Karta nr 000 z dn

advertisement
Nr 12
KARTA USŁUGI
Wywóz z Polski zwierząt i roślin
zagrożonych wyginięciem
Data zatwierdzenia:
13.05.2015
Oddział Celny w Korczowej
1/2
Co chcę załatwić?
Wywieźć z Polski okaz gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).
Kogo dotyczy?
Osób, które chcą wywieźć z Polski okaz CITES.
Co przygotować?
Przygotuj:
 dokument upoważniający do przekroczenia granicy (np. paszport, karta MRG),
 okaz do kontroli celnej,
 zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu.
Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.
Jak wypełnić
dokumenty?
Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.
Ile muszę zapłacić?
Za usługę nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć
dokumenty?
Dokumenty złóż w momencie zgłoszenia towaru do kontroli celnej.
Gdzie załatwię
sprawę?
Sprawę załatwimy na wyznaczonych pasach ruchu przeznaczonych dla ruchu osobowego.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji całodobowo, 7 dni w tygodniu pod adresem:
Oddział Celny w Korczowej
37-552 Młyny
tel.: 16 623 6401, 16 623 6402, 16 623 6403
fax. 16 623 6404, 16 623 6405
e-mail: [email protected]
Co zrobi urząd?
 Przyjmiemy zgłoszenie i przeprowadzimy kontrolę celną,
 Zezwolimy na wywóz okazów CITES z Unii Europejskiej.
Jaki jest czas
realizacji?
Twoją sprawę załatwimy „od ręki”.
Jak się odwołać?
W tym przypadku droga odwoławcza nie jest przewidziana.
KARTA USŁUGI
Wywóz z Polski zwierząt i roślin
zagrożonych wyginięciem
Nr 12
Data zatwierdzenia:
13.05.2015
Oddział Celny w Korczowej
2/2
Informacje
dodatkowe
 Przez pojęcie okaz roślin i zwierząt z danych gatunków zagrożonych wyginięciem
rozumiemy: żywe i martwe okazy, wszelkie łatwo rozpoznawalne części lub produkty,
niezależnie od sposobu ich oznakowania czy opisania (np. skóry, trofea myśliwskie, futra,
czapki z wilków, dzikich kotów, niedźwiedzi), wszelkie specyfiki, które zgodnie z
dołączonym dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą, mają zawierać lub
zawierają części lub produkty pochodne (np. tzw. medycyna dalekowschodnia TAM, TCM:
balsamy, maści, plastry, pastylki, tłuszcz, kremy, toniki).
 Możesz wywieźć w bagażu bez zezwolenia x :
 kawior gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) do 125 gramów
na osobę w opakowaniach, które zostały indywidualnie oznaczone (posiadają etykiety
potwierdzające legalne źródło pozyskania)
 "pałeczki deszczowe" z Cactaceae spp., (Kaktusowate) - do 3 sztuk na osobę;
 martwe przetworzone okazy Crocodylia spp. (Krokodylowe) – z wyjątkiem mięsa i
trofeów myśliwskich - do 4 sztuk na osobę;
 muszle Strombus gigas (tzw. Skrzydelnik olbrzym) - do 3 sztuk na osobę;
 Hippocampus spp. (tzw. Pławikoniki, Koniki morskie) - do 4 martwych okazów na
osobę;
 muszle Tridacnidae spp. (Przydacznie) - do 3 okazów na osobę,
x nie dotyczy okazów z załącznika A
 Wywóz okazów bez stosownych dokumentów w świetle przepisów krajowych i unijnych
jest przestępstwem,
 Wywóz żywych okazów CITES (zwierzęta, rośliny) może odbywać się tylko przez
wyznaczone przejścia graniczne, w których istnieją punkty kontroli granicznej
weterynaryjnej i fitosanitarnej.
 Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Środowiska oraz w Centrum
Informacji Służby Celnej, tel.: 801 470 477 lub 33 857 62 51, e-mail:
[email protected].
Podstawa prawna
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. (Dz. U. UE. L. 61 z 1997r.
ze zm.)
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 828/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (Dz.
U. UE. L. 211 z 2011r.)
 Miejsca wprowadzenia i wywozu wyznaczone przez państwa członkowskie do handlu z
krajami trzecimi zgodnie z art. VIII ust. 3 Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi
Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, o których mowa w art. 12
rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE C nr 72)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j. t. Dz. U. z 2009 Nr 151, poz.
1220, ze zm.) - link do ustawy
Download