Karta usługi

advertisement
KARTA USŁUGI
Urząd Celny
w Koszalin
Zgłoszenie okazów fauny i flory chronionych
Konwencją Waszyngtońską w ruchu
podróżnych
Nr 50/2015/OC
Data zatwierdzenia:
05.01.2015
1/2
Co chcę załatwić?
Przywieźć /wywieźć do/z Polski okazy CITES (zwierzę, roślinę) zagrożone wyginięciem: żywe, martwe,
ich części, pochodne i przedmioty wykonane z udziałem takich okazów CITES.
Kogo dotyczy?
Wszystkich podróżnych, którzy chcą przywieźć/wywieźć do/z Polski okazy CITES.
Co przygotować?
Jeżeli przywozisz okazy spoza obszaru UE, przygotuj:

okaz do kontroli celnej,

zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu (jeśli przewozisz okazy określone w wykazie
A i B) oraz stosowne zezwolenia importowe,

zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu lub świadectwo pochodzenia (jeśli
przewozisz okazy określone w wykazie C) oraz powiadomienie o przywozie,

powiadomienie o przywozie (jeśli przewozisz okazy określone w wykazie D).
Jeżeli wywozisz okazy z obszaru UE to przygotuj:

zezwolenie eksportowe CITES,

świadectwo reeksportu lub świadectwo pochodzenia.
Nie zapomnij o przygotowaniu dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy
(np. paszport)
Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
W tym przypadku nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.
Jak wypełnić
dokumenty?
W tym przypadku nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.
Ile muszę
zapłacić?
Kiedy złożyć
dokumenty?
Gdzie załatwię
sprawę?
Co zrobi urząd?
Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?
Za czynności związane z kontrolą celną nic nie zapłacisz.
Dokumenty CITES, tj. zezwolenia, świadectwa lub zgłoszenia przywozowe zgłoś i przedstaw
funkcjonariuszowi celnemu przed odprawą celną.
Jeśli podróżujesz statkiem – sprawę załatwisz przez cała dobę

Oddział Celny w Kołobrzegu
Ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
Tel. 94 352 57 87
Zweryfikujemy przedstawione nam dokumenty, sprawdzimy okaz, wypełnimy stosowne pola na
dokumentach (zezwoleniu importowym lub na powiadomieniu o przywozie/zezwoleniu
eksportowym, świadectwie reeksportu lub świadectwie pochodzenia), zwrócimy Ci Twoją
dokumentację.
Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
KARTA USŁUGI
Urząd Celny
w Koszalin
Zgłoszenie okazów fauny i flory chronionych
Konwencją Waszyngtońską w ruchu
podróżnych
Nr 50/2015/OC
Data zatwierdzenia:
05.01.2015
2/2
Dodatkowe
informacje
znajdziesz
na
stronie
Ministerstwa
Środowiska
www.mos.gow.pl/kategoria/2496 konwencja waszyngtonska cites. Wykaz okazów
zagrożonych
wyginięciem
oraz
dodatkowe
informacje
znajdziesz:
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=525&id=47104&typ=news
(www.mf.gov.pl -> Służba Celna -> Informacje dla podróżnych -> Ochrona zwierząt i roślin –
gatunków zagrożonych wyginięciem).
Informacje
dodatkowe
Pamiętaj!
W trakcie przekraczania granicy na przejściach granicznych podróżując z okazem CITES
dokonaj zgłoszenia celnego, przedstawiając do kontroli okaz i stosowne oryginalne
dokumenty wskazane powyżej.
Przewóz okazów bez stosownych dokumentów w świetle przepisów krajowych i UE jest
przestępstwem.
Żywe okazy CITES należy przewozić zgodnie z przepisami IATA ( Międzynarodowe
Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), ww. akt prawny w świetle procedur CITES dotyczy
także pozostałych rodzajów transportu.
Przywozu żywych okazów CITES, a także ich wstępnie przetworzonych części (np.: mięso,
skóry surowe, skóry mokro i sucho solone, jaja, itp.) oraz innych żywych zwierząt, nie
uwzględniając zwierząt towarzyszących, należy dokonywać w wyznaczonych przejściach
granicznych, w których istnieją punkty kontroli weterynaryjnej (Graniczny Inspektorat
Weterynarii) i fitosanitarnej (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa).
Dodatkowe informacje uzyskasz również w:
Centrum Informacji Służby Celnej
tel.: 801 470 477 albo 33 857 62 51.
Karta ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.
Podstawa prawna
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. U. UE. L. 61 z 1997 r. ze zmianami);
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny
i flory w drodze regulacji handlu nimi. (Dz. U. UE. L. 166 z 2006 r. ze zmianami);
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. zawieszające wprowadzanie
do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L. 211 z 2011r.)
 Miejsca wprowadzenia i wywozu wyznaczone przez państwa członkowskie do handlu z krajami
trzecimi zgodnie z art. VIII ust. 3 Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami
i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, o których mowa w art. 12 rozporządzenia rady
(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze
regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE C nr 72)
 Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące
wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej flory i fauny (DZ U. UE L. 243
z 2014 r.);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z
późniejszymi zmianami).
Download