenia lub korzeni tkwiących w zębodole lub zębodołach.
Korona jest pokryta szkliwem odpornym na działanie czynników mechanicznych i
chemicznych, korzeń i szyjka są zbudowane z zębiny pokrytej cementem. Ząb zawiera
kanał korzenia i jamę wypełnioną unaczynioną i unerwioną miazgą, jedyną częścią miękką
zęba. W uzębieniu rozróżnia się zęby sieczne, czyli siekacze, kły, zęby przedtrzonowe i
trzonowe. W skład uzębienia mlecznego wchodzą w szczęce: dwa siekacze, jeden kieł i dwa
zęby trzonowe. W uzębieniu stałym w szczęce znajdują się: dwa siekacze, jeden kieł, dwa
zęby przedtrzonowe i trzy trzonowe.
Oprócz drobnych gruczołów ślinowych błony śluzowej jamy ustnej znajdują się w jej
otoczeniu trzy pary ślinianek. Największa ś1inianka przyuszna, leżąca dobocznie i ku
tyłowi od żuchwy, odprowadza swoją wydzielinę specjalnym przewodem do przedsionka
jamy ustnej na poziomie drugiego zęba trzonowego. Mniejsza od niej ślinianka
podżuchwowa leży pod dnem jamy ustnej, a jej przewód uchodzi na brodawce podjęzykowej
dobocznie od wędzidełka języka. Najmniejsza ślinianka podjęzykowa leży na dnie jamy
ustnej, tworząc fałd błony śluzowej pod językiem. Ma szereg przewodów mniejszych, które
uchodzą do jamy ustnej wzdłuż fałdu podjęzykowego, oraz przewód większy, uchodzący
wraz z przewodem ślinianki podżuchwowej.
Gardło, kolejny odcinek przewodu pokarmowego, leży na szyi sięgając ku górze do
podstawy czaszki, u dołu przechodzi bezpośrednio w przełyk. Ściana gardła jest
zbudowana z mięśni prążkowanych zwieraczy i dźwigaczy, których czynność umożliwia
przesuwanie treści pokarmowej do przełyku. Jama gardła łączy się, idąc kolejno od góry ku
dołowi, z jamą nosową, ustną i krtaniową, stąd podział jamy gardła na część nosową,
część ustną i część krtaniową. W jamie gardła krzyżuje się droga pokarmowa z
oddechową. Na ścianie bocznej gardła znajduje się ujście trąbki słuchowej, która wychodzi
z jamy bębenkowej ucha środkowego i doprowadza powietrze do jamy bębenkowej. Na
przejściu jamy nosowej i ustnej w gardło są zgromadzone migdałki: gardłowy, trąbkowe,
podniebienne i językowy, tworzące w sumie pierścień chłonny.
Przełyk zaczyna się na poziomie VI kręgu szyjnego jako przedłużenie gardła,
przechodzi przez klatkę piersiową, następnie przez przeponę jamy brzusznej i na
wysokości X lub XI kręgu piersiowego uchodzi do części wpustowej żołądka. Długość
przełyku wynosi przeciętnie 25 cm. Ma on kształt rury o ścianach typowych dla dalszych
odcinków przewodu pokarmowego. Ściana ta jest zbudowana z błony śluzowej, podśluzowej
i mięśniowej o układzie okrężnym i podłużnym. Ten schemat budowy ściany przewodu
pokarmowego powtarza się, jakkolwiek poszczególne elementy składowe są zmienne,
zależnie od czynności. W zakresie przełyku błona śluzowa jest pofałdowana, błona
mięśniowa w odcinku górnym jest jeszcze poprzecznie prążkowana, w odcinku dalszym i
do końca cewy pokarmowej jest gładka. Błona śluzowa zawiera gruczoły przełykowe.
Żołądek jest najszerszą częścią przewodu pokarmowego, stanowi okresowy
zbiornik pokarmu. Leży po lewej stronie jamy brzusznej w okolicy pępkowej, jest
umocowany połączeniem z przełykiem i przejściem w dwunastnicę. Kształt żołądka jest
zmienny, zależnie od stanu wypełnienia. W żołądku wyróżnia się część wpustową, trzon i
część odźwiernikową zakończoną odzwiernikiem.
