4. Dawca zmarły narządów, ocena i kwalifikacja dawcy, pobranie

advertisement
4. Dawca zmarły narządów, ocena i kwalifikacja dawcy, pobranie wielonarządowe
Dr n. med. Piotr Domagała, Dr n. med. Michał Wszoła
Dawca zmarły narządów
Dawca zmarły narządów w większości przypadków jest osobą, u której rozpoznano śmierć
mózgu (osobną kategorią dawców są dawcy po zatrzymaniu krążenia), przebywa w oddziale
intensywnej opieki medycznej, intensywnej terapii lub neurochirurgii. Przyczyną zgonu w
większości przypadków (60%) są choroby naczyń mózgowych (udar krwotoczny lub
niedokrwienny). W 30% przypadków dawcami są chorzy po urazie czaszkowo-mózgowym, a
w 10% przypadków do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu dochodzi z innych przyczyn
(np. NZK lub zatrucie). Wyróżnia się następujące kategorie zmarłych dawców:
- prawdopodobny zmarły dawca – osoba z ciężkim uszkodzeniem mózgu, u której nie
stwierdza się bezwzględnych przeciwwskazań do dawstwa narządów,
- potencjalny zmarły dawca – osoba, co do której wysunięto podejrzenie śmierci mózgu lub ją
potwierdzono i nie stwierdzono bezwzględnych przeciwwskazań medycznych do pobrania
narządów,
- zakwalifikowany zmarły dawca – zmarły, u którego potwierdzono śmierć mózgu, nie
stwierdzono bezwzględnych przeciwwskazań do dawstwa i przeprowadzono autoryzację
pobrania,
- rzeczywisty zmarły dawca – zmarły, od którego pobrano co najmniej jeden narząd celem
przeszczepienia,
- wykorzystany zmarły dawca – zmarły, od którego pobrano i przeszczepiono co najmniej
jeden narząd.
Ocena i kwalifikacja dawcy narządów
Ocena dawcy narządu bezpośrednio po zgłoszeniu, służy do podjęcia decyzji o pobraniu
narządów oraz ma na celu kwalifikację dawcy jako wielonarządowego. Ocena dawcy narządu
opiera się na danych klinicznych oraz laboratoryjnych. Należy wziąć pod uwagę wiek,
przyczynę zgonu, wywiad dotyczący chorób przewlekłych (w tym nadciśnienia tętniczego),
stężenie kreatyniny, stan hemodynamiczny i konieczność podawania amin katecholowych, w
celu utrzymania perfuzji narządowej, płeć dawcy, wskaźnik masy ciała, czas hospitalizacji
przed śmiercią, diurezę, zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Dawca musi mieć
wykonane aktualne badania laboratoryjne. Bardzo ważna jest ocena obecności serologicznych
markerów zakażenia wirusami zapalenia wątroby, HIV, CMV, EBV, kiły, toksoplazmozy.
Współcześnie
w
wielu
ośrodkach
wykonuje
się
również
oznaczenia
markerów
nowotworowych, choć nie są one dostatecznie czułe i swoiste. Ponadto ocenia się parametry
1|Strona
morfologiczne, koagulologiczne i biochemiczne. Powstało wiele prac na temat wpływu
różnych parametrów dawcy na wyniki wczesne i odległe przeszczepienia. Pełna ocena dawcy
narządu jest możliwa przy pomocy łącznej analizy wielu zmiennych.
Pobranie wielonarządowe
Pobranie wielonarządowe jest skomplikowaną pod względem logistycznym i technicznym
procedurą, która ma doprowadzić do uzyskania, od jednego zmarłego dawcy wielu, narządów
potrzebnych do przeszczepienia. W tym celu narządy muszą być wypłukane z krwi i
schłodzone do temperatury około 4°C, co umożliwi ich przechowanie. Ze względu na to, że
każdy narząd ma określony bezpieczny czas zimnego niedokrwienia (czas od początku
zatrzymania krążenia krwi aż do momentu umieszczenia narządu w ciele biorcy), który nie
powinien być przekroczony i czasy te są różne dla poszczególnych narządów, to dobra
koordynacja zespołów transplantacyjnych, może być kluczowa dla sukcesu samego
przeszczepienia. Jako, że pobranie jest zabiegiem chirurgicznym, odbywającym się na sali
operacyjnej szpitala, który zgłosił dawcę, Poltransplant zajmuje się koordynacją wszystkich
ekip chirurgicznych, przyjeżdżających z całej Polski o jednym czasie do ośrodka dawcy.
Po przybyciu do szpitala dawcy zespół lub zespoły transplantacyjne sprawdzają tożsamość
dawcy oraz dokumentację medyczną ze szczególnym uwzględnieniem protokołu komisji
śmierci mózgu, oryginału wyniku badania grupy krwi oraz wyników badań wirusologicznych.
Następnie przeprowadza się badanie fizykalne zmarłego oraz zazwyczaj pobiera posiewy
krwi, moczu oraz wydzieliny z drzewa oskrzelowego.
W pobraniu należy wyróżnić dwie składowe. Pobranie narządów klatki piersiowej – serce,
płuca oraz pobranie narządów jamy brzusznej – nerki, wątroba, trzustka, jelito. Najczęściej
pobieranym narządem w Polsce i na całym świecie jest nerka, a następnie wątroba. Jeśli
chodzi o narządy klatki piersiowej to najczęściej pobierane są płuca (w Polsce jest to serce).
Pobranie narządów jamy brzusznej jest zabiegiem chirurgicznym, który odbywa się na bloku
operacyjnym, zgodnie z zasadami aseptyki, czyli po umyciu pola operacyjnego, jama
brzuszna i klatka piersiowa są okładane jałowymi serwetami operacyjnymi. Nawet jeśli w
trakcie zabiegu ma dojść tylko do pobrania narządów jamy brzusznej, zaleca się otwarcie
klatki piersiowej, w celu przeprowadzenia badania narządów klatki piersiowej, co pozwala
wykluczyć patologie takie, jak rak płuca lub oskrzela lub czynne zakażenia, co
dyskwalifikowałoby dawcę. Wykonuje się cięcie pośrodkowe, które umożliwia dobry dostęp
do narządów zarówno jamy otrzewnej, jak i klatki piersiowej. Należy przeprowadzić
dokładną inspekcję narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej, w celu wykluczenia zmian
chorobowych,
szczególnie
nowotworów.
Jeśli
mamy do
czynienia
z
pobraniem
2|Strona
wielonarządowym, to przeważnie oddzielne zespoły chirurgów wraz z instrumentariuszkami
pobierają: serce, wątrobę, nerki, trzustkę. Idealną sytuacją jest, gdy ten sam zespół pobiera
wszystkie narządy jamy brzusznej, aczkolwiek w Polsce zdarza się to rzadko. Nie obowiązuje
jeden schemat pobrania wielonarządowego i w dużej mierze zależy to od porozumienia
zespołów, pobierających poszczególne narządy w szpitalu dawcy. Pozwala to uniknąć
pobrania, które zabezpieczając naczynia dla jednego narządu, upośledza długość naczyń dla
innego narządu. Najczęściej taki konflikt dotyczy żyły głównej nad wątrobą, którą zbyt
krótko mogą odciąć kardiochirurdzy, co utrudnia zespolenie Cavo-cavalne wątroby oraz żyły
wrotnej, którą zbyt długą pozostawią z wątrobą chirurdzy pobierający wątrobę, upośledzając
tym samym długość żyły dla trzustki. Poza tym może dojść do odcięcia łaty aortalnej dla
tętnic nerkowych przy nieostrożnym preparowaniu pnia trzewnego dla wątroby lub żył
nerkowych przy zbyt niskim odcięciu żyły głównej poniżej wątroby. Takich sytuacji można
uniknąć, jak przed pobraniem chirurdzy ustalą wspólną taktykę postępowania. Podstawowym
zadaniem jest doprowadzenie do jak najszybszego wypłukania narządów z krwi i schłodzenia
ich do temperatury około 4°C, co znacznie ogranicza zapotrzebowanie na tlen przez
zwolnienie metabolizmu komórkowego. Zgodnie z regułą Hoffa obniżenie temperatury o
10°C, zmniejsza zapotrzebowanie na tlen o 50%. Szybkość tego postępowania nie powinna
jednak wpływać na ryzyko uszkodzenia naczyń zaopatrujących poszczególne narządy w
krew, dlatego w każdym pobraniu powinien uczestniczyć doświadczony chirurg, doskonale
zorientowany w anatomii operacyjnej.
W operacji pobrania narządów można wyróżnić 3 zasadnicze etapy:
1. wypreparowanie naczyń głównych dawcy i ich zakaniulowanie,
2. wypłukanie krwi z pobieranych narządów i zastąpienie jej zimnym płynem
perfuzyjnym oraz schłodzenie narządów,
3. właściwe pobranie narządów, ze szczególną dbałością o zachowanie istotnych
anatomicznie struktur.
Preparowanie zaczyna się od nacięcia bruzdy przyokrężniczej prawej i zmobilizowania
kątnicy z wyrostkiem, wstępnicy, zagięcia wątrobowego oraz dwunastnicy. Podobnie nacina
się bruzdę przyokrężniczą lewą, a następnie unosi całość jelit ku górze i na lewo, oddzielając
się od torebki tłuszczowej obu nerek. Uwidacznia się pień żyły głównej dolnej oraz aortę w
okolicy jej podziału. Następnie jest czas na ocenę unaczynienia tętniczego wątroby i trzustki
(jeśli planuje się ich pobranie). Uwalnia się więzadła wątrobowe, wypreparowuje się struktury
więzadła wątrobowo-dwunastniczego, podprzeponowy odcinek aorty brzusznej z pniem
trzewnym i tętnicą krezkową górną. Po zawiązaniu tętnicy krezkowej dolnej i założeniu
3|Strona
podwiązek do aorty wprowadza się kaniulę wypełnioną płynem prezerwacyjnym. W
przypadku pobierania wątroby dodatkowo kaniuluje się żyłę krezkową górną lub dolną, przez
którą zostanie podanie płyn prezerwacyjny do układu wrotnego wątroby. W przypadku
niepobierania narządów klatki piersiowej, kaniuluje się również żyłę główną dolną, tak, aby
zapewnić odpływ krwi i nadmiaru płynu prezerwacyjnego. Kiedy następuje pobranie serca
i/lub płuc, nie jest to konieczne, bo krew i płyn odpływają wtedy do jamy opłucnej po
odcięciu żyły głównej dolnej nad przeponą i stamtąd są odsysane. Przed przystąpieniem do
następnych etapów pobrania dawca otrzymuje dożylnie 25-30 tyś. jednostek heparyny
niefrakcjnowanej.
Następnie, jeśli zespoły pobierające są gotowe, w uzgodnionym czasie natychmiast po
zaklemowaniu aorty, rozpoczyna się płukanie narządów poprzez podanie do aorty brzusznej
zimnego płynu prezerwacyjnego chłodzącego narządy i wypłukującego z nich krew. Do aorty
piersiowej podaje się w tym czasie płyn kardiolpegiczno-kardioprotekcyjny (jeśli pobiera się
serce), a do pnia płucnego płyn pneumoplegiczny (jeśli pobiera się płuca).
W celu schłodzenia i wypłukania narządów w ciele dawcy, stosuje się odpowiednie płyny
prezerwacyjne, które różnią się między sobą składem, w zależności od tego, jaki narząd ma
być poddany perfuzji. Cechy fizyko-chemiczne poszczególnych płynów umieszczono w
tabeli. Najczęściej stosowanym płynem do płukania narządów w obrębie jamy brzusznej jest
płyn ViasPan, płyn wymyślony w latach osiemdziesiątych XX-wieku na Uniwersytecie
Wisconsin stąd inna nazwa płyn UW. Obecnie powstało kilka płynów generycznych płynu
UW takich jak: ColdStorageSolution, CoStorSol, SPS-1.
Tabela. Skład płynów wykorzystywanych do płukania in situ.
Skład (mMol/L)
Na +
K+
Ca++
Mg+
ClSO4Substancje
osmotycznie czynne
Bufory
HTK (Custodiol)
15
10
0.015
4
50
Tryptofan 2
Ketoglutaran1
Mannitol 38
Histydyna 198
Histydyna-HCl 18
ViaSpan
25
125
5
5
Celsior
100
15
0.25
13
41.25
Laktobionat 100
Raffinoza 30
Laktobionat 80
Mannitol 60
HPO4- 20
H2PO4- 5
Histydyna 30
4|Strona
Substraty
metaboliczne etc.
Koloid
Osmolarność
mOsm/L
pH
Adenozyna 5
Glutation 3
Allopurinol 1
Insulina 40j.
Dexametason
16mg/L
Penicyllina
200000U
Kwas Glutaminowy
20
Glutation 3
-
Hydroksyetylowana
skrobia 50g/L
-
310
320
320-360
7.3
7.4
7.3
Przy pobraniu narządów obowiązuje zazwyczaj odpowiednia kolejność pobierania. Spośród
narządów jamy brzusznej, pobiera się najpierw wątrobę, następnie trzustkę z fragmentem
dwunastnicy, a na końcu nerki.
Podczas wycinania narządów należy zachować szczególną ostrożność w czasie odcinania
naczyń, dróg żółciowych i moczowodów.
Jednym z dyskutowanych zagadnień podczas pobrania narządów jest kwestia preparowania
naczyń „na bijącym sercu” lub już po zatrzymaniu krążenia. Preparowanie na bijącym sercu
ma taką zaletę, że zmniejsza się ryzyko uszkodzenia naczyń, co ma szczególne znaczenie w
sytuacji występowania anomalii i odmian anatomicznych, które zdarzają się przy co drugim
pobraniu. Nie mniej jednak jest to bardzo czasochłonne i w sytuacji, kiedy narządy powyżej
przepony przygotowuje się, po otworzeniu klatki piersiowej w 15 minut, przedłużanie
preparowania narządów jamy brzusznej powyżej godziny nie powinno mieć miejsca. Z
drugiej strony zbyt długie preparowanie po wypłukaniu narządów może doprowadzić do
ponownego ogrzania organów. Szczególną sytuacją jest pobranie w trakcie którego wątroba
będzie podzielona na dwa płaty (tzw. split), które zostaną przeszczepione dwóm biorcom.
Badania, pokazują iż zdecydowanie lepsze wyniki uzyskuje się, jeśli podział wątroby jest
przeprowadzony „in situ”, jeszcze przed zaklemowaniem aorty. Daje to możliwość lepszego
podziału, zgodnie z zasadami anatomii, a zarazem nie zwiększa ryzyka uszkodzenia narządów
klatki piersiowej (przez przedłużającą się operację), pod warunkiem, że jest wykonywane
przez doświadczonego chirurga. W trakcie pobrania narządy takie jak wątroba, trzustka i
jelito można pobrać razem (tzw. en-block) i rozdzielić na stoliku bocznym lub dokonać tego
podziału jeszcze w ciele dawcy – in situ. Pobranie en-block daje taką przewagę, że od
momentu zamknięcia aorty do wyjęcia organów upływa średnio jedynie około 20 minut,
natomiast przy podziale w ciele dawcy, czas ten jest dużo dłuższy i waha się między 40 a 150
5|Strona
minut. Bezpośrednia czynność wątroby i trzustki jest tym lepsza, im szybciej usunie się
narządy z ciała dawcy. Problemem przy tym typie pobrania jest ryzyko uszkodzenia naczyń w
trakcie rozdzielania narządów na stoliku bocznym, ze względu na dużą częstość anomalii
naczyniowych. Przy podziale naczyń, podczas wspólnego pobrania wątroby i trzustki, ze
względu na to, że wątroba jest narządem ratującym życie, główny pień trzewny zostaje razem
z wątrobą, a przy trzustce trzeba wykonać przed przeszczepieniem rekonstrukcję tętnicy
śledzionowej i krezkowej górnej z użyciem rozwidlenia naczyń biodrowych, pobranych od
dawcy. Żyła wrotna zostaje podzielona tak, że 2 do 3 cm żyły wrotnej powinno zostać z
trzustką, reszta pozostaje z wątrobą. Taki podział zapewnia bezpieczne zespolenie przy
przeszczepieniu wątroby, a zarazem umożliwia uniknięcie wykonywania rekonstrukcji żylnej
podczas przeszczepienia trzustki, co zmniejsza ryzyko zakrzepicy żylnej. Wyjątkową sytuacją
jest pobranie wątroby dla biorcy z zakrzepicą żyły wrotnej i w przypadku retransplantacji – w
takiej sytuacji dłuższy odcinek żyły wrotnej powinien zostać zachowany z wątrobą.
Płukanie narządów płynem perfuzyjnym nie jest procedurą fizjologiczną. Płyn jest chłodny i
ma inną lepkość niż krew. Otwarte pozostaje pytanie: jakie ciśnienie należy zastosować do
płukania narządów po zaklemowaniu aorty? Większość zespołów transplantacyjnych stosuje
ciśnienie około 80 – 100 cm H2O. Inne zespoły, szczególnie te, które prowadzą perfuzję tylko
przez aortę, bez kaniulowania żyły wrotnej, preferują stosowanie wysokiego ciśnienia
perfuzyjnego dochodzącego do 150 mmHg, przez zastosowanie ucisku pneumatycznego na
worki z płynami perfuzyjnymi. Prospektywne, randomizowane badania nerek, nie dały
jednoznacznej odpowiedzi, jaki system perfuzji jest lepszy, aczkolwiek zaobserwowano
zmniejszony odsetek braku czynności przeszczepu nerkowego, jeśli zastosowano perfuzję
wysokociśnieniową. Badania prospektywne wyników przeszczepienia wątroby także
pokazały nieznacznie lepsze wyniki przy stosowaniu perfuzji wysokociśnieniowej.
Stosowanie tej metody perfuzji spotyka się z oporem, ze względu na podejrzenie
zwiększonego ryzyka uszkodzenia śródbłonka naczyniowego przy zastosowaniu wysokiego
ciśnienia. Nie zaleca się stosowania wysokiego ciśnienia (powyżej 15 mmHg) przy perfuzji
przez żyłę wrotną, gdyż zwiększa to ryzyko uszkodzenia wątroby. Przy każdym pobraniu
poza stosowaniem płynów płuczących podawanych do naczyń, stosuje się chłodzenie
bezpośrednie narządów przez obłożenie ich potłuczonym lodem (przeważnie zamrożony
roztwór
soli
fizjologicznej),
natychmiast
po
zamknięciu
aorty.
Taka
technika
powierzchownego chłodzenia zdecydowanie przyspiesza efektywne schłodzenie narządów.
Badanie liczby wysp trzustkowych, uzyskiwanych do przeszczepienia jasno pokazuje, że
6|Strona
dodatkowe schłodzenie powierzchowne, skutecznie poprawia liczbę wysp izolowanych z
pobranej trzustki do przeszczepienia.
W sytuacji, gdy ma miejsce pobranie trzustki, część zespołów płucze przewód pokarmowy z
zastosowaniem roztworu soli fizjologicznej wraz antybiotykami lub środkami odkażającymi,
co ma doprowadzić do dekontaminacji dwunastnicy pobieranej wraz z trzustką. Jednoznaczna
ocena tego postępowania jest trudna, jednak nie wydaje się, żeby wpływało to na jakość i
wyniki przeszczepiania innych organów.
Pobrane narządy są przygotowywane na stoliku bocznym i pakowane w celu transportu do
ośrodka transplantacyjnego. W zależności od przyjętych standardów i rodzaju pobieranego
narządu, na stoliku bocznym wykonuje się niektóre z czynności, przygotowujące narząd do
przeszczepienia. Z ciała dawcy pobiera się materiał do wykonania typowania tkankowego
(węzły chłonne, fragment śledziony), jeżeli węzły (pachwinowe) nie zostały pobrane
wcześniej. Wycina się również naczynia biodrowe, które mogą zostać użyte do wykonania
rekonstrukcji naczyniowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po zakończeniu pobrania narządów
ranę operacyjną zamyka się, myje i zakłada opatrunek, tak aby nadać zwłokom godny
wygląd.
7|Strona
Download