bez-nauki.pl - ściągi, opracowania, testy

advertisement
Komórki organizmów prokariotycznych (bakterii) nie mają
wyodrębnionego jądra i są na ogół znacznie mniejsze niż
komórki eukariotyczne. Prokarionty są organizmami
jednokomórkowymi, należącymi do królestwa Prokaryotae,
które obejmuje bakterie, w tym także sinice. DNA w komórce
prokariotycznej skupiony jest zwykle w jednym lub kilku
rejonach, zwanych niekiedy nukleoidami. Nukleoidy nie są
otoczone oddzielną błoną. Komórka roślinnaKomórka roślinna - podstawowa jednostka strukturalna i
funkcjonalna budująca organizm rośliny. Pod względem
kształtu komórki roślinne można podzielić na: równowymiarowe - o kształcie kuli (parentymatyczne), - silnie
wydłużone w jednym kierunku (prozentymatyczne). Kształt
komórki zależy od funkcji jaką pełni i od rodzaju tkanki, której
jest elementem. Wielkość komórki roślinnej mieści się zwykle w
przedziale 10-100 mikrometrów, chociaż zdarzają się komórki o
długości kilku cm. Skład komórki roślinnej: ściana komórkowa,
plasmodesma, błona komórkowa, chloroplast, błona tylakoidy,
mitochondriom, aparat Golgiego, wakuola, wodniczka,
retikulum endoplazmatyczne gładkie, retikulum
endoplazmatyczne szorstkie, jądro komórkowe, błona jądrowa,
jąderko, cytoplazma.
Komórka zwierzęca:
Typowa komórka zwierzęca jest otoczona cienką błoną
plazmatyczną, wewnątrz której znajduje się galaretowata
cytoplazma i około tuzina organelli. Komórki wątrobowe są
najlepszym przykładem takiej typowej komórki. Każda komórka
wątroby czyli hepacyt, ma około dziesięciu do dwudziestu
mikronów przekroju. Zawiera większość głównych organelli, a
jej podstawowym zadaniem jest przeprowadzanie
skomplikowanych reakcji chemicznych, związanych z
trawieniem pokarmu i odzyskiwaniem składników odżywczych.
Mitochondrium – organellum komórk eukariotycznej
pochodzenia endosymbiotycznego, w którym zachodzą procesy
będące głównym źródłem energii (w postaci ATP) dla komórki,
w szczególności proces fosforylacji oksydacyjnej, zachodzący
w błonie wewnętrznej mitochondriów. Plastydy - organelle
otoczone podwójną błona komórkową, występujące tylko u
roślin. Jądro komórkowe - organellum znajdujące się w każdej
komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w
procesie dojrzewania, np. erytrocyty ssaków, czyli ciałka
czerwone lub zrogowaciałe komórki naskórka; takie komórki nie
są w stanie rozmnażać się i szybko tracą zdolność do życia).
Wakuole (wodniczki) - struktury komórkowe występujące u
roślin i niektórych pierwotniaków, w śladowych ilościach mogą
znajdować się również w komórkach zwierzęcych. Są to
niezwykle duże struktury, zajmują nawet do 90% całkowitej
objętości komórki. Wraz ze starzeniem się komórki wakuole
zlewają się, tworząc jedną dużą wodniczkę. Wakuolę otacza
pojedyncza błona wakuolarna, zwana tonoplastem, wypełniona
jest sokiem wakuolarnym. Błona komórkowa–
półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze
komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch
warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno
związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne
przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub
niebiałkowym motywem (białka błonowe). Chloroplast otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową organellum
komórkowe występujące u roślin eukariotycznych. Są rodzajem
plastydów. Zawierają zielone barwniki chlorofile pochłaniające
energię światła słonecznego potrzebną do fotosyntezy Rzęski
- cienkie wypustki cytoplazmatyczne, osadzone na ciałkach
podstawowych i pełniące w zasadzie jedną zasadniczą funkcję:
ruchową. Cytoplazma jest wypełniającą komórki substancją o
pozornie jednolitej strukturze, mogącą przyjmować różną
postać od cieczy do galaretki Rybosomy - organelle służące
do produkcji białek w ramach translacji. Są zbudowane z rRNA
i białek. Katalityczna aktywność rybosomu związana jest
właśnie z zawartym w nim rRNA, natomiast białka budują
strukturę rybosomu i działają jako kofaktory zwiększające
wydajność translacji.
bez-nauki.pl - ściągi, opracowania, testy...
Download