Zasady i funkcje prawa karnego

advertisement
Art,. 1 § 1 k.k. stanowi, że sprawcą jest ten tylko, kto
popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Czyn – zachowanie człowieka w postaci działania lub
zaniechania, postrzegalne zewnętrznie, świadome,
pozostające pod kontrolą jego woli, celowe, mające
znaczenie społeczne. Nie każde zachowanie jest
zatem czynem (np. zachowania podjęte pod wpływem
vis absoluta, odruch bezwarunkowy, zachowania
podczas snu)
Czyn
zabroniony – czyn, którego popełnienia
zabrania ustawa karna pod groźbą kary,
Każdy czyn zabroniony jest czynem, ale nie każdy
czyn jest czynem zabronionym,
Czyn
zabroniony to czyn, którego znamiona
(podmiot, strona podmiotowa, przedmiot, strona
przedmiotowa) określa ustawa,
Przestępstwo
– czyn zabroniony, który
charakteryzuje się następującymi cechami: jest
bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w
stopniu wyższym niż znikomy
Art.
1 § 3 k.k. Nie ma odpowiedzialności karnej
bez winy (nullum crimen sine culpa),
Legitymacyjna
funkcja winy – wina stanowi
podstawę odpowiedzialności karnej, jeśli sprawca
osiągnął
odpowiedni
stopień
rozwoju
(intelektualnego,
społecznego,
moralnego),
znajduje się w stanie umożliwiającym przypisanie
mu winy, a czyn popełnia w normalnej sytuacji
motywacyjnej
Sprawca, któremu nie można przypisać winy w
czasie czynu nie popełnia przestępstwa, lecz
czyn zabroniony,
Zasada
koincydencji
–
równoczesne
wystąpienie winy w trakcie realizacji znamion
czynu zabronionego,
Funkcja
limitująca – wina wyznacza granice
odpowiedzialności karnej (art. 53 § 1 k.k.)
 Art. 3 k.k. – kary i środki karne należy stosować z
uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w
szczególności z poszanowaniem godności
człowieka
 Zasada ta wywodzi się z Oświecenia
 Aktualnie wynika z art. 3 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności z 1950 r., art. 7 MPPPiO z 1966 r.
 Art.
40 Konstytucji: „Nikt nie może być
poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu
lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.
Zakazuje się stosowania kar cielesnych”
 Odpowiedzialności
karnej podlega sprawca czynu
zabronionego tylko za swój czyn w granicach własnej
umyślności lub nieumyślności,
 Odpowiedzialność osobista oznacza, że nie może jej
przejąć na siebie inna osoba. Odbycie za skazanego
kary, stanowi przestępstwo poplecznictwa (art.239
k.k.),
 Indywidualizacja odpowiedzialności oznacza, że jeśli
sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, zakres
odpowiedzialności karnej każdego z nich może być
inny
 Art.
42 Konstytucji: „Odpowiedzialności karnej
podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnienia”
 Nullum crimen sine lege scripta – prawo karne musi
być prawem pisanym; przestępstwem może być czyn
zabroniony pod groźbą kary przez ustawę, nie może
zostać zatem określony w innym akcie prawnym (np.
rozporządzeniu, czy uchwale), dopuszczalne jest
doprecyzowanie znamion w aktach niższej rangi,
wydanych na mocy ustawowego upoważnienia
Nullum
crimen sine lege certa – opis przestępstwa
musi być maksymalnie dokładny,
Zakaz karny musi być maksymalnie przejrzysty i
dokładny, dlatego ustawodawca określa komplet
ustawowych znamion:
a) znamiona przedmiotu (dobro prawne atakowane
przez sprawcę),
b) znamiona strony przedmiotowej (określenie czynu,
jego okoliczności, niekiedy przy przestępstwach
materialnych – skutku i związku przyczynowego),
c) znamiona podmiotu – kto jest sprawcą czynu,
d) znamiona strony podmiotowej – stosunek psychiczny
sprawcy do czynu, umyślność/nieumyślność, cel,
motywacja sprawcy
Nullum crimen sine lege stricta – zasada ta wynika z art.1 §
1 k.k. i oznacza, że sprawca odpowiada za popełnienie
czynu, dokładnie takiego jakiego się dopuścił, jaki
wyczerpuje znamiona określone w ustawie, a nie za
popełnienie czynu podobnego,
Nulla
poena sine lege – kara za przestępstwo musi być
określona i przewidziana w ustawie obowiązującej w czasie
popełnienia czynu, niedopuszczalne jest stosowanie sankcji
bezwzględnie nieoznaczonych
Przestępstwem jest taki czyn, który jest zabroniony przez
ustawę pod groźbą kary, a stopień jego społecznej
szkodliwości jest wyższy niż znikomy,
Kwantyfikatory
społecznej
szkodliwości
czynu
zabronionego zostały wskazane w art. 115 § 2 k.k. i mają
charakter mieszany (przedmiotowo – podmiotowy),
Nullum crimen sine periculo sociali
Podstawowa
funkcja prawa karnego, która
polega na tym, że prawo karne ustanawia zakazy
określonych kategorii zachowań, naruszających
lub bezpośrednio zagrażających określonym
wartościom społecznym, poprzez udzielenie im
ochrony.
 Funkcja ta realizuje się poprzez ochronę
stosunków społecznych oraz przyjętego w
państwie systemu wartości przed zamachami na
nie.
Jest
to najstarsza funkcja prawa karnego,
wedle której stosowanie kar i innych środków,
stanowi swoisty „odwet” społeczeństwa na
sprawcy.
Wyraźna
jest w konstrukcji tej funkcji idea
odpłaty, a tym samym zadośćuczynienie
społecznemu poczuciu sprawiedliwości.
Funkcja ta jest zwrócona ku przeszłości, swój
sens czerpie bowiem z faktu popełnienia
przestępstwa.
Prewencja
indywidulana – środki, którymi dysponuje
prawo karne oddziałują zapobiegawczo – wychowawczo na
indywidualnego sprawcę,
Prewencja
generalna – wpływ instrumentów prawno –
karnych na ogół społeczeństwa w kierunku przestrzegania
prawa,
Odmiana
pozytywna p.g. – wpływ na kształtowanie
świadomości prawnej społeczeństwa (art. 53 k.k.),
Odmiana negatywna – odstraszający wpływ kar (w k.k. z
1969r.)
Odzwierciedla
się w stwierdzeniu, by czyny
zabronione były w sposób jasny określone w
ustawie, aby orzekano kary oznaczone w ustawie,
Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege,
lex retro non agit
Polega
na ochronie stosunków społecznych
poprzez eliminację z życia społecznego sprawców
czynów zabronionych,
Realizowana
jest poprzez kary izolacyjne (np.
pozbawienie wolności) lub środki zabezpieczające
(np. typu leczniczego), które prowadzą do izolacji
sprawców szczególnie niebezpiecznych (poprzez
uniemożliwienie np. pełnienia określonych
funkcji, czy zawodów)
Polega na założeniu, że prawo karne powinno
sprzyjać naprawieniu szkody
pokrzywdzonemu przestępstwem,
Służą
wyrządzonej
ku temu niektóre środki karne, np. w
postaci obowiązku naprawienia szkody, czy
nawiązki, które choć częściowo rekompensują
doznane krzywdy.
Download