Streszczenie wykładów - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

advertisement
Materiały konferencyjne
„Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
w rzeczywistości szkolnej”
,,Aspekty medyczne funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży”
lek. med. Halina Flisiak-Antonijczuk – dyrektor, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed” we Wrocławiu
Mając na uwadze lepszą możliwość diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego i związanych z tym
możliwość rehabilitacji medycznej oraz wykorzystania plastyczności mózgu chciałabym przedstawić w
swoim wystąpieniu celowość powyżej opisanych procedur dotyczących dysfunkcji ośrodkowego układu
nerwowego w okresie rozwojowym. Pierwsza część referatu dotyczy możliwości oddziaływania
rehabilitacyjnego i leczniczego ośrodkowego układu nerwowego w zakresie dysfunkcji poznawczych.
Natomiast druga część na podstawie własnych obserwacji pacjentów z Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej
NEUROMED diagnostyki zaburzeń zachowania.
„Zaburzenia lękowe-objawy, konsekwencje szkolne, leczenie”
dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed”, Katedra i Klinika
Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Zaburzenia lękowe mogą występować niezależnie od wieku. Do najczęstszych należą: agorafobia, fobia
społeczna, fobie specyficzne, zaburzenie lękowe z napadami paniki i lękowe uogólnione. Objawy lęku są
bardzo często związane nie tylko z dyskomfortem psychicznym człowieka, ale również z różnymi
dolegliwościami somatycznymi. Nieleczone zaburzenia lękowe mogą prowadzić do poważnych zaburzeń
funkcjonowania osobistego, szkolnego, towarzyskiego dzieci i młodzieży, czasami prowadząc do wycofania
z relacji społecznych. Wczesne rozpoznanie zaburzeń i właściwa interwencja lekarska i psychologiczna
najczęściej w krótkim czasie skutkuje redukcją objawów i poprawą funkcjonowania. Podczas wykładu
zostaną zaprezentowane poszczególne zaburzenia psychiczne, których głównym objawem jest lęk,
diagnostyka tych zaburzeń i ich leczenie.
„Specyfika depresji u dzieci i młodzieży. Rola lekarza psychiatry”
dr n. med. Sylwia Adamowska, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed”, Katedra i Klinika Psychiatrii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławia
Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych
u dzieci waha się od 0,2%- 1,5%
w okresie
przedpokwitaniowym do nawet 2-15 % w grupie adolescentów. Diagnoza psychiatryczna ma zasadnicze
znaczenie w związku z wynikającymi z niej konsekwencjami klinicznymi - wyborem formy leczenia,
rokowaniem. Celem prezentacji jest zapoznanie uczestników z obecnie obowiązującymi kryteriami
diagnostycznymi zaburzeń depresyjnych oraz specyfiką obrazu klinicznego depresji u dzieci i młodzieży. W
skrócie omówione zostaną także współczesne koncepcje etiopatogenetyczne tego zaburzenia. Dzięki nabytej
wiedzy uczestnikom będzie łatwiej dostrzec istotne symptomy tego zaburzenia u dzieci, dostosować
wymagania szkolne do stanu psychicznego dziecka, a także w przystępny sposób przekazać niezbędne
informacje rodzicom dziecka.
„Formy i rodzaje oddziaływań psychoterapeutycznych stosowane u dzieci i młodzieży”
mgr Małgorzata Kaczmarek, psycholog, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed” we Wrocławiu
W okresie adolescencji nastolatkowi towarzyszy wiele zmian dotyczących wyglądu fizycznego, procesów
emocjonalnych i relacji społecznych. Jest to okres, w którym kształtuje się tożsamość, hierarchia norm i
wartości, nastolatek próbuje swoich sił w nowych rolach społecznych oraz próbuje określić siebie na
kontinuum zależności – niezależności od rodziców. Te wszystkie zmiany na płaszczyźnie biologicznej,
psychologicznej i społecznej u większości osób powodują silny dyskomfort. Natomiast, u niektórych
nastolatków w tym czasie pojawiają się dodatkowo objawy zaburzeń psychicznych, które wymagają
diagnozy i leczenia. W trakcie wykładu zostanie zaprezentowana specyfika oddziaływań
psychoterapeutycznych w okresie adolescencji, takich jak psychoterapia rodzinna, psychoterapia
indywidualna, psychoterapia grupowa oraz łączenie różnych form terapii jak ma to miejsce w Oddziale
Młodzieżowym w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED.
