Transplantacja a stanowiska poszczególnych religii

advertisement
Transplantacja
a stanowiska
poszczególnych
religii
Przeszczepianie narządów,
transplantacja

przeszczepienie narządu w całości lub
części, tkanki lub komórek z jednego ciała
na inne. Przeszczepianiem zajmuje się
dziedzina medycyny zwana
transplantologią.
W czasie rozważania kwestii oddania
narządów zadajemy sobie pytanie „ Co
moja wiara mówi o oddaniu narządów?”
Współcześnie przyjęło się uważać
transplantologię za cudowną dziedzinę
medycyny pozwalającą na ofiarowanie
komuś życia, poprzez podzielenie się
własnym ciałem.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
art. 2296
Przeszczep narządów zgodny jest z prawem
moralnym, jeśli fizycznie i psychicznie
niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca,
są proporcjonalne do pożądanego dobra
odbiorcy. Oddawanie narządów po śmierci
jest czynem szlachetnym i godnym
pochwały; należy do niego zachęcać ,
ponieważ jest przejawem wielkodusznej
solidarności.

Kościół Katolicki

Uważa, że transplantologia to nauka w służbie
człowieka, jednak zastrzega, że dar ciała musi być
bezinteresowny i w przypadku dawstwa żywego
nie szkodzić życiu dawcy. Papież Jan Paweł II
określił ten gest jako „ najwyższy akt miłości
bliźniego”. Osoby wierzące uświadamiają sobie
dzisiaj, że stają przed nowymi możliwościami
czynienia dobra, również w nowej zupełnie
i niespotykanej dotąd formie. A przecież jest to
dobro, które przekracza granice życia
poszczególnych ludzi, stając się dobrem
niezastąpionym, ratującym życie kogoś innego.
Protestanci
Dawstwo i transplantacja jest silnie wspierana
przez luteran, adwentystów, kalwinów .
 Baptyści uważają , że oddanie narządów
i tkanek po śmierci oraz transplantacja jest
sprawą sumienia każdego z nas. W 1998
Konwencja Południowych Baptystów
uchwaliła rezolucję zachęcającą lekarzy do
rozmowy o dawstwie narządów w momencie
„ostatecznych rozstrzygnięć”

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
„Pragniemy wyrazić pogląd, że przeszczepianie
i darowanie narządów ciała jest działaniem
charytatywnym, czynem miłości agape, aktem
samoofiarowania. Dostrzegamy życiodajne
korzyści płynące z ofiarowania własnych
narządów i innych tkanek, zachęcamy więc
wszystkich ludzi wiary do ofiarowania swych
narządów i tkanek jako wyrazu miłości i służby
dla dobra ludzi, którzy znaleźli się
w potrzebie…”
Prawosławie

Kościół prawosławny nie sprzeciwia się
oddaniu narządów i tkanek po śmierci,
jeśli są wykorzystane do poprawy życia
ludzkiego, dla transplantacji czy
eksperymentu medycznego, mającego
służyć poprawie skuteczności leczenia
lub zapobieganiu chorobom.
Judaizm


W religii judaistycznej najwyższą wartością
jest pikuah nefes, obowiązek zachowania
życia ludzkiego, stąd pełna akceptacja
transplantacji jako często jedynego sposobu
ratowania nieuleczalnie chorego człowieka.
Oddanie swojego organu aby ocalić życie
drugiej osoby jest postrzegane jako wielka
zasługa, mitzvah, jeśli zostanie wykonane
dobrowolnie i z poszanowaniem ciała
zmarłego
Islam


Bardziej liberalny odłam islamu, sunnici,
uważają , że transplantologia służy ludziom,
pod warunkiem, ze transplantacje są
wykonywane w sposób nie uwłaczający
godności muzułmanina, w sytuacji gdy jest to
jedyny sposób ratowania życia, a dawca musi
być dobrowolny i nie może być to człowiek
skazany na śmierć.
Radykalniejsze odłamy dopuszczają
przeszczep tylko od mężczyzny-muzułmanina
dla mężczyzny-muzułmanina itp.
Buddyści

Uważają akt ofiarowania narządu za
wyczyn określony mianem heroizmu i nie
kwestionują go. Zwracają jednak uwagę na
zagrożenie płynące z możliwości istnienia
czarnego rynku narządów.
Hinduizm

Hinduizm jest religią dopuszczającą
korzystanie z ciała innego człowieka, by
uratować chorego, zachęcając też do
oddawania krwi co najmniej raz w roku.
Podkreśla jednak istotną rolę etyki gestu
dawstwa – ma być
to gest bezinteresowny,
wykluczać korzyść
materialną
Romowie

Romowie wierzą, że dusza człowieka przez
rok po śmierci pozostaje w ciele, są zatem
przeciwni pobieraniu narządów od zmarłego.
Uznaje się, że w ciągu roku po śmierci dusza
zmarłego podąża od początków. Ciało musi
zostać nienaruszone, gdyż dusza przybiera
kształt ciała.
Świadkowie Jehowy


Odrzucają możliwość transfuzji krwi,
akceptują transplantacje pod warunkiem, że
zostanie wykonana bez przetoczenia krwi.
Uważają sprawę dawstwa narządów jako
indywidualny wybór. Zakłada się, że
Świadkowie Jehowy są przeciwni oddawaniu
narządów do transplantacji, poprzez
głoszony sprzeciw na transfuzje krwi.
W rzeczywistości oznacza to tyle, że cała
krew musi zostać wypłukana z narządów
i tkanek i wówczas godzą się na przeszczep.
Szintoizm

Jedyną religią bezwzględnie sprzeciwiającą
się przeszczepianiu narządów jest
szintoizm, uznając ciało zmarłego
człowieka za nieczyste i niebezpieczne.

Niegdyś wyznawcy różnych religii podkreślali
obawy wynikające z interpretacji przekazów
religijnych i wiążącą się z nimi wiarą
w zmartwychwstanie, gdzie brak organów
byłby problemem dla zmartwychwstającego
człowieka.
Z czasem jednak podobne refleksje ustąpiły
miejsca nadziei ratowania życia ludziom, którzy
wciąż mają szanse na ziemi.
Download