Dawca organu - Organspende

advertisement
polnisch
Regulacja dotycząca dawców narządów w Niemczech:
System podejmowania świadomej decyzji
Od 1 listopada 2012 roku obowiązuje w Niemczech
­system podejmowania świadomej decyzji. Celem syste­
mu podejmowania świadomej decyzji jest wspieranie
gotowości do oddania narządów, aby większa ilość­
­ludzi miała szansę otrzymania narządu ratującego
życie. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez poin­
formowanie wszystkich obywateli, neutralnie i jawnie,
o konsekwencjach wyrażenia zgody; każdy obywatel
powinien zostać zachęcony do poważnego zastano­
wienia się nad kwestią własnej gotowości do oddania
narządów, a także udokumentowania swojej decyzji.
Dlatego też każda osoba posiadająca ubezpieczenie
zdrowotne, która ukończyła 16 rok życia, otrzyma
­informacje od swojej kasy chorych lub ubezpieczyciela
i zostanie zachęcona do podjęcia dobrowolnej decyzji
odnośnie oddania narządów i tkanek – możliwe odpo­
wiedzi to: „tak”, „nie”, „tak, z zastrzeżeniami” lub prze­
niesienie decyzji na inną osobę. Aby móc udokumento­
wać decyzję, odnośna kasa chorych lub ubezpieczyciel
przesyłają bezpłatnie legitymacje dawcy organów.
u
n
a
g
r
o
a
c
w
Da
ia
jsce zamieszkan
Kod, mie
W wypadku,
gdy
transplantac by po mojej śmier
ci możliwe
ji, oświadcza
było dawstwo
m
organów/tk
TAK, wyraża
anek przezn
yc i e .
aczonych do
j e deż˛ na
mojego ciaładmazgo
to, aby po stw
org
ierdzeniu mo
any
lub tkanki.
lub
jej śmieci prz
TAK, wyraża
ez lekarza pob
m na to zgo
rano z
de˛, z wyja˛tk
iem naste˛puj
lub
a˛cych organó
TAK, wyraża
w/tkanek:
m na to zgo
de˛, jednakże
wyła˛cznie
dla naste˛puj
lub
a˛cych organó
NIE, nie wyr
w/tkanek:
ażam zgody
na pobranie
lub
organów lub
o TAK lub NIE
tkanek.
ma zdecydo
wa ć naste˛
puja˛ca oso
ba:
Nazwis
wstwa
nu
Dawca orga
dotycza˛ ce
da
Oświadcze
nie
Miejsce na
D ATA
Decyzja o zgodzie lub jej braku na oddanie narządów
może zostać zapisana na legitymacji dawcy organów.
Legitymacja dawcy organów to oficjalny dokument,
obowiązujący z mocą prawną. Gwarantuje, że wola
­podejmującego decyzję zostaje rzeczywiście wykonana.
Zaleca się nosić legitymację dawcy organów wraz z
­dokumentami osobistymi. Informację o swojej decyzji
należy przekazać krewnym i poinformować ich o miej­
scu przechowywania legitymacji dawcy organów.
1 W tym miejscu wpisuje się swoje imię i nazwisko, datę
2 Zakreślając tę możliwość wyraża się zgodę na nieograniczone
pobieranie narządów i tkanek. Zgodę można wyrazić mając co
najmniej 16 lat.
Data urodzin
Ulica
Legitymacja dawcy organów
urodzenia i adres.
ji
˛
Nazwisko, imie
Podjęta decyzja nie jest rejestrowana przez kasy chorych
ani ubezpieczyciela. Nie ma wykazu, w którym groma­
dzone są decyzje obywateli. W dłuższej perspektywie
planowane jest zapisywanie informacji o decyzji o
­zgodzie lub jej braku na oddanie narządów i tkanek na
elektronicznej karcie zdrowia.
ów
dawcy organ
ja
ac
m
y
it
eg
L
ntac
o transpla
§ 2 ustawy
zgodnie z
Podjęcie decyzji nie jest przymusowe. Należy jednak
zdawać sobie sprawę z faktu, że niepodjęcie decyzji
prowadzi do sytuacji, w której w razie wypadku jej
­podjęciem zostaną obarczeni krewni.
ko, imie˛
3 Wybierając tę możliwość wyklucza się pobranie określonych
narządów/tkanek. Należy je wymienić.
4 Wybierając tę możliwość pobieranie ogranicza się do
określonych narządów/tkanek. Należy je wymienić.
5 Zakreślając tę możliwość nie wyraża się zgody na pobieranie
narządów/tkanek. Sprzeciw można wyrazić mając co najmniej
14 lat.
Telefon
Ulica
uwagi / szc
Kod, miejsce
zególne ws
kazówki
PODPIS
zamieszkan
ia
6 Zakreślając tę możliwość przenosi się podjęcie decyzji na inną
osobę, której nazwisko i adres należy podać w wyznaczonym
polu. Osobę tę należy poinformować o tym fakcie. Zaleca się
podanie danych kontaktowych tej osoby. Zaleca się nosić dane
kontaktowe tej osoby przy legitymacji dawcy organów.
