zalacznik-nr-1-do-wzoru-umowy - Towarzystwo Miłośników Ziemi

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do wzoru umowy
Zakres przedmiotu zamówienia
Wykonanie lapidarium
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji naukowej i budowa lapidarium, w
którym wyeksponowane zostanie 15 dużych bloków/okazów skalnych, z uwzględnieniem
następujących wytycznych:
1. Bloki/okazy skalne mają reprezentować typowe odmiany skał z obszaru Wyżyny
Krakowsko-Wielunskiej oraz specyficzne cechy ich wietrzenia.
2. Przynajmniej 10 bloków/okazów skalnych powinno cechować się wyraźną odmiennością
litologiczną (tekstura, struktura, wielkość i kształt ziarna, barwa, skamieniałości). W
przypadku sytuacji umieszczenia w lapidarium kilku takich samych bloków/okazów
skalnych należy je wyeksponować pod kątem innych cech i właściwości (np. blok/okaz
skalny ze skamieniałości i bez, blok/okaz skalny silnie skrasowiały i nie skrasowiały itp.).
3. Przynajmniej 10 bloków/okazów skalnych z okazów eksponowanych będzie miało trzy
wymiary większe od 90 cm, pozostałe bloki/okazy nie mniejsze jednak niż 70 cm w
każdym z wymiarów.
4. Przynajmniej dwa bloki/okazy skalne zostaną przecięte celem uwidocznienia ich struktur
wewnętrznych. Przecięta cześć skały powinna być wyeksponowana w taki sposób, aby
była dobrze widoczna dla osób odwiedzających lapidarium. W razie potrzeby (mało
czytelna struktura wewnętrzna) wskazane będzie wykonanie poleru na przeciętej części
skały.
5. Wszystkie eksponaty zostaną opatrzone naukowym komentarzem, który winien zostać
zamieszczony na specjalnie przygotowanych w tym celu tablicach (odrębna tablica dla
każdego okazu), ponadto wymagane jest opracowanie jednej tablicy informacyjnej o
charakterze ogólnym dla całego lapidarium. Tablice przy poszczególnych okazach skał
mają mieć wymiary minimum 50x70 cm, natomiast tablica informacyjna traktująca ogólnie
o prezentowanych okazach skał, jak i o geologii Wyżyny, powinna mieć wymiar minimum
70x100 cm. Tablice należy wykonać z PVC lub innego podobnego tworzywa. Tablice
powinny zostać osadzone na stelażu drewnianym lub z metalowych rurek (średnica min.
5 cm). Tablice informacyjne znajdujące się przy poszczególnych blokach/okazach
skalnych powinny znajdować się na stelażu o wysokości nad powierzchnię gruntu 1
metra i być nachylone ku górze (powinny znajdować się w płaszczyźnie zbliżonej do
poziomej z nachyleniem około 20o).
Pierwszym etapem prac jest przedstawienie Zamawiającemu koncepcji budowy lapidarium,
w której Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia szczegółowego wykazu
bloków/okazów skalnych (rodzaj skały, wiek, litologia, pochodzenie, wielkość bloku/okazu
skalnego przewidzianego do ekspozycji), opisu sposobu prezentacji bloków/okazów (sposób
wyeksponowania, rozmieszczenia i opisu skał). Przedmiotowa koncepcja wymaga akceptacji
Zamawiającego.
Poprzez budowę lapidarium rozumie się – wybór i przygotowanie miejsc pod ekspozycję,
pozyskanie bloków/okazów skalnych ich transport i rozładunek, wykonanie cięć
bloków/okazów skalnych, przygotowanie tablic informacyjnych wraz z ich montażem.
Obszar przeznaczony do realizacji prac znajduje się w sąsiedztwie Centrum Dziedzictwa
Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach i usytuowany jest wzdłuż drogi gruntowej
prowadzącej do Jaskini Głębokiej (nr działki ew. 319). Ekspozycję należy wykonać wzdłuż
drogi, w odległości maksymalnie 10 metrów od krawędzi ww. drogi i równomiernie rozłożyć
„Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym
rezerwatu przyrody Góra Zborów”
Lider projektu: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie, tel./fax. 32 67 221 65, www.podlesice.org.pl, www.tmzz.zawiercie.eu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
na działkach wytypowanych do realizacji prac – działki nr 328; 329; 330/1 (jedn. ewid.
Kroczyce – Podlesice). Bloki/okazy skalne powinny zostać ułożone w sposób gwarantujący
ich stabilność. Dopuszcza się ułożenie bloków na powierzchni gruntu, pod warunkiem jego
stabilności, przy zachowaniu założenia że powierzchnia powinna być wyrównana.
„Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym
rezerwatu przyrody Góra Zborów”
Lider projektu: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie, tel./fax. 32 67 221 65, www.podlesice.org.pl, www.tmzz.zawiercie.eu
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards