RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA prof

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Radiologia diagnostyka obrazowa
2. Numer kodowy kursu
RAD002C
3. Jednostka dydaktyczna
Zakład Radiologii Diagnostyki Obrazowej
4. Typ kursu
obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Studia magisterskie, jednolite
6. Rok studiów
V
7. Semestr
9 i 10
8. Liczba punktów ECTS
1
9. Koordynator kursu
Prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk
10. Osoby prowadzące zajęcia
Prof. dr hab.,n. med. Ludomir Stefańczyk, dr hab. n. med. Piotr Grzelak, dr n. med. Marek Olszycki, dr n.
med. Jarosław Chrzastek, dr n. med. Anna Fiedorczuk-Pyziak, lek. Katarzyna Kośla,
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Znajomość zastosowań klinicznych diagnostyki
narządowej
Cele ogólne
- porównuje różne metody diagnostyczne chorób
narządów miąższowych jamy brzusznej w różnych
metodach badań radiologicznych i obrazowych
- omawia metodykę diagnozowania chorób narządów
przestrzeni zaotrzewnowej w różnych metodach badań
radiologicznych i obrazowych
- porównuje metody diagnostyczne chorób narządu
rodnego kobiety oraz gruczołu krokowego i jąder oraz
małych narządów
- definiuje poszczególne metody stosowane w ocenie
układu kostno-stawowego
-porównuje i omawia możliwości diagnostyczne i
terapeutyczne chorób układu naczyniowego
- wymienia i różnicuje algorytmy diagnostyczne chorób
narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej,
narządów miednicy mniejszej
- omawia algorytmy diagnostyczne chorób OUN, chorób
naczyń
- omawia metody lecznicze w zakresie radiologii
zabiegowej
Umiejętności praktyczne
Umiejętność kreowania algorytmów diagnostycznych w
wybranych sytuacjach klinicznych
Ocena możliwości i ograniczeń technik obrazowania w
ramach procesu leczniczego
Kreowanie procesu monitorowania przebiegu choroby w
zależności od stosowanej terapii
Cele szczegółowe
-potrafi wybrać odpowiednią metodę do wstępnej oceny
narządów miąższowych jamy brzusznej w przypadkach
urazów oraz umie zróżnicować ostre stany jamy
brzusznej w oparciu o podstawowe metody
diagnostyczne
- potrafi wybrać odpowiednią metodę badania dla
podstawowych schorzeń jamy brzusznej oraz
zdecydować o kolejności następnych badań
konkretyzujących rozpoznanie.
- umie zastosować odpowiednią wysokospecjalistyczna
metodę do oceny zmian pourazowych OUN i umie
rozpoznać podstawowe objawy stanów zagrożenia życia
po urazach czaszkowo-mózgowych
-zna zasady metodologii badań chorób OUN i celowość
ich zastosowania
- zna podstawowe metody badań w obrębie układu
kostno-stawowego
- umie rozpoznać złamanie i wie jakie metody
zastosować w przypadkach rozpoznań niepewnych
- potrafi zinterpretować wynik i wykorzystać go do
prowadzenia terapii
- zna podstawowe i wysokospecjalistyczne metody
diagnostyczne układu naczyniowego
- różnicuje poszczególne metody i potrafi zastosować je
w odpowiedni sposób
- umie opracować logiczny algorytm postepowania
diagnostycznego u pacjenta pourazowego
- zna zasady diagnostyki chorób drobnych narządów i
układu rozrodczego oraz umie opracować odpowiedni
algorytm diagnostyczny
- zna możliwości różnych metod terapii naczyniowej oraz
terapii zabiegowej w obrębie narządów miąższowych i
powikłań tych chorób
- umie wytłumaczyć pacjentowi celu proponowanych
badań i/lub zabiegów, omówić sposób ich wykonania,
określeć spodziewane efekty oraz zinterpretować
otrzymane wyniki
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
Rola lekarz klinicysty w kreowaniu procesu
diagnostycznego
Miejsce radiologa w zespole diagnostycznoterapeutycznym
Wypracowanie prawidłowej komunikacji lekarz klinicysta
– lekarz radiolog – chory w interpretacji wyników
Właściwa podstawa etyczna, zawodowa i naukowa
Cele szczegółowe
-rola lekarza w dialogu z pacjentem i jego rodziną
- znajomość specyfiki pracy zakładu radiologii
diagnostyki obrazowej i problemów z jakimi może
zetknąć się pacjent
- świadomość bezwzględnej konieczności współpracy
pomiędzy lekarzami różnych specjalności, chorym i jego
rodziną
- właściwe postawy: etyczna, zawodowa i naukowa
12. Sposób nauczania
Wykłady, seminaria, ćwiczenia kliniczne
13. Liczba godzin zajęć
Wykłady – 10h
Seminaria – 10h
Ćwiczenia kliniczne – 15h
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Znajomość anatomii i fizjologii człowieka, podstawy fizyki, biofizyki i biochemii. Podstawowa wiedza dotycząca
