Załącznik Nr 5

advertisement
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 160/2007
Prezydenta Miasta Tarnowa
z dnia 15 maja 2007 r.
Szczegółowe kryteria konkursu
w zakresie realizacji programu profilaktyki chorób społecznych
pn. „Program ochrony narządu żucia u dzieci w przedziale wieku 3 – 6 lat
(uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Tarnowa) oraz u dzieci w 7 roku życia
(uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Tarnowa)”
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wybór wykonawcy i realizacja programu profilaktycznego
o charakterze działań profilaktyki pierwszego stopnia, skierowanego do ściśle
określonej populacji tj. dzieci przedszkolnych (uczęszczających do przedszkoli i
zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa) w przedziale wieku od 3 – 6 roku życia,
oraz grupy dzieci, które ukończyły 7 lat życia do dnia 30 września bieżącego roku i
nie zostały objęte lakowaniem zębów ze środków NFZ (uczęszczających do szkół
podstawowych i zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa).
Cele realizacji programu
1. Zmniejszenie zapadalności na próchnicę zębów wśród dzieci objętych programem.
2. Wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych w obrębie jamy ustnej.
Wymagania stawiane oferentom
Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1. Zapewnić zorganizowanie i przeprowadzenie planowanej profilaktyki próchnicy
zębów w placówkach przedszkolnych i szkolnych na terenie miasta Tarnowa, poza
bieżącą działalnością zakładu tj.
a) instruktażu higieny jamy ustnej u dzieci w przedziale wieku od 3 – 6 roku
życia (nauka prawidłowej techniki czyszczenia zębów zgodnie z wiekiem
dziecka z użyciem prawidłowej szczotki i pasty do zębów),
b) zabiegów kontaktowej profilaktyki fluorkowej jamy ustnej u dzieci w
przedziale wieku od 3 – 6 roku życia,
c) przeglądowych badań jamy ustnej u dzieci w 4 roku życia (badania
wybranych grup),
d) przeglądowych badań jamy ustnej u dzieci w 6 roku życia (ocena działań
profilaktycznych u dzieci objętych programem w okresie ostatnich 3 lat)
e) lakowania „szóstek” u dzieci, które ukończyły 7 lat i nie zostały objęte
lakowaniem ze środków NFZ.
2. Zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb programu tj:
a) co najmniej kilku lub więcej lekarzy stomatologów wspomagających
wykonanie zabiegów profilaktycznych, w poszczególnych placówkach
przedszkolnych i szkolnych,
b) co najmniej kilka lub więcej dyplomowanych higienistek stomatologicznych
wykonujących biegle zabiegi fluoryzacji kontaktowej, instruktaże higieny
jamy ustnej i edukację zdrowotną,
c) co najmniej jednego lekarza stomatologa nadzorującego przebieg realizacji
programu oraz prowadzącego ocenę stanu epidemiologicznego jamy ustnej u
dzieci objętych programem.
3. Zapewnić odpowiedni sprzęt medyczny i niezbędne pomoce konieczne do
przeprowadzenia badań w ramach programu.
4. Posiadać odpowiednie o dużej skuteczności preparaty fluorowe i laki stomatologiczne
do wykonania fluoryzacji, zatwierdzone do stosowania w Polsce.
5. Posiadać pomoce dydaktyczne do prowadzenia skutecznej edukacji w ramach
instruktażu higieny jamy ustnej.
6. Złożyć zleceniodawcy pisemne sprawozdanie z wykonania programu z określeniem:
a) liczby dzieci ostatecznie objętych programem, łącznie i w poszczególnych grupach
wiekowych, w tym w poszczególnych placówkach przedszkolnych i szkolnych,
b) liczby wykonanych zabiegów fluoryzacyjnych w poszczególnych placówkach
przedszkolnych (ilość dzieci oraz liczba sesji fluoryzacyjnych w poszczególnych
grupach wiekowych w danym przedszkolu),
c) liczby spotkań edukacyjnych w tym instruktaży higieny w poszczególnych
placówkach przedszkolnych (ilość dzieci i liczba instruktaży w danym przedszkolu).
d) liczby dzieci 7-letnich objętych lakowaniem wraz z łącznym określeniem ilości
lakowanych zębów,
e) zapewnić przekazanie kompletnej informacji statystycznej (pozbawionej cech
identyfikacji personalnej) o przebadanych w ramach programu tj. liczba dzieci 4letnich i 6-letnich objętych badaniami przeglądowymi w poszczególnych placówkach
szkolnych, z określeniem wyników badań (w tym stanu frekwencji próchnicy z liczbą
zębów z próchnicą)
Oferta powinna zawierać
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz warunkami szczegółowymi
programu profilaktycznego.
2. Pełną nazwę i siedzibę zakładu oraz numery telefonów i numery faksów.
3. Nazwa podmiotu, który utworzył zakład.
4. Numer wpisu do KRS oraz do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
5. Potwierdzony przez Głównego Księgowego Oferenta nr konta bankowego wraz z
nazwą i siedzibą banku.
6. Wskazanie liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
7. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny
umożliwiający wykonanie badań lub zabiegów profilaktycznych w ramach programu.
8. Liczbę dzieci, którą oferent może objąć działaniami programu,
9. Oferowaną cenę i łączną kalkulację kosztów wszystkich zabiegów profilaktycznych
u dzieci w przedziale wieku 3 – 6 lat (fluoryzacja kontaktowa),
10. Oferowaną cenę i łączną kalkulację kosztów wszystkich działań edukacyjnych u
dzieci w przedziale wieku 3 – 6 lat (instruktaż higieny),
11. Oferowaną cenę i łączną kalkulację kosztów przeglądowych badań
stomatologicznych u dzieci 4 letnich,
12. Oferowaną cenę i łączną kalkulację kosztów przeglądowych badań
stomatologicznych u dzieci 6 letnich (końcowe badanie kontrolne po zastosowaniu
profilaktyki)
13. Oferowaną cenę i kalkulację kosztów lakowania bruzd zębowych (nie wylakowane
„szóstki”) u 7 – latków.
14. Proponowany czas trwania umowy.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards