Uploaded by User2976

ETYKA ZAWODOWA nr 4

advertisement
ETYKA ZAWODOWA
Wykład nr IV (4g/15)
Część pierwsza
PROBLEM WYZNACZNIKÓW MORALNEJ WARTOŚCI
CZYNU [s. 12-15 podręcznik]
1.
2.
3.
4.
5.
Definicje
Moralna dobroć i moralna słuszność
Cel przedmiotowy, okoliczności, cel podmiotowy
Zasada cel uświęca środki
Zasada podwójnego skutku
1. Definicja: WYZNACZNIKI
MORALNOŚCI CZYNU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<Wyznacznik moralnej wartości” – to, co w czynie wyznacza
jego wartość moralną (<dobroć> i <słuszność>)
Odróżnienie <dobroci> czynu od jego <słuszności>
Popularnie dzisiaj rozróżnienie, ale w klasycznej etyce –
rzadkie
Jak moralnie ocenić czyn ratownika, który ratuje tonące
dziecko, ale dla własnej nagrody (ratuje syna milionera po to,
aby zostać nagrodzonym)? Tutaj widać potrzebę nazwania
jego czyny „słusznym”, ale nie „dobrym”
Moralna dobroć to wartość <intencji> (=zamierzenia) czynu
Moralna słuszność to wartość czynu wziętego z pominięciem
intencji czynu
CEL PRZEDMIOTOWY, OKOLICZNOŚCI, CEL
PODMIOTOWY: WYZNACZNIKI MORALNEJ
WARTOŚCI CZYNU
1.
2.
3.
4.
5.
Cel przedmiotowy czynu (to, do czego czyn zmierza ze
swojej istoty)
Okoliczności czynu (skutki, sposób działania, osoba
działająca, miejsce działania, czas działania)
Intencja czynu [ew. cel podmiotowy] (z jakiego powodu
ktoś działa w określony sposób? Np.. Ratuje tonącego)
Cel przedmiotowy+okoliczności wyznaczają moralną
słuszność czynu (lub niesłuszność)
Cel podmiotowy (=intencja) wyznacza <moralną dobroć>
(lub <moralną złość>)
Priorytet celu przedmiotowego wobec
pozostałych wyznaczników moralnej
wartości czynu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cel przedmiotowy decyduje o moralnej wartości czynu
Okoliczności modyfikują wartość moralnej słuszności
Czyny ze swojego celu przedmiotowego (istoty) moralnie negatywne (np.
morderstwo): okoliczności (i cel podmiotowy) nie zmienią jego wartości na moralnie
POZYTYWNĄ (morderstwo nie stanie się dobre, jeśli nawet najlepsze skutki dla
ludzkości z jego dokonania)
Czyny ze swojego celu przedmiotowego moralnie obojętne (np. spacer):
okoliczności decydują o jego pozytywnej lub negatywnej wartości
Czyny ze swojego celu przedmiotowego moralnie pozytywne (np. jałmużna) stają się
moralnie negatywne, jeśli chociażby jedna z okoliczności (np. skutek) jest negatywna
Okoliczności mogą powiększać lub pomniejszać wartość moralną czynu (słuszność
lub niesłuszność) (np. hojna jałmużna jest lepsza niż skromna; morderstwo okrutne
powiększa złość czynu)
Dobra intencja (cel podmiotowy) jest zawsze intencją zrealizowania czynu moralnie
słusznego (wedle przekonania człowieka) (=nie można mieć dobrej intencji, jeśli
mamy przekonanie, że czyn jest moralnie niesłuszny)
CEL UŚWIĘCA ŚRODKI?







Przykłady (niezastosowania lub zastosowania tej zasady): Kajfasz („DOBRZE, ABY JEDEN
CZŁOWIEK UMARŁ, NIŻ MIAŁBY ZGINĄC CAŁY NARÓD”).
Wyjaśnienie terminów: cel środek: <cel> = cel podmiotowy=intencja= to, co chce osiągnąć
podmiot działania (uwaga: jest jeszcze cel przedmiotowy;=to, do czego zmierza czyn w
swojej istocie;
<środek>: czyn, za pomocą którego realizuje się „cel podmiotowy”
Czyny są ze swojej istoty: obojętne moralnie (np. spacer), moralnie pozytywne (pomoc
potrzebującemu), negatywne (odebranie życia człowiekowi [uwaga: ale samoobrona nie
jest odebraniem zycia napastnikowi ale niezamierzonym skutkiem działania zmierzającego
do obrony napadniętego)
Zasada „Czyn uświęca środki” jest poprawna , jeśli czyn ze swojej istoty jest obojętny
moralnie (i okoliczności czynu są pozytywne), [ale rzadko w tym znaczeniu używa się tej
zasady]
Zazwyczaj rozumie się te zasadę w ten sposób, iż dobra intencja czyni dobrym czyn zły w
swojej istocie („Lepiej jeden zginął, niż miałby zginąć cały naród”)
- jest tutaj subiektywizacja oceny moralnej, odebranie jej waloru obiektywnego (czyn
moralnie dobry, jeśli jest uzgodniony z obiektywną rzeczywistością), a o wartości moralnej
decydują własne chęci i zgodność z tymi chęciami
ZASADA PODWÓJNEGO SKUTKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stosujemy tę zasadę tylko w szczególnych sytuacjach: czyn ma wiele skutków, niektóre są
negatywne (np. policjant ratuje obywatela strzelając do uzbrojonego napastnika – czy to czyn
moralnie pozytywny, skoro są negatywne skutki?
Nigdy nie stosujemy tej zasady, jeżeli czyn ze swojej istoty (=celu przedmiotowego) jest moralnie
negatywny (np. czyn morderstwa niewinnego; ale czy zastrzelenie napastnika prze policjanta
jest ze swojej istoty negatywne?)
Zły skutek musi być tylko dopuszczony ale nie jest bezpośrednio zamierzony (np. skaczący z
płonącego samolotu wcale nie zamierza się zabić, ale zamierza nie zginąć w płomieniach – zły
skutek – własna śmierć – jest tu dopuszczona. Policjant strzelając do napastnika broni
napadniętego a nie zmierza do odebrania życia uzbrojonemu napastnikowi; ojciec Kolbe
wychodząc z szeregu dopuszczał własną śmierć ale nie zamierzał się zabić) (lekarz mający tylko
jedną aparaturę tlenową i podający ja jednemu nie zamierza zabić drugiego pacjenta, któremu
nie może podać tlenu)
Zły skutek nie może wyprzedzać dobrego (jeśliby wyprzedzał, to musiałby być bezpośrednio
zamierzony
Muszą być odpowiednio ważne racje, aby dopuścić pojawienie się poważnych złych skutków
Dla porównania (krytycznego) zob.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_podw%C3%B3jnego_skutku
Por. także: https://pracownik.kul.pl/barbara.chyrowicz/dorobek/1939_zamiar-i-skutkifilozoficzna-analiza-zasady-podw-jnego-skutku
SPÓR POMIEDZY
DEONTOLOGIZMEM I
TELEOLOGIZMEM [podręcznik s. 13]
 Zob. Podręcznik..
 Przeciwstawienie teorii etycznych „teleologicznych> i
<deontologicznych> jest wielokrotnie krytykowane,
bo miesza odmienne problemy etyki (problem istoty
moralności z problemem wyznaczników moralności
czynu)
PODSUMOWANIE
1.
2.
3.
4.
Dla oceny konkretnego czynu trzeba nie tylko znać
normę moralności (istotę moralności)
Ale trzeba odróżnić trzy <wyznaczniki moralności czynu>
Trzeba także znać stosunek pomiędzy tymi
wyznacznikami
Trzeba odróżniać zamierzanie zła od jego
<dopuszczania> dla odpowiednio ważnych racji (np. z
odpowiednio ważnych powodów policjant nosi
przedmiot, nazwany <bronią>: ma nią <bronić>
napadniętego, a nie postrzelać sobie…)
CZĘŚĆ II
PROBLEM ISTNIENIA NORM MORALNYCH
ABSOLUTNYCH (zawsze i wszędzie obowiązujących) [s.
13]
1. PREZENTACJA PROBLEMU I
DROGA JEGO ROZWIĄZANIA
 Istotą moralnie pozytywnego działania jest uszanowanie adresata tego działania
(osoby ludzkiej) [rozstrzygnęliśmy już spór o norme moralności]
 Aby jednak uszanować osobę adresata naszego działania trzeba respektować jej istotę
(=naturę)
 Np. [ad 2] Aby uszanować adresata naszego działania należy uszanować np. jego
życie, wolność, sumienie , bo życie, wolność i sumienie „należą do” istoty osoby
ludzkiej
 Zawsze i wszędzie (absolutnie) obowiązują moralne ZAKAZY spełniania czynów
uderzających w istotę człowieka (np. zawsze i wszędzie nie należy mordować, gwałcić,
łamać sumienia)
 Zakwestionowanie istnienia norm moralnych absolutnych ma u swych podstaw
zakwestionowania istnienia (lub poznawalności) stałej i niezmiennej ludzkiej natury
(istoty, np. marksizm, czy tzw. posthumanizm)
 „Prawo naturalne” termin techniczny w etyce i prawoznawstwie, oznaczajacy zbiór
moralnych norm zawsze i wszędzie obowiązujących, bo wyznaczanych przez ludzką
<naturę> (=istotę>)
2. ETYCZNA ANALIZA LUDZKIEJ
NATURY
1.