7 Aby legitymacja dawcy organów była ważna, należy ją
podpisać. Należy także podać datę.
Decyzja o zgodzie lub jej braku na
System wyrażania (domyślnej) zgody
­oddanie narządów możliwa jest także
Osoba zmarła musi za życia wyrazić zgodę na pobranie
narządów, np. w legitymacji dawcy organów. Jeśli zgoda
nie została wyrażona, to o pobraniu narządów mogą
­decydować krewni. Podstawą do podjęcia decyzji jest
znana lub domniemana wola zmarłego.
za pośrednictwem dyspozycji pacjenta
(Patientenverfügung)
W dyspozycji pacjenta określa się, jakie czynności me­
dyczne mają być podjęte lub zaniechane, gdy osoba
podpisująca dyspozycję nie jest już zdolna do podejmo­
wania decyzji.
Dyspozycja pacjenta może zostać wykorzystana także
do udokumentowania decyzji o zgodzie lub jej braku na
oddanie narządów i tkanek. W tym celu zaleca się wy­
korzystać następującą formułę:
Wyrażam zgodę na pobranie moich narządów po mojej
śmierci do celów transplantacyjnych (lub: Wypełniłem(-am)
legitymację dawcy organów). Jeśli zostanę uwzględniony(-a)
jako dawca narządów – zgodnie z oceną lekarską w
przypadku stwierdzonego, ostatecznego, nieodwracalnego
ustania całkowitej funkcji kresomózgowia, móżdżku i pnia
mózgu (tzw. śmierć mózgu) – i w związku z tym muszą zostać
podjęte czynności lekarskie, które wykluczyłem(-am) w mojej
dyspozycji pacjenta, to (alternatywnie)
• pierwszeństwo ma zadeklarowana przeze mnie gotowość do
oddania narządów
• pierwszeństwo mają ustalenia w mojej dyspozycji pacjenta
lub
Nie wyrażam zgodny na pobranie moich narządów i tkanek po
mojej śmierci do celów transplantacyjnych.
Więcej informacji dotyczących dyspozycji pacjenta
znajduje się w broszurze wydawanej przez Federalne
Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów:
„Dyspozycja pacjenta. Dolegliwość – choroba – umieranie.
Jak mam określić, które działania medyczne mają
zostać podjęte, gdy nie jestem zdolny do podejmowania
decyzji?” pod adresem www.bmjv.de
Regulacje prawne dotyczące pobierania
­narządów w Europie
System wyrażania (domyślnej) zgody:
Dania, Wielka Brytania, Litwa, Holandia, Rumunia, Szwajcaria
System wyrażania (domyślnego) sprzeciwu:
Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia,
Włochy, Chorwacja, Łotwa, Luksemburg, Norwegia, Austria,
Polska, Portugalia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Hiszpania,
Czechy, Turcja, Węgry, Cypr
System podejmowania świadomej decyzji:
Niemcy
System wyrażania (domyślnego) sprzeciwu
Jeśli zmarły nie wyraził za życia wyraźnego sprzeciwu
odnośnie do pobrania narządów, np. w rejestrze sprze­
ciwu, to narządy do transplantacji mogą zostać pobrane.
W niektórych krajach krewni mają prawo do sprzeciwu.
System podejmowania świadomej decyzji
Każdy obywatel powinien zweryfikować własną
gotowość do oddania narządów i tkanek w oparciu o
rzetelne informacje i potwierdzić swoją decyzję na
piśmie. Publiczne i prywatne kasy chorych w Niemczech
przekazują obecnie swoim ubezpieczonym jeszcze co
dwa lata legitymację dawcy organów, która jest powiązana
z wezwaniem do określenia w tym dokumencie, na
piśmie, swojej decyzji. Można przy tym podjąć decyzję
o wyrażeniu zgody lub jej braku na oddanie narządów i
tkanek albo całkowicie zrezygnować z podjęcia decyzji.
Bez względu na brzmienie ustawowych przepisów w
kraju, w którym spędza się urlop – wskazane jest przed
urlopem dołączyć wypełnioną legitymację dawcy
organów do dokumentów potwierdzających tożsamość
i porozmawiać o tej kwestii z najbliższym krewnym lub
towarzyszami podróży.
Wypełniona niemiecka legitymacja dawcy organów
obowiązuje także w innych krajach. Aby osobista decyzja
była zrozumiana i przestrzegana również za granicą,
gdzie mówi się w obcym języku, Federalne Centrum
Edukacji Zdrowotnej (BzgA) publikuje dla podróżnych
arkusz legitymacji dawcy organów przetłumaczony na
wszystkie 23 języki urzędowe UE.
Więcej informacji dotyczących kwestii oddawania
­narządów i tkanek można znaleźć w języku niemieckim
pod adresem: www.organspende-info.de.
Download