Opis programu Wczesne wykrywanie wad i chorób u

advertisement
Program zdrowotny pn. "Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt"
(w wieku od 0-1 roku Ŝycia tj. urodzonych 01.12.2010r. – 31.11.2011r.) zameldowanych
w Gminie Miasto Szczecin.
Program finansowany przez miasto Szczecin w roku 2011.
Program jest skierowany do rodziców i opiekunów niemowląt w wieku od 0-1 roku Ŝycia
zameldowanych w Gminie Miasto Szczecin. Rodzice i opiekunowie dzieci, które kwalifikują
się do programu, mogą samodzielnie lub za pośrednictwem lekarza rodzinnego zarejestrować
się do Gabinetu USG na bezpłatne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej.
Miejsce realizacji badań ultrasonograficznych jamy brzusznej:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji ”TERAPIA”
ul. Dubois 27 w Szczecinie
tel.91- 4214228; e-mail: [email protected]
Pracownia czynna jest:
Dzień tygodnia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
Godziny badań
15:30 – 17:00
15:30 – 17:00
15:00 – 18:00
13:30 – 17:30
13:30 – 15:30
09:00 – 14:00
Cel programu
Celem programu jest zwiększenie wykrywalności wad i chorób u niemowląt oraz poprawa
dostępności do specjalistycznego badania jamy brzusznej, które pozwala w sposób
nieinwazyjny zobaczyć i ocenić narządy jamy brzusznej (wątrobę, śledzionę, trzustkę, nerki
i pęcherz moczowy). Badanie to umoŜliwia wykrycie stanów patologicznych
w narządach jamy brzusznej - u niemowląt w pierwszym roku Ŝycia, co moŜe mięć wpływ na
wyeliminowanie lub wczesne wykrycie wad i chorób u niemowląt, w celu podjęcia dalszej
diagnostyki i leczenia.
Download