Za prawnikiem rzymskim Ulpianem wyróżnia się trzy
<inklinacje> ludzkiej natury (istoty)
2. [ad 1] Inklinacja do zachowania życia
3. [ad 1] Inklinacja do przekazania życia
4. [ad 1] Inklinacja do poznania prawdy (związana z
inklinacją do zycia społecznego)
3. Normy moralne chroniące
nienaruszalność ludzkiego życia
1. Normy moralne dotyczące aborcji
2. Normy moralne dotyczące eutanazji
3. Ocena kary śmierci?
3.1. Normy moralne dotyczące aborcji
1.
2.
3.
4.
5.
Problem: od kiedy jesteśmy ludźmi? jest rozstrzygalny na
gruncie biologii i elementarnych zasad myślenia (biologii
nie jest znany inny początek naszego istnienia niż
moment poczęcia). Wszystkie inne koncepcje prowadzą
do absurdalnych konsekwencji
A zatem aborcja jest zabójstwem drugiego, niewinnego i
bezbronnego człowieka
Nie można uszanować człowieka odbierając mu życie
Z tego powodu jest zawsze i wszędzie zła (wyklucza ja
norma negatywna absolutna)
Por. http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/aborcja.pdf
3.2. Normy moralne dotyczące
eutanazji
1.
Eutanazja to zabicie chorego z racji przezywanego
przez niego cierpienia związanego z poważną
chorobą.
2. Skoro odbiera się komuś lub sobie zycie, to ten czyn
zawsze i wszędzie nie uszanowuje adresata
działania, czyli jest moralnie niewłaściwy
3. Por. http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/eutanazja.pdf
3.3. Problem oceny kary śmierci
1. Najtrudniejszy problem
2. Poprawne jego postawienie to pytanie : czy kara
śmierci może być czynem uszanowującym
pierwszego adresata tego działania, czyli osoby
skazanej na śmierć? (=czy może być <karą>?)
3. Zob. szczegóły:
http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/karasmierci.pdf
4. Normy moralne dotyczące
inklinacji do „przekazania życia”
1.
W przypadku człowieka: przekazanie życia to
przekazanie życia OSOBIE ludzkiej (= sfera
seksualna to życiodajna sfera, dzięki której stajemy
się człowiekiem; to źródło życia osoby ludzkiej)
2. Stąd [ad 1] tylko instrumentalne potraktowanie
sfery seksualnej (np. gwałt) to nieuszanowanie
osoby ludzkiej a nie jakiś jej <biologicznych> stron
3. Stąd norma szacunku wobec ludzkiej płciowości jest
norma moralna absolutną
5. Normy moralne dotyczące
inklinacji do „poznania prawdy”
1.
2.
3.
Np. bezwarunkowy moralny zakaz kłamstwa, bo nie
uszanowuje drugiego człowieka (i samego siebie) w
naszym otwarciu naprawdę
Ale także bezwarunkowy obowiązek strzeżenia prawdy
(sekretu), stąd na pytanie esesmana nie informujemy go,
gdzie uciekł zbieg, ale ukrywamy tę prawdę (np.
opowiadając: „nie wiem….” Ale ctz. „nie wiem..”???. Np.
może to znaczyć: „nie wiem, co ci łotrze powiedzieć…”
Bezwarunkowy obowiązek respektowania sumienia (w
prawie tzw. klauzula sumienia). Szerzej o tym w
następnym wykładzie
PODSUMOWANIE II
1.
2.
3.
4.
Aby oceniać moralnie ludzkie czyny, trzeba wiedzieć:
[ad 1] (1) że normą moralności jest godność osoby
(szacunek wobec godności osoby). Pierwszym zatem
pytaniem w ocenie jakiegoś czynu jest pytanie: czy ten
czyn uszanowuje adresata (adresatów) działania?
[ad 1] że tylko ten czyn uszanowuje adresata działania,
który respektuje naturę (istotę) człowieka
[ad 1] A zatem moralności obowiązek znajomości istoty
człowieka
PYTANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Co to jest zasada podwójnego skutku?
Czy <czyn uświęca środki>?
Jak uzasadnić istnienie norm moralnych absolutnych
(zawsze i wszędzie obowiązujących)?
Dlaczego moralny zakaz aborcji i eutanazji jest
absolutny?
Co to jest prawo naturalne?
Co to są wyznaczniki moralności czynu?
Jakie są wyznaczniki moralności czynu?
Download