Ściana żołądka zbudowana jest zgodnie ze schematem podanym przy opisie przełyku, z tą
różnicą, że zawiera ponadto błonę surowiczą. Błona śluzowa jest obficie i w sposób
charakterystyczny pofałdowana, zawiera liczne gruczoły o różnej budowie zależnie od tego,
czy są to gruczoły trzonu, czy odźwiernika. Gruczoły trzonu są głównym producentem soku
żołądkowego zawierającego enzymy trawienne. Błona mięśniowa ma trzy warstwy:
podłużną, okrężną i skośną. W odźwierniku warstwa okrężna jest zgrubiała i tworzy
zwieracz odźwiernika, regulujący przechodzenie treści z żołądka do dwunastnicy. Treść
pokarmowa przesuwa się z żołądka w wyniku skurczów warstw błony mięśniowej ścian.
W żołądku pokarm gromadzi się, ulega trawieniu i wyjaławianiu.
Jelito cienkie dzieli się na trzy odcinki: dwunastnicę, jelito czcze i kręte.
Dwunastnica jest odcinkiem nieruchomym przytwierdzonym do tylnej ściany jamy
brzusznej, pozostałe odcinki są zawieszone na podwójnym fałdzie otrzewnej, zwanym
krezką, dzięki czemu są ruchome, noszą nazwę jelita krezkowego
i zmieniają swoje
położenie zależnie od zmiany położenia ciała.
Dwunastnica leży na tylnej ścianie jamy brzusznej, na poziomie I — III kręgu
lędźwiowego. Błona śluzowa dwunastnicy jest silnie pofałdowana w fałdy okrężne. W
części środkowej, zwanej zstępującą, znajduje się fałd podłużny, zakończony brodawką, na
której jest wspólne ujście przewodu żółciowego wspólnego i przewodu trzustkowego.
Dwunastnica zatacza łuk, obejmując głowę trzustki.
Dalsze odcinki jelita cienkiego mają podobny wygląd zewnętrzny i budowę, pełnią też
podobne czynności. W jelicie cienkim odbywa się główny proces trawienia, czyli rozkład
na składniki proste, które mogą ulec wchłonięciu. Błona śluzowa jelita czczego i kolejno
krętego jest pofałdowana. Fałdy mają układ okrężny, są one w jelicie czczym wysokie i
gęsto ułożone, maleją i stają się coraz rzadsze w dalszym odcinku jelita krętego, zmierzając
ku jego końcowi. Oprócz fałdów powierzchnię chłonną jelita cienkiego zwiększają drobne
uwypuklenia błony śluzowej, zwane kosmkami. Błona śluzowa zawiera liczne gruczoły
wydzielające bogaty w enzymy trawienne sok jelitowy.
Błona mięśniowa ma układ podłużny i okrężny. Skurcz tej błony miesza i przesuwa
pokarm w kierunku jelita grubego. Na zewnątrz jelito ma całkowicie gładką powierzchnię,
pokrytą błoną surowiczą. Odcinek leżący za dwunastnicą, obejmujący 2/5 długości jelita,
określa się jelitem czczym, dalsze 3/5 to jelito kręte. W ścianie jelita cienkiego znajdują się
liczne naczynia krwionośne i chłonne, które przenoszą z jelita wchłonięte składniki
pokarmowe do krwi częściowo bezpośrednio, częściowo zaś pośrednio.
Jelito cienkie przechodzi w jelito grube. Ujście to znajduje się na talerzu kości
biodrowej prawej, w odniesieniu do jelita grubego na granicy między kątnicą i okrężnicą. Jest
zaopatrzone w zastawkę krętniczo-kątniczą. Jelito grube okrąża pętle jelita cienkiego,
wypełniające dolny odcinek jamy brzusznej i stąd jego części, tj. kątnica, okrężnica i
odbytnica. Okrężnicą składa się z okrężnicy wstępującej, poprzecznej, zstępującej
i esowatej.
Kątnica leży na talerzu kości biodrowej prawej. Z jej strony przyśrodkowej zwisa do
miednicy mniejszej wyrostek robaczkowy. Ma on typową dla jelita budowę ściany i obficie
nagromadzona jest w nim tkanka chłonna. Okrężnicą wstępująca biegnie ku górze do
wątroby, zagina się i jako okrężnicą poprzeczna przechodzi na poziomie pępka ku stronie
lewej do śledziony. Tu ponownie zagina się i zbiega ku dołowi jako okrężnicą zstępująca. Po
dojściu do talerza kości biodrowej lewej przechodzi w okrężnicę esowatą. Ten ostatni
odcinek okrężnicy wchodzi do miednicy mniejszej i przechodzi na wysokości trzeciego kręgu
krzyżowego w odbytnicę. Odbytnica przylega do kości krzyżowej i guzicznej, kończy się
otworem odbytowym, otoczonym dwoma zwieraczami — wewnętrznym gładkim i
zewnętrznym poprzecznie prążkowanym.