,,Wskazówki do pracy edukacyjnej z uczniem przejawiającym zaburzenia psychiczne”
mgr Agnieszka Wójcik, wicedyrektor, Zespół Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu
Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży najczęściej uwarunkowane są przez wiele różnych czynników
etiologicznych, a dynamika ich rozwoju zależy w dużym stopniu od warunków społecznych. Większość
zaburzeń psychicznych istotnie wpływa na poziom funkcjonowania szkolnego dotkniętych nimi uczniów.
Obecność w szkole chorych dzieci wymaga od kadry pedagogicznej jak i pozostałego personelu szkolnego
posiadania podstawowej wiedzy na temat objawów, przyczyn i sposobów postępowania wobec uczniów z
diagnozą określonego zaburzenia psychicznego. W trakcie wystąpienia zostanie przekazana wiedza
dotycząca specyficznych trudności i potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
adekwatne form pomocy, sposoby komunikacji z dzieckiem i jego rodzicami oraz wskazówki do pracy
edukacyjnej z uczniem przejawiającym zaburzenia psychiczne. Jest to istotne, gdyż zaburzenia psychiczne
wcale nie muszą wykluczać dziecka z normalnego życia. Natomiast świadome dostosowanie wymagań
edukacyjnych do jego potrzeb pozytywnie wpływa na proces powrotu do zdrowia.
,,Występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z praktyki poradni psychologicznopedagogicznej - skala problemu”
mgr Ewa Załęcka, dyrektor, Poradna Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 we Wrocławiu
W codziennej praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznych coraz częściej stajemy przed potrzebą
udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z
funkcjonowaniem dziecka zagrożonego w rozwoju społecznym i emocjonalnym, zagrożenia niejednokrotnie
prowadzącego do różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W wielu przypadkach obserwujemy, że źródłem
większości zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży jest deprywacja podstawowej potrzeby okresu
dzieciństwa i dorastania – poczucia bezpieczeństwa. Ma to bezpośredni związek ze zmianami
ekonomicznymi i kulturowymi w życiu polskich rodzin, nie zawsze oznaczającymi postęp i sukces. Coraz
częściej rodzice – jedni zajęci pracą zawodową, inni przygnębieni jej brakiem, niedostatkiem
ekonomicznym, czy rozpadem rodziny – mają dla swoich dzieci coraz mniej czasu, nie dostrzegają ich
codziennych, często pierwszych, niepokojących sygnałów w ich rozwoju i funkcjonowaniu tj. trudności w
nauce, w relacjach z rówieśnikami, zmiany w zachowaniu, w stanie zdrowia. Tymczasem stopniowa
kumulacja tych objawów powoduje, że rodzice nie są już w stanie sami pomóc swoim dzieciom, czują
swoją niemoc, bezradność i poszukują specjalistycznej pomocy lekarzy, terapeutów, pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych. Prezentacja tematu wystąpienia przybliży doświadczenia poradni z pracy
diagnostyczno-doradczej z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia psychiczne.
,,Wykaz placówek zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży we Wrocławiu”
mgr Anna Zagórska, koordynator do spraw szkoleń, Zespół Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Zaniedbania leczenia i profilaktyki w okresie dzieciństwa i adolescencji mogą zwiększać ryzyko
występowania zaburzeń psychicznych w dorosłym życiu. W odpowiednim czasie zdiagnozowane
zaburzenie i podjęte leczenie może zapobiec wielu powikłaniom. Dzięki wczesnej reakcji i skorzystaniu z
rozbudowanego system wsparcia można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu. Profilaktyka zdrowia
psychicznego u dzieci i młodzieży jest bardzo ważna. Rozumienie mechanizmów choroby i posiadanie
wiedzy na temat zasad leczenia daje możliwość lepszego dostosowania wymagań do potrzeb danego ucznia,
co istotnie wpływa na rozwój jego potencjału. Celem pierwszej części prezentacji jest przedstawienie
słuchaczom wykazu placówek: szpitali, poradni specjalistycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych
działających na terenie miasta Wrocławia zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i
młodzieży. W drugiej części zaprezentowanie sprawozdania z przeprowadzonego programu szkoleń z
zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Centrum ,,Neuromed” i ZS nr 12
w SP ZOZ dla kadry pedagogicznej wrocławskich szkół.
Download