okolicznosci-uchylajace-lub-umniejszajace

advertisement
3
Okoliczności uchylające lub umniejszające winę i ich wpływ na odpowiedzialność karną. a)
Nieletniość
-za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po
ukończeniu lat 17, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej
-jest to wyłączenie spod odpowiedzialności karnej skarbowej nieletnich sprawców, kks nie
przewiduje od tej zasady żadnych wyjątków (ZASADA NIEODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
SKARBOWEJ SPRAWCÓW NIELETNICH)
-nieodpowiedzialność karna skarbowa nie oznacza, że nie ponoszą oni nigdy ujemnych
konsekwencji w związku z popełnianiem czynów zabronionych przez kks
-zgodnie bowiem z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich można wobec nich zastosować
środki wychowawcze, lecznicze, poprawcze
-kks przewiduje możliwość potraktowania dorosłego sprawcy w pierwszym roku dorosłości (17-18
lat) jak sprawcę nieletnego i zostosowania wobec nich zamist kary lub śroka karnego wyżej
wymienionych środków jeżeli właściwości i warunki osobiste sprawcy za tym przemawiają
b) Niepoczytalność i stan poczytalności ograniczonej.
-nie popełnia przestępstwa ten kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego,
innych zakłóceń czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpznać jego znaczenia lub
pokierować swoim zachowaniem
Przyczyny niepoczytalności:
choroba psychiczna
uposledzenie umysłowe
inne zakłocenia czynności psychicznych
Choroby psychiczne, czyli psychozy mogą mieć podłoże organiczne (uchwytne zmiany komórek
mózgowych np, po przebytej kile_ lub nieorganiczne ( brak zmian w mózgu, natomiast stwierdza się
m.in schizofrenię, parafrenię, paranoję)
-od chorób psychicznych należy odróżnic psychopatie, psychopata ma zdolność rozpoznia znaczenia
czynu, może mieć problem z pokierowaniem swoim zachowaniem, co powoduje, że uzaje się go za
poczytalnego, a tylko niekiedy stwierdza się poczytalność ograniczoną
Upośledzenia umysłowe.
-obejmuje niedorozwój umysłowy (w okresie prenatlanym i wczasie wczesnego dzieciństwa) i
uszkodzenie intelektu ( w poźniejszym okresie)
Inne zakłócenia czynności psychicznych:
-zatrucia spowodowane alkoholem, narkotykami, lekami, chemikaliami
-silna gorączka
stan hipnozy
-zapalenie opon mózgowych
Skutki zakłóceń czynności psychicznych
a) niemożność rozpznania znaczenia czynu: sprawca nie zdaje sobie sprawy z tego co czyni,
nieprawidłowo odbiera rzeczywistość lub nie ma świadomości szkodliwości społecznej czynu
b)niemożność pokierowania swoim zachowaniem: brak hamulców albo stymulatorów do
zachowania się zgodnie z prawem
(…)
… tym popełniającego czyn zabroniony nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej gdy nie
miał on zamiaru popełnienia przestępstwa
Działanie w warunkach wyższej konieczności
-podobnie jak przepisy dotyczące działania na rozkaz nie zostały te zagadnienia uregulowane w kks
-przykład działania w warunkach wyższej konieczności wyłączające odpowiedzialność karną;
nieżłożenie w terminie deklaracji podatkowej z powodu…
… karnego za wyjątkiem przepdku przedmiotów
c) Błąd.
-co do faktu
-co do prawa
-co do kontratypu
ad1) błąd co do faktu
-może być błędem istotnym (dotyczy znamion ustawowych czynu) lub błędem nieistotnym
skutki błędu istotnego:
niemożność pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej za przestepstwo lub wykroczenie
umyslne
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie…
Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna
Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony
Prawo karne skarbowe-opracowanie2
prawo karno skarbowe - wykłady
Prawo karno skarbowe-opracowanie
Prawo i postępowanie karno-skarbowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download