1. ------IND- 2015 0679 I-- PL- ------ 20151214 --- --

advertisement
1. ------IND- 2015 0679 I-- PL- ------ 20151214 --- --- PROJET
Ministerstwo Zdrowia
DYREKCJA GENERALNA DS. HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA
URZĄD III
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Rzym
Urząd ds. Zdrowia
Regiony i Autonomiczna Prowincja Trydentu
Urząd ds. Rolnictwa
Autonomiczna Prowincja Bolzano
NAS
DOTYCZY: Okólnika w sprawie wytwarzania produktu pod nazwą pagliata metodą tradycyjną
– Wykorzystywanie nieoczyszczonego jelita cienkiego (jelita czczego) cieląt.
Artykuł 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przewiduje możliwość dostosowania przez państwa
członkowskie wymogów, o których mowa w załączniku III, w celu umożliwienia nieprzerwanego stosowania
tradycyjnej metody produkcyjnej.
Po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1162, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, jelita bydlęce pochodzące ze zwierząt w każdym wieku nie są już
uznawane za materiał szczególnego ryzyka w przypadku państw członkowskich o znikomym ryzyku BSE.
Zgodnie z załącznikiem III sekcja 1 rozdz. IV pkt 18 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 jelita trzeba
opróżnić i wyczyścić, jeżeli są one przeznaczone do dalszej obróbki.
W związku z tym, aby umożliwić wytwarzanie produktu pod nazwą pagliata tradycyjną metodą, która
przewiduje wykorzystanie jelita czczego cieląt karmionych mlekiem matki, zawierającego miazgę pokarmową,
konieczne było skorzystanie ze środków zwiększających elastyczność, o których mowa w wyżej wymienionym
art. 10, oraz powiadomienie Komisji Europejskiej zgodnie z właściwą procedurą.
Mając na uwadze zakończenie tej procedury, dozwolone jest nieoczyszczanie jelit czczych cieląt
karmionych mlekiem matki w wieku poniżej 8 miesięcy, jeżeli są one przeznaczone na produkt pod nazwą
pagliata, pod warunkiem przestrzegania poniższych wskazówek.
Po wypatroszeniu tuszy oraz oddzieleniu przedżołądków i żołądka jelito należy oddzielić od krezki.
Jelito czcze należy odciąć i usunąć w górnej części kilka centymetrów przed dwunastnicą, a w dolnej części
kilka centymetrów przed jelitem cienkim. W tej fazie odpowiednio przeszkoleni pracownicy sprawdzają, czy
w świetle jelita znajduje się miazga pokarmowa, a następnie myją je wodą i natychmiast umieszczają
w chłodziarce. Do oddzielania jelita czczego od reszty układu jelitowego należy używać specjalnych noży,
które należy myć i dezynfekować przed przystąpieniem do obróbki układu jelitowego kolejnego zwierzęcia.
Po schłodzeniu produkt musi zostać opakowany i opatrzony etykietą zawierającą obowiązkowe
informacje określone przez rozporządzenie (UE) nr 1169/2011, w szczególności należy wskazać, że produkt
spożywczy musi być przechowywany w temperaturze od 0 do 3°C i spożywany po odpowiednim ugotowaniu.
Pozostałe odcinki przewodu pokarmowego muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami właściwych
rozporządzeń.
Przyjmuje się, że w przypadku zanieczyszczenia odchodami jelito czcze nie będzie wykorzystywane do
wytwarzania produktu pod nazwą pagliata.
Dyrektor Generalny
(dr Giuseppe Ruocco)
1
Download