SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO

advertisement
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Temat wykładu/warsztatu Psychopatologia i farmakoterapia
Liczba godzin: 20
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących: Maria Gałuszko-Węgielnik
Zakres tematów i wiedza teoretyczna uzyskana/ugruntowana podczas zajęć (skrótowo: które koncepcje
poznawcze i /lub behawioralne, modele zaburzenia, protokoły terapii, inne zagadnienia).
Zajęcia składać się będą z 2 części. W pierwszej części omówione zostaną kryteria diagnostyczne zaburzeń
psychicznych oraz niektóre testy diagnostyczne. Zaprezentowane będą w skrócie koncepcje biologiczne i
psychologiczne jednostek chorobowych. Druga część dotyczyć będzie farmakoterapii: nazwy leków,
mechanizmy ich działania oraz skutki uboczne.
Umiejętności praktyczne nabyte/doskonalone podczas zajęć
Diagnoza jednostek chorobowych z wykorzystaniem kryteriów diagnostycznych i testów. Znajomość
leków i ich efektów.
Literatura obowiązująca, [której przeczytanie stanowi całość z uczestnictwem zajęciach – można się do
niej odnosić podczas egzaminu]
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne.
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków-Warszawa
1998.
Wciórka J (red). Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2008:215225
Literatura uzupełniająca, pogłębiająca wiedzę na dany temat
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red). Psychiatria. Urban&Partner. Wrocław 2002
Dodatkowe oczekiwania wykładowcy wobec studentów związane z przygotowaniem się do zajęć np.
wymaganie aktywnego uczestnictwa, konieczność przygotowania przypadku itp.
Aktywny udział w zajęciach
Informacja o osobie prowadzącej (lub osobach) [krótki biogram]
Dr n med. Maria Gałuszko-Węgielnik jest praktykującym lekarzem psychiatrą, terapeutą poznawczobehawioralnym i superwizorem - dydaktykiem PTTPB. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Klinice Chorób
Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest aktywnym członkiem
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zasiada w Komisji Naukowo-Dydaktycznej. W
pracy zawodowej koncentruje się na zaburzeniach lękowych, odżywiania i nastroju, łącząc farmakoterapię
i psychoterapię.
Download