Ściana jelita grubego ma takie same warstwy jak jelita cienkiego, ale ogólnie biorąc
jest znacznie cieńsza. Leżąca pod błoną surowiczą warstwa mięśniowa podłużna jest
skupiona w trzy pasma, zwane taśmami, które zaczynają się w miejscu odejścia wyrostka
robaczkowego od kątnicy, a kończą się na odbytnicy, przechodząc już w warstwę jednolitą.
Taśmy są krótsze od jelita, stąd tworzenie się wypukleń całej ściany okrężnicy. Warstwa
okrężna jest cienka, jedynie w okolicy otworu odbytowego grubieje i tworzy zwieracz
wewnętrzny. Błona śluzowa jest również cienka, produkuje jedynie śluz. Na powierzchni
zewnętrznej okrężnicy znajdują się zdwojenia błony surowiczej wypełnione zmienną ilością
tkanki tłuszczowej, zwane przyczepkami sieciowymi. Przechodząc przez jelito grube treść
pokarmowa zostaje zagęszczona przez wchłonięcie wody i formują się masy kałowe.
Wątroba jest największym gruczołem przewodu pokarmowego i całego organizmu.
Zajmuje całe prawe podżebrze i sięga poprzez okolicę pępkową do podżebrza lewego. Jest
prawie w całości okryta otrzewną. Powierzchnia nie pokryta błoną surowiczą jest zrośnięta z
przeponą. Wątroba dzieli się na dwa płaty — prawy, znacznie większy, i lewy, mniejszy.
Powierzchnia przeponowa wątroby jest gładka. Na powierzchni trzewnej, sąsiadującej z
narządami górnej części jamy brzusznej, występują odpowiadające temu sąsiedztwu liczne
wyciski narządów. Wątroba ma wnękę, w której są skupione twory wchodzące i wychodzące
z tego narządu, związane z jego ukrwieniem i czynnością. Wątroba jest zbudowana z
komórek, które układają się w beleczki, a te tworzą zraziki.
W
wątrobie
istnieje
podwójne
krążenie
—
czynnościowe
i
odżywcze.
W skład krążenia czynnościowego wchodzi żyła wrotna, krążenie wewnątrzwątrobowe
żylno-żylne i odpływ krwi żylnej przez żyły wątrobowe. Żyła wrotna zbiera krew ze
śledziony i cewy pokarmowej od żołądka do górnego odcinka odbytnicy i wprowadza do
wątroby
głównie
składniki
pokarmowe
wchłonięte
przez
ściany
przewodu
pokarmowego.
Komórki wątroby produkują żółć, która przepływa przez drogi żółciowe najpierw
wewnątrzwątrobowe, następnie wypływa poza wątrobę drogami zewnątrzwątrobowymi.
Łączą się one w przewód wątrobowy wspólny, a ten z kolei z przewodem pęcherzyka
żółciowego. Pęcherzyk żółciowy leży pod prawym płatem wątroby. Stanowi on zbiornik
żółci, w którym ponadto ulega ona zagęszczeniu. Żółć dostaje się przewodem żółciowym
wspólnym do dwunastnicy i wpływa do niej przez otwór na brodawce dwunastnicy. Krążenie
odżywcze składa się z tętnicy wątrobowej właściwej, ze wspólnego koryta kapilarnego dla
krążenia wrotnego i żył wątrobowych.
Trzustka) jest drugim gruczołem przewodu pokarmowego leżącym poza nim w
jamie brzusznej. Leży ona na tylnej ścianie jamy brzusznej, otoczona dwunastnicą, po
stronie lewej sięga do śledziony. Ma budowę zrazikową. Przez całą jej długość w kierunku
od ogona do głowy przechodzi główny przewód, do którego dochodzi szereg drobniejszych
przewodzików. Główny przewód uchodzi do dwunastnicy razem z przewodem żółciowym
wspólnym na brodawce dwunastnicy. Wprowadza do dwunastnicy enzymy trawienne,
produkty części zewnątrzwydzielniczej trzustki. W zrazikach trzustki są rozmieszczone
zgrupowania
komórek
wewnątrzwydzielniczych,
zwane
wyspami
trzustkowymi
(Langerhansa), produkujące hormony regulujące przemianę węglowodanową w
organizmie.
Download