Załącznik Nr 1

advertisement
Załącznik Nr 1
do szczegółowych warunków
konkursu ofert
Szczegółowe materiały informacyjne
Program profilaktyki stomatologicznej
dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta Włocławka
1. Cele programu.
1.1. główny:
 poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży na terenie miasta Włocławka
poprzez wdrożenie programu oraz intensyfikację działań profilaktycznych
1.2. szczegółowe:
 przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży
poprzez: przekazanie wiedzy na temat problemu oraz sposobów zapobiegania,
naukę i utrwalenie umiejętności dbania o higienę jamy ustnej oraz prowadzenie
profesjonalnej profilaktyki,
 zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań na rzecz własnego
zdrowia, a w szczególności zdrowia jamy ustnej, w tym przekazanie wiedzy na
temat wpływu stanu uzębienia na stan zdrowia człowieka,
 przeciwdziałanie wadom zgryzu poprzez przekazanie wiedzy na ich temat oraz
sposobów ich korygowania,
 ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz utraty zębów u dzieci
i młodzieży, co przyczyni się do zmniejszenia odsetka pacjentów, dla których
konieczne jest kosztowne leczenie, w tym protetyczne,
 ocena potrzeb zdrowotnych badanej populacji we Włocławku na podstawie
wyników programu.
2. Adresaci programu:
Dzieci i młodzież od 7 roku życia – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych do ukończenia 18 roku życia, których miejscem zamieszkania jest
miasto Włocławek, tj. ok. 13 800 osób. Liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach
przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1.
3. Działania podmiotu w ramach programu.
3.1. Wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową i rzetelną realizację
programu.
3.2. Rozpropagowanie i nagłośnienie programu, w szczególności poinformowanie rodziców
oraz nauczycieli o możliwościach uzyskania świadczeń. Forma działań jest dowolna
i powinna mieć na celu uzyskanie jak najszerszego uczestnictwa w programie.
3.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych.
3.4. Przygotowanie sprawozdań i rozliczeń finansowych z realizacji programu.
4. Zakres świadczeń zdrowotnych w ramach programu oraz zasady ich udzielania.
4.1. instruktaż techniki szczotkowania zębów połączony z edukacją zdrowotną,
poradnictwem w zakresie higieny jamy ustnej oraz przekazaniem zasad prawidłowego
odżywiania; podczas fluoryzacji grupowej oraz każdej wizyty w gabinecie
stomatologicznym,
4.2. profilaktyczne badanie stomatologiczne (z oceną stanu jamy ustnej, zgryzu,
oznaczeniem wskaźnika PUW, wprowadzeniem zapisów do dokumentacji,
przekazaniem pisemnych informacji dla rodziców/opiekunów o stanie uzębienia
z zaleceniem dalszego postępowania w postaci obowiązkowej indywidualnej karty
uczestnika programu); raz w trakcie programu u każdego uczestnika programu,
4.3. kontrolne badanie stomatologiczne; nie częściej niż 2 razy w trakcie programu,
4.4. fluoryzacja grupowa - szczotkowanie zębów preparatem fluorkowym nadzorowane
przez higienistkę; sześciokrotnie w odstępach od 1 do 6 tygodni w I i II klasie
gimnazjum,
4.5. fluoryzacja indywidualna (kontaktowa) prowadzona pod nadzorem lekarza dentysty;
6 razy u jednego dziecka,
4.6. profilaktyczne lakowanie bruzd I i II zębów trzonowych; dzieci, u których zabieg ten nie
został wykonany w ramach refundacji NFZ, 1 raz w trakcie programu,
4.7. lakierowanie zębów preparatem fluorkowym; dzieci, u których zabieg ten nie został
wykonany w ramach refundacji NFZ, nie częściej niż 1 raz na kwartał,
4.8. profilaktyka chorób przyzębia – usuwanie złogów nazębnych; wg potrzeb,
4.9. leczenie próchnicy powierzchownej przed wykonaniem lakowania; wg potrzeb.
5. Kwalifikacje wymagane od realizatorów programu:
5.1. lekarz dentysta, lekarz specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii
zachowawczej,
5.2. pomoc/asystentka/higienistka stomatologiczna,
6. Niezbędne wyposażenie i warunki udzielania świadczeń:
6.1. standardowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego,
6.2. komputer z drukarką umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
danych,
6.3. dostęp do gabinetu dla osób niepełnosprawnych.
7. Dokumentacja.
7.1. Plan wykonywania zabiegów profilaktycznych w gabinecie stomatologicznym
i szkołach (harmonogram miesięczny).
7.2. Standardowa dokumentacja medyczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobów jej przetwarzania (DZ. U. Nr 247
poz. 1819) w zakresie realizacji programu.
7.3. Indywidualna karta uczestnika programu, której wzór stanowi załącznik Nr 2 –
zakładana dla każdej osoby zgłaszającej się na badanie profilaktyczne. Karta
wypełniana jest w 2 egzemplarzach: jeden pozostaje u koordynatora programu, drugi
przekazywany jest rodzicom/opiekunom dziecka.
7.4. Sprawozdanie częściowe z realizacji programu zawierające statystyczne zestawienie
ilości i rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz dane o liczbie osób objętych
programem w danym okresie rozliczeniowym.
7.5. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zawierające opis działań podjętych
w ramach programu zdrowotnego, informację o liczbie i rodzaju wykonywanych
świadczeń, analizę stanu zdrowia jamy ustnej uczestników programu oraz wnioski
dotyczące modyfikacji programu.
7.6. Sprawozdania o których mowa w pkt. 7.4. i 7.5. winny być sporządzone w wersji
papierowej i elektronicznej.
8. Monitorowanie.
8.1. dotyczące realizacji programu:
 wielkość populacji objętej programem,
 liczba osób, które zgłosiły się do programu.
8.2. dotyczące oczekiwanych efektów programu:
 liczba osób, które skorzystały z edukacji zdrowotnej,
 opracowanie sprawozdania z badań stanu zdrowia jamy ustnej uczestników
programu.
Download