chorób narządów jamy brzusznej, układu moczowego, kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego,
podstawy chirurgicznego leczenia chorób dotyczących narządów jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej, stanów
zagrożenia życia w przypadku chorób jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej, OUN i układu kostno-stawowego
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
16. Zawartość kursu
Wykłady – poświęcone metodom diagnostycznym drobnych narządów (ślinianki, tarczyca, węzły chłonne),
przestrzeń zaotrzewnowa, narząd rodny kobiety oraz gruczoł krokowy i jadra – patologia i metody diagnostyczne,
odrębności wieku dziecięcego i dwa wykłady poświęcone najnowszym osiągnieciom w diagnostyce patologii w
obrębie układu kostno-stawowego
Seminaria – diagnostyka obrazów i radiologia zabiegów narządów miąższowych jamy brzusznej
- omówienie zmian patologicznych w wątrobie, pęcherzyku żółciowym i drogach żółciowych, trzustce i śledzionie
- metody diagnostyczne stosowane w ocenie chorób narządów miąższowych jamy brzusznej
- zabiegi pod kontrolą USG: drenaże przezskórne zbiorników płynowych, biopsje cienko- i gruboigłowe, alkoholizacja,
termoablacja, TIPSY
Dwa seminaria poświęcone diagnostyce OUN
- nowotwory wewnątrzczaszkowe: pierwotne – glejowe, nieglejowe oraz nowotwory przerzutowe
- objawy nowotworów w TK i MR: guzy pochodzenia glejowego, nieglejowego, okolicy siodła tureckiego oraz
przerzuty
- urazy głowy: diagnostyka obrazowa, złamania kości czaszki, diagnostyka płynotoków, krwiaki, uraz inercyjny oraz
późne następstwa urazów
- zmiany naczyniopochodne: udar mózgu; zawał mózgu, pierwotny krwotok mózgowy nieurazowy, krwotok
podpajęczynówkowy
- zanik mózgu – choroby istoty białej i infekcje: stwardnienie rozsiane, zakażenia szerzące się drogą krwiopochodną i
bezpośrednia, wirusowe opryszczkowe zapalenie mózgu
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – metody diagnostyczne i objawy radiologiczne
- urazy kręgosłupa; mechanizmy urazów i rodzaje uszkodzeń strukturalnych, urazy kompleksu szczytowoobrotowego, urazy kostno-stawowe oraz urazy rdzenia.
- guzy kanału kręgowego- położone zewnątrzoponowo, położone wewnątrzoponowo: zewnątrzrdzeniowe i
wewnątrzrdzeniowe
Seminarium – układ moczowy i przestrzeń zaotrzewnowa
- układ moczowy diagnostyka: usg, TK, MR, diagnostyka rentgenowska
- wady: nerek, dróg wyprowadzających
- zmiany patologiczne w układzie moczowym: nowotwory (łagodne i złośliwe) kamica nerkowa, choroby zapalne
urazy
- rola diagnostyki obrazowej w nerce przeszczepionej
- procesy patologiczne przestrzeni zaotrzewnowej w tym guzy nadnerczy
- choroby żeńskiego układu rozrodczego – algorytmy diagnostyczne
- zmiany patologiczne prostaty i jąder – algorytmy diagnostyczne
Seminarium poświęcone radiologii zabiegowej i interwencyjnej
- możliwości diagnostyczne patologii naczyniowe – algorytmy postępowania
- możliwości terapeutyczne
17. Metody nauczania i uczenia się
Prezentacje multimedialne, przekaz słowny, rozwiązywanie przypadków – praca grupowa
18. Zalecane źródła nauczania
Podręcznik podstawowy – Pruszyński B. Radiologia i Diagnostyka Obrazowa rtg, TK, MR usg, medycyna nuklearna
PZWL 2003
Podręczniki uzupełniające – Walecki J., Ziemiański A. Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w praktyce klinicznej Springer PWN
1997
- Pruszyński B., Leszczyński S. Diagnostyka obrazowa płuca i śródpiersie tom I PZWL 2010
- Pruszyński B., Leszczyński S. Diagnostyka obrazowa układ trawienny tom II PZWL 2012
- Walecki J. Diagnostyka obrazowa ośrodkowy układ nerwowy tom III PZWL 2013
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
egzamin
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
Komputerowy egzamin testowy – 60 pytań wielokrotnego wyboru z jedna prawidłowa odpowiedzią
umiejętności praktyczne:
interpretacja 3 zdjęć (rentgenowskich, z badań TK, RM i/lub badań naczyniowych) i dyskusja 2 problemów
teoretycznych dotyczących algorytmów postepowania diagnostycznego oraz ochrona radiologiczna pacjenta
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
komunikacja i dyskusja problemowa z prowadzącym egzamin praktyczny
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
www.radiologia.umed.pl
Download