Informacja dla rodziców dzieci klas II i V szkół

advertisement
Informacja dla rodziców dzieci klas II i V szkół podstawowych , w związku z
realizacja bezpłatnego programu zdrowotnego pt. „Program profilaktyki
próchnicy dla dzieci Miasta Żory” na rok szkolny 2016/2017.
W związku z rozpoczynającym się bezpłatnym programem zdrowotnym ”PROFILAKTYKA
PRÓCHNICY DLA DZIECI MIASTA ŻORY” finansowanym przez Urząd Miasta Żory, realizowanym
przez lek.stom.Magdalenę Kuźnik w roku szkolnym 2016/2017 obejmującym uczniów klas II i V
szkół podstawowych, informuję ,że realizacja programu w 2016 roku polegać będzie na
prowadzeniu przez lekarza stomatologa zajęć edukacyjnych na temat choroby próchnicowej, jej
powikłań, wpływu na stan zdrowia, utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz
stosowania profilaktyki fluorkowej w wymiarze 1 godz.lekcyjnej.W 2017 roku w terminie od
stycznia do czerwca zostaną natomiast przeprowadzone badania przeglądowe jamy ustnej oraz
zabiegi lakowania bruzd szóstych zębów u dzieci 8-letnich i zębów siódmych u dzieci 11-letnich.
Zabiegi te prowadzone będą w gabinecie stomatologicznym przez lek.stom.Magdalenę Kuźnik
mieszczącym się w Szkole Podstawowej nr 15 oraz w gabinecie stomatologicznym na Os.700lecia PU-15 w budynku Przychodni ESKULAP .O terminach zabiegów zostaną poinformowani
wychowawcy klas podczas początkowych spotkań w szkole z lekarzem. Każdy z uczniów otrzyma
pisemną informację dla rodziców o własnym stanie zdrowia jamy ustnej oraz o zaleceniach
dotyczących konieczności leczenia zachowawczego,chirurgicznego lub ortodontycznego w
ramach NFZ. Dla każdego wychowawcy klas zostaną przygotowane deklaracje w celu uzyskania
zgody od rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka na wykonanie badania przeglądowego jamy
ustnej i lakowania bruzd zębów. W związku z tym proszę o zapoznanie się rodziców dzieci klas II
i V na spotkaniu z wychowawcami o rozpoczynającym się programie profilaktycznym.
Download